50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی ارائه مدل پيش بيني تصادفات جاده اي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 655 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بسته جامع ارائه مدل پيش بيني تصادفات جاده اي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مدل سازي تعداد تصادفات در جادههاي برونشهري بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ارائه مدل پيش بيني تصادفات جاده اي بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسي نقش اطلاعات مربوط به ايمني در طراحي جاده ها بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش ارائه مدل شدت تصادفات واژگونی بر پایه پارامترهای موثر طرح هندسی، جریان ترافیک بررسی شده است

سالانه بسیاري از هموطنان ما در سوانح و حوادث رانندگی جان خود را از دست داده و یا دچار جراحات و صدمات جدي میشوند. این رقم به حدي است که تصادفات رانندگی به دومین عامل مرگ و میر در کشور بدل گشته است. از سوي دیگر وسعت خسارات ناشی از سوانح رانندگی و شدت زیانهاي وارده بر جامعه و اقتصاد کشور به حدي است که موضوع ایمنی تردد به یکی از مباحث جدي و مهم تبدیل گشته است و تـدوین برنامه یا راهبردهاي مشخص براي افزایش ایمنی و کاهش تلفات و تصادفات را ضروري مینماید.
از این رو ارزیابی ایمنی ترافیک به عنوان گام اول در اقدامات لازم براي اصلاح و بهبود شرایط موجود مطرح میباشد. بهترین راه ارزیـابی ایمنی، اندازه گیري بر اساس موارد نقض آن یا شاخصهاي عدم وجود آن است. به عنوان مثال میزان پایبندي مردم به مقررات راهنمایی رانندگی بر اساس تعداد موارد ثبت تخلفات اندازه گیري میشود. این مطالعه سه گروه اصلی را مخاطب قرار داده و سه هدف اصلی را دنبال میکند. گروه اول رانندگان هستند که با اطلاع رسانی به آنها در قطعات راه، از آنها میخواهد که نقص موجود در راه یا ریسک بالاي خطر را بواسطه افزایش در هوشیاري و دقت عمل خود جبران کنند. گروه دوم برنامهریزان، متولیان راه و ادارهکنندگان آن اعم از ادارات راه وترابري، راهداري و بخشهاي مرتبط با آن هستند که در وهله اول با اطلاع از نقـاط ضعف راهها و شناخت وضع موجود آن میتوانند اولویتهاي کاري را در بخش بودجهبندي و انجام اقدامات لازم براي افزایش ایمنـی راههـا انجـام دهند و در گام بعد، با بازرسی و ارزیابی دورهاي، نتایج حاصله را مشاهده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و روشهاي مفید و موثر را شناسایی کنند. گروه سوم نیروهاي پلیس و امداد هستند که بر اساس درجهبندي ایمنی راهها میتوانند منابع و نیروهاي خود را بـه گونـهاي تخصـیص دهنـد کـه بیشترین کارایی و اثر بخشی را داشته باشد و همچنین امکان اعمال مقررات و کنترل متناسب با درجه ایمنی راه براي ایشان فراهم میآید

قسمت هایی از فصل اول مدل سازي تعداد تصادفات در جادههاي برونشهري

تصادفات ترافیکی یکی از عوامل مرگ و میر و داراي آسیبهاي شدید جانی و مالی است آماره. ا نشان می دهـد کـه در تقریبا 1392در سال 74000کیلومتر راه هاي بین شهري ایران، بـر اثـر تصـادفات جـاده اي، تعـداد متوفیـان 11568 نفر بوده است. با توجه به این آمار، روزانه به طور متوسط 32نفر در ایران بر اثر تصادفات جـاده اي کشـته می شوند بنابر این لزوم توجه بیشتر به این مقوله احساس می شود. در سالهاي اخیر مطالعات بسیاري بر روي تعداد تصادفی که در یک قطعـه از راه در یـک دوره زمـانی خـاص روي میدهد با استفاده از روشهاي گوناگون از جمله مدل هاي آماري انجام شده است.
توسط پرساد در پژوهشی که 3انجام شد، رابطه بین تعداد تصادفات و جریان ترافیک، توسط میانگین روزانه و حجم ساعتی جریان شد توضیح داده . بر این اساس نرخ صادفات با افزایش جریان ترافیـک کـه توسـط میـانگین حجـم ساعتی جریان ترافیک روزانه توضیح داده شده است، افزایش یافت و همچنین نشان داده شد که ریسک تصادف در بزرگراههاي چهارخطه کمتر از بزرگراههاي بیش از چهار خط می باشد، در شرایط حجم ترافیکـی یکسـان شـرایط جریان آزاد در بزرگراه هاي بیش از چهار خط غالب می باشد که ریسک تصادف زیادي را ایجاد می کند و در نتیجه حجم ساعتی جریان معیار سنجش مناسبتري براي توضیح تصادفات نسبت به میانگین ترافیک روزانه به شمار مـی رود چراکه شرایط تراکم و یا جریان آزاد در آن در نظر گرفته می شود

فهرست کامل فصل اول مدل سازي تعداد تصادفات در جادههاي برونشهري

1-1 ) مدل سازی تعداد تصادفات درجاده های برون شهری

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 جمع آوری داده ها 3
1.1.4 روش مدل سازی 5
1.1.5 تحلیل نتایج 7
1.1.6 نتیجه گیری 10
1.1.7 منابع 12
1.1.8 ABSTRACT 14

1-2 ) بررسی ضرایب تعدیل تصادف (AMF) وکاربرد ماژول CPM درمدلهای IHSDM و RSRAP در ممیزی ایمنی راه های برون شهری دوخطه

1.2.1 چکیده 15
1.2.2 مقدمه 16
1.2.3 نگاه اجمالی بر IHSDM 17
1.2.4 ماژول پیش بینی تصادفات 17
1.2.5 اطلاعات مورد نیاز CPM 18
1.2.6 تعریف وکاربرد ضرایب AMF 18
1.2.7 ضریب مربوط به تعویض خط 19
1.2.8 ضریب مربوط به تعویض شانه 19
1.2.9 ضریب مربوطبه طرح کناره راه 20
1.2.10 ضریب مربوط به قوس های افقی 20
1.2.11 ضریب مربوط به تقاطع های هم سطح 21
1.2.12 ترکیب ضرایب AMF 22
1.2.13 مطالعات قبلی 23
1.2.14 بازبینی مطالعات مربوطه درایالت یوتا 23
1.2.15 بررسی مطالعات قبلی مربوطه دراروپا 23
1.2.16 مطالعات قبلی مربوطه درایران 25
1.2.17 نتیجه گیری 25
1.2.18 مراجع 26
1.2.19 ABSTRACT 29

1-3 ) ارزیابی عددي ریسک تصادفات و ارائه مدل آن در جادههاي برون شهري

1.3.1 چکیده 30
1.3.2 مقدمه 30
1.3.3 تعریف مسئله واهداف تحقیق 31
1.3.4 متدولوژی 31
1.3.5 مروری بر تحقیقات انجام شده 32
1.3.6 روش ساخت مدل درجه بندی قطعات راه برمبنای پتانسیل ریسک تصادفات 33
1.3.7 روش ساخت مدل پیشبینی ریسک تصادفات در قطعات راههاي دوخطه برونشهري 34
1.3.8 نمونه موردی 36
1.3.9 فرضیات تحقیق 36
1.3.10 قطعه بندی محور مورد مطالعه 37
1.3.11 ساخت مدل درمحور مورد مطالعه 37
1.3.12 مقایسه رتبه های SI وتخمین های EB 40
1.3.13 جمع بندی ونتیجه گیری 41
1.3.14 مراجع 42

1-4 ) ارائه یک مدل کاربردی جهت مدیریت بحران درحوزه حمل ونقل جاده ای

1.4.1 چکیده 43
1.4.2 مقدمه 43
1.4.3 سیستم مدیریت بحران تصادفات رانندگی 48
1.4.4 مهم ترین نتایج عملیات 49
1.4.5 مدل پیشنهادی ” Create Mission ” تعریف ماموریت 51
1.4.6 طراحی مدل تعاملی 51
1.4.7 طراحی مدل ساختاری 53
1.4.8 منابع ومراجع 53
1.4.9 ABSTRACT 54

1-5 ) ارزیابی وبررسی عدد ریسک تصادفات وارائه مدل آن درجاده های برون شهری

1.5.1 چکیده 55
1.5.2 مقدمه 55
1.5.3 تعریف مساله واهداف تحقیق 56
1.5.4 روند انجام تحقیق 57
1.5.5 مروری بر تحقیقات انجام شده 57
1.5.6 متدولوژی تحقیق 58
1.5.7 روش ساخت مدل درجه بندی قطعات راه برمبنای پتانسیل ریسک تصادفات 59
1.5.8 روش ساخت مدل پیش بینی ریسک تصادفات درقطعات راه های دوخطه برون شهری 60
1.5.9 نمونه موردی 63
1.5.10 فرضیات تحقیق 63
1.5.11 قطعه بندی محور مورد مطالعه 63
1.5.12 ساخت مدل درمحور مورد مطالعه 64
1.5.13 مقایسه رتبه های SI وتخمین های EB 66
1.5.14 جمع بندی ونتیجه گیری 67
1.5.15 مراجع 68
1.5.16 Abstract 69

1-6 ) تحلیل اثر بخشی ماشین نوشته ها در تصادف و سوانح رانندگی

1.6.1 چکیده 70
1.6.2 مقدمه 70
1.6.3 تعریف مساله واهداف تحقیق 71
1.6.4 ساختار کلی مقاله 72
1.6.5 ماشین نوشته ها 72
1.6.6 تصادف یا سانحه رانندگی 72
1.6.7 نظام فرهنگ ترافیکی 75
1.6.8 نظام شخصیتی ترافیکی 76
1.6.9 رفتارهای ترافیکی رانندگان 76
1.6.10 ماشین نوشته ها 77
1.6.11 نتیجه گیری 81
1.6.12 منابع ومراجع 81
1.6.13 Abstract 82

1-7 ) ارائه مدل رابطه بین نوع تخلفات رانندگان و میزان تصادفات در راههای برون شهری

1.7.1 چکیده 83
17.2 مقدمه 85
1.7.3 پیشینه تحقیق 87
1.7.4 اهداف مطالعه 88
1.7.5 تعریف مساله 88
1.7.6 بررسی تعداد کشته ها 90
1.7.7 بررسی تعداد مجروحین 91
1.7.8 بررسی تعداد تصادفات 91
1.7.9 بررسی نوع تخلفات 93
1.7.10 بررسی نوع وسیله نقلیه خاطی 94
1.7.11 تعریف مدل برای نرم افزار 95
1.7.12 نتایج مدل سازی نرم افزار 96
1.7.13 ارائه مدل 98
1.7.14 نتیجه گیری وپیشنهادات 99
1.7.15 منابع 100
1.7.16 Abstract 102

1-8 ) شناسایی و پیش بینی پر حادثه نقاط تصادفات عابرین پیاده با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی(AHP) در راه های برون شهری استان زنجان

1.8.1 چکیده 104
1.8.2 مقدمه 105
1.8.3 تصادفات عابرین پیاده 105
1.8.4 ماهیت تصادفات عابرین پیاده 105
1.8.5 مدلهاي موجود 106
1.8.6 ارائه مدل پیش بینی نقاط با پتانسیل بالای تصادفات عابرین 107
1.8.7 اهداف علمی تحقیق 107
1.8.8 متدولوژی تحقیق 108
1.8.9 روش AHP 108
1.8.10 تحلیل به روش AHP 109
1.8.11 کیلومتر 20 جاده زنجان-خرمدره 110
1.8.12 کیلومتر 24 جاده زنجان-خرمدره 111
1.8.13 کیومتر 75 جاده زنجان-میانه 112
1.8.14 تحلیل ونتیجه گیری 113
1.8.15 مراجع 115
1.8.16 ABSTRACT 116

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ارائه مدل پيش بيني تصادفات جاده اي

اگر سوار بر ماشين شخصي خود باشيم و از خيابان هاي شلوغ شهر كـه همـه روزه گريبـانگير مـردماست عبور كنيم، مشاهده مي كنيم كه صفوف طولاني ترافيك خودروها و تاخير ناشي از آن و پيامـدهاييكه بر جريان زندگي شهروندان دارد را بايد جدي گرفت و فكري براي اين موضوع انديشيد. بـه راسـتي تـا چه حد تصادفات، خرابي اتومبيل و مسيرهاي انحرافي متصل به جاده يا خيابان هاي شـهر در ايـن تـراكمايجاد شده موثر است. بديهي است آن چه كه موجب تـراكم ترافيكـي در سـطح مسـيرهاي عبـور و مـرور مي شود، حجم زياد اتومبيل ها و تردد آنهاست نه عوامل درجه دومـي كـه ذكـر شـد. نتـايج ايـن تـراكمترافيكي، اختلال در برنامه ها، خستگي رانندگان و مسافرين و تأخير در اجـراي كارهـا و نيـز در بسـياريموارد، منجر به تصادفات مي شود كه خود ضربه اي بزرگ به چرخه اقتصـادي و سـاختارهاي جامعـه واردمي كند و اصولاً نمي توان به راحتي و بي تفاوت از كنار آن گذشت.
هزينه هاي گزاف اجتماعي و اقتصادي تصادفات و آثار مخـرب فيزيكـي و روانـي آن بـر روي افـراد وجوامع، اين روزها يكي از مهم ترين موضوعات تحقيقات علمي است. اين اهميت براي كشورهاي در حـالتوسعه چندين بار بيشتر است، زيرا تعداد تصادفات در اين كشورها در حـال افـزايش بـوده و هزينـه هـايمستقيم و غيرمستقيم آن نيز در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته بيشتر است.
آمار مرگ و مير نشان مي دهد كه تصادفات حتي در كشورهاي توسعه يافته صـنعتي در صـدر علـلمرگ و مير بوده و خصوصاً در رده سنين 15 تا 25 سال بيش از هر عامل ديگري سبب تلفات مردم مي شود.

فهرست کامل فصل دوم ارائه مدل پيش بيني تصادفات جاده اي

2-1) ارائه مدل پيش بيني تصادفات جاده اي

2.1.1 کلیات وتعریف مساله 139
2.1.1.1 تعریف کلی مساله 141
2.1.1.2 ضرورت مطالعه درخصوص مدل سازی تصادفات 143
2.1.1.3 اثرات مثبت مطالعات مدل سازي تصادفات 148
2.1.1.4 اهداف و فرضیات 152
2.1.1.5 دامنه اثر مساله در جامعه علمي و در حوزه اجتماع 155
2.1.1.6 محدودیت ها وچارچوب مساله 161
2.1.2 کاوش درمتون 163
2.1.2.1 طبقه بندی ومقدمه اظهار بکربودن متون 165
2.1.2.2 مقدمه 165
2.1.2.3 طبقه بندی حوزه های متعدد به کارگیری مدلهای پیش بینی تصادف 166
2.1.2.4 بررسی مقالات 168
2.1.2.5 بررسی تزها وپروژه ها 190
2.1.2.6 بررسی کتاب ها 197
2.1.2.7 بررسی کنفرانس ها 203
2.1.2.8 سوالات مطرح شده ویافته ها تازمان حاضر 213
2.1.2.9 طبقه بندی وتشریح یافته ها تازمان حاضر 213
2.1.2.10 تکنیک های طبقه بندی مدلهای پیش بینی تصادف 216
2.1.2.11 چالش های مدل های پیش بینی تصادف 217
2.1.2.12 نمونه های مدل های پیش بینی تصادف 220
2.1.2.13 ساختار مدلهای یک یا چند متغیره پیش بینی تصادف 226
2.1.2.14 حوزه های متعدد به کارگیری تصادف 229
2.1.2.15 سوالات مطرح شده درپایان نامه 249
2.1.3 روش تحقیق 251
2.1.3.1 روش کار وتحقیق و دلایل آن 253
2.1.3.3 دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روش های به کار گرفته شده 258
2.1.3.4 تعاریف،اختصارات ونشانه های ریاضی 266
2.1.3.5 تعاریف ریاضی 266
2.1.3.6 اختصارات علمی ونشانه های ریاضی 267
2.1.3.7 معرفی برنامه کامپیوتری تحلیل اطلاعات 271
2.1.3.8 مباحث ضروری علمی 278
2.1.3.9 تحلیل عاملی 278
2.1.3.10 توزیع گاما 279
2.1.3.11 رگرسیون خطی ساده 279
2.1.3.12 خطای معیار برآورد 281
2.1.3.13 تحلیل همبستگی 282
2.1.3.14 رگرسیون چندگانه 284
2.1.3.15 رگرسیون نمایی 284
2.1.3.16 رگرسیون سهمی 285
2.1.3.17 رگرسیون ومتغیرهای مستقل کیفی 285
2.1.4 جمع آوری اطلاعات 287
2.1.4.1 مقدمه 289
2.1.4.2 موضوعات مورد نظر تحلیل تصادفات 291
2.1.4.3 اطلاعات لازم جهت مدل سازی 306
2.1.4.4 مشکلات درجمع آوری اطلاعات 314
2.1.5 تحلیل اطلاعات وارائه نتایج 317
2.1.5.1 بررسی داده های کلی تصادفات 319
2.1.5.2 داده های کلی تصادفات بزرگراه های درون شهری 319
2.1.5.3 داده های کلی تصادفات جاده های برون شهری 337
2.1.5.4 توصیف داده های اساسی جهت مدل سازی تصادفات 352
2.1.5.5 پارامتر جریان ترافیک 355
2.1.5.6 پارامترهای مشخصات طرح هندسی 356
2.1.5.7 مدل سازی وارائه مدل پیشنهادی پیش بینی تصادف 359
2.1.5.8 انتخاب متغیرهای اساسی 359
2.1.5.9 انتخاب مدل رگرسیون 368
2.1.5.10 ارائه مدل پیش بینی تصادف 369
2.1.5.11 بررسی سوالات وفرضیات تحقیق برمبنای تحلیل ارائه شده 374
2.1.5.12 مهم ترین دلایل رخداد تصادف 374
2.1.5.13 کاستی های موجود در داده ها،جهت ارائه یک مدل مطلوب 377
2.1.5.14 مدل رخداد تصادفات 378
2.1.5.15 افزايش ايمني راه با كاهش دلايل اساسي دخيل در تصادف 381
2.1.6 جمع بندی و نتیجه گیری 384
2.1.6.1 جمع بندی وخلاصه تحقیق 386
2.1.6.2 نتیجه گیری 393
2.1.6.3 اثرات مورد انتظار طرح 396
2.1.6.4 کاهش عامل انسانی درتصادفات 396
2.1.6.5 حرکت به سوی توسعه پایدار 397
2.1.6.6 حفظ محیط زیست 398
2.1.6.7 بررسیارامترهای دیگر تصادفات 398
2.1.6.8 كاربردهاي تئوري و تجربي اطلاعات حاصل 400
2.1.6.9 پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده 403
2.1.6.10 منابع 406
2.1.6.11 Abstract 411

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسي نقش اطلاعات مربوط به ايمني در طراحي جاده ها

بي شك هستي انسان پرتوي از هستي بيانتهاي پروردگار است. در قرآن كريم آمده است:
كشتن يا حيات دادن به يك انسان مانند كشتن و حيات دادن به همه مردم است. گسترش شهرها، افزايش توليد خودرو، تعميم زندگي ماشيني و روز افزوني ترافيك در شهرها و جاده ها ، درمقابل فوايد اقتصادي و رفاهي ناشي از گسترش و سرعت ارتباطات انسان و كالا، متأسفانه برتعداد و شدت تصادفات در كشورهاي بسياري (از جمله كشور ما) افزوده است. آثار كوبنده اين تصادفات بر ذهن و جان و مال افراد بشر انكار ناپذير است. نزديك به 28/000 كشته و حدود 276/000 مجروح در سال 1386، زنگ خطري براي محققان، دانشگاهيان، مديران و بطور كلي دستاندركاران امر حمل و نقل در كشور است. جاده ها به عنوان شريان حيات كشورها محسوب مي شوند، به ويژه اينكه موقعيت خاص كشور ما و عدم گستردگي و پوشش كافي شبكه ريلي، هوايي و آبي، زمينه ساز اهميت حمل و نقل جاده اي و توسعه آن گرديده، به نحوي كه در سال هاي اخير بيش از 90% كل بار و بالغ بر 95% كل مسافر جابجا شده در كشور ما، از طريق جاده صورت پذيرفته است

فهرست کامل فصل سوم بررسي نقش اطلاعات مربوط به ايمني در طراحي جاده ها

3-1 ) بررسی نقش اطلاعات مربوط به ایمنی

3.1.1 تعریف مساله 428
3.1.1.1 تعریف کلی مسئله 429
3.1.1.2 نیاز به مطالعه درمورد مسئله 430
3.1.1.3 افزایش ایمنی درحمل ونقل جاده ای 430
3.1.1.4 نسبت سود به هزینه بالا 431
3.1.1.5 کاهش زمانهای تاخیر ناشی از تصادف انسان وکالا 431
3.1.1.6 اهداف و فرضیات 432
3.1.1.7 دامنه اثر مسئله درجامعه علمی واجتماع 432
3.1.1.8 محدودیت ها وچهارچوب پروژه 433
3.1.2 کاوش در متون 435
3.1.2.1 طبقه بندی ومقدمه 436
3.1.2.2 بررسی مقالات 436
3.1.2.3 الگوریتم پیش بینی تصادفات 436
3.1.2.4 نقش اطلاعات مربوط به ايمني در طراحي جادهها از ديدگاه(NCHRP) 439
3.1.2.5 اقدامات اصلاحي كمهزينه جهت بالا بردن سطح ايمني راهها 443
3.1.2.6 ایمنی جاده ای تاسال2010 444
3.1.2.7 فاکتورهای تعدیل تصادفات 445
3.1.2.8 فاكتورهاي كليدي طراحي براي داشتن جادههاي ايمنتر 447
3.1.2.9 سيستمها و نوآوريهاي موفق در زمينه ثبت تصادفات 450
3.1.2.10 شناسايي نظاممند نقاط حادثهخيز 451
3.1.2.11 رابطه بین طراحی هندسی وایمنی 452
3.1.2.12 شناسایی عوامل موثردر بالا بردن درصد تصادفات 452
3.1.2.13 تاثیر طراحی مقاطع عرضی برروی ایمنی 453
3.1.2.14 بررسی تزها وپروژه ها 454
3.1.2.15 عوامل مؤثر در ايمني راهها در تشخيص نقاط تصادفخيز 454
3.1.2.16 نتیجه 456
3.1.2.17 بررسي اثرات طرح هندسي بر تصادفات جادههاي اصلي استان ايلام 456
3.1.2.18 نقش پارامترهاي طرح هندسي راه در ايمني و كاهش تصادفات جادهاي 457
3.1.2.19 اثر طرح هندسي بر ميزان تصادفات 458
3.1.2.20 بررسی کتاب ها 458
3.1.2.21 تصادفات جاده ای درایران 458
3.1.2.22 آئین نامه ایران درمورد طرح هندسی 460
3.1.2.23 اجزاء مهم درایمنی راه 462
3.1.2.24 راهنمای ایمنی راه 462
3.1.2.25 AASHTO 463
3.1.2.26 دستورالعمل بازرسي ايمني راه 464
3.1.2.27 راهنمای ممیزی ایمنی راه 465
3.1.2.28 بررسی کنفرانس ها 467
3.1.2.29 نقش محیط راه درایمنی موتور سیکلت 467
3.1.2.30 بررسی کاربرد ضرایب تعدیل تصادف درتعیین تاثیر مشخصات هندسی مسیر برمیزان تصادفات جاده ای 468
3.1.2.31 دستورالعمل شناسایی واصلاح مقاطع تصادف خیز 468
3.1.2.32 بررسی آمار واطلاعات پلیس راهور 470
3.1.2.33 نتیجه گیری 482
3.1.3 روش تحقیق 484
3.1.3.1 روش تحقیق 485
3.1.3.2 موضوعات مورد بحث در رساله 485
3.1.3.3 بدست آوردن فاكتورها و اجزاء مؤثر راه در زمينه ايمني: 485
3.1.3.4 بدست آوردن وزن و تأثير هر يك از اجزاء مؤثر راه در زمينه ايمني 485
3.1.3.5 روش تحقیق 485
3.1.3.6 روابط ریاضی 486
3.1.3.7 نرم افزار مورد استفاده 488
3.1.4 جمع آوری اطلاعات 489
3.1.4.1 مقدمه 489
3.1.4.2 موضوعات مورد نظر 494
3.1.4.3 فاکتورها واجزاء موثر راه در زمینه ایمنی 494
3.1.4.4 وزن دهی وتاثیر اجزاء موثر راه درزمینه ایمنی 494
3.1.4.5 اطلاعات و آمار تصادفات 494
3.1.4.6 مشکلات درجمع آوری اطلاعات 494
3.1.5 تحلیل اطلاعات وآمار تصادفات 496
3.1.5.1 مشخصات غیرعملکردی راه 496
3.1.5.2 مشخصات غیرعملکردی راه 496
3.1.5.3 عوامل موثر درحاشیه راه 500
3.1.5.4 علامات وخط کشی ها 500
3.1.5.5 بافت وشرایط روسازی 500
3.1.5.6 لوازم وتاسیسات جاده 501
3.1.6 بررسی نقش عرض سواره و عرض شانه درایمنی ومحاسبه سود به هزینه آن 520
3.1.6.1 مقدمه 520
3.1.6.2 مراحل بررسي و تعيين عرض راه و عرض شانه بهينه براي انواع راهها وADT های مختلف 520
3.1.6.3 مشخص کردن محدوده پروژه 522
3.1.6.4 تقسیم پروژه به بخش ها وقطعات متجانس وجداگانه 522
3.1.6.5 تعيين ويژگيهاي كنترل ترافيكي و طرح هندسي براي هر مقطع 522
3.1.6.6 تعیین ADTهای هر مقطع 523
3.1.6.7 تعیین عرض خط وعرض شانه هر مقطع 523
3.1.6.8 پيشنهاد عرض مقطع جديد براي عرض راه يا شانه راه 524
3.1.6.9 محاسبه قیمت اضافه عرض سواره ووعرض شانه راه 524
3.1.6.10 محاسبه سود به هزینه تعویض خطوط سواره رو وشانه راه 527
3.1.6.11 محاسبه سود به هزينه تعريض خطوط سوارهرو و شانه راه براي كل پروژه 528
3.1.6.12 نتیجه گیری 537
3.1.6.13 پیشنهادات 538
3.1.6.14 پیوست ها 542
3.1.6.15 مراجع 636
3.1.6.16 Abstract 640

قسمت هایی از فصل چهارم ارائه مدل شدت تصادفات واژگونی بر پایه پارامترهای موثر طرح هندسی، جریان ترافیک

عدم کنترل وسیله نقلیه به وسیله راننده و خروج آن از مسیر وعدم برگشت به مسیر، که برخورد با موانع کنار جاده صورت بگیرد یا هیچگونه برخوردی صورت نگیرد تصادفات (Run-offواژگوني وخروج ازجاده) نامیده مي شود. این نوع تصادف یکي ازانواع تصادف رایج بین مسیرهای دوخطه مي باشد(رخ در رخ، از بغل و واژگوني.) این نوع تصادف به علت مختلفي از جمله سرعت بیشتر از سرعت طرح مسیر، حرکتهای مارپیچي ومانورهای نا صحیح رخ مي دهد. برای شناسایي نقاط پر حادثه این نوع تصادف از روشهای آماری استفاده مي گرددکه این نوع روشها بر پایه داده های قبلي تصادفات در یک قطعه یا یک محور مي باشد، در تمامي مطالعات پیشین تصادفات برای مشخص نمودن یک نقطه پر حادثه از تعاریف مهمي شامل موقعیت خطرناک، مکانها با ریسک بالا و موقعیت سانحه پذیر استفاده شده است.در تصادفات واژگوني نیز همانند دیگر انواع این تصادفات مي توان به این سه پارامتر پرداخت ولي با توجه به این مساله بررسي یک قطعه به عنوان حادثه خیز بودن از یک نقطه منطقي تر است چون از برهم کنش مجموعه ای از عوامل در بروزیک تصادف در قطعه مي شود. حال برای شناسایي میزان ایمني یک قطعه مي توان از شاخصهایمانند نرخ تصادفات یا نسبت ایمني استفاده نمود

فهرست کامل فصل چهارم ارائه مدل شدت تصادفات واژگونی بر پایه پارامترهای موثر طرح هندسی، جریان ترافیک

4-1 ) ارائه مدل شدت تصادفات واژگونی بر پایه پارامترهای موثر طرح هندسی، جریان ترافیک ومشخصات جمعیتی راننده در بررسی موردی راههای شریانی استان ایلام

4.1.1 خلاصه 642
4.1.2 مقدمه 643
4.1.3 تعریف تصادفات(Run-off) واژگونی،پارامترهای موثر وتحقیقات انجام شده دراین زمینه 643
4.1.4 روش تحقیق 646
4.1.5 مدل پیش بینی آماری مورد استفاده 648
4.1.6 نتایج 650
4.1.7 منابع 652

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید