50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی ترافیک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 840 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ترافیک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش کنترل ترافیک شهری به کمک فناوری های هوشمند بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش کاهش زمان سفر درون شهری و کاهش ترافیک بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات عابرین پیاد بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش نقش اصلاح هندسي معابر در وقوع تصادفات ترافیکی درون شهری بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی تاثیر بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفات بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش کنترل چراغ راهنما بر اساس جریان ترافی و حجم عابرین پیاده بررسی شده است

با گسترش كاربرد وسايل نقليه و افزايش تعداد آنها ٬كنترل و مديريت آنها به روشهاي سنتي جوابگو نبوده و استفاده از يك سيستم هوشمند ضروري است. آمار تخلفات رانندگي در كشور و تلفات ناشي از آن در مقايسه با ديگر كشورها بسيار بالا است و هر ساله هزينه زيادي را به كشور تحميل مينمايد.
روشهاي مختلفي براي ثبت تخلفات رانندگي وجود دارد. در روش سنتي از نيروي انساني براي ثبت تخلفات رانندگي استفاده ميشود. در اين روش براي بيشتر نقاط حادثه خيز و جرم خيز مثل چهارراهها و بزرگراهها به يك يا چند نيروي پليس نياز است كه براي پوشش مناسب يك شهر چندين هزار نيروي پليس فقط براي ثبت تخلفات راننگي بايد در نظر گرفته شود. در اين روش امكان برقراري پوشش كامل در تمام نقاط بزرگراهها و خيابانها وجود ندارد و بسياري از تخلفات از چشم پليس دور ميماند

قسمت هایی از فصل اول کنترل ترافیک شهری به کمک فناوری های هوشمند

آنتن (Scanning Antenna) امواج راديويي را در محدوده نسبتا كوچكي منتشرميكند. اين امواج راديويي دو عمل اصلي انجام ميدهند:
)1وسيلهاي براي ارتباط با RFID Tag است.
)2انرژي مورد نياز tag براي برقراري ارتباط را فراهم ميكند
وقتي كه يک tag در ميدان الكترومغناطيسي ايجاد شده در اطراف readerقرار ميگيرد، سيگنالهاي فعال كننده كه توسط آنتن فرستاده شدهاند،روي آن اثر گذاشته و به عبارتي تراشه RFID را بيدار ميكند و اين تراشه اطلاعات موجود در tag را در اختيار آنتن قرار ميدهد.نقش transceiver در اين عمليات كنترل خطوط ارتباطي ودادهها است. در واقع يک دستگاه reader . transceiver وscanning antenna تركيبي است از يک اطلاعات خوانده شده توسط reader به server محلي موجود انتقال مييابد و اين اطلاعات پردازش شده و در تشكيلات داخلي يک سازمان براي كاربردهاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد. شكل زير به صورت كلي چگونگي عملكرد RFID را توضيح ميدهد

فهرست کامل فصل اول کنترل ترافیک شهری به کمک فناوری های هوشمند

1-1 ) مروری بر سیستم های حمل و نقل هوشمند

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 2
3.1.1 ضرورت ایجاد حمل و نقل هوشمند 3
4.1.1 پردازش تصویر 3
5.1.1 پردازش تصویر ابزاری برای تشخیص وجود خودرو 4
6.1.1 ردیابی خودرو 4
7.1.1 طبقه بندی وسایل نقلیه 5
8.1.1 اجزای سیستم پردازش تصویر 6
9.1.1 انطباق الگو برای تفکیک وسایل نقل 6
10.1.1 روش های ردیابی حرکت و شناسایی اشیا متحرك 7
11.1.1 نتیجه گیری 9
12.1.1 منابع 10

1-2 ) تشخیص وردیابی وسایل نقلیه برای کنترل ترافیک هوشمند

1.2.1 چکیده 12
2.2.1 مقدمه 12
3.2.1 تشخیص وردیابی وسایل نقلیه 13
4.2.1 الگوریتم سیاه 14
5.2.1 نتیجه گیری 16
6.2.1 مراجع 17

1-3 ) الگوریتم هوشمند حمل ونقل برای بدست اوردن پارامترهای ترافیک

1.3.1 چکیده 18
2.3.1 مقدمه 18
3.3.1 کارهای مرتبط 19
4.3.1 فاکتورهای کنترل ترافیک 20
5.3.1 روش پیشنهادی 20
6.3.1 نتیجه گیری 23
7.3.1 مراجع 23

1-4 ) کاربرد سیستم هایGISوGPSدرکنترل هوشمند ترافیک IVHS

1.4.1 چکیده 25
2.4.1 مقدمه 26
3.4.1 مفاهیمی ازGPS 26
4.4.1 سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS 28
5.4.1 تلفیق GPS,GISدرکنترل هوشمند حمل و نقل ترافیکIVHS 29
6.4.1 مطالعات حمل ونقل هوشمند درایران 31
7.4.1 نتیجه گیری 32
8.4.1 مراجع 33

1-5 ) سيستم هوشمندثبت تخلفات و بررسي سوانح رانندگي مبتني بر GPS

1.5.1 چکیده 34
2.5.1 مقدمه 34
3.5.1 تخمين موقعيت و وضعيت ناوگان 36
4.5.1 سیستم ارتباطی 37
5.5.1 سیستم تشخیص ثبت تخلفات 38
6.5.1 سرعت غیرمجاز 38
7.5.1 بررسی سوانح رانندگی 40
8.5.1 نتیجه گیری 41
9.5.1 مراجع 41

1-6 ) کنترل ترافیک شهری به کمک فناوری های هوشمند

1.6.1 چکیده 43
2.6.1 مقدمه 43
3.6.1 روش مبتنی برتکنیک های فازی 44
4.6.1 روش های مبتنی برشبیه سازی 44
5.6.1 روش های برپایه شناسایی/یادگیری 45
6.6.1 دیگر روش ها 45
7.6.1 نتیجه گیری 46
8.6.1 مراجع 46

1-7 ) تعيين نقش سيستم هاي هوشمند RFID بر عملكرد ايمني و ترافیکی شبکه راه های شهری و برون شهری

1.7.1 چکیده 50
2.7.1 مقدمه 51
3.7.1 پیشینه تحقیق 52
4.7.1 روش تحقیق 53
5.7.1 معرفی تکنولوژی RFIDوزیر ساخت لازم 54
6.7.1 کاربردهایRFIDدرحمل ونقل 57
7.7.1 جمع آوری وتحلیل اطلاعات 58
8.7.1 نتیجه گیری 61
9.7.1 مراجع 64

1-8 ) سیستم کنترل ترافیک توضیع شده هوشمند چندعاملی

1.8.1 چکیده 65
2.8.1 مقدمه 65
3.8.1 سیستم جدیدکنترل ترافیک پیشنهادی 66
4.8.1 شبیه سازی 69
5.8.1 نتیجه گیری 71
6.8.1 مراجع 71

1-9 ) استفاده از سيستم هاي GPS,GIS دركنترل هوشمند ترافيکIVHS

1.9.1 چکیده 74
2.9.1 مقدمه 74
3.9.1 مفاهیمی از GPS 75
4.9.1 سیستم اطلاعات جغرافیایی 76
5.9.1 تلفیق GPS,GIS درکنترل هوشمند حمل ونقل ترافیک IVHS 77
6.9.1 مطالعه حمل نقل هوشمنددر ایران 79
7.9.1 نتیجه گیری وپیشنهادات 80
8.9.1 منابع 80

1-10 ) ميزان تاثير تجهيزات هوشمند كنترل سرعت بر كاهش سرعت وسايل نقليه در جاده هاي برون شهري

1.10.1 چکیده 81
2.10.1 مقدمه 82
3.10.1 محدوده مورد مطالعه 83
4.10.1 روش تحقیق 85
5.10.1 نتیجه گیری 90
6.10.1 منابع 91

1-11 ) امکان سنجی وطراحی سیستم مکانیزه ی کنترل ترافیک شهرشیراز

1.11.1 چکیده 92
2.11.1 مقدمه 92
3.11.1 پیشینه تحقیق 93
4.11.1 مزایا 93
5.11.1 معایب 94
6.11.1 روش های مکانیزه اخذعوارض تردد درمحدوده های ممنوعه ترافیک 94
7.11.1 بررسی وانتخاب تکنولوژی مناسب 95
8.11.1 سیستم پیشنهادی برای کنترل محدوده ترافیک وارزیابی اقتصادی آن 95
9.11.1 ارزیابی اقتصادی 96
10.11.1 نتیجه گیری 96
11.11.1 مراجع 96

1-12 ) مروری بر کنترل هوشمند ترافیک

1.12.1 چکیده 97
2.12.1 مقدمه 97
3.12.1 مزایای کنترل هوشمند نسبت به کنترل غیر هوشمند 98
4.12.1 تعریف جامع چراغ راهنمایی و رانندگی 99
5.12.1 تقاطع و انواع آن 99
6.12.1 تاخیر و انواع آن 101
7.12.1 فواصل زمانی بین تقاطع ها 104
8.12.1 عملکرد کنترلرها 107
9.12.1 منابع 109

1-13 ) کاربرد الگوریتم های تطبیقی مدیریت ترافیک به عنوان بخشی از زیرساختهای مدیریت هوشمند شهری

1.13.1 چکیده 111
2.13.1 مقدمه 111
3.13.1 سامانه هوشمند کنترل ترافیک 112
4.13.1 نتایج تجربی 115
5.13.1 نتیجه گیری 116
6.13.1 مراجع 116

1-14 ) کنترل ترافیک تقاطع هوشمند به روش فازی ومدلسازی بااستفاده از شبکه پتری

1.14.1 چکیده 117
2.14.1 مقدمه 117
3.14.1 تعریف مساله واهداف پژوهش 118
4.14.1 تعریف منطق فازی 119
5.14.1 تعریف متغیرها و قوانین اولیه 120
6.14.1 طرح پیشنهادی جهت بهینه سازی زمان بندی چراغ راهنمایی 121
7.14.1 پارامترهای شبکه پتری 124
8.14.1 نتیجه گیری 125
9.14.1 منابع 126

1-15 ) اهمیت کاربردGISدرکنترل هوشمند حمل ونقل ترافیکی ITS

1.15.1 چکیده 127
2.15.1 مقدمه 128
3.15.1 تاریخچه ترافیک 129
4.15.1 معرفی سیستم تعیین موقعیت جهانیGPS 130
5.15.1 تارخچه GPS 131
6.15.1 معرفی سیستم اطلاعات جغرافیایی 132
7.15.1 تارخچه تحول GIS 133
8.15.1 صنعت حمل ونقل 134
9.15.1 سیستم اطلاعات جغرافیایی وکاربرد آن درمدیریت حمل ونقل ترافیک 135
10.15.1 سیستم حمل ونقل هوشمند یابه اختصار ITS 136
11.15.1 خدمات کاربر ITS 137
12.15.1 کارایی و بهره وری سیستم های حمل ونقل ITS 138
13.15.1 نتیجه گیری 140
14.15.1 مراجع 141

1-16 ) ارائه هوشمند حمل و نقل با استفاده از سرویس اینترنت درمحاسبات ابری

1.16.1 چکیده 143
2.16.1 مقدمه 144
3.16.1 محاسبات ابری 145
4.16.1 سیستم های موجود 145
5.16.1 شبکه های حمل ونقل 146
6.16.1 محاسبات ابر درحوزه خودرو 147
7.16.1 اهداف سیستم 148
8.16.1 داده های حمل ونقل استخراج شده از سرویس ابری 148
9.16.1 ارایه پلتفرم داده های ابری حمل ونقل درمحیط IOT 150
10.16.1 نتیجه گیری 151
11.16.1 مراجع 151

1-17 ) مروری برمفاهیم سیستم های حمل ونقل هوشمند وبررسی این فناوری در ایران

1.17.1 چکیده 153
2.17.1 مقدمه 153
3.17.1 تاریخچه سیستم های حمل ونقل هوشمند 154
4.17.1 تعریف سیستم های حمل ونقل هوشمند 155
5.17.1 اهمیت سیستم های حمل ونقل هوشمند 155
6.17.1 طبقه بندی سیستم های حمل ونقل هوشمند 156
7.17.1 زیرساخت های لازم جهت سامانه هوشمند 156
8.17.1 معماری سیستم های حمل ونقل هوشمند 156
9.17.1 موارد استفاده و زیرسیستم های ITS 157
10.17.1 تجهیزات ITS 160
11.17.1 مزایای سیستم حمل ونقل هوشمند 161
12.17.1 ITSدرایران و موانع موجود 162
13.17.1 نتیجه گیری 163
14.17.1 منابع 164

1-18 ) کنترل هوشمند ترافیک شهری بااستفاده از یک مدل فازی

1.18.1 چکیده 165
2.18.1 مقدمه 165
3.18.1 بیان مدل ریاضی یک تقاطع شهری 165
4.18.1 نتایج شبیه سازی 168
نتیجه گیری 171
5.18.1 منابع 171

1-19 ) کنترل هوشمند برافیک شهری بااستفاده از مشاهدات GPS

1.19.1 چکیده 173
2.19.1 مقدمه 173
3.19.1 ITSدرایران 174
4.19.1 الگوریتم های های بهنگام سازی آنی وهوشمندموقعیت ها بااستفاده از داده های GPS 175
5.19.1 دلایل استفاده ازGPSدر ناوبری وITS 175
6.19.1 افزایش دقت در تعیین موقعیت وسایل متحرک 176
7.19.1 مراحل پیاده سازی سیستم های ردیابی آنی وسایل متحرک 176
8.19.1 الگوریتم تعیین موقعیت درفضای مجازی 177
9.19.1 تطبیق مشاهدات GPSبا اطلاعات شبکه جاده های دیجیتال بااستفاده از برآورد BAYESIAN 179
ست عملی و انطباق مشاهداتGPS برروی نقشه بااستفاده از روش ارتقا یافته BAYESIAN 181
11.19.1 تصویر مشاهدات GPS برروی قسمت دایره ای مسیرلوله 183
12.19.1 تصویرمشاهدات GPSبرروی قسمت مستقیم مسیرلوله(روی لینک خطی) 184
13.19.1 نتیجه گیری و پیشنهادات 185
14.19.1 منابع 186

1-20 ) روشهای کنترل هوشمند ترافیک با استفاده از منطق فازی

1.20.1 چکیده 187
2.20.1 مقدمه 187
3.20.1 سیستم SCATS 188
4.20.1 سیستم پردازش تصویر 190
5.20.1 سیستم کنترلی هوشمند ترافیک ترکیبی 195
6.20.1 سیستم کنترل فازی 196
7.20.1 سیستم های آینده 198
8.20.1 نتیجه گیری 198
9.20.1 مراجع 198

1-21 ) استفاده از حمل ونقل هوشوندIT S)) در ترافیک شهری

1.21.1 چکیده 200
2.21.1 مقدمه 201
3.21.1 اهداف ITS 201
4.21.1 طبقه بندی روش های مهندسی درITS 202
5.21.1 معرفی زیرسیستم ها و پروژه های ITS 202
6.21.1 طرح های عملکردی حمل ونقل هوشمند ITS 205
7.21.1 نتیجه گیری 207
8.21.1 منابع 208

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم کاهش زمان سفر درون شهری و کاهش ترافیک

فرضیه های مورد بحث در این فصل شامل موارد زیر می شوند:
1) بررسی اثرات اجرای سیستم اولویت دهی در تقاطع ها:
همانطور که در ادامه در ادبیات موضوع مشاهده می¬گردد این موضوع به تنهایی بیشترین حجم مطالعات در زمینه ایجاد بهبود در سامانه اتوبوس های تندرو را به خود اختصاص داده، در این مطالعه اثرات اجرای این سیستم بر عملکرد سامانه اتوبوس های تندرو و بر ترافیک خودرو های شخصی و با نگرش شبکه ای (تمام تقاطع های موجود در 1 خط اتوبوس) و نه فقط یک تقاطع از طریق شبیه سازی میکرسکپی مورد بررسی قرار می¬گیرد.
2) بررسی امکان و اثرات تنظیم زمان بندی چراغ های راهنمایی و زمان بندی حرکت اتوبوسها:
در ادبیات به طور مستقیم به زمان بندی چراغ های راهنمایی اشاره ای نشده است، و فقط در برخی از مقالات در کنار استفاده از سیستم اولویت دهی به تغیر زمان بندی چراغ های راهنمایی جهت ایجاد اخلال کمتر اشاره شده. در این مطالعه این فرضیه به طور دقیق از طریق شبیه سازی مدل میکروسکپی مورد بررسی قرار می¬گیرد و اثرات اجرای آن با سیستم اولویت دهی در تقاطع ها مقایسه می¬گردد.
3) استفاده از خطوط سریع السیر (توقف محدود):
استفاده از این خطوط یک راه کار مناسب جهت پاسخ به تقاضای سفر غیر یک نواخت در طول خط است. لیکن بخش کمی از ادبیات موضوع به این بحث اختصاص یافته و مطالعه دقیقی بر روی اثرات اجرای آن صورت نگرفته، از طرفی اجرای آن منوط به دوخطه بودن کل مسیر رفت و برگشت است، که لزوم این موضوع نیز در این مطالعه مورد بررسی قرار می¬گیرد.

فهرست کامل فصل دوم کاهش زمان سفر درون شهری و کاهش ترافیک

2-1) کاهش زمان سفر درون شهری و کاهش ترافیک

1.1.2 فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق 209
1.1.1.2 مقدمه 210
2.1.1.2 خلاصه پایان نامه 210
3.1.1.2 فرضیه های مورد بحث 210
4.1.1.2 هدف از اجرا 211
5.1.1.2 توجیه و ضرورت انجام طرح 211

2.1.2 فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق 212
1.2.1.2 مقدمه 213
2.2.1.2 تعاریف اصول و مبانی نظری 213
3.2.1.2 پارامترهای عملکردی 215
4.2.1.2 مروری بر ادبیات موضوع 221

3.1.2 فصل سوم روش تحقیق 233
1.3.1.2 مقدمه 234
2.3.1.2 شبیه سازی 234
3.3.1.2 شبیه سازی رایانه ای جریان ترافیک 240

4.1.2 فصل چهارم محاسبات و یافته های تحقیق 246
1.4.1.2 مقدمه 247
2.4.1.2 مدل اولیه 248
3.4.1.2 فرضیه استفاده از سیستم اولویت دهی درتقاطع هاTSP 260
4.4.1.2 زمان بندی چراغ های راهنمایی و رانندگی 261
5.4.1.2 فرضیه استفاده از خطوط سریع السیر 262
6.4.1.2مطالعه موردی برروی خط یکسامان اتوبوس های تندروی تهران 264

5.1.2 فصل پنجم نتیجه گیری و جمع بندی موضوع 310
1.5.1.2 مقدمه 311
2.5.1.2 جمع بندی مطالب 311
3.5.1.2 پیشنهادات 311
4.5.1.2 منابع 313

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات عابرین پیاد

محاسبه هزينه هاي تصادفات جاده اي و صدمات ناشي از آن مي تواند به كشورها در درك اين واقعيت كه سرمايه گذاري براي پيشگيري از تصادفات بهتر از هزينه كردن بعد از تصادف است كمك نمايد.جهت ارزيابي صحيح بايد كليه هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم مورد بررسي قرار گيرند. هزينه هاي مستقيم كه بايدمورد ملاحظه قرار گيرند، شامل اقدامات تأمين سلامت و توانبخشي است و هزينه هاي غيرمستقيم بايد ارزش خدمات،هزينه هاي خانواده و درآمد از دست رفته بازماندگان، افراد خانواده و مراقبت و پرستاري از شخص مصدوم را شامل شود .بسياري از كشورهاي ثروتمند، هزينه هاي تصادفات جاده اي را به طور ساليانه محاسبه و اعلام مي كنند كه اين هزينه ها شامل درآمد از دست رفته، هزينه هاي بازيابي سلامتي، خسارات وارد شده به دارايي ها و اموال، هزينه امور اداري ،هزينه هاي مربوط به پليس، دادگاه ها و شركتهاي بيمه و همچنين تأخيراتي كه در سفرها اتفاق مي افتد، مي باشد.هزينه هاي بازيابي سلامتي و توانبخشي، در مواردي كه جراحات وارده بسيار شديد باشد، بسيار گران و پرهزينه هستند.

فهرست کامل فصل سوم شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات عابرین پیاد

3-1 ) شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات عابرین پیاده مورد مطالعه شهرستان دماوند

چکیده 325
1.1.3 فصل اول کلیات تحقیق 335
1.1.1.3 مقدمه 336
2.1.1.3 بیان مساله 338
3.1.1.3 اهمیت وضرورت تحقیق 339
4.1.1.3 اهداف تحقیق 340
5.1.1.3 تعریف مفهومی متغیرها 341

2.1.3 فصل دوم مبانی نظری پژوهش 344
1.2.1.3 مقدمه 345
2.2.1.3 مبانی نظری پژوهش 346
3.2.1.3 پیشینه تحقیق 348
4.2.1.3 موقعیت جغرافیایی حوزه مورد مطالعه شهرستان دماوند 352
5.2.1.3 تسهیلات پیاده 355
6.2.1.3 مطالعات عابرین پیاده 357
7.2.1.3 مطالعه حوادث ترافیکی 360
8.2.1.3 مطالعات تصادفات عابرین پیاده 364
9.2.1.3 انواع برخورد وسایل نقلیه با عابرین پیاده 367
10.2.1.3 نقاط حادثه خیز برای عابرین پیاده 367
11.2.1.3 بر نامه ریزی و طراحی معابر شهری 369
12.2.1.3 آمار تصادفات 370
13.2.1.3 نقش پلیس و اجرای قانون 374
14.2.1.3 عوامل تاثیر گذار بر وقوع تصادفات عابرین پیاده 376
15.2.1.3 چار چوب نظری تحقیق 401

3.1.3 فصل سوم روش شناسی تحقیق 405
1.3.1.3 مقدمه 406
2.3.1.3 روش تحقیق 406
3.3.1.3 جامعه آماری 408
4.3.1.3 روش نمونه گیری و حجم نمونه 408
5.3.1.3 ابزار جمع آوری اطلاعات 408
6.3.1.3 ابزار جمع آوری اطلاعات 408
7.3.1.3 نحوه جمع آوری اطلاعات 408
8.3.1.3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 409
9.3.1.3 قلمرو زمانی ومکانی تحقیق 409

4.1.3 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 410
1.4.1.3 مقدمه 411
2.4.1.3 تجزیه و تحلیل براساس جامعه آماری 415
3.4.1.3 استنباط از داده ها 417
4.4.1.3 – بررسی سوال ها -4-4- سوال اول : »عوامل تاثیر گذار در
کنترل تصادفات عابرین پیاده کدامند؟ 442

5.1.3 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 452
1.5.1.3 مقدمه 452
2.5.1.3 تجزیه و تحلیل سئوال ا : شناسایی عوامل تاثیر گذار در تصادفات عابرین پیاده 453
3.5.1.3 سئوال دوم : اولویت بندی عوامل تاثیر گذار به چه صورتی است 462
4.5.1.3 تاثیر عوامل تاثیر گذار بر تصادفات عابرین پیاده به چه میزان است 463
5.5.1.3 پیشنهادات 466
6.5.1.3 منابع 468

قسمت هایی از فصل چهارم نقش اصلاح هندسي معابر در وقوع تصادفات ترافیکی درون شهری

مخصوصاً در حالت وجود چراغ راهنمايي هر دو جريان گردش ‌به ‌چپ در راه‌اصلي (داراي حق‌تقدم) نبايد مانع يكديگر شوند. طرح اندونزيايي كه در آن هر دو جريان گردش ‌به ‌چپ يكديگر را قطع نمي‌نمايند در اين‌زمينه مفيد مي‌باشد.
اگر حجم ترافيك به‌اندازه‌ كافي باشد خطوط انتظار گردش ‌به ‌چپ در تمام مسيرهاي منتهي به تقاطع ايجاد مي‌شوند. اما اين طرح معمولاً به چراغ راهنمايي براي تعيين اولويت حركت دو گردش به چپ نسبت به دو گردش ديگر نياز دارد. بنابراين كاربرد اين طرح بيشتر در مناطق شهري مي‌باشد.
در تقاطع‌هاي چراغ‌دار كه داراي حجم‌هاي سنگين گردش ‌به‌ چپ هستند احداث دو و بعضي اوقات سه خط ذخيرة مركزي گردش‌به‌چپ موجه خواهد بود، اين آلترناتيوها داراي مزايا و معايبي هستند:
مزايا:
• تراكم و تأخيرها كاهش مي‌يابد،
• طول خط انتظار و تداخلات قبل از تقاطع كاهش مي‌يابد،
• فاز سبز كوتاه تر مي‌باشد و زمان اضافي براي ساير حركت‌ها تخصيص مي‌يابد.
معايب:
• پتانسيل برخورد با عابرين پياده افزايش مي‌يابد،
• در پايين دست راه‌هاي منتهي به تقاطع توزيع ناهمگوني از وسايل‌نقليه در درون خطوط وجود مي‌آيد،
• مسير نمايي در ناحيه گردش واضح نمي‌باشد،
• معمولاً فضاي كافي براي حركت‌هاي وسايل‌نقليه وجود ندارد،
• راه‌حل كم‌هزينه‌تري نيز ممكن است وجود داشته باشد

فهرست کامل فصل چهارم نقش اصلاح هندسي معابر در وقوع تصادفات ترافیکی درون شهری

4-1 ) نقش اصلاح هندسي معابر در وقوع تصادفات ترافيکي درون شهری مطالعه موردی شهرستان بجنورد

چکیده 491
1.1.4 فصل اول کلیات تحقیق 503
1.1.1.4 مقدمه 504
2.1.1.4 بیان مساله 505
3.1.1.4 ضرورت و اهمیت تحقیق 506
4.1.1.4 اهداف تحقیق 507
5.1.1.4 سوال های اصلی تحقیق 507
6.1.1.4 فرضیات 508
7.1.1.4 تعریف مفاهیم اصلی تحقیق 509
8.1.1.4 مهندسی ترافیک 509

2.1.4 فصل دوم مبانی نظری تحقیق 511
1.2.1.4 مقدمه 512
2.2.1.4 پیشینه تحقیق 512
3.2.1.4 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 512
4.2.1.4 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 519
5.2.1.4 تعریف مفهومی ترافیک 519
6.2.1.4 پلیس راهنمایی و رانندگی 522
7.2.1.4 خصوصیات جغرافیایی شهرستان 523
8.2.1.4 تقاطع ها 527
9.2.1.4 ترافیک ساکن 529
10.2.1.4 ارام سازی ترافیک درمحدوده های مسکونی 529
11.2.1.4 شبکه معابر 530
12.2.1.4 ساماندهی تقاطع ها 531
13.2.1.4 مروری بر ارزیابی فرآیند ارزیابی 531
14.2.1.4 مطالعات مهندسی 532
15.2.1.4 شناسایی و انتخاب گزینه ها 533
16.2.1.4 جزیره های ترافیکی 559

3.1.4 فصل سوم روش تحقیق 562
1.3.1.4 مقدمه 563
2.3.1.4 روش پژوهش 563
3.3.1.4 تکنیک جمع آوری دادها 563
4.3.1.4 تکنیك هاي توصیف و تحلیل دادهها 564
5.3.1.4 تعاريف اصطلاحات عملیاتي 564
6.3.1.4 مفاهیم استفاده شده در تحقیق 565
7.3.1.4 تعاريف نظري 566
8.3.1.4 جامعه آماری 567
9.3.1.4 شیوه نمونه گیری 567
10.3.1.4 اعتبار ابزار سنجش 568

4.1.4 فصل چهارم یافته های تحقیق 570
1.4.1.4 توصیف متغیرها 571
2.4.1.4 تحلیل یافته ها 592

5.1.4 فصل پنجم نتیجه گیری 598
1.5.1.4 نتیجه گیری 599
2.5.1.4 پیشنهادات 603
3.5.1.4 منابع 603

4-2 ) بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت ترافیکی میادین شهری(با رویکردکلان شهرهای ایران)

1.2.4 چکیده 618
2.2.4 مقدمه 618
3.2.4 بررسی پیشینه تحقیق 619
4.2.4 معرفی روش تحقیق و مطالعه موردی 622
5.2.4 نتیجه گیری 624
6.2.4 مراجع 625

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی تاثیر بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفات

این نوع سرعت سنج‌ها به منظور کنترل سرعت خودرو معینی استفاده می‌شوند. به این صورت که نور لیزر به خودرو می‌تابد و سرعت آن به دست می آید. اصول کار سرعت سنجی این سامانه‌ها بر مبنای تشخیص فاصله بین تابش اشعه‌های متوالی لیزری است و بایستی محل تابش همیشه ثابت باشد. کاربرد این نوع سامانه‌ها در سرعت سنج‌های دستی است و در سرعت سنج‌های ثابت جواب گو نیست. این سامانه‌ها در شب جوابگو نمی‌باشند .

پیشرفت‌های اخیر در زمینه دوربین‌های فیلمبرداری و عکس برداری دیجیتالی دانشمندان را به سمت ساخت سامانه ثبت تخلفات سرعت ویدیویی سوق داد. اصول کار این نوع سامانه‌ها عکسبرداری متناوب از خودرو‌هاست. با محاسبه جابجایی خودرو در بین فاصله زمانی دو عکس، سرعت محاسبه می‌شود. مشکل عمده این سامانه‌ها ایجاد همزمانی دقیق بین عکس‌هاست. از مشکلات دیگر این نوع سامانه‌ها به اختلالات ایجاد شده در اثر عوامل محیطی نظیر نور چراغ خودروها، برف و باران و نظایر آن میتوان اشاره نمود که محدوده استفاده از این سامانه‌ها را مختص کنترل چراغ راهنمایی، پلاک خوانی و محاسبه کنترل سرعت میانگین ترافیک نموده است

فهرست کامل فصل پنجم بررسی تاثیر بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفات

5-1 ) بررسی تاثیر بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفات مطالعه موردی محور شیراز - مرودشت

چکیده 630
1.1.5 فصل اول کلیات تحقیق 639
1.1.1.5 تعریف مسئله و بيان سؤالهای اصلی تحقيق 640
2.1.1.5 هدف ها 640
3.1.1.5 اهمیت و ضرورت تحقیق 641
4.1.1.5 سوال های تحقیق 641
5.1.1.5 فرضیه 642
6.1.1.5 کاربردهایی که از انجام این تحقيق متصور است 642
7.1.1.5 استتتفاده کنندگان از نتيجه پایان نامه اعم از مؤسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاه های اجرایی و غيره 642
8.1.1.5 روش تحقیق 642
9.1.1.5 ابزار گردآوری اطلاعات 642
10.1.1.5 جامعه آماری و حجم نمونه 643
11.1.1.5 روش نمونه گیری 643
12.1.1.5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 643
13.1.1.5 جنبه جدید بودن و نوآوری طرح 643
14.1.1.5 محدودیت های تحقیق 644

2.1.5 فصل دوم پیشینه تحقیق 645
1.2.1.5 مقدمه 646
2.2.1.5 پیشینه تحقیق 646
3.2.1.5 علل و عوامل مؤثر بر تصادفات ناشی از سرعت 648
4.2.1.5 تاریخچه کاربرد دوربينهای کنترل سرعت 652
5.2.1.5 کنترل سرعت 652
6.2.1.5 تاثیر سرعت در تصادفات 656
7.2.1.5 تحقیقات انجام شده درایران 660

3.1.5 فصل سوم روش تحقیق 663
1.3.1.5 مقدمه 664
2.3.1.5 روش تحقیق 664
3.3.1.5 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 665
4.3.1.5 جامعه آماری 665
5.3.1.5 روش و ابزار گردآوری داده ها 665
6.3.1.5 وضعیت محور شیراز-مرودشت 665
7.3.1.5 خصوصيات سيستم کنترل سرعت متوسط نصب شده 669
8.3.1.5 چگونگی جمع آوری کروکی تصادفات 680
9.3.1.5 مراحل انجام تحقیق 681

4.1.5 فصل چهارم تحلیل نتایج 682
1.4.1.5 مقدمه 683
2.4.1.5 تحلیل نتایج 683
3.4.1.5 تحلیل استنباطی 693

5.1.5 فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات 703
1.5.1.5 مقدمه 704
2.5.1.5 پیشنهاد اجرایی 704
3.5.1.5 پيشنهاد برای تحقيقات آینده 704
4.5.1.5 جمع بندی 705
5.5.1.5 مراجع 706

5-2 ) تاثير روش هاي كنترل و مديريت سرعت در افزايش ايمني جاده هاي برون شهري و ارائه مدل بهينه بكارگيري

1.2.5 چکیده 711
2.2.5 مقدمه 712
3.2.5 پیشینه تحقیق 712
4.2.5 روش تحقیق 714
5.2.5 جمع آوري اطلاعات و مطالعه موردي 715
6.2.5 تحلیل اطلاعات و ارایه مدل بهینه مکانیابی دوربین ها 717
7.2.5 نتیجه گیری 724
8.2.5 مراجع 725

5-3 ) بررسی تأثیر تمهیدات آرامسازی ادراکی ترافیک در کاهش سرعت ورودی شهرها در دنیای واقعی و محیط دستگاه شبیهساز رانندگی

1.3.5 چکیده 726
2.3.5 مقدمه 727
3.3.5 روش شناسی 729
4.3.5 تحلیل داد ها ونتایج 733
5.3.5 نتیجه گیری 738
6.3.5 منابع 739

5-4 ) سیستم کنترل ترافیک توضیع شده هوشمند چندعاملی باسخت افزارهای قابل پیکربندی مجدد

1.4.5 چکیده 742
2.4.5 مقدمه 743
3.4.5 سیستم جدید کنترل ترافیک پیشنهادی 744
4.4.5 شبیه سازی 747
5.4.5 نتیجه گیری 750
6.4.5 مراجع 750

5-5 ) ارزیابی تاثیر دوربینهای کنترل سرعت هوشمند بر کاهش سرعت (مطالعه موردی محورهای استان خراسان رضوی)

1.5.5 چکیده 752
2.5.5 مقدمه 753
3.5.5 تبیین مسئله و ضرورت پژوهش 755
4.5.5 محدوده مورد مطالعه 755
5.5.5 روش وابـــزار پـــژوهش و تحلیـــل 756
6.5.5 بسط موضوع و ارائه یافته ها 757
7.5.5 نتیجه گیری 761
8.5.5 پیشنهادات 762
9.5.5 مراجع 764

قسمت هایی از فصل ششم کنترل چراغ راهنما بر اساس جریان ترافی و حجم عابرین پیاده

موقعيت ترافيكي كه در شكل 3نشان داده شده است را درنظر بگيريد، چهار خودروي D ،C ،B ،Aدر جاده نشان داده شده است. ابتدا فرض كنيد كه خودروها به هيچ حسگري مجهز نيستند و بخشي از هيچ شبكه ي حسگري هم نيستند. خودروي Aو خودروي Cنمي توانند يكديگر را ببينند. اگر خودروي Aسعي كند از خودروي Bو Dسبقت بگيرد، ممكن است با خودروي Cكه از روبرو مي رسد، برخورد كند. اين نوع از تصادف مي تواند با كمك حسگرها و شبكه هاي حسگر هوشمند پيشگيري شود.

اكنون در نظر بگيريد كه خودروهاي B ،Aو Cمجهز به حسگرهاي جلوگيري از برخورد در جلوي خودرو، با استفاده از رادارهاي millimeter-waveبا پويشگر ليزري و همچنين با استفاده از يك پروتكل ارتباطي بين خودرو مثل پروتكلهاي بلوتوث يا IEEE 802.11با يكديگر طوري ارتباط دارند كه مي توانند داده هاي حس شده شان را با يكديگر ردو بدل كنند. اما خودروي Dچنين سيستمي بر روي آن نصب نشده است، از اينرو نمي تواند بخشي از شبكه باشد

فهرست کامل فصل ششم کنترل چراغ راهنما بر اساس جریان ترافی و حجم عابرین پیاده

6-1 ) کنترل چراغ راهنمایی در ترافیک با استفاده از اتوماتای سلولی و قوانین فازی

1.1.6 چکیده 766
2.1.6 مقدمه 766
3.1.6 کارهای مرتبط 766
4.1.6 طراحی مدل برای نور ترافیک 767
5.1.6 مقایسه 768
6.1.6 نتیجه گیری 769
7.1.6 منابع 769

6-2 ) کنترل و زمانبندي چراغهاي راهنمایی بر اساس ترافیک لحظهاي خیابانها با استفاده از تصاویر ماهوارهاي

1.2.6 چکیده 771
2.2.6 مقدمه 771
3.2.6 تحقیقات انجام شده 771
4.2.6 سیستم پیشنهادی 775
5.2.6 نتیجه گیری 776
6.2.6 مراجع 776

6-2 ) بهینه سازي فواصل شناساگرهاي ترافیکی در محورهاي برون شهري

1.3.6 چکیده 779
2.3.6 مقدمه 780
3.3.6 متدولوژی تحقیق 780
4.3.6 مرور ادبیات 782
5.3.6 مکانیابی شناساگرهاي ترافیکی 783
6.3.6 نتیجه گیری 789
7.3.6 مراجع 790

6-4 ) طراحی سیستمی هوشمند مبتنی بر تشخیص نحوه حرکت و تعیین سرعت وسایل نقلیه

1.4.6 چکیده 792
2.4.6 مقدمه 793
3.4.6 پردازنده هاي تصاویر ویدئویی 794
4.4.6 الگوریتم پیشنهادي 795
5.4.6 نتایج بدست امده 800
6.4.6 نتیجه گیری 801
7.4.6 مراجع 803

6-5 ) بررسي شبكه حسگر بي سيم براي بهبود ترافيك در تقاطع هاي چندگانه

1.5.6 چکیده 806
2.5.6 مقدمه 806
3.5.6 معماري ارتباطي در شبكه هاي حسگر 807
4.5.6 اجزا سخت افزاری 807
5.5.6 اجزا نرم افزاری 810
6.5.6 کاربردهای شبکه حسگر 810
7.5.6 تحليل سناريو هاي ترافيكي براي رويكرد شبكه حسگر 811
8.5.6 فرموله كردن الگوريتم تطبيقي مسأله 815
9.5.6 طراحي سيستم APL 818
10.5.6 مراحل شبیه سازی 819
11.5.6 نتیجه گیری 820
12.5.6 مراجع 821

6-6 ) نقش ITS در مدیریت ترافیک شهری

1.6.6 چکیده 822
2.6.6 مقدمه 822
3.6.6 اهداف تحقیق 823
4.6.6 سیستم ها و شبکه های اطلاعاتی وسایل نقلیه تجاری(CVISN) 824
5.6.6 زیر ساخت حمل و نقل هوشمند جاده ای 824
6.6.6 یافته های تحقیق 829
7.6.6 سیستم الکترونیک اخذ عوارض 831
8.6.6 فهرست سایت های ITS 832
9.6.6 منابع 833

6-7 ) کنترل چراغ راهنما بر اساس جریان ترافیک و حجم عابرین پیاده تخمین زده شده با اطلاعات بینایی

1.7.6 چکیده 834
2.7.6 مقدمه 834
3.7.6 تخمین چگالی جمعیت عابران پیاده 835
4.7.6 کنترل فازی چراغ راهنمایی 836
5.7.6 مراجع 838

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید