50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی ارائه مدل تقاضا انرژی در حمل و نقل

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ارائه مدل تقاضا انرژی در حمل و نقل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی اقتصاد زیرساختهاي حمل ونقل شهري بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ارائه مدل تقاضا انرژی در حمل و نقل بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بنزین در استان ها ایران بررسی شده است

سیستم (ITS) براي موفقیت سیستم (BRT) ضروري میباشد. (ITS) سیستمهایی هستند که با بهرهگیري از اطلاعات، ارتباطات و تکنیکهـاي کنترل، به جریان حملونقل کمک میکنند که داراي سه ویژگی اساسی اطلاعات، ارتباطات، تلفیق و انسجام میباشند. ابزارهاي این سیسـتم هوشـمند علاوه بر بهبود عملکرد شبکه حملونقل، براي جلوگیري از اتلاف وقت و حفظ جان انسآنها نیـز بـهکـار مـیرونـد و بـدین صـورت کیفیـت زنـدگی و محیطزیست را بالا برده و باعث رونق بیشتر فعالیتهاي تجاري میشوند. متخصصان حملونقل که به سیستمهاي هوشمند علاقمند میباشند میبایست در سطح کاربردي از امکاناتی که فناوري جدید ایجاد میکنند آگاه باشند. مهمترین و اصلیترین کار سیستم حملونقل هوشمند آن است کـه سیسـتم حملونقل را بهبود بخشیده، در زمان صرفهجویی نموده و باعث شود که به ایمنی و حفاظت از جان انسآنها کمک نماید. همچنـین کیفیـت زنـدگی و محیطزیست را بهبود داده و باعث رونق بخشیدن به فعالیتهاي تجاري میشود. (ITS) میتواند جهت کمک به تأسیسات زیر بنایی جادهها در وضعیت موجود و کاهش سرمایهگذاري در تأسیسات زیربنایی آینده بهکار رود. براي آنکه موارد روبه رشد ترافیکی هم مورد ملاحظه قرار گیرد و از حجم ترافیک نیز کاسته شود، (ITS) میبایست موازي با سرمایهگذاري درامر تأسیسات زیربنایی جادهها به کاررود. رمز ایجاد یک (ITS) موفق آن است که سـاختار و برنامهریزي باز داشته باشیم و نسبت به تغییرات آینده، تقویت و ترکیب با سیستمهاي دیگر اقدام نماییم. بسیاري از کشورهاي در حال گذار،کشورهایی که تغییرات اساسی در سیستم اقتصادي خود داده و یا کشورهایی که رشد اقتصـادي سـریعی داشـتهانـد، شـروع بـه سـرمایهگـذاري در (ITS) نمـوده اند

قسمت هایی از فصل اول بررسی اقتصاد زیرساختهاي حمل ونقل شهري

ایجاد سیستمهاي هوشمند حملونقل و همچنین احداث مترو از مهمترین راهکارها براي پایتخت خواهد بود. با ایجاد زیر ساختهـاي درسـت و استفاده از فناوري نوین میتوان به سرعت و با صرف هزینهاي بسیار پایین تر از آن چیزي که براي روان سازي ترافیک نیاز است، مشکلات مختلف تهران را از جمله ترافیک سنگین،آلودگیهاي زیستمحیطی، به هدر رفتن انرژي، زمان و هزینه را برطرف کرد. در حال حاضر مشاهده فعالیتهـاي (ITS) در شهرهاي بزرگ دنیا اهمیت این سیستمها را به ما نشان میدهد.
مزایاي حاصل از (ITS) هم از لحاظ نسبت منفعت به هزینه وهم از لحاظ ماهیت فواید حاصل از آن، دلیل استفاده از این سیستمها اسـت. بـراي نمونه در امریکا نسبت منفعت به هزینه در نواحی شهري 5/2 و در شهرهاي بزرگ این میزان به 8/2 نیز میرسد. ضمن آنکه براسـاس پـیشبینـیهـاي انجام شده بازار ITS در سالهاي آینده رشد قابل توجهی کرده وبراساس تخمینها این بازار در دنیا تا پایان سال 2015 بـه حـدود 420 میلیـارد دلار خواهد رسید. در تهران نیز نمونههایی همچون سیستم کنترل هوشمند تقاطعها (SCATS) دوربینهاي نظارت تصویري مرکز کنترل ترافیک تهران و تونل هوشمند رسالت از پروژههاي موفق پیادهسازي (ITS) در تهران بوده است. در نمودار زیر انواع زیرساختهاي پیشـنهادي در سـه حـوزه مسـافرین، معابر و خودرویی ارائه شده است؛

فهرست کامل فصل اول بررسی اقتصاد زیرساختهاي حمل ونقل شهري

1-1 ) برآورد تابع تقاضابی فرآورده هاي نفتی در بخش حمل و نقل جاده اي در سالهاي 1375-1390

1.1.1 خلاصه 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 مبانی نظری 2
1.1.4 مروری بر مطالعات گذشته 3
1.1.5 تحلیل توصیفی مصرف انرژی دربخش حمل ونقل 4
1.1.6 روند مصرف انرژی 5
1.1.7 نرخ رشد مصرف 6
1.1.8 شدت انرژی 7
1.1.9 کشش تقاضاي انرژي در بخش حمل ونقل 8
1.1.10 ارائه مدل و روش تحقیق 9
1.1.11 تخمین مدل رگرسیون وتحلیل نتایج 10
1.1.12 پیشنهادات 11
1.1.13 منابع 12

1-2 ) مدلسازي مساله مسیریابی وسایل نقلیه الکتریکی با در نظر گرفتن وابسته بودن میزان مصرف سوخت به میزان بار

1.2.1 چکیده 14
1.2.2 مقدمه 14
1.2.3 مدل پیشنهادی 17
1.2.4 فرضیات مدل 17
1.2.5 مجموعه ها 18
1.2.6 پارامترها 18
1.2.7 متغیرهای تصمیم 18
1.2.8 نتایج محاسباتی 19
1.2.9 نتیجه گیری وپیشنهادات آتی 20
1.2.10 مراجع 20

1-3 ) ارائه یک مدل جدید درانتخاب تامین کننده درزنجیره تامین سبز

1.3.1 چکیده 22
1.3.2 Abstract 23
1.3.3 مقدمه 24
1.3.4 مرور ادبیات موضوع 24
1.3.5 شرح مدل 25
1.3.6 پارامترها 26
1.3.7 متغیرهای تصمیم 27
1.3.8 توابع هدف 28
1.3.9 محدودیت ها 28
1.3.10 مثال عددی 29
1.3.11 نتیجه گیری وپیشنهادات آی 30
1.3.12 منابع 31

1-4 ) بررسی اقتصاد زیرساختهاي حملونقل شهري

1.4.1 چکیده 32
1.4.2 مقدمه 33
1.4.3 بیان مسئله 33
1.4.4 پیشینه پژوهش 34
1.4.5 فرضیه های پژوهش 36
1.4.6 تجزیه وتحلیل یافته ها 36
1.4.7 ارزیابی اقتصادي زیرساختهاي حملونقل شهري 36
1.4.8 احداث مسیرهاي غیرهمسطح 37
1.4.9 احداث مترو 38
1.4.10 سامانه حملونقل هوشمندITS 38
1.4.11 زیرساخت های مبنای ITS 39
1.4.12 طراحی سیستم حملونقل هوشمند در اتوبوسهاي تندرو 39
1.4.13 رویکرد رجحان بیان شده 40
1.4.14 نتیجهگیري 41
1.4.15 منابع 42

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ارائه مدل تقاضا انرژی در حمل و نقل

توسعه روز افزون شهرنشینی، صنایع و به خصوص صنایع پشتیبانی، جابجایی انسان و کالا را به صورت مسئله اي در آورده است که پیچیدگی آن در حال افزایش است. با توجه به آمار سازمان ملل رشد اقتصادي موجب افزایش تقاضاي حمل و نقل شده به گونه اي که به ترتیب 44و 78درصد از کالاها و مسافران از طریق حمل و نقل زمینی انتقال داده می شوند که این خود توجه فروان به سیستم حمل و نقل را می طلبد. هر یک از توزیع کنندگان از یک طرف به دنبال کسب حداکثر سود می باشند و از طرف دیگر با مشکلاتی مانند تراکم ترافیک، آلودگی هوا، افزایش مصرف سوخت، استهلاك وسایل نقلیه به منظور توزیع کالا و غیره مواجه می باشند.از طرف دیگر به علت رشد جدي تخریب محیط زیست، توسعه پایدار تبدیل به مسئله اي حیاتی براي شرکت هاي مختلف شده است. مقررات محیط زیست و فشار مشتریان، شرکت هارا مجبور به به کارگیري عملیات هاي طبیعت دوست بیشتر کرده است.در حوزه لجستیک، لجستیک سبز توجه بیشتري را به عنوان یک نمونه توسعه پایدار به خود جلب کرده است. مسائل محیط زیست می تواند برتصمیمات مختلف لجستیک مانند مکان انبار، منبع یابی مواد، انتخاب مدل و مدیریت حمل و نقل اثر بگذارد. حمل ونقل، بزرگترین منبع آلودگی در لجستیک است

فهرست کامل فصل دوم ارائه مدل تقاضا انرژی در حمل و نقل

2-1) ارائه مدل تقاضا انرژی درحمل ونقل

2.1.1 کلیات 58
2.1.1.1 مقدمه 59
2.1.1.2 صورت مسئله 59
2.1.1.3 اهداف وضرورت تحقیق 60
2.1.1.4 پیشینه تحقیق 62
2.1.1.5 روش کار وتحقیق 65
2.1.1.6 مشکلات و موانع 65
2.1.2 کاوش در متون 68
2.1.2.1 مقدمه 69
2.1.2.2 ادبیات مربوط به تقاضای انرژی 71
2.1.2.3 سیر تحول مدلهای تقاضای انرژی 72
2.1.2.4 تقاضای بنزین 76
2.1.2.5 تقاضا برای گازوئیل 83
2.1.2.6 تقاضای سوخت هوایی 84
2.1.2.7 مطالعات انجام شده درخارج از کشور 86
2.1.2.8 بررسی های انجام شده درایران 101
2.1.2.9 برآورد مدل ونتایج آن 116
2.1.2.10 براورد تابع تقاضای بنزین 120
2.1.2.11 تفسیر نتایج تخمین کل مدلها 122
2.1.2.12 براورد تابع تقاضای گازوئیل دربخش جاده ای 125
2.1.2.13 تفسیر نتایج تخمین کلی مدلها 126
2.1.2.14 تفسیر نتایج تکی معادلات 127
2.1.2.15 براورد تابع تقاضا برای گازوئیل دربخش راه آهن 128
2.1.2.16 براورد تابع تقاضا برای سوخت دربخش هوایی 132
2.1.3 روش تحقیق برآورد انرژی درحمل ونقل 136
2.1.3.1 مقدمه 137
2.1.3.2 نظرات ارائه شده درباره تقا ضا 140
2.1.3.3 کشش تقاضا 141
2.1.3.4 جایگزین بین انرژی وغیرانرژی وتقاضای مشتق انرژی 142
2.1.3.5 مدلهای مختلف تقاضای سوخت دربخش حمل ونقل 143
2.1.4 اطلاعات وبررسی داده ها 162
2.1.4.1 چکیده 163
2.1.4.2 مقدمه 164
2.1.4.3 موجودی ناوگان 165
2.1.4.4 آمار مربوط به ناوگان موتور سیکلت ها 168
2.1.4.5 متوسط وزنی سن ناوگان 169
2.1.4.6 کارایی ناوگان 170
2.1.4.7 مصرف سوخت 175
2.1.4.8 درآمد ناخالص ملی 178
2.1.4.9 قیمت سوخت 179
2.1.5 مدلهای تقاضای بنزین در حمل ونقل جاده ای ونتایج پیشنهادات 183
2.1.5.1 مقدمه 183
2.1.5.2 انتخاب مدل مناسب 185
2.1.5.3 بررسی جداگانه هریک از معادلات 194
2.1.5.4 مقایسه بین مدلها 199
2.1.5.5 پیشنهادات 199
2.1.5.6 تقاضای گازوئیل 201
2.1.5.7 ارائه راه حلی باری براورد مصرف گازوئیل 204
2.1.5.8 ضمیمه ها 205
2.1.5.9 مراجع 210
2.1.5.10 Abstract 213

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بنزین در استان های ایران

تقاضاي حمل و نقل که در مفهوم عام جابه جایی انسان و کالا را از یک نقطه به نقطه اي دیگردر بر میگیرد، نوعی فعالیت اقتصادي محسوب می شود، و در واقع از نظر اقتصادي حمل و نقل مجموعه اي از خدمات انسان است که انتقال و جابه جایی کالا و انسان از یک نقطه به نقطه دیگر را امکان پذیر میسازد. و از این طریق ارزش افزوده اي در اقتصاد ایجاد میکند. هریک از روشهاي حمل و نقل شامل ویژگی هاي مختص به خود وفناوري خاص خود است، که موجب تمایز این روشها با یکدیگر شده است. شیوه کاربرد حمل ونقل در هر منطقه وابسته به متغیرهاي جغرافیاي و برنامه ریزي و میزان توسعه یافتگی آن منطقه دارد. در بسیاري از کشورها که دسترسی بیشتري به آبهاي آزاد دارند حمل ونقل دریایی مورد توجه است ودر منطقی که امکانات ریلی و هوایی ضعیف است، حمل ونقل جاده اي اهمیت پیدا می کند. با وجود گوناگونی در نوع وکاربرد روشهاي حمل و نقل آنچه که در همۀ آنها به شکل مشترك و وابسته اي وجود دارد که تبدیل به یک ویژگی و خصیصه اي بارز در صنعت حمل ونقل شده است، وابستگی این صنعت به مصرف انرژي است. دربخش حمل و نقل از فرآورده هاي نفتی متعددي همانند بنزین، نفت گاز ،گاز طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. فرآورده هاي نفتی در بخش حمل و نقل ، تقاضاي این فرآورده ها و عوامل موثر بر تقاضاي آن از اهمیت فرآوانی بر خورددار است

فهرست کامل فصل سوم بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بنزین در استان های ایران

3-1 ) بررس عوامل مؤثر بر تقاضای بنزین در استانهای ایران

3.1.1 خلاصه 215
3.1.2 مقدمه 215
3.1.3 مبانی نظری 216
3.1.4 مدل تقاضا براساس مطلوبیت 216
3.1.5 مدلهای ایستا 216
3.1.6 مدلهای پویا 216
3.1.7 پیشینه تحقیق 217
3.1.8 مطالعات خارجی 217
3.1.9 مطالعات داخلی 218
3.1.10 تحلیل ونتایج برآورد 219
3.1.11 معرفی مدل 219
3.1.12 نتایج برآورد 219
3.1.13 نتیجه گیری 221
3.1.14 مراجع 221

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید