50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی تاثیر نوع خروجی بر روي میزان دبی سرریزهاي سد

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تاثیر نوع خروجی بر روي میزان دبی سرریزهاي سد است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی تاثیر نوع خروجی بر روي میزان دبی سرریزهاي سیفونی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسي استهلاك انرژي بر روي سرريزهاي پلكاني با استفاده از مدل عددي فلوئنت بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی خصوصیات هیدريلیکی سرریزهای جانی کلید پیانویی بررسی شده است

بطور کلی سر ریزها براي تخلیه آب مازاد یا سیلاب که حجم مخزن قادر بـه ذخیـره آن نباشـد تعبیـه می گردند. در س دهاي انحرافی نیز از سر ریز جهت پاي پس یا انحراف جریان مازاد بر ظرفیت سیـستم استفاده می شود. تخریب بسیاري از سدها بدلیل طراحی نادرست یا کافی نبودن ظرفیـت سـرریـز بـه وقوع می پیوندد. طراحی صحیح سر ریز در سدهاي خاکی، سنگریزه اي، نسبت بـه سـدهاي بتنـی از اهمیت بیشتري برخوردار است.
معمولاً سر ریزها را حسب مهمترین مشخصه آنان تقسیم بندي می کنند. ایـن مشخـصه مـی توانـد در رابطه با سازه کنترل، کانال تخلیه و یا هر عضو دیگر آن باشد. بر حسب اینکه سر ریز مجهز به دریچـه و فاقد آن باشد، به ترتیب با نام هاي سر ریـز کنتـرل دار و یـا سـرریزهاي بـدون کنتـرل بـاز شـناخته می شوند.
نوع سر ریزها معمولاً با عناوین اوجی ، جانبی ، شوت ، نیلوفري ، سیفونی مشخص می شود.
در این ت حقیق به بسط و گسترش مدل فیزیکی و عددي سر ریز سیفونی پرداخته می شـود و دلیـل آن را هم می توان توجه کمتر محققین به این نوع سازه دانست.

قسمت هایی از فصل اول بررسی تاثیر نوع خروجی بر روي میزان دبی سرریزهاي سیفونی

منظور از مدل فیزیکی و هیدرولیکی، ساخت نمونه اي از طرح واقعی ولی با ابعاد کـوچکتر اسـت، بطوریکـه رفتارهاي هیدرولیکی، دینامیکی در نمونه منطبق با اصل باشـد. مـسلماً مـدلهاي فیزیکـی – هیـدرولیکی در مقایسه با مدلهاي ریاضی داراي مزایاي کمتري می باشند ولی از آنجا که رفتار هیدرولیکی در مدل فیزیکـی به اصل شباهت بیشتري دارد و جریانهاي سه بعدي را می توان به راحتی مدل کرد، هنوز مدلهاي فیزیکـی – هیدرولیکی در علم هیدرولیک کاربرد وسیعی دارند. علاوه بر این بسیاري از پدیـده هـاي هیـدرولیکی داراي آن چنان پیچیدگی هستند که روابط ریاضی حاکم یا پیچیده هستند یا حل آنها هنوز امکـان پـذیر نبـوده، در نتیجه مدل ریاضی براي حل آنها در حال حاضر وجود ندارد.
امروزه براي بررسی پدیده هاي هیدرولیکی زیر از مدلهاي فیزیکی- هیدرولیکی استفاده می شود:
1- بررسی الگوي جریان در سازه هاي هیدرولیکی، نظیر سدهاي انحرافی، آبگیرها، دریچهها، سر ریزها.
2- بررسی فشار و سرعت جریان در سازه هاي هیدرولیکی، بخصوص دریچه ها، لولـه هـا، تونلهـا، سـر ریزهـا، شوتها
3- بررسی میزان دبی عبوري و استخراج رابطه دبی- اشل در سر ریزها و آبگیرها.
4- بررسی وضعیت استهلاك انرژي و ابعاد سازه هاي مستهلک کننده انـرژي در پـایین دسـت سـر ریزهـا و دریچه ها
5- بررسی الگوي حرکت مواد رسوبی به طرف آبگیرها و دریچه هاي لجن کش
6- تعیین ابعاد سازه هاي هیدرولیکی براي خروج مواد رسوبی بار بـستر و بـا بـار معلـق نظیـر لجـن کـشها، لوله هاي گردابی، گالري خروجی مواد رسوبی، حوضچه هاي ته نشینی.
7- استخراج معادلاتی براي تعیین میزان آب شستگی در اطراف و یا پایین دست سازه هاي هیدرولیکی.
8- تعیین مشخصات و ابعاد سازه هاي سواحل
9- تعیین مشخصات و ابعاد سازه هاي کنترل سیل در رودخانه ها و سازه هاي حفاظت سواحل رودخانه ها.
10- بررسی وضعیت و مشخصات پمپها و توربینها و بررسی عوامل هیدرولیکی نظیر ضربه قوج.
11- بررسی الگوي جریان در اطراف کشتیها، قایقها، هواپیماها و غیره.

فهرست کامل فصل اول بررسی تاثیر نوع خروجی بر روي میزان دبی سرریزهاي سیفونی

1-1 ) بررسی تاثیر نوع خروجی بر روي میزان دبی سرریزهاي سیفونی

چکیده 13
مقدمه 14
1.1.1 فصل اول کلیات 16
1.1.1.1 هدف 17
2.1.1.1 پیشینه تحقیق 17
3.1.1.1 روش کار وتحقیق 18

2.1.1 فصل دوم هیدرولیک جریان در سرریزهاي سیفونی 20
1.2.1.1 سرریزها 21
2.2.1.1 انتخاب سیل ورودی طرح 22
3.2.1.1 رابطه ظرفیت سرریز وگنجایش مخزن 23
4.2.1.1 انتخاب نوع وظرفیت سرریز 24
5.2.1.1 انتخاب طرح اولیه سرریز 25
6.2.1.1 مولفه های سرریز 26
7.2.1.1 سرریزهاي سیفونی 30
8.2.1.1 هیدرولیک سرریزهاي سیفونی 32
9.2.1.1 مراحل پیشنهادي درطراحی 37
10.2.1.1 سیفون با آب سیاه 41
11.2.1.1 سیفون با آب سفید 43

3.1.1 فصل سوم: سرریزها و هیدرولیک جریان در سرریزهاي سیفونی 46
1.3.1.1 مقدمه اي کوتاه درزمینه ساخت مدلهاي فیزیکی وهیدرولیکی 47
2.3.1.1 مبانی تشابه سازي 48
3.3.1.1 مشخصات هندسی فلوم ساخته شده در آزمایشگاه 51
4.3.1.1 مدل فیزیکی 52
5.3.1.1 نرخ هاي جریان در مدل فیزیکی 53
6.3.1.1 قرائت ارتفاع مخزن و پایاب براي هر دبی 54
7.3.1.1 تعیین ضریب دبی در مدل فیزیکی 56
8.3.1.1 پارامترهاي موثر جریان در سر ریز سیفونی 57
9.3.1.1 نتیجه گیری 59

4.1.1 فصل چهارم: مدل عددي(FLUENT) 61
1.4.1.1 مقدمه 62
2.4.1.1 نتایج حاصل از مدل FLUENT 82
3.4.1.1 نتایج 103

5.1.1 فصل پنجم: مقایسه مدل فیزیکی و عددي 104
1.5.1.1 مقدمه 105
2.5.1.1 مدل فیزیکی 105
3.5.1.1 مقایسه فشارها در حالت فیزیکی و عددي FLUENT 108

6.1.1 فصل ششم : نتیجه گیري و پیشنهادات 127
1.6.1.1 نتیجه گیری 128
2.6.1.1 پیشنهادات 130
3.6.1.1 منابع 131

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسي استهلاك انرژي بر روي سرريزهاي پلكاني با استفاده از مدل عددي فلوئنت

در سرزير پلكاني، استهلاك انرژي در طول سرريز انجام مي شود. بنابراين، انرژي كمتري در انتهاي سرريز بايد مستهلك شود و در نتيجه، سازه مستهلك كننده انرژي با ابعاد كوچكتري مورد نياز است. سرريزپلكاني براي دبي هاي كم و متوسط مناسب بوده و در سالهاي اخير در سدهاي (RCC) نيز استفاده شده است.
در سال هاي اخير آزمايشات بسياري بر روي اين نوع سر ريزها انجام شده و نتايج بسياري در مورد استهلاك انرژي و رژيم جريان بر روي اين سرريزها بدست آمده است. همچنين در بسياري از آزمايشات بر روي پله ها المان هاي افقي بكار برده اند شكل هاي جديدي از پله ها را براي سرريزهاي پلكاني آزمايش كرده اند و تأثير اين المان ها و اشكال جديد پله ها را بر روي استهلاك انرژي بررسي نموده اند. مطالعاتي كه در مورد سرريز پلكاني توسط آقاي سورنسن در سال 1985 صورت گرفته، مبين آن است كه استهلاك انرژي در اين سرريزها، حدود 75 درصد بيشتر از سرريز اوجي مي باشد. همچنين ابعاد حوضچه آرامش مورد نياز به ميزان 84 درصد را نشان مي دهد.

فهرست کامل فصل دوم بررسي استهلاك انرژي بر روي سرريزهاي پلكاني با استفاده از مدل عددي فلوئنت

2-1) بررسي استهلاك انرژي بر روي سرريزهاي پلكاني با استفاده از مدل عددي فلوئنت

چکیده 152
مقدمه 153
1.1.2 فصل اول کلیات 155
1.1.1.2 توسعه تاريخي سرريزهاي پلكاني ازدوران باستان 156
2.1.1.2 برتري و مزيت سرريز پلكاني 158
3.1.1.2 هدف از انجام پايان نامه 160

2.1.2 فصل دوم انواع جريان در سرريز پلكاني 161
1.2.1.2 مقدمه 162
3.2.1.2 جریان ریزشی 163
4.2.1.2 رژيم جريان تبديلي 171
5.2.1.2 هيدرويك جريان هاي رويه اي 173
6.2.1.2 پيش بيني رژيم جريان 179
7.2.1.2 مقایسه ای استهلاک انرژی بین جریان های ریزشی تبدیلی رویه ای 181
8.2.1.2 جمعبندی 182

3.1.2 فصل سوم مروري بر كارهاي انجام شده 183
1.3.1.2 مقدمه 184
2.3.1.2 آناليز ابعادي جريان برروي سرريزهاي پلكاني 184
3.3.1.2 كارهاي انجام شده در مورد سرريز پلكاني 188
4.3.1.2 مدل سازي هاي عددي ا نجام شده محققان ديگر در مورد سرريز ها 189
5.3.1.2 جمع بندی 191

4.1.2 فصل چهارم معادلات حاكم 192
1.4.1.2 معادلات حاکم 193
2.4.1.2 مدل های آشفتگی 195
3.4.1.2 مدل هاي دو معادله اي 196
4.4.1.2 مدل حجم سيال 198
5.4.1.2 معادله حاكم بر روشVOF 199
6.4.1.2 روش هاي مختلفVOF موجود در نرم افزار 200
7.4.1.2 جمع بندی 202

5.1.2 فصل پنجم روش هاي انفصال 203
1.5.1.2 کلیات 204
2.5.1.2 روش حجم محدود ( (FINITE VOLUME METHOD FVM)) 204
3.5.1.2 يك فرمول كلي 209
4.5.1.2 جزئيات بدست آوردن معادله انفصال 213
5.5.1.2 حل ميدان جريان 216
6.5.1.2 الگوريتم حل الگوي سيمپل 220
7.5.1.2 جمع بندی 220

6.1.2 فصل ششم تحليل عددي سرريز پلكاني 221
1.6.1.2 کلیات 222
2.6.1.2 نرم افزار فلونت 223
3.6.1.2 مشخصات مدل مورد مطالعه 223
4.6.1.2 شرايط مرزي (BOUNDARY CONDITION) 224
5.6.1.2 نتايج آناليز عددي سرريزهاي پلكاني 226
6.6.1.2 رژیم جریان رویه ای 240

7.1.2 فصل هفتم نتيجه گيري و پيشنهادات 245
1.7.1.2 نتیجه گیری 246
2.7.1.2 پیشنهادات 247
3.7.1.2 منابع 254

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی خصوصیات هیدرولیکی سرریزهای جانی کلید پیانویی

در کنار امکانات و پیشرفت های گسترده در امر ساخت سدهای بزرگ لزوم توسعه روش های طراحی و ساخت سیستl هایی که بتوانند سیلاب ها را به درستی تخلیه کنند مطرح می گردد. شوت ها و سرریزها باید به گونه ای طراحی شوند که در حین عملکرد، هری – گونه صدمه عمده ای به خود سازه و همچنین محیط اطراف آن وارد نیاورند. سرریزهای کلیدپیانویی جدیدترین نوع سرریزهای ترا طولانی هستند. هندسه ویژه ی آنها، امکان احداث بر روی ترا بسیاری از سدهای موجود را فراهم می آورد. تفاوت اساسی آنها با سایر سرریزهای غیر خطی معمول عبارتند از: امکان قرارگیری آنها در تا سد مخزنی و افزایش دبی مخصوص. سرریزهای کلیدپیانویی یکی از مناسب ترین گزینه ها برای اصلاح سرریزهای موجود میباشند، چرا که علاوه بر جنبه اقتصادی، حجم مخزن را افزایش داده و میزان جریان عبوری را به میزان قابل توجهی نیز زیاد می کنند. همچنین هندسه خاص این سرریز، جریان و جرتهای متفاوت و همچنرین استهلاک انرژی متفاوتی را در پایین دست ایجاد میکند

فهرست کامل فصل سوم بررسی خصوصیات هیدرولیکی سرریزهای جانی کلید پیانویی

3-1 ) بررسی خصًصیبت هیدريلیکی سرریزهبی جبوبی کلید پیبوًیی

1.1.3 چکیده 261
2.1.3 مقدمه 261
3.1.3 توری تحقیق 262
4.1.3 روش تحقیق 262
5.1.3 نتایج و بحث 264
6.1.3 نتیجه گیری 267
7.1.3 منابع 268

3-2 ) طراحي سرريز پلكاني : ابزاري مناسب جهت استهلاك انرژي

1.2.3 چکیده 269
2.2.3 مقدمه 270
3.2.3 ميزان پراكنش انرژي روي پله ها 271
4.2.3 طراحي سرريز پلكاني سد رودبار لرستان 271
5.2.3 معرفي روش CEDEX 271
6.2.3 هيدرولوژي و هيدروليك رودبار لرستان 272
7.2.3 مشخصات هيدروليكي 272
8.2.3 محاسبات هيدروليكي سرريز رودبار لرستان 272
9.2.3 كنترل و مقايسه 272
10.2.3 نتیجه گیری 273
11.2.3 مراجع 273

3-3 ) طالعٍ آزمایشگاَهی عددی جریان در سرریز جانبی پهن مستطیلی واقع در کانال ذوزنقٍه ای

1.3.3 چکیده 276
2.3.3 مقدمه 276
3.3.3 روش تجربی 278
4.3.3 دینامیک سیالات محاسباتی 279
5.3.3 حل عددی معادلات 281
6.3.3 نتایج 282
7.3.3 مراجع 284

3-4 ) اثر ارتفاع مانع بر استهلاک انرژی جریان در سرریزهای کلید پیانویی مستطیلی با کلید خروجی مانعدار

1.4.3 چکیده 286
2.4.3 مقدمه 286
3.4.3 مواد و روشها 287
4.4.3 تحلیل ابعادی 288
5.4.3 نتایج 290
6.4.3 مراجع 291

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید