50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی به هنگام سازی ضریب وزنی و آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود جهت حرکت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه به هنگام سازی ضریب وزنی و آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود جهت حرکت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش به هنگام سازی ضریب وزنی و آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود جهت حرکت بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحليل و طراحي آنتن هوشمند آرايه فازي مسطح در فركانس باند بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحي سيستم دستيابي چندگانه تقسيم كد با آنتن هاي هوشمند بررسی شده است

با معرفي تلفن ھمراه، در اوایل دھه ی ھشتاد میلادي به عنوان یک وسیله ارتباطي ھمگاني، سیر صعودي بھرهمندي از این گونه سیستمھا با رشد ھمراه بود. با گسترش استفاده از سیستمھاي مخابرات سیار و شبکھ ھاي بيسیم، بخصوص در شھرھاي بزرگ و مکان ھاي پر رفت و آمد، مشکل کمبود ظرفیت نمایان شد. این کمبود با بالا رفتن توقع کاربران در کیفیت و تنوع سرویسھاي ارائه شده، نمود بیشتري پیدا کرد. استفاده از مخابرات باند پھن تا حدودي این مشکل را حل کرده است، ولي در اکثر سیستم ھاي مخابراتي و اطلاعاتي، طراحان با کمبود پھناي باند و افزایش تداخل روبرو ھستند. استفاده از آنتن ھاي آرایه اي تطبیقي در سیستم ھاي مخابراتي بيسیم و سیار سلولي، مشکلات ناشي از تداخل ایجاد شده را کاھش ميدھد. با استفاده از آنتن ھاي آرایھ اي تطبیقي و تغییر وزن ھا ، میتوان الگوی تشعشعي را در جھت سیگنال مطلوب و صفرھا را در جھت سیگنالھاي مزاحم شکل دھی نمود. براي دستیابی به الگوی تشعشعي در جھتی خاص و نحوه ی كنترل و وزن دھي عناصر آرایه، الگوریتم ھاي تطبیقي زیادي وجود دارد. این الگوریتم ھاي تطبیقي به دو صورت است:
1- الگوریتم ھایي که نیاز به یک سیگنال مرجع یا رشته آموزشي دارند و به اصطلاح الگوریتم ھاي مبتنی بر رشتھ ی آموزشی گفته ميشوند.
2- الگوریتم ھایي که نیاز به یک سیگنال مرجع یا رشته آموزشي ندارند و با استفاده از الگوریتم ھاي DOA، جھت ورود سیگنال به آرایه تخمین زده ميشود و سپس از این اطلاعات در تعیین وزنھاي آرایه استفاده ميشود، به این الگوریتم ھا، الگوریتم ھای کور گفته ميشود.

قسمت هایی از فصل اول به هنگام سازی ضریب وزنی و آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود جهت حرکت

تحقیقات مختلفی در زمینه ی آنتن ھای ھوشمند، الگوریتم ھای تطبیقی شکل دھي الگوی تشعشعي
آرایه، و نیز روشھا و الگوریتم ھای تخمین جھت ورود سیگنال به آرایه انجام شده است. در اینجا به
اختصار به برخی از موضوعات مطرح در این تحقیقات اشاره می شود:
• مطالعه ی عملی جبران سازی تزویج متقابل در آنتن ھای آرایه ای تطبیقی
• استفاده و بررسی الگوریتم ھای تطبیقی مختلف شکل دھی الگوی تشعشعی
• بھبود الگوریتم ھای تطبیقی مختلف شکل دھی الگوی تشعشعی
• ارائه الگوریتمی جھت استفاده از آنتن ھای آرایه ای در کانال ھای با فیدینگ انتخاب فرکانسی
• پیاده سازی آنتن ھوشمند در GSM1800
• ارائه روشھایی جدید جھت تخمین وزنھای آرایه با استفاده از ترکیب الگوریتم ھای تطبیقی
مبتنی بر رشته ی آموزشی و کور
• ارائه روشی جھت تخمین زاویه ی ورود به آرایه برای منابع باند پھن
• بھبود الگوریتم ھای تخمین زاویه ی ورود به آرایه جھت منابع ھمدوس
• ارائه روشی با پیچیدگی کم جھت تخمین زاویه ی ورود به آرایه بر اساس کوواریانس
• تخمین دو بعدی جھت زاویه ی ورود سیگنال به آرایه

فهرست کامل فصل اول به هنگام سازی ضریب وزنی و آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود جهت حرکت

1-1 ) به هنگام سازی ضریب وزنی و آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود جهت حرکت

1.1.1 مخابرات بیسیم و جایگاه آنتنھای ھوشمند 22
1.1.1.1 مقدمه 23
1.1.1.2 فیدینگ و تقسیم بنديھاي آن 23
1.1.1.3 سیستم های انتن هوشمند 25
1.1.1.4 آنتن آرایه ای 26
1.1.1.5 آنتن هوشمند 31
1.1.1.6 اساس عملکرد سیستم آنتن هوشمند 32
1.1.1.7 نواع سیستمھاي آنتن ھوشمند 33
1.1.1.8 سیستم آنتني با پرتو سوئیچ شده 33
1.1.1.9 سیستم آرایھ تطبیقي 34
1.1.1.10 روند تکامل فناوري آنتنھاي ھوشمند 35
1.1.1.11 کاربردهای انتن هوشمند 36
1.1.1.12 مزایای استفاده از آنتن های هوشمند 37
1.1.1.13 معایب استفاده از آنتن های هوشمند 40
1.1.2 الگوریتمھای شکلدھی تطبیقی آرایھھای آنتنی 41
1.1.2.1 معیارھاي بھینھسازي وزنھای آرایھ 42
1.1.2.2 معیار MMSE٢ 42
1.1.2.3 معیار MAX SIR 45
1.1.2.4 معیار LCMV 46
1.1.2.5 ارتباط بین معیارھاي مختلف 48
1.1.2.6 الگوریتم های تطبیقی 49
1.1.2.7 الگوریتم های تطبیقی مبتنی بر رشته ی آموزشی 50
1.1.2.8 الگوریتم LMS 50
1.1.2.9 الگوریتم DSMI 53
1.1.2.10 الگوریتم RLS 54
1.1.2.11 الگوریتم گوس 55
1.1.2.12 الگوریتمھاي تطبیقي کور 56
1.1.2.13 الگوریتم CM 58
1.1.2.14 DD 60
1.1.2.15 الگوریتم های ایستان دوری 61
1.1.2.16 مقایسه الگوریتم های تطبیقی 62
1.1.2.17 مقایسه الگوریتم های تطبیقی مبتنی بر رشته ی آموزشی 62
1.1.2.18 مقایسه الگوریتم های تطبیقی کور 63
1.1.3 روشھاي تخمین جھت ورود سیگنال 65
1.1.3.1 مقدمه 66
1.1.3.2 روش های تخمین طیفی 67
1.1.3.3 روش بارتلت 67
1.1.3.4 روش حداقل واریانس یا Capon 67
1.1.3.5 روش تاخیر وجمع 68
1.1.3.6 روش پیش بینی خطی 69
1.1.3.7 روش حداکثر آنتروپی 69
1.1.3.8 روش پیشینه درست نمایی 70
1.1.3.9 روشهای تخمین مبتنی بر ساختار ویژه 70
1.1.3.10 الگوریتم MUSIC 70
1.1.3.11 الگوریتم Beamspace MUSIC 72
1.1.3.12 الگوریتم Root-MUSIC 73
1.1.3.13 الگوریتم Unitary Circular Root-MUSIC 73
1.1.3.14 الگوریتم Minimum Norm 73
1.1.3.15 الگوریتم ESPRIT 74
1.1.3.16 سایر الگوریتم ها 75
1.1.3.17 بررسی عملکرد ومقایسه الگوریتم ها وروش ها 76
1.1.3.18 روش بارتلت 76
1.1.3.19 روش تاخیر وجمع 76
1.1.3.20 روش Capon 76
1.1.3.21 روش پیش بینی خطی 77
1.1.3.22 روش MUSIC 77
1.1.3.23 روش ESPRIT 77
1.1.3.24 خلاصه عملکردی الگوریتم های مختلف 78
1.1.4 شبیه سازی الگوریتم های LMS ، MUSIC و CMA 82
1.1.4.1 مقدمه 83
1.1.4.2 تخمین زاویه ورود به آرایه با استفاده از الگوریتم MUSIC 83
1.1.4.3 شبیه سازی الگوریتم MUSIC 83
1.1.4.4 شبیه سازی الگوریتم های وزن دهی عناصر آرایه 86
1.1.4.5 الگوریتم وزن دهی عناصر به روش LMS 87
1.1.4.6 شبیه سازی الگوریتم LMS 87
1.1.4.7 الگوریتم وزن دهی عناصر به روش CM 94
1.1.4.8 شبیه سازی الگوریتم CM 95
1.1.5 روشھای پیشنھادی مبتنی بر جھت و سرعت حرکت و نتایج شبیھ سازی آنھا 103
1.1.5.1 مقدمه 104
1.1.5.2 تخمین وزنھاي آرایھ بر اساس جھت و سرعت حرکت منبع 104
1.1.5.3 شبیھسازی الگوریتم تخمین وزنھاي آرایھ مبتنی بر جھت و سرعت حرکت منبع 106
1.1.5.4 شبیه سازی روش پیشنهادی با استفاده از الگوریتم LMS 107
1.1.5.5 شبیه سازی روش پیشنهادی با استفاده از الگوریتم CM 109
1.1.5.6 روشی با پیچیدگي کاھشیافتھ در شکلدھي الگوی تشعشعی آرایھی آنتني ( تخمین وزنھای موثر) 111
1.1.5.7 شبیھسازی روش با پیچیدگي کاھشیافتھ در شکلدھي تطبیقی الگوی تشعشعی آرایھی آنتني(تخمین وزن های موثر) 113
1.1.5.8 شبیه سازی روش تخمین وزن های موثر با استفاده از الگوریتم LMS 114
1.1.6 نتیجھگیري نھائی و پیشنھادھا 136
1.1.6.1 نتیجه گیری نهائی 137
1.1.6.2 پیشنهاد ها 142
1.1.6.3 پیوست 143
1.1.6.4 منابع و ماخذ 170
1.1.6.5 Abstract 174

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحليل و طراحي آنتن هوشمند آرايه فازي مسطح در فركانس باند

اخيراً آنتنهاي هوشمند براي افزايش كارايي سيستمهاي راديويي بي سيم بسيار مورد توجه قرار گرفته اند. اين سيستمهاي آنتن شامل تكنيكهاي گسترده اي است كه موجب تقويت سيگنال دريافتي، تضعيف همة سيگنالهاي تداخلي و افزايش ظرفيت به صورت عمده مي شود.
يك آنتن هوشمند متشكل از آراية آنتن است كه با پردازش سيگنال در حوزه زمان و مكان همراه مي شود. به عبارت ديگر، چنين سيستمي مي تواند به صورت اتوماتيك جهت الگوي تشعشعي را در پاسخ به محيط سيگنال تغيير دهد. اين مسئله به طرز شگفت انگيزي مشخصه سيستم بي سيم را بهبود مي بخشد. در اين پايان نامه بر آنتنهاي هوشمند از نوع آرايه هاي فازي وفقي متمركز مي شويم. آنتنهاي آرايه تطبيقي در حال حاضر پيشرفته ترين سيستم آنتن هوشمند محسوب مي شوند با استفاده از الگوريتم پردازش سيگنال جديد، اين آنتنها پرتو خود را در هر لحظه، با توجه به موقعيت سيگنال مورد نظر و سيگنال تداخلي، به گونه اي تنظيم مي كنند كه عملكرد سيستم بهينه بماند

فهرست کامل فصل دوم تحليل و طراحي آنتن هوشمند آرايه فازي مسطح در فركانس باند

2-1) تحليل و طراحي آنتن هوشمند آرايه فازي مسطح در فركانس باند

2.1.1 کلیات 191
2.1.1.1 هدف 192
2.1.1.2 پیشیینه تحقیق 192
2.1.1.3 روش کار وتحقیق 193
2.1.2 آنتن 194
2.1.2.1 تعریف آنتن 195
2.1.2.2 پارامترهای آنتن 195
2.1.2.3 گین یا بهره آنتن 195
2.1.2.4 دایرکتیویته یک آنتن 196
2.1.2.5 سطح موثر دریافت 196
2.1.2.6 تطبیق آنتن 197
2.1.2.7 پهنای باند 197
2.1.2.8 پترن آنتن 198
2.1.2.9 امپدانس آنتن 201
2.1.2.10 پلاریزاسیون 203
2.1.2.11 آنتن های آرایه ای 206
2.1.2.12 آرایه های خطی 207
2.1.2.13 آرایه پهلو آتش 215
2.1.2.14 آرایه خطی سرآتش 218
2.1.2.15 پویش تابه اصلی آرایه 220
2.1.2.16 سمت گرایی آرایه خطی 223
2.1.2.17 آرایه های مسطح 228
2.1.2.18 پرتوسازی آنتن به روش دیجیتال 233
2.1.3 آنتن های میکرواستریپ 235
2.1.3.1 تاریخچه 236
2.1.3.2 تعریف آنتن میکرواستریپ 236
2.1.3.3 مکانیسم تشعشع درآنتن های میکرواستریپ 239
2.1.3.4 انواع آنتن های میکرواستریپ 241
2.1.3.5 آنتن های پچ میکرواستریپ 241
2.1.3.6 آنتن های دایپل میکرواستریپ 242
2.1.3.7 آنتن های شیاردار چاپی 242
2.1.3.8 آنتن های میکرواستریپ موج رونده 243
2.1.3.9 مدل ها وتکنیک های تغذیه 245
2.1.3.10 تغذیه کواکسیال 246
2.1.3.11 تغذیه های میکرواستریپ 250
2.1.3.12 مزایا ومعایب آنتن های میکرواستریپ 257
2.1.3.13 بعضی از کاربردهای آنتن های میکرواستریپ 259
2.1.3.14 پچ مستطیلی 260
2.1.3.15 مدلهای ریاضی پچ های میکرواستریپ مستطیلی 260
2.1.3.16 مدل خط انتقال 260
2.1.3.17 پارامترهای خط 263
2.1.3.18 محاسبه ادمیتانس خودی 264
2.1.3.19 ادمیتانس متقابل 265
2.1.3.20 محاسن ومعایب مدل خط انتقال 268
2.1.3.21 بررسی پارامترهای مختلف پچ مستطیلی برروی مشخصات تشعشعی 269
2.1.3.22 فرآیند طراحی آنتن پچ مستطیلی 271
2.1.4 طراحی وشبیه سازی کامپیوتری 273
2.1.4.1 طراحی آنتن آرایه فازی صحفه ای با بهره 30DB 274
2.1.4.2 طراحی المان های آنتن 274
2.1.4.3 طراحی آنتن درحالت المان های ایزوتروپ 275
2.1.4.4 طراحی آنتن میکرواستریپ پچ مستطیلی درفرکانس باند X 276
2.1.4.5 طراحی آنتن آرایه فازی 277
2.1.4.6 طراحی سخت افزار گیرنده 284
2.1.4.7 پردازش سیگنال دریافتی از آنتن 285
2.1.4.8 آشکارسازی هدف 288
2.1.5 نتایج و پیشنهادات 295
2.1.5.1 نتیجه گیری 296
2.1.5.2 پیشنهادات 296
2.1.5.3 پیوست 297
2.1.5.4 فهرست منابع 307
2.1.5.5 Abstract 309

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحي سيستم دستيابي چندگانه تقسيم كد با آنتن هاي هوشمند

سيستم ارتباطات سيار از نظر عملكرد و ظرفيت به سه عامل اصلي اختلال كه عبارتند از محو شدگي توسط چند مسيري ، اختلال تاخير بدليل وجود مسيرهاي چندگانه و اختلال تداخل كانال بدليل استفاده مجدد فركانسي وابسته مي باشند روشهاي . متعددي براي استفاده از آنتن هاي هوشمند در مخابرات سيار وجود دارد ولي بيشترين پيشرفت در زمينه دستيابي چندگانه با (تقسيم فضايي SDMA) وجود داشته است اي آرايههاي آنتن. تطبيقي و هوشمند مي توانند در بهبودي عملكرد سيستم كمك آنتنهوشمند آنتن. شاياني كنند ي است كه اولا به موقعيت فضايي حساس بوده و دوما بتواند خود را با موقعيت فضايي جديد تنآندر حالت كلي .سازگار نمايد هاي هوشمند را ميتوان به دو . تقسيم كرد adaptive beam وswitched beam دسته هاي آنتن switched beam يك گروه از هستند آرايههاي آنتن كه داراي گروهي از پرتو هاي همپوشان و يك پوشش همه جهتي مي باشند كه سيستم خروجي را كه داراي پرتويي با قدرت خروجي بيشتر مي باشند، جستجو مي كنند حال اگر . سيگنال كاربر از يك پرتو به پرتو ديگر حركت كند اين سيستم يك پرتو جديد را انتخاب مي كند و در هر زمان يك پرتو مورد استفاده قرار مي گيرد آنتناين نوع . ها براي دريافت سيگنال مناسب مي باشند و ويژگي اصلي اين آنتن ها در از بين بردن نويز وارد شده در مسير مي باشد 1شكل . ساختار اين نوع آنتن ها را نشان مي دهد:

فهرست کامل فصل سوم طراحي سيستم دستيابي چندگانه تقسيم كد با آنتن هاي هوشمند

3-1 ) طر احی سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد(CDMA)با آنتن های هوشمند

3.1.1 چکیده 310
3.1.2 مقدمه 310
3.1.3 آنتن های هوشمند 310
3.1.4 آنتن های آرایه ای 311
3.1.5 دسترسی چندگانه با تقسیم کد(CDMA) 312
3.1.6 دلایل استفاده از آنتن های هوشمند 312
3.1.7 مدل سیستم CDMA درجهت گیرندگی 312
3.1.8 مدل uplink زمان گسسته 312
3.1.9 مدل CDMA همزمان وناهمزمان 313
3.1.10 مدل چند مسیری CDMA ناهمزمان 313
3.1.11 مدل تک مسیری CDMA ناهمزمان 313
3.1.12 مدل چند آنتنی CDMA 314
3.1.13 نتیجه گیری 314
3.1.14 مراجع 315

3-2 ) شبیه سازی الگوریتم RLS بهینه شده درشکل دهی وفقی تشعشع آنتن های هوشمند جهت کاربرد در سیستم های آنتنی جمینگ نویزی

3.2.1 خلاصه 316
3.2.2 مقدمه 318
3..2.2 فرمول بندی روش حداقل مربعات برای ترکیب کننده خطی 318
3.2.4 الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی استاندارد 320
3.2.5 خاصیت بازگشتی الگوریتم RLS 320
3.2.6 مقدار دهی اولیه الگوریتم RLS 323
3.2.7 خلاصه الگوریتم RLS 323
3.2.8 الگوریتم RLS بهینه 324
3.2.9 منابع 328

3-3 ) کاربرد ۀGA درتنظیم آنتن های هوشمند تطبیقی جهت افزایش راندمان سیستم های رادیویی

3.3.1 چکیده 329
3.3.2 مقدمه 329
3.3.3 ایده اصلی الگوریتم 331
3.3.4 استفاده از کنترلر PID وتنظیم پارامتر های آن 331
3.3.5 روش زیگلر-نیکلز 332
3.3.6 تنظیم با استفاده از جدول ITAE 332
3.3.7 با استفاده از الگوریتم ژنتیک 333
3.3.8 نتیجه گیری 335
3.3.9 منابع 335

3-4 ) تاثیر هندسه آرایه برکارایی شکل دهی پرتو درسیستم های آنتن هوشمند

3.4.1 چکیده 336
3.4.2 مقدمه 336
3.4.3 شکل دهی پرتو 337
3.4.4 ساختارهای هندسه آرایه 338
3.4.5 نتایج شبیه سازی 339
3.4.6 نتیجه گیری 342
3.4.7 مراجع 343

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید