50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای فولادی بلند

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای فولادی بلند است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ارزيابي فروريزش سازه هاي بلند مرتبهي فولادي، طراحي شده بر اساس دريفتهاي مجاز بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ارزیابی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای فولادی بلند با تاکید بر تحلیل های استاتیکی غیر خطی و دین بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش ارزیابی خرابی پیش رونده ی ساختمان های بلند فولادی در برابراصابت هواپیما بررسی شده است

آیین نامه ها راهكارهایي را برای طراحي سازه های نامتقارن ارائه داده اند ولي تخریب سـازه هـای طراحـي شـده بـراساس آیین نامه در زلزله های گذشته و همچنین تحقیقات متعدد انجام شده در زمینه ضـوابط کنتـرل پـیچش در آییــن نامه ها حاکي از نیاز به بهبود این ضوابط برای عملكرد مناسب تر سازه نامتقارن در زلزله ها دارد. تأثیر پیچش میتواند به وسیله نامنظمي در پلان، مرکز جرم، سختي یا توزیع مقاومت به وجود بیایـد. نتـایج تحقیقـات نشان داده است که خروج از مرکزیت طراحي نه تنها به خروج از مرکزیت استاتیكي (فاصـله بیـن مرکـز جـرم و ســختي)، بلكه به سایر مشخصات دینامیكي سیستم از قبیل زمان تناوب، نسبت ابعاد پلان نسـبت بسـامد طبیعي پیچشي به جـانبي سازه نیز بستگي دارد. این پژوهش به بررسي اثر تغییرات خروج از مرکزیت بر میزان پیچش و آسیب پذیری سازه هـا دارد. ابتدا چند مدل سازه ای فولادی تحت بارگذاری زلزله های مختلف حوزه دور قرار گرفته و با اسـتفاده از نـرم افـزار تحلیـل سازه SAP0222 آنالیز مي شوند.از آنجا که متغیر این پژوهش خروج از مرکزیت سازه مي باشـد، بـرای نشـان دادن ایـن موضوع، 5مدل از سازه با خروج از مرکزیت های مختلف تحلیل شده است. در این مدل ها، خروج از مرکزیت ها با جانمایي های مختلف مهاربند در پلان ایجاد شده است

قسمت هایی از فصل اول ارزيابي فروريزش سازه هاي بلند مرتبهي فولادي، طراحي شده بر اساس دريفت هاي مجاز

ايجاد هسته بتني در اطراف پله ها و آسانسورها كه معمـولا در مركـز سـاختمان قـرار مـي گيرنـد يـك رهيافـت معماري براي جداساختن اين فضاها از فضاهاي سرويس و حفاظت مسيرهاي اصلي در مقابل آتش سـوزي ميباشـد. در تعداد زيادي از ساختمان هاي ميان مرتبه و بلند مرتبه موجود بدون توجه به تاثيرات سازه اي، اين عناصـر توسـط مهندسين معمار به كار گرفته شده اند. اين هسته هاي مركزي علي رغم سختي و امكان جذب انرژي بالاي خـود در زلزله معمولا از مقاومت و شكل پـذيري بـر خـوردار نمـي باشـند بـه خـصوص آنكـه بازشـوهاي متعـدد آنهـا را بـه ديوارهاي برشي كوپله تبديل ساخته، در نتيجه اهميت جزئيات شكل پذير را افزايش مي دهد. تقويت سـازه اي ايـن هسته ها در بسياري از موارد مي تواند يك راهكـار مـوثر در بهـسازي لـرزه اي سـاختمانهاي موجـود تلقـي گـردد.

فهرست کامل فصل اول ارزيابي فروريزش سازه هاي بلند مرتبهي فولادي، طراحي شده بر اساس دريفت هاي مجاز

1-1 ) ارزيابي فروريزش سازههاي بلند مرتبهي فولادي، طراحي شده بر اساس دريفت هاي مجاز متفاوت

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 2
3.1.1 مدل سازي غيرخطي سازه ها 2
4.1.1 اطلاعات منطقه مورد مطالعه 3
5.1.1 انتخاب مدل ها و الگوها 4
6.1.1 مشخصات مصالح 5
7.1.1 بارگذاري سازه ها 6
8.1.1 جابجايي نسبي طبقات در سازه ها 7
9.1.1 تحليل مقادير ويژه 9
10.1.1 تحليل استاتيكي غيرخطيپوشاور 10
11.1.1 تحليل ديناميكي غيرخطي فزاينده* (IDA) 12
12.1.1 ارزيابي مدل هاي نمونه بر مبناي FEMA P695 14
13.1.1 نتیجه گیری 15
14.1.1 مراجع 16

1-2 ) بررسي اثر نامنظمي سختي در قاب هاي بلند مرتبه فولادي دوبعدي با بادبند كمانش ناپذير توسط تحليل پوش اور مودي

1.2.1 چکیده 17
2.2.1 مقدمه 17
3.2.1 معرفي مهاربند كمانش ناپذير 18
4.2.1 ايده اوليه و تاريخچه ساخت بادبند كمانش ناپذير 18
5.2.1 ساختار مهاربند كمانش ناپذير 19
6.2.1 اجزاي مهاربند كمانشناپذير 19
7.2.1 روش هاي تحليل سازه 20
8.2.1 معرفي كامل مدل هاي پژوهش #
9.2.1 مشخصات مدلسازي و تحليل و طراحي قابها در نرمافزار ETABS و SEISMO 22
10.2.1 محاسبه تغييرمكان هدف 23
11.2.1 ضرايب رفتار مدل هاي مورد مطالعه 23
12.2.1 منحني ظرفيت قاب هاي مورد مطالعه درپژوهش 24
13.2.1 نتیجه گیری 29
14.2.1 منابع 30

1-3 ) بررسي رفتار غيرخطي اتصالات استخواني تيرهاي I به ستونهاي قوطي

1.3.1 چکیده 31
2.3.1 مقدمه 31
3.3.1 مدلسازي اتصالات استخواني 33
4.3.1 مشخصات كلي نمونه ها 34
5.3.1 اتصالات مستقيم تيرهاي I به ستونهاي قوطي 34
6.3.1 اتصالات استخواني تيرهاي I به ستونهاي قوطي 36
7.3.1 نتیجه گیری 38
8.3.1 منابع 39

1-4 ) بهسازي لرزه اي ساختمان 14 طبقه اسكلت فولادي با هسته مركزي بتني مسلح

1.4.1 چکیده 40
2.4.1 مقدمه 40
3.4.1 برداشت وضعيت موجود سازه و مطالعات آسيب پذيري 41
4.4.1 مدل سازي و تحليل هاي مورد استفاده 42
5.4.1 رهيافت هاي بهسازي 45
6.4.1 اثبات كفايت طرح بهسازي 47
7.4.1 نتیجه گیری 49
8.4.1 منابع 49

1-5 ) بررسی کارایی منحنی هاي شکنندگی در تعیین خسارت هاي لرزه اي سازه هاي فولادي بلند مرتبه

1.5.1 چکیده 50
2.5.1 مقدمه 50
3.5.1 بیان مساله 51
4.5.1 مدل سازی 52
5.5.1 انتخاب شتاب نگاشت ها 54
6.5.1 تحلیل دینامیکی افزایشی 54
7.5.1 منحنی هاي شکنندگی 56
8.5.1 نتیجه گیری 57
9.5.1 منابع 58

1-6 ) بررسی آسیب پذیری ساختمان های دوگانه قاب خمشی فولادی و مقایسه روش های بهسازی لرزه ای مهاربند هم محورومیراگرویسکوز بابکارگیری توان انها

1.6.1 چکیده 59
2.6.1 مقدمه 60
3.6.1 مشخصات سازه ونحوه مدل سازی 60
4.6.1 بررسی وانتخاب سطوح عملکرد 61
5.6.1 به سازی و مقاوم سازی سازه ها براساس دستورالعمل بهسازی 63
6.6.1 نتیجه گیری 67
7.6.1 منابع 68

1-7 ) مطالعه اثر پیچش تحت بار زلزله در سازه های بلند مرتبه فولادی

1.7.1 چکیده 69
2.7.1 مقدمه 69
3.7.1 مدل های سازه ای مورد بررسی 70
4.7.1 بارگذاری 70
5.7.1 معرفی بار لرزه ای 71
6.7.1 نتایج آنالیزهای دینامیکی غیرخطی 71
7.7.1 نتیجه گیری 75
8.7.1 منابع 76

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ارزیابی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای فولادی بلند با تاکید بر تحلیل های استاتیکی غیر خطی و دین

مهاربند كمانشناپذير از يك هسته فلزي و يك مكانيسم خارجي براي جلوگيري از كمانش هسته در فشار تشكيل شده است. متداولترين مكانيسم براي جلوگيري از كمانش هسته در فشار، قرار دادن هسته در يك غلاف فولادي و پر كردن غلاف با بتن ميباشد. با جلوگيري از كمانش هسته در فشار، قرار دادن هسته در يك غلاف فولادي و پر كردن غلاف با بتن ميباشد. با جلوگيري از كمانش هسته المان ميتواند در فشار همانند كشش جاري شده و بدين ترتيب توانايي جذب انرژي آن به طور چشمگيري افزايش يابد. اين نوع سيستم مهاربندي علاوه بر بهبود چشمگير عملكرد لرزهاي موجب كاهش ابعاد مقاطع ا عضاي سازه و همچنين كاهش هزينههاي تعمير سازههاي مسلح به اعضا پس از زلزله ميباشد. اين مهاربندها بر اين ايده استوار هستند كه نيروي عمودي تنها توسط هسته فولادي تحمل ميشود و ملات پركننده و همچنين غلاف فولادي دورگير هيچ سهمي در تحمل نيرو نداشته باشد و فقط حمايت كننده رفتار پوسته در طول عضو باشند

فهرست کامل فصل دوم ارزیابی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای فولادی بلند با تاکید بر تحلیل های استاتیکی غیر خطی و دین

2-1) ارزیابی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمان های فولادی بلند باتاکید بر تحلیل های استاتیکی غیرخطی ودینامیکی غیرخطی وتهیه الگوریتم های کاربردی

چکیده 100
مقدمه 101
1.1.2 فصل اول کلیات 102
1.1.1.2 مقدمه 103
2.1.1.2 تاریخچه ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان ها 103
3.1.1.2 فعالیت های انجام شده در ایران 106

2.1.2 فصل دوم مبانی و روش های ارزیابی اسیب های لرزه ای ساختمان ها 108
1.2.1.2 مقدمه 109
2.2.1.2 روش های ارزیابی اسیب پذیری 109

3.1.2 فصل سوم ضوابط و مفاهیم بهسازی و تحلیل سازه 130
1.3.1.2مفاهیم بهسازی و ارزیابی 131
2.3.1.2 مبانی اولیه 136
3.3.1.2 بررسی روش های تحلیل سازه 147

4.1.2 فصل چهارم روش ارزیابی آسیب پذیری کیفی آریا 161
1.4.1.2 روش ارزیابی آسیب پذیری کیفی آریا 162
2.4.1.2 روش ارزیابی آسیب پذیری کیفی اریا 163
3.4.1.2 روش آریای تکمیل شده 167
4.4.1.2 اندازه گیری وسنجش زمین لرزه 170

5.1.2 فصل پنجم بهسازی و مقاوم سازی سازه های فولادی 179
1.5.1.2 محدوده کاربر 180
2.5.1.2 مشخصات مصالح 180
3.5.1.2 قاب های صلب فولادی 182
4.5.1.2 قاب های فولادی مهاربندی شده بامحورهای متقارب(CBF) 204
5.5.1.2 قاب های فولادی مهاربندی شده بامحورهای غیر متقارب(EBF) 206

6.1.2 فصل ششم مفهوم طراحی برمبنای تغییرمکان وروش طیف ظرفیت 209
1.6.1.2 طراحی یاکنترل سازه برپایه مفهوم تغییر مکان 210
2.6.1.2 چرا تغییر مکان 210
3.6.1.2 تشریح کامل روش طیف ظرفیت 210

7.1.2فصل هفتم نتایج ومحاسبات مربوط ب تحلیل های غیرخطی پروژه 230
1.7.1.2 روند کلی انجام پروژه 231
2.7.1.2 شناخت وضع موجود (ارزیابی کیفی) 232
3.7.1.2 معرفی پروژه 233
4.7.1.2 تعیین هدف بهسازی 246
5.7.1.2 مشخصه های مصالح 247
6.7.1.2 ارزیابی کمی 247
7.7.1.2 بررسی پارامترهای اثرگذار در مدلسازی 253
8.7.1.2 تحلیل استاتیکی خطی 262
9.7.1.2 تحلیل استاتیکی غیرخطی 265
10.7.1.2 تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی و غیرخطی 287
11.7.1.2 منابع 301

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم ارزیابی خرابی پیش رونده ی ساختمان های بلند فولادی در برابراصابت هواپیما

با توجه به آثار مخرب زمين لرزههايي كه در طول سالهاي اخير در جهان و كشور ايران بر روي سازهها اتفاق افتاده، لزوم طراحي صحيح با در نظر گرفتن تأمين ايمني جاني افراد ساكن در آنها، ايمني سيستم سازه بسيار احساس ميشود. ساختمانهاي طراحي شده با آييننامههاي قديمي داراي ايرادهايي بود كه ازجمله آنها ميتوان با نداشتن مكانيزم لازم جهت كنترل ساختمان در سطوح عملكرد متفاوت بود ولي ميتوانست كه سلامت جاني و ايمني را درحد عملكرد مطلوب تأمين كند. در زلزلههايي مانند زلزله 7/1 ريشتري لوما پرتيا و زلزله 6/7ريشتري نورتريج در ايالات متحده امريكا ساختمانهايي كه با آييننامه جديد طراحي شدند، داراي عملكرد قابلقبول و تلفات جاني ناچيز بودند و گسترده ي خرابيهاي ساختمانها، زيانهاي اقتصادي و مالي بود. درنتيجه اين طراحي نوين جديد مورد استقبال قرار گفت

فهرست کامل فصل سوم ارزیابی خرابی پیش رونده ی ساختمان های بلند فولادی در برابراصابت هواپیما

3-1 ) ارزیابی خرابی پیش رونده ی ساختمان های بلند فولادی در برابر اصابت هواپیما

1.1.3 چکیده 306
2.1.3 مقدمه 306
3.1.3 پیشینه پژوهَش 307
4.1.3 مدل های مورد بررسی قرار گرفته 307
5.1.3 سناریوهای اعمال شده جهت بررسی پتانسیل خرابی پیش رونده 308
6.1.3 پاسخ سیستم نسبت به تحلیل دینامیکی غیرخطی 311
7.1.3 بررسی تغییرمکان قاـم بالای عضوهای حذف شده 316
8.1.3 نتیجه گیری 317
9.1.3 منابع 318

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید