50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی و معرفی میکروتوربین ها و کاربرد آنها بصورت تولید پراکنده

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی و معرفی میکروتوربین ها و کاربرد آنها بصورت تولید پراکنده است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت با نگاهی به میکروتوربین های گازی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی و شبیه سازی و کنترل میکرو توربین عنوان تولید پراکنده بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی و معرفی میكروتوربینها و کاربرد آنها بصورت تولید پراکنده بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تحليل انرژي-اقتصادي و تعيين حالت بهينه عملكردي سيستم ميكرو بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش تحلیل و بهینه سازی میکرو توربین بررسی شده است

توليد توزيع شده انرژي الكتريكي يكي از اهدافي است كه در سالهاي اخيـر به شدت مورد توجه بوده است. امروزه با گسـترش سيسـتمهـاي مختلـف توليـد انـرژي الكتريكـي در سـاختمانهـاي اداري و يـا سـاختمانهـا و مجتمعهاي بزرگ و متوسط، روشهاي گوناگوني ماننـد اسـتفاده از انـرژي خورشيدي، انرژي باد، پيلهـاي سـوختي و انـواع ديـزل ژنراتورهـا مـورد استفاده قرار گرفته است كه هـر كـدام از ايـن روشهـا داراي مزيـتهـا و معايب مخصوص به خود ميباشد. داشتن يك سيستم توليـد انـرژي قابـل اعتماد، كم هزينه و هميشه در دسـترس، اسـتفاده از تـوربينهـاي گـازي كوچك را به عنوان كانديد مهمي معرفي نموده اسـت. ميكروتـوربينهـاي گازي در واقع توربينهـاي گـازي بـا مقيـاس بسـيار كوچـك و سـادهتـر ميباشند. اين توربين ها داراي ساختار و اندازه سادهاي بوده و به راحتي با استفاده از انواع سوختها ميتوانند به توليد انرژي الكتريكي با اسـتفاده از ژنراتورهاي تركيب شده با خود بپردازند

قسمت هایی از فصل اول بررسی سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت با نگاهی به میکروتوربین های گازی

ميكروتوربينها همانند توربينگاز شامل كمپرسور، توربين، محفظه احتراق و بازياب ميباشند. بـراي افـزايش بـازده ايـن نـوع سيسـتمهـا، معمـولاً از بازيابهاي حرارتي در آنها استفاده مـيشـود. در سيسـتم تحليـل شـده از انرژي گازهاي داغ خروجي از توربين براي پيشگرم كـردن هـوا و سـوخت ورودي به محفظه احتراق استفاده شده است. شماتيك سيستم پيشـنهادي كه در اين تحقيق مطالعه شده در شكل (1) نشان داده شده است.
سوخت بهكار رفته در سيستم گاز طبيعي درنظر گرفته شـده اسـت. هـوا و گاز طبيعي بهكار رفته در سيستم ابتدا بوسيله كمپرسورهايي متراكم شـده و در ادامه مسير با عبور از دو بازياب هوا و سوخت، گرم شده و سـپس وارد محفظـه احتـراق مـيشـوند. پـس از انجـام واكـنش در محفظـه احتـراق، محصولات خروجي از آن در ادامه وارد توربين شده و در اثـر انبسـاط كـار مكانيكي توليد ميكنند. گازهاي داغ پـس از خـروج از تـوربين و در ادامـه مسير خود وارد سه بازياب ميگردند. دو بازياب اول جهت پيش گرم كردن هوا و سوخت ورودي به محفظه احتراق بهكار رفته و از بازيـاب سـوم نيـز براي توليد آب گرم استفاده ميشود. آب از طريـق يـك پمـپ وارد بازيـاب سوم شده و پس از گرم شدن در سيستمهاي گرمايشي استفاده ميشود

فهرست کامل فصل اول بررسی سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت با نگاهی به میکروتوربین های گازی

1-1 ) بررسی سیستم های تولید همزمان برق و حرارت (CHP) با نگاهی به میکروتوربین های گازی

چکیده 18
مقدمه 19
1و1و1 مفاهیم و کلیات 22
1و1و1و1 تولید همزمان برق و حرارت (CHP) چیست؟ 23
1و1و1و2 استفاده در صنعت جهت فرایندها (CHP\IND) 28
1و1و1و3 استفاده در جهت فرآیندها 28
1و1و1و4 تولید همزمان برق و حرارت 28
1و1و1و5 تولید مشترک تکنولوژی ای در جهت استفاده بهینه انرژی 29
1و1و1و6 موارد کاربرد تولید مشترک برق و حرارت 30
1و1و1و7 بخش صنعتی (industrial sector) 31
1و1و1و8 بخش اداریInstitutional Sector )) 32
1و1و1و9 بخش تجاری Commercial Sector )) 32
1و1و1و10 بخش خانگی Residual Sector)) 32
1و1و1و11 تولید مشترک برق و حرارت در مقیاس کوچک Mini CHP ) ) 35
1و1و1و12 نمونه ها و آمارهایی مربوط به استفاده از CHP در مصارف تجاری و خانگی 37
1و1و1و13 فواید تولید همزمان برق و حرارت 38
1و1و1و14 نگاهی گذزا به تکنولوژی های متاول سیستم تولید مشترک برق و حرارت 41
1و1و2 بررسی تولید همزمان برق و حرارت توسط مینی توربینهای گازی 42
1و1و2و1 مقدمه 43
1و1و2و2 توربین های بخارSteam Turbine) ) 45
1و1و2و3 موارد کاربرد 46
1و1و2و4 شرح فناوری توربین های گاز 47
1و1و2و5 فرایند و اجزای اصلی 47
1و1و2و6 انواع توربین گاز 47
1و1و2و7 تجهیزات الکتریکیElectrical Equipment ) ) 48
1و1و2و8 ژنراتورها Generators )) 49
1و1و2و9 ژنراتور سنکرون synchronous Generators ) ) 49
1و1و2و10 ژنراتور آسنکرون Mains Excited Asynchronous Generators)) 50
1و1و2و11 بازدهی الکتریکی تولید همزمان از طریق توربین های گازی با سیکل بسته 51
1و1و2و12 فشار سوخت 53
1و1و2و13 تاثیر شرایط محیط بر روی کارکرد تولید همزمان از طریق توربینهای گازی 54
1و1و2و14 بازیافت حرارت از توربین های گازی 54
1و1و2و15 بهبود بازدهی و کارکرد 58
1و1و2و16 ریکوپراتورها 58
1و1و2و17 چیلرهای جذبی Absorption Chillers )) 59
1و1و2و18 قیمت کل تولید همزمان از طریق توربین های گازی 60
1و1و2و19 تعمیر و نگهداری از تجهیزات تولید همزمان در مینی توربین ها 62
1و1و2و20 سوختها مورد استفاده در تولید همزمان از طریق توربین های گازی 63
1و1و2و21 قابلیت دسترسی بودن 64
1و1و2و22 آلاینده های گازهای خروجی 64
1و1و2و23 مطالعه موردی : مجتمع بیمارستانی شهر می سی سی پی 67
1و1و3 بررسی تولید همزمان برق و حرارت توسط موتورهای پیستونی 72
1و1و3و1 مقدمه 73
1و1و3و2 موارد کاربرد موتورهای پیستونی 75
1و1و3و3 شرح فناوری موتورهای پیستونی 75
1و1و3و4 مشخصه های عملکردی موتورهای پیستونی 77
1و1و3و5 بازده موتورهای پیستونی 79
1و1و3و6 هزینه سرمایه گذاری موتورهای پیستونی 79
1و1و3و7 تعمیر و نگهداری موتورهای پیستونی 79
1و1و3و8 تولید انرژی حرارتی در موتورهای پیستونی 79
1و1و3و9 پتانسیل CHP در موتورهای پیستونی 80
1و1و3و10 انتشار آلاینده ها 82
1و1و3و11 مطالعه موردی 84
1و1و3و12 مشخصات فنی سیستم تولید همزمان 84
1و1و3و13 اطلاعات اقتصادی 85
1و1و3و14 آنالیز اقتصادی پروژه 86
1و1و3و15 نتایج 87
1و1و4 بررسی تولید همزمان برق و حرارت در میکروتوربین ها 89
1و1و4و1 مقدمه 90
1و1و4و2 موارد کاربرد 95
1و1و4و3 شرح فناوری میکروتوربین ها 96
1و1و4و4 مشخصه های عملکردی 97
1و1و4و5 پتانسیل های موجود برای CHP 99
1و1و4و6 آلاینده های گازهای خروجی 103
1و1و4و7 مورد مطالعاتی : نصب سیستم تولید همزمان برق و حرارت در کالج Lewis&clark 105
1و1و4و8 تشریح سایت 105
1و1و4و9 ویژگی های سیستم CHPنصب شده 105
1و1و4و10 آنالیز انرژی – اقتصادی پروژه 106
1و1و4و11 نتایج 106
1و1و5 بررسی تولید همزمان برق و حرارت در پیل های سوختی 107
1و1و5و1 مقدمه 108
1و1و5و2 موارد کاربد همزمان برق – حرارت در پیل های سوختی 110
1و1و5و3 شرح فناوری پیل های سوختی 111
1و1و5و4 فرایند و اجزای اصلی پیل های سوختی 112
1و1و5و5 مشخصات عملکردی پیل های سوختی 114
1و1و5و6 انتشار آلاینده ها 116
1و1و5و7 چشم انداز پیل های سوختی 116
1و1و5و8 مطالعه موردی 118
1و1و5و9 سیستم برق و گاز 118
1و1و5و10 سیستم تولید همزمان 119
1و1و5و11 آنالیز اقتصادی 119
1و1و5و12 انرژی مصرفی 120
1و1و6 اثرات تولید همزمان برق و حرارت 121
1و1و6و1 مقدمه 122
1و1و6و2 تاثیر تولید همزمان بر میزان مصرف انرژی 122
1و1و6و3 تاثیر تولید همزمان بر صنعت برق 123
1و1و6و4 اثرات زیست محیطی 123
1و1و6و5 تاثیر بر کیفیت هوا , آب و خاک 123
1و1و6و6 سر و صدا 124
1و1و6و7 تاثیرات تولید همزمان بر کیفیت هوا 125
1و1و6و8 کاربردهای تولید همزمان برق و حرارت 128
1و1و6و9 مقدمه 129
1و1و6و10 کاربرد سیستم های تولید همزمان بصورت منطقه ای 129
1و1و6و11 کاربردهای صنعتی تولید همزمان 130
1و1و6و12 استفاده از تولید همزمان در بخش ساختمان 131
1و1و6و13 تجربیات جهانی در زمینه استفاده از تولید همزمان در بخش ساختمان 133
1و1و6و14 تجربه ایلات متحده آمریکا 134
1و1و6و15 تجربه ایالت ایلینویز 137
1و1و7 فن آوریهای جایگزین سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت 138
1و1و7و1 مقدمه 139
1و1و7و2 تامین برق 139
1و1و7و3 تامین حرارت 141
1و1و7و4 شبیه سازی سیستم های تولید همزمان برق و حرارت در بخش ساختمان 142
1و1و7و5 تحلیل نتایج امکان سنجی استفاده از سیستم های تولید همزمان بر مبنای قیمت یارانه ای حاملهای انرژی در بخش ساختمان کشور 144
1و1و7و6 بخش خانگی 145
1و1و7و7 بخش عمومی 148
1و1و7و8 بخش آموزشی 151
1و1و7و9 بخش تجاری 153
1و1و9 مطالعه موردی در ایران 159
1و1و9و1 مقدمه 160
1و1و9و2 طرح دیدگاه ها و معیارهای تعیین مکان 161
1و1و9و3 انتخاب ساختمان تازه تاسیس وزارت نیرو 162
1و1و9و4 مطالعات شبکه بار برای بهره برداری از موتور ژنراتور گاز سوز 164
1و1و9و5 راندمان کلی سیستم 165
1و1و9و6 بعد مکانی یا فاصله انتقال حرکت 165
1و1و9و7 خواص ترمودینامیکی سیال و رابطه آن با عایق های حرارتی 165
1و1و9و8 تحلیل فنی سیستم 166
1و1و9و9 نتیجه گیری 167
1و1و10 پیوست یک 168
1و1و10و1 لیست آدرس اینترنتی تولید کنندگان 168
1و1و10و2 تولید کنندگان توربین گازی 168
1و1و10و3 تولید کنندگان موتورهای پیستونی 168
1و1و10و4 تولید کنندگان میکروتوربین ها 169
1و1و10و5 پیوست دو 170
1و1و10و6 پیوست سه 171
1و1و11 منابع و ماخذ 172

1-2 ) بررسی عملکرد اقتصادی یک سیستم تولید همزمان بر پایه میکروتوربین گازی با استفاده از مدل لازارتو

1و2و1 چکیده 175
1و2و2 مقدمه 175
1و2و3 معرفی سیستم پیشنهادی 176
1و2و4 معادلات حاکم 176
1و2و5 محاسبات اقتصادی 177
1و2و6 بحث بر روی نتایج 178
1و2و7 نتیجه گیری 180
1و2و8 منابع 181

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی و شبیه سازی و کنترل میکرو توربین عنوان تولید پراکنده

عبارت تولید پراکنده (DG) به هر نوع فنآوری تولید توانالکتریکي با ابعاد کوچك که در محل مصرف و یا در نزدیکي آن انرژی لازم تامین ميشود، اطلاق مي گردد. تولیدات پراکنده (DG) از انرژیهای برگشت پذیر استفاده مي کنند و خروجي آنها از نوع AC و یا DC مي باشد که در نهایت برای اتصال به شبکه به ACتبدیل مي شود. برخي از انواع DG عبارتند از توربینژنراتورهای کوچك، سیستمهای فتوولتائیك، میکروتوربینها، سلولهای سوختي، توربینهای- گازی و توربینهای بادی مي باشند. بالا رفتن هزینههای انتقال و توزیع، به مولدهای تولید پراکنده این امکان را مي دهد که برق تولیدی خود را به قیمتي ارزانتر در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. علاوه بر این، تولید پراکنده (DG) امکان استفاده از منابع پاک را برای تولید برق مي دهد. مهمترین کاربرد تولید پراکنده (DG) تولید برق ضروری مصرف کنندگان خاص مانند بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و حتي هتل ها مي باشد.که برای آنها مسائل اقتصادی در مقابل مسائلي چون عدم قطعي برق در درجه دوم قرار دارد. منابع انرژی پراکنده در نزدیکي بار قرار دارند. دلیل آن این است که با قرار دادن این منابع در نزدیکي بار، هزینههای انتقال و توزیع و مشکلات انتقال کاهش مي یابد

فهرست کامل فصل دوم طراحی و شبیه سازی و کنترل میکرو توربین عنوان تولید پراکنده

2-1) شبیه سازی و کنترل میکروتوربین گازی در کارکرد جزیره ای و متصل به شبکه به عنوان تولید پراکنده

2و1و1 خلاصه 182
2و1و2 مقدمه 182
2و1و3 مدل میکروتوربین استفاده شده 184
2و1و4 توصیف مدل 185
2و1و5 شبیه سازی و نتایج 187
2و1و6 عملکرد جزیره ای 187
2و1و7 عملکرد متصل به شبکه 189
2و1و8 نتیجه گیری 191
2و1و9 مراجع 191

2-2) طراحی و شبیه سازی از کنترل پیش بین مدل برای یک میکروتوربین

2و2و1 خلاصه 193
2و2و2 مقدمه 193
2و2و3 دستورالعمل 194
2و2و4 ارائه مدلی از میکروتوربین 194
2و2و5 طراحی کنترلر پیش بین مبتنی بر مدل فضای حالت 197
2و2و6 شبیه سازی 198
2و2و7 نتیجه گیری 200
2و2و8 مراجع 200

2-3) طراحی و تحلیل رکوپراتور صفحه ای مارپیچ برای میکروتوربین نمونه با روش بیشینه افت فشار مجاز

2و3و1 چکیده 201
2و3و2 مقدمه 202
2و3و3 طراحی ابعاد رکوپراتور 204
2و3و4 بحث و تحلیل نتایج 206
2و3و5 نتیجه گیری 208
2و3و6 منابع 209

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی و معرفی میكروتوربینها و کاربرد آنها بصورت تولید پراکنده

توليد همزمان برق و حرارت يا همان CHP اولين بار در اواخر دههي هشتاد قرن نوزدهم در آمريكا و اروپا آغاز شد. دستگاه CHP بيشترين بهرهوري در مصرف انرژي سوخت را دارد. به گونهاي كه متوسط راندمان يك مولد برق در حدود %35 و متوسط راندمان يك بويلر %90 است. درحاليكه يك سيستم CHP با توليد هر دوي اين محصولات راندماني بيش از %85 دارد. از طرف ديگر در مقايسه با سيستمهاي توليد برق و توليد حرارت متشابه رايج كه بصورت مجزا هستند، حدود %35سوخت كمتري مصرف ميكند.
مصرف قابل توجه انرژي و همچنين تعداد زياد مشتركين بخش خانگي باعث شده كه در چند سال اخير تحقيقات زيادي جهت استفاده از تكنولوژيهاي توليد پراكنده در اين بخش، در تأمين سهمي از تقاضاي مصرف انرژي انجام شود. استفاده از سيستمهاي توليد همزمان در بخش خانگي به دليل توانايي آنها در توليد انرژي گرمايي و الكتريكي از يك منبع سوخت نظير گاز طبيعي و همچنين كاهش هزينه كلي انرژي، به علت بازده تبديل انرژي بالاتر نسبت به سيستمهاي رايج تبديل انرژي، در حال رشد و توسعه است

فهرست کامل فصل سوم نقش جانشین پروری در ارتقای نظام اداری

3-1 ) بررسی و معرفی میکروتوربین ها و کاربرد آنها به صورت تولید پراکنده

چکیده 213
مقدمه 218
3و1و1 بررسی ساختار میکروتوربین و ویژگی های آن 219
3و1و1و1 مقدمه 220
3و1و1و2 کاربردهای میکروتوربین 221
3و1و1و3 کاربردها در وضعیت تولید انرژی الکتریکی به تنهایی 221
3و1و1و4 اصلاح پیک 221
3و1و1و5 تامین توان اضافه 222
3و1و1و6 تامین توان در مناطق دور از شبکه 222
3و1و1و7 کاربردهای تولید همزمان (CHP) 222
3و1و1و8 اجزا و فرایند اصلی 223
3و1و1و9 انواع میکرو توربین 224
3و1و1و10 سیکل ترمودینامیک 225
3و1و1و11 مجموعه توربو – کمپرسور 225
3و1و1و12 رکوپراتور 226
3و1و1و13 یاتاقان ها 226
3و1و1و14 ژنراتور 227
3و1و1و15 الکترونیک قدرت 228
3و1و1و16 کمپرسور سوخت گاز 228
3و1و1و17 مشخصه های طراحی 228
3و1و1و18 مشخصه های عملکرد 229
3و1و1و19 تاثیر عوامل مختلف بر عملکرد میکروتوربین 231
3و1و1و20 تاثیر نسبت فشار و دمای اشتغال 231
3و1و1و21 عملکرد در کمتر از بار نامی 232
3و1و1و22 تاثیر شرایط محیط در عملکرد میکروتوربین 233
3و1و1و23 بالا بردن بازده و کارایی میکروتوربین ها 234
3و1و1و24 استفاده از رکوپراتور 234
3و1و1و25 دمای اشتعال داخل توربین 235
3و1و1و26 خنک سازی هوای ورودی 235
3و1و1و27 تعمیر و نگهداری 236
3و1و1و28 انواع سوخت 236
3و1و1و29 اهداف کلیدی تکنولوژی 237
3و1و2 کارایی میکروتوربین در اتصال به شبکه 239
3و1و2و1 مقدمه 240
3و1و2و2 توپولوژی های مختلف واسط الکترونیک قدرت 241
3و1و2و3 مدل سازی اجزای سیستم میکروتوربین 242
3و1و2و4 میکروتوربین 243
3و1و2و5 کمپرسور , محفظه احتراق و توربین 244
3و1و2و6 ماشین سنکرون مغناطیس دائم 245
3و1و2و7 کنترل مبدل سمت ماشین 247
3و1و2و8 کنترل مبدل سمت خط 248
3و1و2و9 شبیه سازی و نتایج 251
3و1و2و10 پاسخ مدل میکروتوربین به اغتشاشات مختلف در شبکه 255
3و1و2و11 افت ولتاژ متعادل 255
3و1و2و12 ولتاژ نامتعادل 256
3و1و2و13 ولتاژ معوج شبکه 257
3و1و3 نتیجه گیری 258
3و1و4 منابع 259

قسمت هایی از فصل چهارم تحليل انرژي-اقتصادي و تعيين حالت بهينه عملكردي سيستم ميكرو

تولید انرژي الکتریکی هزینه هاي سنگین سرمایه گذاري را شامل می شود از همین رو بکارگیري روش هاي کاهش تلفات مانند خازن گذاري، بازآرایی شبکه و استفاده از تولیدات پراکنده باعث افزایش میزان بهره وري از ظرفیت الکتریکی موجود شده و تاثیر بسیار مطلوبی در هزینه و سرمایه گذاري در بخش تولید، انتقال و توزیع انرژي الکتریکی را بدنبال خواهد داشت. از آنجائیکه شرکت هاي برق در مجموعه شرکت هاي تخصصی به عنوان یک بنگاه اقتصادي شناخته شده اند لذا تلفات از این دیدگاه عبارت است از تفاوت انرژي خریداري شده از نیروگاه هاي برق با انرژي فروش رفته به مشترکین برق و تلفات توان به صورت لحظه اي و براي یک شبکه معین بوده که در طول مدت شبانه روز متناسب با میزان توان تولیدي نیروگاهها تغییر می کند.

فهرست کامل فصل چهارم تحليل انرژي-اقتصادي و تعيين حالت بهينه عملكردي سيستم ميكرو

4-1 ) مدلسازی انرژی – اقتصادی سیستم تولید همزمان CHP با استفاده از محرک میکروتوربین گازی

4و1و1 چکیده 262
4و1و2 مقدمه 263
4و1و3 مدلسازی انرژی – اقتصادی سیستم تولید همزمان 263
4و1و4 الگوریتم حل 264
4و1و5 بررسی موردی 265
4و1و6 بحث و نتایج 266
4و1و7 نتیجه گیری 268
4و1و8 مراجع 268

4-2 ) تحلیل انرژی – اقتصادی و تعیین حالت بهینه عملکردی سیستم میکرو CHP

4و2و1 چکیده 270
4و2و2 مقدمه 270
4و2و3 برآورد بارهای حرارتی ,سرمایشی و الکتریکی ساختمان 271
4و2و4 تحلیل انرژی اقتصادی 271
4و2و5 تابع هدف 272
4و2و6 برآورد هزینه 272
4و2و7 انتخاب نوع , قدرت اسمی و تعداد نیروهای محرکه 273
4و2و8 نتایج استفاده از سیستم CHP بجای سیستم کنونی 274
4و2و9 نتیجه گیری و جمع بندی 275
4و2و10 مراجع 276

4-3 ) تعیین ظرفیت و مکان بهینه منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن تلفات انتقال

4و3و1 خلاصه 278
4و3و2 مقدمه 278
4و3و3 شبکه استاندارد IEEE – 30 باسه 280
4و3و4 مکان یابی و تعیین ظرفیت تولید پراکنده 282
4و3و5 مکان یابی بهینه 283
4و3و6 محدودیت های مسئله مکان یابی 283
4و3و7 مطالعه موردی 284
4و3و8 شبیه سازی و پخش بار 284
4و3و9 نتیجه گیری 292
4و3و10 مراجع 293

4-4 ) بهینه سازی چند هدفه ترمو – اقتصادی میکروتوربین گازی با استفاده از شبکه عصبی نوع GMDH و الگوریتم تکاملی

4و4و1 چکیده 295
4و4و2 مقدمه 296
4و4و3 مدل سازی سیکل 297
4و4و4 مدل سازی کمپرسور 297
4و4و5 مدل سازی رکوپراتور 298
4و4و6 مدل سازی محفظه احتراق 298
4و4و7 مدل سازی توربین گاز 299
4و4و8 تحلیل اگزرژی 299
4و4و9 تحلیل اقتصادی 301
4و4و10 تعریف توابع هدف اصلی 303
4و4و11 تحلیل پارامتری 303
4و4و12 شبکه عصبی GMDH 305
4و4و13 نتیجه گیری 308
4و4و14 منابع 309

4-5 ) شبیه سازی پارامتری یک سیستم تولید همزمان بر پایه میکروتوربین صنعتی از دیدگاه اگزرژی و اقتصادی

4و5و1 چکیده 310
4و5و2 مقدمه 310
4و5و3 پیکر بندی سیستم 313
4و5و4 فرضیات 313
4و5و5 روابط حاکم 313
4و5و6 کمپرسور 314
4و5و7 محفظه احتراق 314
4و5و8 توربین 315
4و5و9 بازیاب 315
4و5و10 پمپ 316
4و5و11 سیستم هیبریدی 316
4و5و12 مدل اقتصادی 316
4و5و13 هزینه خرید تجهیزات 317
4و5و14 هزینه سوخت 317
4و5و15 هزینه های عملکرد و نگهداری 317
4و5و16 هزینه های همسطح شده 318
4و5و17 روش حل 318
4و5و18 اعتبار سنجی 319
4و5و19 نتایج 319
4و5و20 نتیجه گیری 323
4و5و21 مراجع 324

4-6 ) بهینه سازی میکروتوربین گازی از طریق آنالیز اقتصادی , اکسرژی و زیست محیطی بوسیله الگوریتم زنبور عسل و روش SEARCHING METHOD

4و6و1 چکیده 326
4و6و2 مقدمه 327
4و6و3 تشریح سیکل سیستم میکروتوربین 327
4و6و4 طراحی سیکل یک سیستم میکروتوربین گازی 329
4و6و5 بررسی آنالیز اکسرژی میکروتوربین گازی 330
4و6و6 بررسی اقتصادی و اکسرژی و زیست محیطی میکروتوربین گازی در دو حالت ساده و تولید دو گانه 332
4و6و7 بهینه سازی میکروتوربین گازی 333
4و6و8 الگوریتم های بهینه سازی 333
4و6و9 مسائل مختلف بهینه سازی 333
4و6و10 الگوریتم زنبور عسل در بهینه سازی 334
4و6و11 نتایج شبیه سازی 334
4و6و12 اعتبار سنج 334
4و6و13 نتایج شبیه سازی برای حالت های مختلف 335
4و6و14 برسی روند تغییرات و به دست آوردن نقاط بهینه 337
4و6و15 نتیجه گیری 338
4و6و16 مراجع 339

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تحلیل و بهینه سازی میکرو توربین

میکروتوربینهای گازی از جمله سیستمهای تولید توان نوین به شمار میروند که در سالهای اخیر بسیار کاربرد پیدا اند. کرده که به استفاده از آنها در سیستمهای تولید برق به صورت مستقل از شبکه و تولید برق در مواقع ضروری توجه ویژهای شده است، همچنین از آنها به عنوان موتورهای کمکی هواپیما نیز استفاده میشود. روتورها یکی از اجزاء اصلی میکروتوربینها میباشند که چگونگی رفتار دینامیکی آنها تأثیر زیادی بر میزان ارتعاشات این ماشینهای دوار دارد. به دلیل این که روتورها از لحاظ هندسی، شکل پیچیدهای دارند، از این رو مطالعه و بررسی رفتار دینامیکی آنها با استفاده از روابط تحلیلی پیچیده موجود حاکم بر مسئله امکان پذیر نمیباشد، به همین دلیل از روشهای حل تقریبی، مانند روش اجزاء محدود برای تحلیل این سیستمها استفاده میشود. در تحلیل دینامیکی روتورها بررسی فرکانسهای طبیعی، شکل مودها، سرعتهای بحرانی و نمودارهای کمپل بسیار مهم میباشد و با بررسی این پارامترها میتوان از نزدیکی روتور به حالت تشدید و نقص در این سیستمها جلوگیری نمود. هدف از این مقاله بررسی مودال و استخراج نمودار کمپل مربوط به روتور توربین GTCP85-180 که در هواپیمای C-130 به کار میرود میباشد

فهرست کامل فصل پنجم تحلیل و بهینه سازی میکرو توربین

5-1 ) بررسی میزان CO2 نسبت به انرژی تولیدی در سیستم CCHP با محرک اولیه میکروتوربین گازی

5و1و1 چکیده 341
5و1و2 مقدمه 341
5و1و3 شرح سیستم 342
5و1و4 مدل سازی میکروتوربین و طرح سناریوها 343
5و1و5 مدل سازی کمپرسور 343
5و1و6 مدلسازی محفظه احتراق و فرآیند احتراق 343
5و1و7 مدل سازی توربین 344
5و1و8 تشریح سناریوها 345
5و1و9 UtillityوCUR 346
5و1و10 Utilitty 346
5و1و11 CUR 346
5و1و12 نتایج تحلیل و بررسی 346
5و1و13 میکروتوربین 346
5و1و14 سناریوها 346
5و1و15 نتیجه گیری 348
5و1و16 مراجع 349

5-2 ) بهینه سازی پره میکروتوربین آبی اگنیو به کمک الگوریتم ژنتیک بر پایه ی دینامیک سیالات محاسباتی

5و2و1 چکیده 351
5و2و2 مقدمه 351
5و2و3 مشخصات سیستم 352
5و2و4 تشریح روند بهینه سازی 353
5و2و5 پارامتری کردن و ایجاد فضای بهینه سازی 353
5و2و6 تحلیل اثر پارامترها 354
5و2و7 مدلسازی نهایی دو بعدی 355
5و2و8 بهینه سازی و تحلیل جبهه پارتو 356
5و2و9 نتیجه گیری 358
5و2و10 مراجع 358

5-3 ) تحلیل مودال روتور میکروتوربین 180 – 85 GTCP در نرم افزار ANSYS و اعتبار سنجی آن به کمک نتایج آزمایشگاهی

5و3و1 چکیده 360
5و3و2 مقدمه 360
5و3و3 پیشینه موضوع 360
5و3و4 روش حل 362
5و3و5 شبیه سازی در Ansys 362
5و3و6 تست آزمایشگاهی 364
5و3و7 نتایج 365
5و3و8 نتیجه گیری 367
5و3و9 مراجع 367

5-4 ) تحلیل ترمودینامیکی یک میکرو چرخه هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد و میکروتوربین گاز

5و4و1 چکیده 369
5و4و2 مقدمه 370
5و4و3 مدلسازی 371
5و4و4 مدل سازی پیل سوختی 371
5و4و5 مدل سازی سایر تجهیزات چرخه 372
5و4و6 نتایج 373
5و4و7 مراجع 375

5-5 ) امکان سنجی نصب میکرو توربین های بادی خانگی در مناطق مسکونی شهرستان هامون با رویکرد اقتصادی

5و5و1 چکیده 376
5و5و2 مقدمه 376
5و5و3 موقعیت جغرافیایی شهرستان هامون واقع در منطقه سیستان 377
5و5و4 تحلیل آماری داده های بادی 378
5و5و6 بادهای سیستان و دلایل توجیهی احداث توربین های بادی خانگی با هدف رویکرد اقتصادی 382
5و5و7 نتیجه گیری 382
5و5و8 مراجع 383

5-6 ) بررسی عملکرد میکروتوربین گازی در مدل های کنترلی مختلف در یک زیر شبکه

5و6و1 چکیده 384
5و6و2 مقدمه 384
5و6و3 میکرو توربین گازی 385
5و6و4 مدل میکرو توربین گازی 385
5و6و5 مدهای کنترلی میکروتوربین 386
5و6و6 مد کنترلی V-F 386
5و6و7 مد کنترلی P – Q 386
5و6و8 مد کنترلی P – V 387
5و6و9 نتایج شبیه سازی 387
5و6و10 بررسی مد کنترلی V – F 387
5و6و11 مد کنترلی P – Q 388
5و6و12 مد کنترلی P – V 389
5و6و13 مراجع 389

تمام منابع معرفی شده به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید