50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی انتن های سهموی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه انتن های سهموی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی و شبیه سازی یک آنتن سهموی باند ایکس با فید مروری متغییر بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحي المان هاي مايكرواستريپي با ساختار فراكتالي براي آنتن آرايه انعكاسي بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی ، ساخت و تست رفلکتور سهموی استوانه ای و هورن دایروی بررسی شده است

استفاده از آنتنهايي كه داراي بهرة بالايي هستند براي اغلب كاربردهاي راداري و مخابرات راه دور ضروري است. استفاده از انعكاسدهندههاي سهمويشكل در فركانسهاي بالا به علت شكل خاص انحناي آن در ماهوارهها بسيار مشكل است. همچنين قابليت دسترسي به پرتو اسكن كننده با زاويه پهن وجود ندارد. آرايه انعكاسي با استفاده از المان هاي مايكرواستريپي چاپي در سالهاي اخير توسعه زيادي پيدا كرده اند، چرا كه داراي اندازه سطح انعكاسي پايين، اندازه كوچك آنتن وهزينه ساخت پايين ميباشند. همانند انعكاس دهنده سهموي، آنتن آرايه انعكاسي مي تواند به بهره خوبي براي دهانه خيلي بزرگ برسد چراكه هيچگونه نيازي به مقسم توان نيست و تلفات مقاومتي بسيار كوچك مي باشد . از طرف ديگر، بايك آنتن آرايه اي بسيار مشابه است و ميتواند بگونه اي طراحي شود كه پرتو اصلي در زواياي بسيار بزرگ نوسان كند. به طوركلي با مشاهده طبيعت اطراف با بعضي ازهندسه هاي خود متشابهي برخورد ميكنيم، كه ازآنها مي توان به دسههن هاي فركتالي يادكرد. براي مثال ميتوان به ساختار فركتالي شاخه درختان واشكال مختلف ابرها اشاره كرد. اولين بار ساختارهاي فركتالي توسط مندلبرت درسال 1975 معرفي شدند، كه اين ساختارها داراي اشكالي بودند،كه هربخشي ازآنها ويژگي هاي كل ساختار را دريك مقياس كوچكتر دارا بود دراين ساختارها مي باشد. امروزه بدون شك يكي از شاخه هايي كه هندسه هاي فركتالي در آنها تاثير زيادي گذاشته است ، الكترومغناطيس وانتشار امواج است. وجود خواص ذاتي هندسه هاي فركتالي، باعث ايجاد ويژگي هاي مناسبي در تشعشع كننده ها، منعكس كننده ها و آنتن ها مي گردد كه سبب ميشود اين ادوات عملكرد بهتري را درمحيط انتشاري داشته باشند

قسمت هایی از فصل اول طراحی و شبیه سازی یک آنتن سهموی باند ایکس با فید مروری متغییر

از جمله ساختارهاي فركتالي ديگري كه در طراحي آنتن هـا مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيرنـد، سـاختارهاي فركتالي خود متشابه مي باشند. وجود خاصيت خود متشابه بودن اين ساختارها باعث ايجاد خواص چندبانده درآنتن هاي منتجه مي گردد. امروزه با افزايش كاربرد آنتن هاي فركتالي چندبانده در سيستم هاي مخابرات سيار و ساير سيستم هاي مخابراتي مانند ،RFIDروش هاي متنـوعي جهـت افـزايش پهنـاي بانـد و بهبـود خواص چندبانده اين آنتن ها معرفي شده است. 5-3طراحي و شبيهسازي المان طراحي اوليـة المـان مـورد نظر در باند ،Xاز پچهاي مربعي با ابعاد متغير استفاده ميشود.
به علت وجود اين شيب زياد در نزديكي فركانس رزونانس، ساخت آرايه انعكاسـي بـا اسـتفاده از ايـن المـان مشكل است.براي تحليل و طراحي آرايه انعكاسي بايستي فاز ضريب انعكـاس بـراي يـك سـلول آرايـه بطـور مستقل بررسي شود. تحليل يك المان آرايه در نرمافزار CST MWSبا در نظـر گـرفتن تنـاوب محلـي يـك سلول و تابش يك موج عمودي بر سلول انجام ميگيرد

فهرست کامل فصل اول طراحی و شبیه سازی یک آنتن سهموی باند ایکس با فید مروری متغییر

1-1 ) طراحي المان هاي مايكرواستريپي با ساختار فراكتالي براي آنتن آرايه انعكاسي

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 روش تحقیق 2
4.1.1 روش هاي عريض كردن باند براي آرايه هاي انعكاسي بزرگ 7
5.1.1 مقدمه اي بر آنتن هاي فركتالي 7
6.1.1 طراحي و شبيه سازي آنتن ها 11
7.1.1 نتیجه گیری 14
8.1.1 منابع 15

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحي المان هاي مايكرواستريپي با ساختار فراكتالي براي آنتن آرايه انعكاسي

به طور كلي با مشاهده طبيعت اطراف با بعضي از هندسه هاي خود متشابهي برخورد مي كنـيم، كـه از آنهـا مي توان به هندسه هاي فركتالي ياد كرد. براي مثال مي توان به ساختار فركتالي شـاخه درختـان و اشـكال مختلف ابرها اشاره كرد. اولين بار ساختارهاي فركتالي توسط مندلبرت در سال 1975 معرفي شدند، كه اين ساختارها داراي اشكالي بودند، كه هر بخشي از آنها ويژگي هاي كل ساختار را در يك مقيـاس كـوچكتر دارا بود. اين تعريف يك خاصيت مهم اين ساختارها را معرفي مي كرد، كه آن وجود خاصيت خودتشابهي در اين ساختارها مي باشد. امروزه از هندسه هاي فركتالي در علـوم زيـادي اسـتفاده مـي شـود.وجود خـواص ذاتـي هندسه هاي فركتالي، باعث ايجاد ويژگي هاي مناسبي در تشعشع كننده ها، منعكس كننده هـا و آنـتن هـا مي گردد كه سبب مي شود اين ادوات عملكرد بهتـري را در محـيط انتشـاري . داشـته باش

فهرست کامل فصل دوم طراحي المان هاي مايكرواستريپي با ساختار فراكتالي براي آنتن آرايه انعكاسي

2-1) طراحی وشبیه سازی یک انتن سهموی باندXبافید مروری متغیر باتغییرات 6DBبرای لوب اصلی در فضا

چکیده 30
مقدمه 33
1.1.2 فصل اول 34
1.1.1.2 مقدمه 34
2.1.1.2 پترن تشعشعی 34
3.1.1.2 شدت تشعشعی 36
4.1.1.2 قدرت تشعشعی 37
5.1.1.2 دایرکتیویته 38
6.1.1.2 گین انتن 38
7.1.1.2 کارایی انتن 38
8.1.1.2 سطح موثر انتن گیرنده 42
9.1.1.2 عرض بیم(پهنای پرتو تشعشعی) 43
10.1.1.2 گلبرگ های فرعی(SL) 46
11.1.1.2 عرض باند انتن (BW) 47
12.1.1.2 کارایی بیم(BE) 48
13.1.1.2 پلاریزاسیون 48
14.1.1.2 فاکتور تلفات پلاریزاسیون (P.L.F) 52
15.1.1.2 امپدانس انتن و کارایی تشعشعی انتن 53
16.1.1.2 نسبت جلو به عقب 55
17.1.1.2 نسبت فاصله کنونی به قطر دهانه انتن 56

2.1.2 فصل دوم 58
1.2.1.2 خواص منعکس کننده های سهموی 58
2.2.1.2 تجزیه و تحلیل منعکس کننده سهموی با تغذیه از روبرو 62
3.2.1.2 بررسی خصوصیات پلاریزاسیون متعامد 72
4.2.1.2 محاسبه مرکز فاز 76
5.2.1.2 دایرکتیویته و راندمان دهانه انتن انعکاسی 85
6.2.1.2 شرایط تغذیه کننده و انتن 59
7.2.1.2 خطای فاز 89
8.2.1.2 اثر لوب های کناری 90

3.1.2 فصل سوم مفاهیم انتن رفلکتوری 91
1.3.1.2 تعاریف کلی برای محاسبه میدان 91
2.3.1.2 محاسبه دایرکتیویته 97

4.1.2 فصل چهارم روش ژاکوبی _بسل 101

5.1.2 فصل پنجم جابجایی عرضی فید در انتن های سهموی 120

6.1.2 فصل ششم جابجایی وسیع فیید در منعکس کننده سهموی 135
1.6.1.2 تحلیل 136
2.6.1.2 نتایج آزمایش عملی 143

7.1.2 فصل هفتم ضریب انحراف بیم انتن سهموی 150

8.1.2 فصل هشتم 159
1.8.1.2 انتگرال میدان دور 160
2.8.1.2 توضیع دهانه موثر 178
3.8.1.2 تخمین تغییر زاویه کوچک فید و تصحیح تجربی تخمین 179
4.8.1.2 تصحیح تحلیلی برای تخمین زاویه کوچک 183

9.1.2 فصل نهم محاسبه گین برای یک منعکس کننده سهموی با فید افست 190
1.9.1.2 هندسه یک منعکس کننده سهوی افست 192
2.9.1.2 گین انتن 194
3.9.1.2 نتیجه گیری 217

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی ، ساخت و تست رفلکتور سهموی استوانه ای و هورن دایروی

آنتن هاي بازتابی متعارف بصورت گسترده به دلیل گین بالا و راندمان خوبشان در سیستمهاي ارتباطی استفاده میشوند. هر چند این نوع آنتن براي برخی از کاربردها به دلیل محدودیت حجم و غیر مسطح بودنشان مطلوب نیستند.آنتن هاي آرایه بازتابی ازمزایاي هر دو آنتن بازتابنده و آنتن آرایه فازي بهره میگیرد. با توجه به سطح صاف آنها و عناصر تشعشعی چاپ شده در آن نیازي به ساخت قطعه مکانیکی پیچیده و سخت نمیباشد و همچون یک تغذیه فضایی براي المانهاي آرایه است.
پیچیدگی طراحی و تلفات بالاي شبکه تغذیه نیز حذف میگردد. پس یک بازدهی بالا در مقایسه با آرایههاي فازي قابل دستیابی است. از دیگر خواص جذاب آنتنهاي آرایهاي بازتابی شامل هزینه ساخت پایین و سادگی در مقایسه با رفلکتورها و آرایههاي فازي و امکان پیکربندي مجدد آن براي اهداف دیگر میباشد. اشکال عمده آرایه آنتن بازتابی پهناي باند کم آن در مقایسه با آنتن بازتابی است که بخشی از آن به دلیل محدودیت پهناي باند المان تشعشعی است. عامل اصلی کنترل پهناي باند آرایه بازتابی، پهناي باند عنصر تکی و تفاضل تاخیر فاز فضایی است که اهمیت کمتري دارد.روش هاي مختلفی براي رفع مشکل پهناي باند المانهاي آرایه بازتابی مورد استفاده قرار میگیرد

فهرست کامل فصل سوم طراحی ، ساخت و تست رفلکتور سهموی استوانه ای و هورن دایروی

3-1 ) طراحی و شبیه سازي آنتن آرایه انعکاسی پهن باند در باند KU

1.1.3 چکیده 225
2.1.3 مقدمه 225
3.1.3 طراحی انتن ارایه انعکاسی 226
4.1.3 روند طراحی آنتن آرایه انعکاسی 227
5.1.3 شبیه سازي و نتایج 228
6.1.3 نتیجه گیری 229
7.1.3 منابع 229

3-2 ) طراحی ساخت و تست رفلکتور سهموی استوانه ای و هورن دایروی به منظور افزایش گین در انتن قلمی

1.2.3 چکیده 231
2.2.3 مقدمه 231
3.2.3 رفلکتور سهموی استوانه ای 232
4.2.3 شبیه سازی انتن قلمی با رفلکتور در نرم افزار HFSS 233
5.2.3 استفاده از هورن برای افزایش گین انتن 234
6.2.3 شبیه سازی هورن در دهانه انتن 235
7.2.3 ساخت انتن قلمی و هورن دایروی 236
8.2.3 نتیجه گیری 237
9.2.3 مراجع 237

3-3 ) انتن های راداری

1.3.3 چکیده 338
2.3.3 مقدمه 238
3.3.3 رادار 238
4.3.3 انتن های ارایه ای 342
5.3.3 مراجع 243

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید