50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسي و شبيه سازي اثر TCSC و UPFC برمشخصه قطع رله هاي ديستانس

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسي و شبيه سازي اثر TCSC و UPFC برمشخصه قطع رله هاي ديستانس است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بکارگیری در سیستم های قدرت و تاثير آن بر پايداري گذرا و ميرايي نوسانات بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی و شبیه سازی اثر بر مشخصه های قطع رله های دیستانس بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مقایسه در مهار نوسانات توان در خطوط انتقال قدرت بررسی شده است

با گسترش سريع شبكه هاي قدرت و گسترش به هم پيوستگي اين شـبكه هـا ، پاكسـازي سـريع خطـا وهماهنگي حفاظتي ، به منظور انتقال مطمئن توان و تنظيم ولتاژ ، از اهميت بالايي برخوردار مي باشـد. از همين رو سيستم هاي حفاظتي با سرعت بالا كه قابل استفاده با رله هاي خودكار مي باشند توسعه يافتـهو هم اكنون اين سيستم ها به طور وسيعي براي حفاظت خطوط ولتاژ متوسط و بـالا بـه كـار گرفتـه مـيشوند.
حفاظت ديستانس يكي از روشهاي اصلي حفاظت خطوط انتقال ، و يك سيستم حفـاظتي نسـبتاً سـاده وداراي سرعت بالا مي باشد. اين سيستم حفاظتي را مي توان به عنوان حفاظت اصلي و يا پشتيبان خطوطانتقال در نظر گرفت ، و يا با اضافه نمودن يك سيستم ارتباطي ، آنها را به يك حفاظت واحد ، كه قابليـتبه كارگيري رله هاي با بازبست خودكار سرعت بالا را دارا مي باشند تبديل كرد

قسمت هایی از فصل اول بکارگیری در سیستم های قدرت و تاثير آن بر پايداري گذرا و ميرايي نوسانات

يکي از مسائل مهم در سيستم های قدرت پايداری است که مي تواند به پايداری زاويه ای و پايداری ولتاژ تقسيم شود. در پايداری زاويه ای معمولاً پايداری گذرا و پايداری ديناميکي بيش تر مورد توجه قرار مي گيرد. معمولاً اغتشاشات کوچک مي توانند در دراز مدت تاثیرات مخربي بر روی سيستم قدرت به همراه داشته باشد که مطالعه پايداری ديناميکي از اين دسته است .
در بهبود پايداری ديناميکي معمولاً از پايدار ساز های سيستم قدرت استفاده ميشود. پايدارساز سيستم قدرت از سيگنال سرعت فيدبک گرفته و آن را تبديل به ولتاژ معادل توسط کنترل کننده Lead-Lag مينمايد و اين ولتاژ را به مرجع اضافه مينمايد. در سیستم های قدرت، تنها با استفاده از PSS معمولي ممکن است ميرايي نوسانات درون ناحيه ای با اندازه کافي بهبود داده نشود. همچنين در اين روش ما نياز به تنظيم پارامترها و هماهنگي بين عناصر داريم.

فهرست کامل فصل اول بکارگیری در سیستم های قدرت و تاثير آن بر پايداري گذرا و ميرايي نوسانات

1-1 ) بکارگیری TCSC درسیستم های قدرت وتاثیر آن بر پایداری گذرا و میرایی نوسانات

1.1.1 خلاصه 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 خازن سری کنترل شده با تریستور 2
1.1.4 شبیه سازی بر روی سیستم قدرت دوماشینه و 4 شینه و نتایج حاصل از آن 3
1.1.5 مدل TCSC مورد استفاده در شبیه سازی 3
1.1.6 شبیه سازی برروی سیستم قدرت 3 ماشینه و 9 شینه ونتایج حاصل از آن 4
1.1.7 شبیه سازی برروی سیستم قدرت 4 ماشینه و نتایج حاصل از آن 5
1.1.8 نتیجه گیری و پیشنهادها 6
1.1.9 مراجع 6

1-2 ) کاهش دقت عملکرد رله دیستانس درحفاظت خطوط انتقال با حضور CVT و TCSC

1.2.1 چکیده 7
1.2.2 مقدمه 7
1.2.3 مدار معادل CVT 7
1.2.4 ترانسفورماتور ولتاژ میانی 8
1.2.5 مدار معادل TCSC 8
1.2.6 مقسم ولتاژ خازنی 8
1.2.7 القاگر ولتاژ میانی 8
1.2.8 شبکه مورد آزمایش 8
1.2.9 اثرمقاومت خطا برکاهش دقت عملکرد رله 10
1.2.10 اثر CVT و TCSC درعملکرد رله دیستانس در ناحیه اول 10
1.2.11 اثیر CVT و TCSC درعملکرد رله دیستانس در ناحیه دوم 10
1.2.12 اثر CVT و TCSC درعملکرد رله دیستانس در ناحیه سوم 10
1.2.13 اثر مقاومت سلفی زمین برعملکرد رله 11
1.2.14 نوسانات منحنی درنقطه پایدار خطا 12
1.2.15 نتایج 12
1.2.16 مراجع 12

1-3 ) روشی جدید برای کاهش اثر TCSC بر حفاظت دیستانس

1.3.1 چکیده 14
1.3.2 ABSTRACT 14
1.3.3 مقدمه 15
1.3.4 مدل TCSC 15
1.3.5 محاسبه امپدانس ظاهری درحضور TCSC 15
1.3.6 TCSC در مسیر جریان خطا 16
1.3.7 TCSC خارج از مسیر جریان خطا 16
1.3.8 محدود کننده جریان خطا 16
1.3.9 استفاده از TCSC بهمراه محدود کننده جریان خطا 17
1.3.10 شبیه سازی 17
1.3.11 نتیجه گیری 19
1.3.12 مراجع 20

1-4 ) طراحی همزمان کنترل کننده PSS و TCSC به منظور بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی

1.4.1 چکیده 21
1.4.2 مقدمه 22
1.4.3 مدلسازی سیستم قدرت با PSS و TCSC 22
1.4.4 خازن سري کنترل شونده با تریستور 23
1.4.5 خطی سازي مدل سیستم قدرت 23
1.4.6 الگوریتم کلونی زنبورهاي مصنوعی 25
1.4.7 ساختار کنترل کننده PSS و TCSC 26
1.4.8 تابع هدف 27
1.4.9 عملکرد الگوریتم ABC 27
1.4.10 نتایج شبیه سازی 28
1.4.11 نتیجه گیری 31
1.4.12 منابع 31

1-5 ) بررسی اثرات نصب TCSC درشبکه برق استان سمنان

1.5.1 چکیده 32
1.5.2 مقدمه 32
1.5.3 جبرانسازی سری 32
1.5.4 شبکه بزق منطقه ای استان سمنان 33
1.5.5 شبکه برق منطقه ای استان خراسان 33
1.5.6 توسعه آتی شبکه برق منطقه ای سمنان 33
1.5.7 ساده سازی شبکه 34
1.5.8 اثرات نصب TCSC درشبکه برق منطقه ای سمنان 34
1.5.9 نتیجه گیری 36
1.5.10 مراجع 36

1-6 ) مدل سازی سیستم قدرت با ادوات FACTS و PSS وتنظیم همزمان با استفاده از الگوریتم ژنتیک

1.6.1 چکیده 37
1.6.2 مقدمه 37
1.6.3 سیستم قدرت تحت بررسی 37
1.6.4 مدلسازی سیستم قدرت، باس بی نهایت و ژنراتور سنکرون 38
1.6.5 مدل سازی TCSC 38
1.6.6 ساختار سیستم وکنترلر 39
1.6.7 ساختار کنترلر TCSC 39
1.6.8 ساختار کنترلرPSS 39
1.6.9 فرمول بندی مساله 39
1.6.10 تابع هدف 39
1.6.11 مختصری از الگوریتم ژنتیک 40
1.6.12 نتایج وشبیه سازی 40
1.6.13 کاربرد تکنیک بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک 40
1.6.14 نتایج شبیه سازی 41
1.6.15 حالت 1 اغتشاش خطا3فاز 42
1.6.16 حالت 2 اغتشاش قطع یک خط 43
1.6.17 نتیجه گیری 43
1.6.18 ضمیمه 44
1.6.19 مراجع 44

1-7 ) بهبود پایداری دینامیکی به روش کنترل فازی درسیستم های قدرت چندماشینه با کاربرد TCSC

1.7.1 چکیده 45
1.7.2 Abstract 45
1.7.3 مقدمه 46
1.7.4 ساختار کنترل کننده TCSC 46
1.7.5 کنترل کننده فازی 47
1.7.6 بررسی سیستم قدرت تک ماشینه متصل به شین بی نهایت به همراه TCSC 47
1.7.7 بررسی سیستم قدرت چندماشینه به همراه TCSC 48
1.7.8 نتایج شبیه سازی 49
1.7.9 نتایج شبیه سازی سیستم قدرت تک ماشینه متصل به شین بی نهایت به همراه TCSC 50
1.7.10نتایج شبیه سازی سیستم قدرت چندماشینه به همراه TCSC 51
1.7.11 نتیجه گیری 53
1.7.12 مراجع 53

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی و شبیه سازی اثر TCSC و UPFC بر مشخصه های قطع رله های دیستانس

رشد صعودي مصرف و افزايش ميزان درخواست بار از سمت مصرف كننده در چند دهه اخير موجب شدهاست تا سيستمهاي انتقال انرژي با مشكل محدوديت انتقال توان مواجه شوند. اين محدوديت ها عمـلاً بـهخاطر حفظ پايداري و حفظ دامنه ولتاژ شبكه در سطح مجـاز آن بـه وجـود مـي آينـد. بنـابراين درعمـلظرفيت بهره برداري خطوط انتقال نسبت به ظرفيت واقعي يا حرارتي آنها كمتر مـي باشـد. عـلاوه بـراينمشكل ديگري كه درانتقال توان سيستمهاي بهم پيوسته وجود دارد عبور تـوان از مسـيرهاي نـا خواسـتهاست كه موجب افزايش غير مجاز و عدم بهره برداري بهينه ازسيستم خواهد شد.
همواره بديهي بوده است كه انتقال توانac در خطوط طولاني در درجه اول با امپدانس راكتيو سري خطمحدود مي شود. از اينرو در چندين دهه اخير از جبران ساز خازني سري براي حذف بخشـي از امپـدانسراكتيو خط و كاهش آن و در نتيجه افزايش توان قابل انتقال استفاده كردند. تـا اينكـه بـا پيشـرفت اخيـرصنعت الكترونيك قدرت در طراحي كليدهاي نيمه هادي با قابليت كليدزني كنترل شده و استفاده از آن ،در سطح توان و ولتاژ سيستم قدرت ، شبكه هاي انتقال انرژي را بسيار كارآمدتر و مـوثرتر از قبـل نمـودهاست.

فهرست کامل فصل دوم بررسی و شبیه سازی اثر TCSC و UPFC بر مشخصه های قطع رله های دیستانس

2-1) بررسی و شبیه سازی اثر TCSC و UPFC بر مشخصه های قطع رله های دیستانس

2.1.1 رله هاي ديستانس و الگوريتم هاي حفاظتي ديجيتال 74
2.1.1.1 مقدمه 75
2.1.1.2 اصول كار رله هاي ديستانس 75
2.1.1.3 انواع مشخصه هاي رله ديستانس 76
2.1.1.4 رله امپدانسي 78
2.1.1.5 رله جهتي 78
2.1.1.6 رلة مهو 79
2.1.1.7 رلة مهو كاملا قطبي شده 80
2.1.1.8 رله راكتانسي 81
2.1.1.9 رله با مشخصه لنزي 81
2.1.1.10 رله با مشخصه چند ضلعي 82
2.1.1.11 رله با مشخصه تركيبي 83
2.1.1.12 ساختار داخلي رله هاي ديجيتال پيشرفته 83
2.1.1.13 بخش هاي اصلي رله ريزپردازنده 84
2.1.1.14 ورودي هاي آنالوگ 85
2.1.1.15 الگوريتم فيلتر ديجيتال 86
2.1.1.16 عملكرد برخي الگوريتم ها در مواجه با مؤلفهDC میرا شونده 88
2.1.1.17 الگوريتم هاي گروه اول 88
2.1.1.18 الگوريتم فوريه گسسته 88
2.1.1.19 الگوريتم هاي كسينوسي و سينوسي 92
2.1.1.20 الگوريتم هاي گروه دوم 93
2.1.1.21 الگوريتم حداقل مربعات خطا 93
2.1.1.22 فيلتر كالمن 95
2.1.1.23 الگوريتم هاي فيلتر ميميك 96
2.1.1.24 الگوريتم فوريه گسسته هوشمند 98
2.1.1.25 الگوريتمي بر اساس الگوريتم فوريه گسسته هوشمند غير فازوري 98
2.1.1.26 الگوريتمي بر اساس تلفيق روش پروني و فيلتر سينوسي 99
2.1.2 معرفي جبران ساز سري كنترل شده با تريستور TCSC)) وکنترل کننده یکپارچه عبور توان UPFC)) 100
2.1.2.1 خازن سري كنترل شده با تريستور 101
2.1.2.2 کاربردهای TCSC درسیستم قدرت 107
2.1.2.3 ارزیابی مزایای TCSC 108
2.1.2.4 معایب TCSC 108
2.1.2.5 عملکرد TCSC به عنوان محدود كننده جريان اتصال كوتاه 109
2.1.2.6 بررسی کنترل TCSC 109
2.1.2.7 انواع كنترل كننده هاي صنعتي 110
2.1.2.8 كنترل كننده تناسبي 110
2.1.2.9 كنترل كننده تناسبي – انتگرالي 110
2.1.2.10 كنترل كننده تناسبي – مشتقي 111
2.1.2.11 كنترل كننده تناسبي – مشتقي – انتگرالي 111
2.1.2.12 كنترل كننده يكپارچه عبور توان 111
2.1.2.13 اصول اساسي عملكرد 112
2.1.2.14 قابليت هاي كنترل انتقال متداول 113
2.1.3 شبیه سازی وبررسی تاثیر TCSC برعملکرد رله های دیستانس 121
2.1.3.1 مقدمه 122
2.1.3.2 امپدانس اندازه گيري شده توسط رله ديستانس در غياب عناصر FACTS 122
2.1.3.3 امپدانس اندازه گيري شده توسط رله ديستانس در حضور TCSC 124
2.1.3.4 TCSC و مدل سیستم انتقال 125
2.1.3.5 مدل کنترل TCSC 127
2.1.3.6 تاثیر TCSC برمشخصه قطع رله دیستانس 127
2.1.3.7 TCSC درابتدای خط 127
2.1.3.8 TCSC دروسط خط 130
2.1.3.9 TCSC درانتهای خط 135
2.1.4 شبیه سازی وبررسی تاثیر UPFC برعملکرد رله های دیستانس 139
2.1.4.1 UPFC ومدل سیستم انتقال 140
2.1.4.2 مدل کنترل UPFC 142
2.1.4.3 آناليز ومحاسبه امپدانس ظاهري 146
2.1.4.4 مدل كردن رله ديستانس 148
2.1.4.5 تاثیر STATCOM بررله دیستانس 148
2.1.4.6 تاثيرموقعيت خطا برعملكرد رله ديستانس 149
2.1.4.7 تاثيرظرفيت منابع دوسرخط انتقال بر عملكرد رله ديستانس 152
2.1.4.8 تاثیر تنظیم STATCOM برعملکرد رله دیستانس 153
2.1.4.9 تاثيرخطاي فاز به فاز بر عملكرد رله ديستانس 156
2.1.4.10 UPFC وتاثیر آن بر رله دیستانس 158
2.1.4.11 تاثیر خطای فاز بازمین درحضور UPFC 159
2.1.4.12 تاثير خطاي فاز با فاز بر رله ديستانس 161
2.1.4.13 تاثیر کنترل دامنه وزاویه ولتاژ SSSC بر عملکرد رله دیستانس 162
2.1.4.14 مقايسه تاثيرانواع سيستم كنترل بر عملكرد رله ديستانس 167
2.1.5 نتيجه گيري و پيشنهادات 175
2.1.5.1 نتیجه گیری 176
2.1.5.2 پيشنهادات 178
2.1.5.3 منابع و مراجع 180
2.1.5.4 ABSTRACT 185

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مقایسه مهار نوسانات توان در خطوط انتقال قدرت

در ابتدا جهت حفاظت ديستانس شـبكه هـاي قـدرت از رلـه هـاي الكترومكـانيكي كـه بـر اصـل جـذب الكترومغناطيس يا القاي الكترومغناطيسي استوار بودند استفاده مي شد. اين رله هاي اوليه كه اساس كـارآنها بر مبناي مقايسه دامنه ويا فاز دو سيگنال عمل كننده و بازدارنـده و در نتيجـه تحريـك يـك بـازويمتعادل بود ، حفاظت ديستانس شبكه هاي انتقال را بر عهده داشتند.
به مرور با پيدايش صنعت الكترونيك ، مقايسه دامنه و فاز با استفاده از اجزاي گسسته از جملـه لامپهـايخلا صورت گرفت. با پيشرفت ايـن صـنعت ، رلـه هـاي الكترونيكـي اوليـه ، جـاي خـود را بـه رلـه هـايالكترونيكي مجتمع دادند. اين رله ها به علت مزايايي همچون عـدم اسـتفاده از اجـزاي متحـرك ، عكـسالعمل سريع نسبت به وقايع ، هزينه كمتر نسبت به رله هاي الكترومكانيكي ، منطق قابـل برنامـه ريـزي ،تعمير ونگهداري كمتر ، قابليت ارتباط با سيستم نرم افزاري و ثبت وقايع جايگاه مطلوبي را براي خـود درحفاظت ديستانس باز كردند. اگر چه رله هاي بر پايه ريزپردازنده مزاياي متعددي را نسـبت بـه رلـه هـايالكترومكانيكي دارا مي باشند ولي داراي كاستي هايي همچـون تـاثير پـذيري از امـواج گـذرا ، تنظيمـاتمتعدد و كوتاه بودن عمر فن آوري هر رله ، به طوري كه هر نسل از رله ها نسبت به رله هاي نسـل قبلـيداراي كارايي بيشتري هستند.

فهرست کامل فصل سوم مقایسه مهار نوسانات توان در خطوط انتقال قدرت

3-1 ) مقایسه UPFC و TCSC در مهار نوسانات توان در خطوط انتقال قدرت

3.1.1 چکیده 187
3.1.2 مقدمه 188
3.1.3 سیستم SMIB مجهز به TCSC 189
3.1.4 ساختار کنترل کننده TCSC 190
3.1.5 یستم SMIB مجهز به UPFC 191
3.1.6 بهینه سازی پارامترها با الگوریتم ژنتیک 194
3.1.7 نتایج شبیه سازی 195
3.1.8 نتیجه گیری 195
3.1.9 منابع 196

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید