50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی و شبیه سازی نهان نگاری صوت به روش طیف گسترده

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی و شبیه سازی نهان نگاری صوت به روش طیف گسترده است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مروری بر روشهای نهان نگاری صوت بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی و شبیه سازی نهان نگاری صوت به روش طیف گسترده بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش الگوریتم مقاوم نهان نگاری صوت در ویدیو بررسی شده است

نهاننگاری علم مخفی کردن اطلاعات است، یک پیام را در یک شی دیگر مخفی میکند و امنیت انتقال داده و بایگانی آن را افزایش میدهد. در فرآیند نهاننگاری، شیء مخفی کننده که داده در آن پنهان میشود، شیء حامل نامیده میشود و شیء جدید شی stego یا نهان نگاری شده نامیده میشود. یک سیستم نهاننگاری دارای سه ویژگی اساسی شفافیت ادراکی، قدرتمندی و ظرفیت میباشد. شفافیت ادراکی: فایل حامل و فایل نهاننگاری شدهی شامل داده رمز نباید ازلحاظ ادراکی از هم قابلتشخیص باشند. ظرفیت: مقدار دادهای که میتواند با استفاده از یک روش مخفی کردن اطلاعات تعبیه شود و بهموجب این تعبیه سازی شفافیت ادراکی فایل صوتی به هم نخورد و بنابراین یک شنونده نتواند حضور داده رمز را تشخیص دهد. قدرتمندی: توانایی آشکارسازی داده پنهانشده بعد از حملههای عمدی و غیرعمدی. این سه ویژگی در تضاد باهم هستند، افزایش هرکدام، منجر به کاهش دیگری میشود

قسمت هایی از فصل اول مرروری بر روشهای نهان نگاری صوت

با رشد سریع اطلاعات و گسترش اینترنت به اطلاعات انواع آسان و سریع انتقال برای ابزاری عنوان ای افرادی برای امکان ن که خواستار به اشتراک هستند خود اطلاعات گذاشتن به است آمده وجود . با آن، مزایای وجود ای انتقال اطلاعات نگونه می ناشرانی برای جدی مشکلات تواند که خواهندنمی خودشان اجازه بدون آثارشان پخش شود ای کند جاد . یکی از پاسخگویی برای روشها بهترین به نگارینهان فوق مشکلات میباشد که کاربردهای دارای زمانبندی مخفی، مخابرات همچون فراوانی پخش غیره و مالکیت اثبات ها،برنامه می .باشد به طور کلی پنهان کردن سیگنال الگو در هرگونه اطلاعات (صوت، تصویر، فیلم، متن و …) که قابل استخراج شدن باشد نهاننگاری نام دارد،این نهاننگاری نباید باعث کاهش کیفیت سیگنال اصلی شود.
یک سیستم نهاننگاری دارای سه معیار شفافیت، مقاومت و ظرفیت میباشد که درتقابل با یکدیگر میباشند. یک اگر است شفاف نگارینهان سیستم در آن تاثیری نگارهنهان کردننهان بر باشد نداشته اصلی سیگنال کیفیت . منظور از برای مقاومت یک نگارینهان سیستم ، مقاومت آن در مانند حملات انواع برابر غیره و بردارینمونه نرخ کاهش فیلترینگ، نویز، شدن اضافه سازی،فشرده می صوت ظرفیت برای .باشد به بیتهایی تعداد که در یک ثانیه از آن ذخیره صوت می اطلاق گردد می .شود می اساسی چالش گفت توان ایجاد یک موجود مقاومت و شفافیت ظرفیت، مابین مصالحه در شدهنگارینهان صوت می زیرا باشد، گرفتن نادیده هر یک ازاین سه المان می نگارینهان سیستم تواند ما را از 1در شکل نماید. ساقط کافی اعتبار و ارزش مدل کلی سیستم نهاننگاری نشان داده شده است

فهرست کامل فصل اول مرروری بر روشهای نهان نگاری صوت

1-1 ) نهان نگاری صوت با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان و تجزیه ارزش منفرد

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 2
3.1.1 مبانی تحقیق 2
4.1.1 نهان نگاری صوت با استفاده از الگوریتمهای کلونی مورچگان و SDV 5
5.1.1 ارزیابی و مقایسه طرح پیشنهادی 8
6.1.1 نتیجه گیری 12
7.1.1 منابع 12

1-2 ) روش مبتنی بر یادگیری با ظرفیت بالا بصوت نهان نگاری بااستفاده از ماشین پشتیبان

1.2.1 چکیده 14
2.2.1 مقدمه 14
3.2.1 مبانی تحقیق 15
4.2.1 روش پیشنهادی 16
5.2.1 نتایج ازمایشات 20
6.2.1 نتیجه گیری 23
7.2.1 منابع 23

1-3 ) روش نوين نهان نگاري اصوات ديجيتال با استفاده از سيگنال هاي طيف گسترده چيرپ

1.3.1 چکیده 25
2.3.1 مقدمه 25
3.3.1 گستردگی طیف 26
4.3.1 روش پیشنهادی نهان نگاری 27
5.3.1 مدل کلی سیستم 28
6.3.1 نتایج شبیه سازی 29
7.3.1 نتیجه گیری 30
8.3.1 منابع 30

1-4 ) مقایسه نگاری نهان سیگنال صوت در تصویر با استفاده از سه روش کم اهمیت ترین بیت، تبدیل موجک گسسته و تبدیل تجزیه مقدار منفرد در برابر حمله برش در تصاویر پزشکی

1.4.1 چکیده 31
2.4.1 مقدمه 32
3.4.1 نهان نگاری در حوزه تبدیل 34
4.4.1 تبدیل موجک گسسته 34
5.4.1 تبدیل تجزیه مقدار منفرد 35
6.4.1 روش تحقیق 36
7.4.1 نهان نگاری صوت در تصویر با استفاده از روش کم اهمیت ترین بیت 37
8.4.1 نهان نگاری صوت در تصویر با استفاده از روش تبدیل موجک گسسته 37
9.4.1 نهان نگاری صوت در تصویر با استفاده از روش تبدیل تجزیه مقدار منفرد 38
10.4.1 حمله برش 39
11.4.1 یاقته ها 40
12.4.1 نتیجه گیری 42
13.4.1 منابع 43

1-5 ) مروری بر روش های نهان نگاری MP3

1.5.1 چکیده 44
2.5.1 مقدمه 44
3.5.1 کدگذاری MP3 45
4.5.1 نهان نگاری فایل های MP3درحوزه MDCT 46
5.5.1 نتیجه گیری 51
6.5.1 منابع 51

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی و شبیه سازی نهان نگاری صوت به روش طیف گسترده

امروزه اینترنت به عنوان یک سیستم مهم مخابراتی برای تبادل اطلاعات در زندگی روزمرهی مردم از جایگاه ویژهی برخوردارمیباشد. در هر سیستم مخابراتی هدف ارسال اطلاعات از نقطهی به نقطهی این دیگر است. اطلاعات میتوانند شامل تصویر، متن، ویدئو و صوت باشند که به آنها داده گفته میشود. افزایش کیفیت دادهها و همچنین امنیت در ارسال آنها از جمله مشخصات مهم انتقال اطلاعات به شمار میآید.
برای افزایش امنیت ها میداده توان از دو روش رمزنگاری و مخفیکردن اطلاعات استفادهنمود. اما از آنجا که در روش رمزنگاری در صورتی که کلید آشکار شود، دیگر امنیت داده تضمینی نخواهد داشت، معمولاً از روش دوم استفادهمیشود. مخفیکردن اطلاعات به معنای دور از دسترس قرار دادن اطلاعات مورد نظر و جاسازی آن درون اطلاعات بی ارزش دیگر است

فهرست کامل فصل دوم بررسی و شبیه سازی نهان نگاری صوت به روش طیف گسترده

2-1) بررسی و شبیه سازی نهان نگاری صوت به صورت طیف گسترده

چکیده 64
1.1.2 فصل اول نهان نگار چیست 65
1.1.1.2 مقدمه 66
2.1.1.2 اهمیت نهان نگاری 66
3.1.1.2 تاریخچه نهان نگاری 66
4.1.1.2 تفاوت نهان نگاری با رمزنگاری 67
5.1.1.2 انواع نهان نگاری کاربرد آن 68

2.1.2 فصل دوم ساختمان سیستم نهان نگاری 72
1.2.1.2 چارچوب کلی یک سیستم نهان نگاری 73

3.1.2 فصل سوم مقاومت نهان نگاره دربرابر حمله تحریف و تقلب 83
1.3.1.2 مقدمه 84
2.3.1.2 بررسی حملات وارد برالگوریتم های نهان نگاری ازنظرهدف دشمن 85
3.3.1.2 بررسی حملات وارد برالگوریتم هاازنظرمیزان اطلاعات دشمن 86

4.1.2 فصل چهارم نهان نگاری صوت 88
1.4.1.2 مقدمه 89
2.4.1.2 لزوم درنظر گرفتن ملاحضات روان -شنیداری 89
3.4.1.2 مکانیزم کلی نهان نگاری صوت 90
4.4.1.2 انواع تکنیک های نهان نگاری صوت 93

5.1.2 فصل پنجم نهان نگاری صوت به روش طیف گسترده 103
1.5.1.2 مقدمه 104
2.5.1.2 اصول نهان نگاری طیف گسترده 105

6.1.2 فصل ششم پیاده سازی یک روش طیف گسترده کلاسیک 108
1.6.1.2 مقدمه 109
2.6.1.2 تزریقگر 109
3.6.1.2 آشکارسازی 124

7.1.2 فصل هفتم بررسی حملات و تهدیدات 128
1.7.1.2 مقدمه 129
2.7.1.2 بررسی مقاومت روش طیف گسترده 129

8.1.2 فصل هشتم شبیه سازی 134

9.1.2 فصل نهم نتیجه گیری و پیشنهادات 141
1.9.1.2 نتیجه گیری 142
2.9.1.2 پیشنهادات 145
3.9.1.2 پیوست ها 148
4.9.1.2 منابع 170

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم الگوریتم مقاوم نهان نگاری صوت در ویدیو

پیشرفتهای اخیر در تکنولوژی اطلاعات و همچنین نیاز روز افزون به امنیت* بیشتر، منجر به توسعه سیستمهای هوشمند تشخیص هویت براساس خصوصیات بیومتریک† انسان شده است. سیستمهای بیومتریک از خصوصیات فیزیولوژیکی یا رفتاری هر شخص برای تشخیص هویت دقیق او استفاده میکنند. برخی از ویژگی های معمول مورد استفاده در این سیستم ها چهره ، اثر انگشت ، صدا و … هستند. از بین این ویژگی ها، روی اثر انگشت بیشتر از بقیه کار شده است و در کاربردهای قانونی از این ویژگی استفاده می شود. همچنین تشخیص چهره و تشخیص صوت در 25سال اخیر به طور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته اند، در حالی که تشخیص عنبیه یک روش نسبتا جدید در شناسایی هویت است. استفاده از اسکن عنبیه برای شناخت و تشخیص هویت نخستین بار در سال 1936 توسط چشم پزشکی به نام فرانک باچ پیشنهاد شد. در سال 1987 دو چشم پزشک دیگر به نام های آرانسفیر و لئونارد فلوم مجدد این نظریه را مطرح کردند و در سال 1989 از استاد خود جان داگمن در دانشگاه هاروارد خواستند تا الگوریتم شناسایی و تشخیص عنبیه را به وجود آورد

فهرست کامل فصل سوم الگوریتم مقاوم نهان نگاری صوت در ویدیو

3-1 ) الگوریتم مقاوم نهان نگاری صوت در ویدیو

1.1.3 چکیده 175
2.1.3 مقدمه 175
3.1.3 روش ارایه شده 178
4.1.3 اجزای عملیات 180
5.1.3 نتیجه گیری 186
6.1.3 منابع 187

3-2 ) مقایسه نگاری نهانی سیگنال صوت در تصویر با استفاده از روش های حوزه ی تبدیل

1.2.3 چکیده 189
2.2.3 مقدمه 189
3.2.3 نهان نگاری در حوزه ی مکان و حوزه ی تبدیل 190
4.2.3 صوت به عنوان واترمارک 192
5.2.3 نتایج شبیه سازی 193
6.2.3 نتیجه گیری 194
7.2.3 منابع 194

3-3 ) پنھان نگاری صوت در تصاویر رنگی با استفاده از روش مبتنی بر دنباله ھای آشوب

1.3.3 چکیده 196
2.3.3 مقدمه 196
3.3.3 ارسال امن اطلاعات 198
4.3.3 معرفی توابع استفاده شده درالگوریتم پیشنهادی 199
5.3.3 الگوریتم پیشنهادی 200
6.3.3 نتایج 202
7.3.3 نتیجه گیری 207
8.3.3 منابع 208

3-4 ) بررسی امنیت انتقال صوت در بستر شبکه (VOIP)

1.4.3 چکیده 210
2.4.3 مقدمه 210
3.4.3 نهان نگاری 211
4.4.3 رمزنگاری 211
5.4.3 پروتکل VOIP 212
6.4.3 پروتکل های امنیتی در بستر شبکه برای انتقال صوت 212
7.4.3 کارهای انجام شده 213
8.4.3 نتیجه گیری 215
9.4.3 منابع 215

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید