50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع چژوهشی بررسی و شبیه سازی شتاب سنج با حساسیت زیاد و نویز کوانتیزاسیون پایین

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی و شبیه سازی شتاب سنج با حساسیت زیاد و نویز کوانتیزاسیون پایین است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مدل سازی و طراحی شتاب سنج خازنی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی و شبیه سازی شتاب سنج با حساسیت زیاد و نویز کوانتیزاسیون پایین بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش برسی انواع دیگر شتاب سنج بررسی شده است

نياز به ژيروسكوپ هاي ميكروماشين كاري شده با عملكرد بالا، تحقيقات را به سوي تلفيق طراحي هاي مكانيكي خاص با فناوريهاي پشرفته ساخت در ابعاد ميكرو، و همچنين مدارات بازخواني وكنترل كننده الكترونيك با حساسيت بالا سوق داده است. در حال حاضر مطالعات بسياري، براي ارتقاي عملكرد آنها، با به كارگيري ساختارهاي مجزا و متقارن صورت مي گيرد. اين ساختارها، بر روي جفت شدگي و حساسيت درساختار ژيروسكوپ هاي ميكرو الكترومكانيكي ارتعاشي، خطاي ديناميكي و خطاي باياس موثر مي باشند. دستيابي به حساسيت مطلوب در ژيروسكوپ هاي MEMS از اهميت زيادي برخوردار است . ژيروسكوپ هاي ميكروالكترومكانيكي MEMS داراي دو مد ارتعاشي هستند – :1مد تحريك – 2مد آشكارسازي ،كه بر هم عمود مي باشند. اين دو مد بايد مطابقت خيلي نزديك با يكديگر داشته تا سيستم حساسيت مطلوب را دارا باشد

قسمت هایی از فصل اول مدل سازی و طراحی شتاب سنج خازنی

نياز روز افـزون بـه كوچـكسـازي قطعـات باعـث شـده اسـت تـا تكنولوژي MEMS جايگاه مهمي در صنعت، به خصـوص در كـاربري- هاي نظامي از جمله ناوبري اينرسي داشـته باشـد. بـا وجـود اينكـه طيف وسيعي از ژيروسكوپ هاي ميكروماشيني طراحي شدهاند و نحـوه عملكرد آنها مشخص است، اما در اكثر نمونه هاي گزارش شـده، بـراي اندازهگيري سرعت زاويهاي از عناصر مكانيكي ارتعاشي استفاده ميكنند
مفهوم استفاده از عناصر مكـانيكي ارتعاشـي، القـا سـازي و آشـكار نيروي كوريوليس است كـه داراي مزايـايي از جملـه حـذف اصـطكاك، سايش و عدم نياز به ياتاقان مـيباشـد. ايـن امـر باعـث شـده اسـت تـا ژيروسـكوپ هـاي ارتعاشـي بتواننـد كوچـك و تـا حـدودي جـايگزين ژيروسكوپهاي مكانيكي مرسـوم شـوند. بـا اسـتفاده از فرآينـدهاي ميكروماشينكاري سطحي و حجمي كه امكان توليد كپه اي سيسـتم هاي ميكروالكترومكانيكي بر روي يك تراشه را فراهم مي با كنند (مشابه فرآيند ساخت مدارات مجتمع)، كاهش هزينه ها به مقدار قابـل تـوجهي در مقايسه با ديگر تكنولوژيها ميسر شده است

فهرست کامل فصل اول مدل سازی و طراحی شتاب سنج خازنی

1-1 ) بهينه سازي فركانس تشديددرشتابسنج خازني ميكروالكترومكانيكي

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 ساختار اصلي شتابسنج خازني 1
4.1.1 طراحي شتابسنج خازني 2
5.1.1 نتیجه گیری 3
6.1.1 مراجع 4

1-2 ) بررسی اثر دما بر کارکرد شتاب سنجهای خازنی

1.2.1 چکیده 5
2.2.1 مقدمه 5
3.2.1 توری 6
4.2.1 نتایج 7
5.2.1 نتیجه گیری 10
6.2.1 مراجع 10

1-3 ) مدل ساسی و طزاحی شتاب سنج خاسنی MEMS به منظور کاهش خطا

1.3.1 چکیده 11
2.3.1 مقدمه 11
3.3.1 مدل ساسی ساختار مکانیکی 12
4.3.1 حداقل شتاب قابل حس 13
5.3.1 ساختار فیدبک 16
6.3.1 نتیجه گیری 18
7.3.1 مراجع 19

1-4 ) الگوریتم طراحی شتابسنج خازنی با قابلیت تفکیک MG و بررسی معیار تنش VON MISES

1.4.1 چکیده 20
2.4.1 مقدمه 20
3.4.1 اصول عملکرد شتابسنج خازنی 21
4.4.1 طراحی بخش مکانیکی ساختار 22
5.4.1 ثابت مکانیکی فنر 24
6.4.1 حذاقل شتاب قابل انذازه گیری یا قابلیت تفکی RESOLUTION 24
7.4.1 معرفی الگوریتم طراحی و طراحی ساختار مکانیکی 24
8.4.1 بررسی جابجایی 27
9.4.1 اثر تنش تسلیم فون مایسز 29
10.4.1 نتیجه گیری 30
11.4.1 مراجع 30

1-5 ) کالیبراسیون سنسور شتاب سنج سه محوره مبتنی بر تکنولوژی MEMS

1.5.1 چکیده 31
2.5.1 مقدمه 31
3.5.1 پارامترهای سنسور شتابسنج 31
4.5.1 کالیبراسیون 33
5.5.1 خروجی های سنسور شتابسنج 34
6.5.1 نتایج 35
7.5.1 مراجع 36

1-6 ) بهينه اندازه شكاف خازني در سنج خازني شتاب MEM

1.6.1 چکیده 37
2.6.1 مقدمه 37
3.6.1 اساس کار شتاب سنج 38
4.6.1 طراحی شتاب سنج خازنی 39
5.6.1 طراحی شتاب سنج الكترومكانيكي 39
6.6.1 نتیجه گیری 41
7.6.1 مراجع 41

1-7 ) مدل سازی وشبیه سازی ژيروسكوپ ارتعاشي MEMS با استفاده از نرم افزارSIMULINK/MA/MATLAB

1.7.1 چکیده 42
2.7.1 مقدمه 42
3.7.1 اصول كاري ژيروسكوپ ارتعاشي 42
4.7.1 نتیجه گیری 47
5.7.1 منابع 47

1-8 ) طراحی وشبیه سازی فشارسنج وشتاب سنج مبتنی برMOEMSبااستفاده از دیافراگم LINBO

1.8.1 چکیده 49
2.8.1 مقدمه 50
3.8.1 ساختار طرح 51
4.8.1 بررسی و تحلیل 52
5.8.1 شبیه سازی ونتایج 56
6.8.1 نتیجه گیری 61
7.8.1 منابع 61

1-9 ) معرفی مدلسازی وشبیه سازی خطاهای سنسورهای شتاب سنج وژیروسکوب ازنوع MEMS

1.9.1 چکیده 63
2.9.1 مقدمه 63
3.9.1 معرفی شتاب سنج ها وژیروسکوپ ها ازنوع MEMS 64
4.9.1 معرفی انواع خطاهای شتاب سنج ها و ژیروسکوپ ازنوعMEMSوارایه یک مدل کلی از انواع خطاها 65
5.9.1 شبیه سازی خطاهای شتاب سنج وژیروسکوپ ها ازنوعMEMS 66
6.9.1 نتیجه گیری 69
7.9.1 مراجع 69

1-10 ) معرفی یک میکروشتاب سنج خازنی برای اندازه گیری شتاب زاویه ای درحین واژگونی تراکتور

1.10.1 چکیده 71
2.10.1 مقدمه 71
3.10.1 مواد وروش ها 73
4.10.1 توصیف مدل پیشنهادی 75
5.10.1 معدله استاتیکی غیرخطی حاکم برمیکروشتاب سنج خازنی 76
6.10.1 ظرفیت خازنی شتاب سنج 78
7.10.1 حل عددی معادله دینامیکی 79
8.10.1 نتایج و بحث 82
9.10.1 پاسخ سیستم به تحریک پله ای 83
10.10.1 نتیجه گیری 84
11.10.1 مراجع 85

1-11 ) تاثير خطاى باياس و جداسازى مدهاى تحريك و حس در طراحى و آناليز ژيروسكوپ شانه ايىMEMS

1.11.1 چکیده 87
2.11.1 مقدمه 87
3.11.1 عملكرد و معادلات و اصول در ژيروسكوپ 87
4.11.1 شبيه سازي و آناليز ژيروسكوپ در COVENTORWAR 90
5.11.1 تحليل خطاي باياس در سيمولينك 92
6.11.1 نتیجه گیری 95
7.11.1 منابع 96

1-12 ) مدلسازی و شبیه سازی رفتاری مبدل آنالوگ به دیجیتال سیگما – دلتا مورد استفاده در شتابسنج های خازنی MEMS

1.12.1 چکیده 97
2.12.1 مقدمه 97
3.12.1 تشریح ساختار مبدل آنالوگ به دیجیتال 98
4.12.1 مبدل سیگما – دلتا )ΣΔ 98
5.12.1 شبیه سازی ساختار کلی شتاب سنج 98
6.12.1 نتیجه گیری 99
7.12.1 منابع 99

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی و شبیه سازی شتاب سنج با حساسیت زیاد و نویز کوانتیزاسیون پایین

پيش از رايج شدن تكنولوژيMEMS در شتاب سـنج هـا , سـاختار مكـانيكي و مـدارات الكتريكـي بـهصورت جدا از هم ساخته مي شدند و امكـان قـرار گـرفتن هـر دو سـاختار بـر روي تراشـه واحـد وجـود نداشت.مسلما اين امر باعث مي شد كه شتاب سنج كـارايي لازم را نداشـته باشـد و حجـم بزرگـي را نيـزاشغال كند.
پس از رايج شدن تكنولوژي MEMS و استفاده از آن در شتاب سنج ها ايده هاي مختلفي شكل گرفـت .
اولين بار شتاب سنج پيزورزيستيو در سـال 1979 در دانـشگاه اسـتنفورد سـاخته شـد. پـس از آن افـرادديگري نيز در اين راستا كوشش كردند و توانستند شتاب سنج پيزوالكتريك و شتاب سنج تونلي و شـتابسنج خازني را طراحي كنند و بسازند كه هر كدام نسبت به نوع ديگر مزايا و معايبي دارند.
در اين پروژه ما مي خواهيم شتاب سنجMEMS از نوع خازني را بررسي كنيم كه نسبت به سـاير انـواعذكر شده برتري هاي بيشتري از لحاظ تكنولوژي ساخت و كارايي دارد.

فهرست کامل فصل دوم بررسی و شبیه سازی شتاب سنج با حساسیت زیاد و نویز کوانتیزاسیون پایین

2-1) بررسي و شبيه سازي شتاب سنج MEMS با حساسيت زياد و نويز كوانتيزاسيون پايين

چکیده 111
مقدمه 112
1.1.2 فصل اول کلیات 113
1.1.1.2 هدف 114
2.1.1.2 پیشینه تحقیق 114
3.1.1.2 روش کار و تحقیق 114

2.1.2 فصل دوم طراحی اجزای مکانیکی 116
1.2.1.2 مقدمه 117
2.2.1.2 تحليل و طراحي مكانيكي 117
3.2.1.2 طراحی فنر 120
4.2.1.2 نيروي الكتروستاتيكي 125
5.2.1.2 نرم شدگي فنر الكتروستاتيك 126

3.1.2 فصل سوم حلقه سیگما-دلتا 128
1.3.1.2 مقدمه 129
2.3.1.2 حلقه فیدبک 129
3.3.1.2 تبدیل سیگما-دلتا 131
4.3.1.2 تحليل سامانه Σ 133
5.3.1.2 پایداری 137

4.1.2 فصل چهارم نويز كوانتيزاسيون و SNRوSNDR 145
1.4.1.2 مقدمه 146
2.4.1.2 نويز كوانتيزاسيون 146
3.4.1.2 بررسي اثر افزايش نرخ نمونه برداري بر روي SNR 149
4.4.1.2 شكل دهي نويز 151
5.4.1.2SNDR 160
6.4.1.2 بررسي پاسخ پله1 سامانه شتاب سنج 168

5.1.2 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 174
1.5.1.2 نتیجه گیری 175
2.5.1.2 پیشنهادات 175
3.5.1.2 منابع 176

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم برسی انواع دیگر شتاب سنج

در دهه اخیر فناوري ساخت ابزار دقیق در ابعاد کوچک رشد فزاینده اي پیدا کرده و استفاده از حسگرها و عملگرهاي میکرو و نانومتري در حوزه هاي بسیاري گسترش یافته است. موفقترین سنسورها در این حوزه فشارسنج می باشد. پس از فشارسنج، شتاب سنج هاي میکرو ماشینکاري رتبه بعدي را به خود اختصاص داده اند. شتاب سنج دستگاهی است که مقدار شتاب صحیح را اندازه گیري می کند. شتاب صحیح شتاب نسبت به جسم در حال سقوط آزاد است. شتاب سنج داراي مدلهاي یک محوري و چند محوري است که می توانند اندازه و جهت شتاب را به عنوان یک کمیت برداري اندازه گیري کنند؛ می توان از حسگرهاي شتاب سنج براي تعیین موقعیت و آشکار سازي لرزش و ضربه استفاده کرد. شتاب سنج هاي ریزماشین کاري شده با روند رو به افزایشی در لوازم الکترونیکی قابل حمل و کنترلرهاي بازيهاي کامپیوتري براي تعیین موقعیت و به عنوان ورودي بازيهاي کامپیوتري به کار می روند

فهرست کامل فصل سوم برسی انواع دیگر شتاب سنجی

3-1 ) بررسی انواع شتاب سنج های نیمه هادی ساخته شده باتکنولوژی میکروماشینیک

1.1.3 چکیده 180
2.1.3 مقدمه 180
3.1.3 شتاب سنج های پیزورزیستیو 180
4.1.3 شتاب سنج های خازنی 181
5.1.3 شتاب سنج های جریان تونلی 183
6.1.3 نتیجه گیری 185
7.1.3 منابع 185

3-2 ) ساخت شتاب سنج وایرلس محقق ساخته

1.2.3 چکیده 188
2.2.3 مقدمه 189
3.2.3 روش تحقیق 190
4.2.3 نحوه محاسبه شتاب 191
5.2.3 روش انجام کار 193
6.2.3 یافته ها ونتایج تحقیق 193
7.2.3 نتیجه گیری 196
8.2.3 منابع 198

3-3 ) شناسایی و مدل سازی خطاهای حسگر شتابسنج با استفاده از داده های واقعی به منظور استفاده در معادلات ناوبری

1.3.3 چکیده 201
2.3.3 مقدمه 202
3.3.3 روش آلن واریانس 204
4.3.3 شناسایی داده محور 205
5.3.3 مدل شتابسنج 206
6.3.3 شناسایی و مدلسازی خطاهای قطعی حسگر شتابسنج 211
7.3.3 شبیه سازی معادلات ناوبری 214
8.3.3 نتیجه گیری 215
9.3.3 منابع 216

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید