50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی و طراحی سیستم کنترل یک پل تلسکوپی فرودگاهی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی و طراحی سیستم کنترل یک پل تلسکوپی فرودگاهی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی و طراحی سیستم کنترل یک پل تلسکوپی فرودگاهی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحي و ساخت دستگاه پل تلسكوپي فرودگاهی بررسی شده است

فرودگاه هاي بـين المللـي داراي اسـتانداردهاي خـاص در زمينه هاي گوناگون مي باشـند .كـه ازجملـه ايـن اسـتانداردها استفاده از Jetwayبراي بارگيري و تخليه هواپيما از مسافر مي باشد. Jet wayيك پـل متحـرك رابـط بـين سـالن انتظـار فرودگاه و هواپيما مي باشدبه ايـن معنـا كـه يـك طـرف آن در مقابل خروجي سالن انتظار ثابت مي شود، انتهاي ديگر دسـتگاه با توجه به توانايي هاي حركتي كه مجموعه دارد خـود را بـا در هواپيما هماهنگ مي كنـد ايـن دسـتگاه بـا اسـتفاده از تجربـه بدست آمده در نمونه اوليه تغييرات زيادي پيدا كرد.عمـده ايـن تغييرات در مورد سيستم كنترل و برق دستگاه بود.اين دسـتگاه شامل سه تونل است كه به صورت تلـسكوپي مـي تواننـد طـول خود را تنظيم كند. اين دستگاه طوري طراحي شـده اسـت كـه داراي 7درجه آزادي مي باشد. قسمت اصلي بخـش كنتـرل از يك PLC و يك HMI تشكيل شده است كه كل حركـات و مونيتورينگ سيستم را تحت نظارت و اجرا دارند

قسمت هایی از فصل اول بررسی و طراحی سیستم کنترل یک پل تلسکوپی فرودگاهی

از نظر كنترل سيستم از دو سنسور روتاري چرخ ها و موقعيت تونل دوم فيدبك گرفته و با كنترل دقيق سرعت چرخ ها شكل حركتي مناسب را به چرخ ها مي دهد. براي اين منظور در حالتي كه خواسته باشيم چرخ ها, تونل دوم را جابجا كند و حركت چرخشي به دستگاه ندهند ابتدا با يك سرعت مناسب به طور معكوس موتور ها را راه اندازي مي كنيم تا مجموعه چرخ ها به طور درجا بچرخند . سپس براي اينكه با خطاي كمي حول نقطه صفر درجه بايستد بوسيله يك كنترل PID سرعت را كم مي كنيم تا نزديك نقطه مرجع بايستد سپس چرخ ها را با يك سرعت مرجع انتخابي كه بنابه انتخابهاي اپراتور و وضعيت سيستم انتخاب مي شود راه اندازي مي كنيم. پس از راه اندازي سرعت موتور راست را توسط يك كنترلر PID ديگر به گونه اي تغيير مي دهيم كه در حين حركت زاويه مجموعه چرخ ها صفر بماند.

فهرست کامل فصل اول بررسی و طراحی سیستم کنترل یک پل تلسکوپی فرودگاهی

1-1 ) بررسی وطراحی سیستم کنترل یک پل تلسکوپی فرودگاهی(JET WAY)

1.1.1 مقدمه ای بر پل تلسکوپی 19
1.1.1.1 پل تلسکوپی چیست 20
1.1.1.2 معرفی اجزاء پل تلسکوپی 21
1.1.1.3 مشخصات فنی پل تلسکوپی 24
1.1.2 شناخت اجزای مکانیکی پل تلسکوپی 25
1.1.2.1 برجک 26
1.1.2.2 تونله ای تلسکوپی 28
1.1.2.3 تونل شمارهI 30
1.1.2.4 نحوه نصب تونل 31
1.1.2.5 نحوه آرایش یاتاقانها 31
1.1.2.6 تونل شماره II 32
1.1.2.7 تونل شماره III 35
1.1.2.8 آرایش یاتاقانها 37
1.1.2.9 توضیح درباره یاتاقانهای تونل ها 38
1.1.2.10 مجموعه کابین 39
1.1.2.11 مجموعه چرخ ها 43
1.1.2.12 مجموعه جک ها 47
1.1.2.13 پلکان خدمات 50
1.1.3 سنسورها وسیستم های اندازه گیری 52
1.1.3.1 سنسور و اصول سیستم های اندازه گیری 53
1.1.3.2 دسته بندی سنسورها ازنظر کنترلی 53
1.1.3.3 سنسورهای حفاظتی 54
1.1.3.4 سنسورهای کنترلی 54
1.1.3.5 سنسورهای نمایشی 54
1.1.3.6 مشخصات سنسورهای مورد نیاز 55
1.1.3.7 PROXIMITY SENSOR 55
1.1.3.8 سنسور مافوق صوت 57
1.1.3.9 LIMIT SEITCH 58
1.1.3.10 نحوه نصب سنسورها 60
1.1.3.11 برجک 60
1.1.3.12 تونل دوم وسوم 66
1.1.3.13 جک 68
1.1.3.14 مجموعه چرخها 70
1.1.3.15 کابین 74
1.1.3.16 سنسوهای سپر 76
1.1.3.17 سنسور تشخیص دهنده دود 80
1.1.3.18 توضیحاتی درباره ایربریج کرمان 81
1.1.3.19 برجک 81
1.1.3.20 تونل ها 82
1.1.3.21 مجموعه چرخ ها 85
1.1.3.22 سپر 87
1.1.4 کنترل ومدارفرمان 88
1.1.4.1 مقدمه 89
1.1.4.2 تعریفل مکانیزم های کنترلی دستگاه 90
1.1.4.3 تاثیر حرکت اعضای دستگاه روی END-EFFECTORS 91
1.1.4.4 بررسی موقعیت END-EFFECTORS درمختصات استوانه ای 94
1.1.4.5 محاسبات کاربردی 95
1.1.4.6 فرضیات 97
1.1.4.7 الگوریتم کلی حرکت 98
1.1.4.8 پارامترهای طراحی 98
1.1.4.9 الگوریتم های حرکتی پیشنهادی 99
1.1.4.10 تشریح کامل الگوریتم کنترل کابین محور با درجات آزادی مستقل 100
1.1.4.11 روش حرکت پیشنهادی 100
1.1.4.12 مدارهای کنترلی مکانیزم ها 102
1.1.4.13 بلوک دیاگرام کنترل 107
1.1.4.14 اجزاء سیستم کنترل 108
1.1.4.15 سخت افزار سیستم کنترل 108
1.1.4.16 نرم افزار کنترل 113
1.1.4.17 سیستم برق قدرت 130
1.1.4.18 جعبه برق ها 131
1.1.4.19 شبکه انتقال قدرت و فرمان 138
1.1.4.20 موتورها 141
1.1.4.21 سیستم روشنایی 143
1.1.5 سیستم نظارت 146
1.1.5.1 پانل کنترل 147
1.1.5.2 شرح کار 148
1.1.5.3 شرح پانل کنترل 150
1.1.5.4 شرح صفحه اصلی 151
1.1.5.5 هشدارها 157
1.1.5.6 پیام های حفاظتی 160
1.1.5.7 تنظیمات 164
1.1.5.8 عیب یابی 169
1.1.5.9 سرویس ها 175
1.1.5.10 نرم افزار وسخت افزار سیستم نظارت 179
1.1.5.11 سیستم دوبین مداربسته 181
1.1.5.12 توضیحات درباره ایربریج کرمان 182
1.1.5.13 بخش نمایش وضعیت 183
1.1.5.14 هشدارها 184
1.1.5.15 بخش اخطارهای حفاظتی 185
1.1.5.16 بخش سرویس ها 185
1.1.5.17 بخش تنظیمات 186
1.1.5.18 بخش موقعیت خودکار 187
1.1.6 نتیجه گیر و پیشنهادات 190
1.1.6.1 نتیجه گیری 191
1.1.6.2 پیشنهادات 192
1.1.6.3 منابع وماخذ 193
1.1.6.4 ABSTRACT 195

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ساخت دستگاه پل تلسكوپي فرودگاهی

مبحث چرخها از مهمترين مباحث كنترلي سيستم مي باشد. از نكاتي كه بايد در اين زمينه در نظر گرفت.
الف- شتاب حركت چرخها تاثير زيادي بر دستگاه داشته و بسيار مهم بوده و حتماً بايد كنترل شده باشد.
ب- در هنگاميكه نياز به چرخش در جا مجموعه چرخها باشد يعني بايد چرخها مختلف الجهت بچرخند سرعت يكسان چرخش مهم مي باشد در غير اين صورت بار زيادي به موتور القاء مي شود و فشار زيادي به Inverter هاي موتور مي آيد.
ج- اگر چرخها در حالت عمود قرار بگيرند و با سرعت يكسان راه اندازي گردند با صرفنظر از خطاهاي پيش آمده ، چرخهادر يك مسير مستقيم حركت نموده و كم كم زاويه آنها نسبت به سيستم تغيير مي كند در اين حالت حركت دوران همراه با تغيير طول همراه است.از اين رو اگر خواسته باشيم دستگاه فقط حول محور برجك دوران نمايد،بايد موتورهاي چرخها را طوري كنترل كنيم كه مجموعه چرخها هميشه در حالت عمود قرار گيرد.
د ـ با توجه به موارد فوق در نظر گرفتن يك سيستم كنترل ON/OFF ساده براي موتورهاي چرخ ها غير ممكن بوده و بايد از Inverter هاي مناسب استفاده نمود و وضعيت دقيق موتورها راتوسط PLC كنترل نمود. براي اين منظور ابتدا بهتر است با حركتهايي كه از مجموعه چرخها انتظار مي رود آشنا شويم

فهرست کامل فصل دوم ساخت دستگاه پل تلسكوپي فرودگاهی

2-1) طراحی وساخت دستگاه پل تلسکوپی فرودگاهی

2.1.1 چکیده 197
2.1.2 مقدمه 197
2.1.3 معرفی اجزاء پل تلسکوپی 198
2.1.4 مدارهای کنترلی مکانیزم ها 199
2.1.5 سخت افزار سیستم کنترل 201
2.1.6 سیستم کنترل 201
2.1.7 مراجع 203

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید