50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی ارائه ساختار مناسب براي مديريت ناوگان حمل ونقل جاده ای در شرایط بحران

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ارائه ساختار مناسب براي مديريت ناوگان حمل ونقل جاده ای در شرایط بحران است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش آسیب پذیری شبکه حمل ونقل جاده ای دراثر زلزله بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ارائه ساختار مناسب براي مديريت ناوگان حمل ونقل جاده ای در شرایط بحران بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسي اثر حملونقل پايدار در مديريت بحران بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسي اثر حملونقل پايدار در مديريت بحران نمونه موردی بررسی شده است

كشور ايران بدليل شرايط خاص جغرافيائي يكي از كـشورهائي اسـت كـه همـواره در معـرض انواع حوادث غير طبيعي قرار دارد. مهمترين وبيشترين اين حـوادث سـيل و زلزلـه مـي باشـد. متأسـفانه بدليل فقدان ساختار و سيستم كار آمد و همچنين ضعف زير ساختارهاي ملي، هر يك از ايـن حـوادث موجب بروز بحرانهاي بزرگ در سطح منطقه ائـي و گـاه ملـي ميـشود و بـدلايل گفتـه شـده منجـر بـه نابودي منابع و كشته ويا آواره شدن هزاران نفر از هموطنان ما مي شود .لذا توجـه بـه حـوادث طبيعـي ، اجتماعي و بحرانهاي ناشي از آن و بررسي نحوه مقابله با آنهـا از طريـق ارائـه سـازوكارهاي مناسـب و برنامه ريزيهاي دقيق يكي از ضرورتهاي هميشگي در اين كـشور مـي باشـد. خوشـبختانه در كانونهـاي مختلف تحقيقاتي و بحراني كشور فعاليتهاي قابل توجه و قابل تقديري شروع شده است و البته بـديهي است براي بهينه نمودن و عملي شدن اين تحقيقات و تدابير، تلاشهاي سازمان يافته بـسيار بيـشتري لازم است انجام شود

قسمت هایی از فصل اول آسیب پذیری شبکه حمل ونقل جاده ای دراثر زلزله

تعاريف انجام شده در زمينه بحران :
– تقريباً به تعداد فرهنگ هاي لغت، براي (بحران) تعريف وجود دارد، نمونـه هـائي از ايـن تعـاريف عبارتند از(وضعيتي كه به يك مرحله بحرانـي رسـيده اسـت)، ( يـك لحظـه تعيـين كننـده)،(مقطـع حياتي)و(نقطه برگشتي براي بهتر و يا بدتر شدن وضعيت.)
– ويا در تعريفي ديگر ، “بحران وضعيتي است كه در اثر حوادث و سوانح طبيعي يا انساني ايجاد مي شود كه حيات، آرامش و سلامتي انسان را تهديد مي كند. وضعيت بحراني به لحـاظ نـوع،كيفيـت وقايع و سوانح، واقعه و نحوه بروز آنها،ممكن است از يك واقعـه كوچـك كـه خـسارت و هزينـه هاي كمتري دارند تا سوانح گسترده و عظيم را بر بگيرد”.
– »حادثه اي كه به طور طبيعي و يا توسط بشر به طور ناگهاني و يا به صورت فزاينده به وجـود آيـد و سختي و مشقتي را به جامعه انساني تحميل نمايد كـه جهـت بـر طـرف كـردن آن نيـاز بـه اقـدامات اساسي و فوق العاده باشد«
– ” بحرانها پديده هائي بسيار پيچيده و گوناگونند. كاملاً با بساطت و يك چهره گي بيگانه اند؛ سريع حادث مي شوند، سريع اشاعه مي يابند وسريع تخريب مـي كننـد. منـافع اسـتراتژيك را تهديـد مـي نمايند؛ در اولويت ها و فوريت هاي تصميم گيري واحدهاي ملي سكني مي گزينند؛ ارتباطي متقابل ميان ناامني ها و آسيب پذيري ها برقرار مي سازند؛ مرز بين واقعيت و غير واقعيت را كدر مـي كننـد و اطلاعات را به زير پرده كشيده و چهره اي مشوش و مخدوش از آن به نمايش مي گذارند”

فهرست کامل فصل اول آسیب پذیری شبکه حمل ونقل جاده ای دراثر زلزله

1-1 ) بررسی راه های جایگزین حمل ونقل درمدیریت بحران زلزله

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 اهمیت وضرورت تحقیق 2
1.1.4 روش تحقیق 3
1.1.5 تعاریف ومفاهیم پایه 3
1.1.6 اثرات عمومی بحران 4
1.1.7 ضرورت مدیریت حمل ونقل درزمین لرزه 4
1.1.8 نتایج و پیشنهادات 5
1.1.9 پیشنهادات 6
1.1.10 منابع 7

1-2 ) آسیب پذیری شبکه حمل ونقل جاده ای دراثر زلزله بهروز باوندپوری گیلان،بابک امیدوار

1.2.1 خلاصه 9
1.2.2 مقدمه 9
1.2.3 اهمیت شبکه راه ها 10
1.2.4 اجزای شبکه راه ها 10
1.2.5 وظایف شبکه حمل ونقل 10
1.2.6 وظایف شبکه برون شهری 10
1.2.7 وظایف شبکه درون شهری 11
1.2.8 بحران 11
1.2.9 تعریف 11
1.2.10 انواع بحران 12
1.2.11 مدیریت بحران و رابطه آن با شبکه حمل ونقل 12
1.2.12 آسیب پذیری شبکه حمل ونقل 13
1.2.13 برخی از راهکارهای کاهش خطرپذیری شبکه حمل و نقل 15
1.2.14 پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت مدیریت وسرویس دهی راه ها درمواقع زلزله 15
1.2.15 مراجع 16

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ارائه ساختار مناسب براي مديريت ناوگان حمل ونقل جاده ای در شرایط بحران

كشور ايران به عنوان يكي از كشورهاي بزرگ قاره آسيا بعـد از چـين ، هنـد ، بـنگلادش و پاكـستان بيشترين تلفات وخسارات را براثر سوانح وبلايا ي طبيعي متحمل شده است كه مـشخص تـرين آنهـا در اين دو دهه،زلزله سال 1357 طبس وزلزله سال 1369 گيلان وزنجان با حدود 50 هزار نفر تلفات انساني ١١٤ و ســيلابهاي مخــرب وگــسترده ســالهاي 1372 ، 1371 ، 1365 ،1358 بــا ميلياردهــا تومــان خــسارات اقتصادي بوده است.
تنوع كم نظير كشور ما ازنظر زمين شناسي وبافتهاي زمين ، آب وهوا واقليمهاي مختلف وپراكندگي جمعيتي، پتانسيلهاي بسيار بالايي براي وقوع حوادث و بلاياي طبيعي را ايجاد كرده است . با بررسيهاي بعمل آمده بيش از چهل مجموعه بلاياي طبيعي در سطح جهان تشخيص داده شده است كه هر گروه به چند زيـر مجموعـه تقـسيم مـي شـوند .

فهرست کامل فصل دوم ارائه ساختار مناسب براي مديريت ناوگان حمل ونقل جاده ای در شرایط بحران

2-1) ارائه ساختار مناسب براي مديريت ناوگان حمل ونقل جاده ای در شرایط بحران

2.1.1 طرح مسئله 30
2.1.1.1 مقدمه 31
2.1.1.2 طرح مسئله 31
2.1.1.3 اهداف 32
2.1.1.4 ضرورت انجام كار 33
2.1.1.5 دور نمائي از فصول اين پايان نامه 34
2.1.2 مروري بر كارهاي انجام شده 35
2.1.2.1 مقدمه 36
2.1.2.2 بررسي كارهاي انجام شده درايران و جهان در زمينه مديريت بحران 37
2.1.2.3 پیشنهاد ساختار مديريت بحران كشور ي 37
2.1.2.4 طرح جامع پیشنهادی مدیریت بحران کشور 39
2.1.2.5 طرح جامع امداد ونجات کشور-پیشنهادی هلال احمر 42
2.1.2.6 طرح جامع امداد ونجات کشور 44
2.1.2.7 طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران 44
2.1.2.8 امکان سنجی بکارگیری مدیریت بحران درشبکه حمل ونقل جاده ای کشور 45
2.1.2.9 ارزیابی شبکه های حمل ونقل درهنگام زلزله 45
2.1.2.10 لجستیک درعملیات های دفاع مقدس 45
2.1.2.11 سیستم های مدیریت ناوگان حمل ونقل 49
2.1.2.12 تحقیق اداره بزرگراه های فدرال در آمریکا 49
2.1.2.13 سنجش عملكرد سيستم حمل ونقل بعد از بحران 51
2.1.2.14 لجستيك ناتو 51
2.1.2.15 بررسي ساز وكارمديريت بحران درجمهوری خلق چین 52
2.1.2.16 گزارشهاي آژانس بين المللي مديريت بحران در ایالات متحده 58
2.1.3 روش تحقیق 63
2.1.3.1 مقدمه 64
2.1.3.2 بحران 64
2.1.3.3 تعاريف انجام شده در زمينه بحران 64
2.1.3.4 تصادف يا حادثه 66
2.1.3.5 سانحه 66
2.1.3.6 شرايط اضطراري 66
2.1.3.7 فاجعه یا بلا DISASTER 66
2.1.3.8 تعریف مورد استفاده در رابطه با بحران 67
2.1.3.9 انواع بحران 67
2.1.3.10 پيامدهاي عمومي بحرانهاي طبيعي 69
2.1.3.11 نيازهاي ايجاد شده پس از هر بحران 70
2.1.3.12 مديريت بحران 72
2.1.3.13 مراحل مديريت بحران 73
2.1.3.14 پيشگيري 75
2.1.3.15 آمادگي 76
2.1.3.16 مقابله 80
2.1.3.17 بازسازي 81
2.1.3.18 كاهش اثرات بحران 81
2.1.3.19 مديريت استراتژيك در بحران 82
2.1.3.20 مفهوم استراتژي 83
2.1.3.21 ابعاد استراتژي 85
2.1.3.22 معیارهای استراتژي اثر بخش 86
2.1.3.23 ویژگی های مدیریت استراتژیک 87
2.1.3.24 مراحل و نتايج فرايند بحران در مديريت استراتژيك 88
2.1.3.25 پاسخ به بحران و مكانيزمهاي سازگاري با تغييرات 89
2.1.3.26 لجستيك و حمل و نقل در بحران 90
2.1.3.27 معني و مفهوم عمومي لجستيك 91
2.1.3.28 لجستيك در سازمان 94
2.1.3.29 مفهوم لجستيك و نقش و جايگاه آن در سازمان 94
2.1.3.30 لجستيك به عنوان بخشی از سيستم پشتيبانی سازمان 94
2.1.3.31 لجستیک به عنوان زیر سیستمی مرزی و ضربه گیر از سازمان 95
2.1.3.32 لجستيک به عنوان زير سيستمی از سازمان 96
2.1.3.33 آسیب پذیری لجستیک درآینده 96
2.1.3.34 تامين پشتيبانی لجستيک 97
2.1.3.35 تامین 97
2.1.3.36 توزيع: 97
2.1.3.37 پشتيباني 98
2.1.3.38 استقرار واحدهاي آمادي در منطقه 98
2.1.3.39 آسیب پذیری لجستیک درآینده 98
2.1.3.40 پيشنهادات 99
2.1.3.41 لجستيك ناتو 99
2.1.3.42 تعريف لجستيك درناتو 100
2.1.3.43 اصول لجستيک ناتو 101
2.1.3.44 مسئولیت های لجستیکی درتشکیلات ناتو 102
2.1.3.45 کميته های لجستيکي در ناتو 107
2.1.3.46 اصول و سياستهاي مطلوب لجستيكي 107
2.1.3.47 اصول لجستيکی 107
2.1.3.48 سیاست ها وخطمشی های لجستیکی 108
2.1.3.49 لجستيك درجنگهاي نامتقارن 113
2.1.3.50 مدیریت سیستم های حمل ونقلی درجنگ نامتقارن 113
2.1.3.51 اهميت و نقش لجستيك درچرخه مديريت بحران 118
2.1.3.52 لجستیک در بخش پاسخگویی وامداد رسانی 118
2.1.3.53 اجراي وظايف عملياتي 118
2.1.3.54 تهيه و توزيع مواد و كالاهاي مورد نياز امدادرسانی 119
2.1.3.55 جزئیات لجستیکی مربوط به امور بخش بهبودی 122
2.1.3.56 مزیت ها وکاستی های مربوط به ملاحظات بجستیکی دربرنامه های مربوط به بخش بهبودی 123
2.1.3.57 نیازهای مربوط به آماده سازی ظرفیت های لجستیکی 124
2.1.3.58 انواع مختلف راههای حمل ونقل 126
2.1.3.59 مدیریت وملاحظات اداری ومالی 128
2.1.3.60 مدیریت 128
2.1.3.61 ملاحظات مربوط به اداری و مالی 128
2.1.3.62 حمل ونقل تركيبي و تقسيمي 129
2.1.3.63 مدیریت بحران درطبیعت-بدن انسان 130
2.1.3.64 الگوهای اجمالی دساختار مدیریت بحران از فیزیولوژی بدن انسان 131
2.1.3.65 انواع ساختارهای سازمانی 133
2.1.4 بررسي وضعيت كشور برآوردامكانات ومنابع ملي (دولتي وخصوصي ) به منظور مقابله با بحران 134
2.1.4.1 مقدمه 135
2.1.4.2 پهنه بندی زلزله،سیل و طوفان 136
2.1.4.3 نقشه های پهنه بندی زلزله وسیل 139
2.1.4.4 برآورد ظرفيتهاي ملي حمل ونقل دولتي وخصوصي (جاده اي ، ريلي،هوایی ودریایی) 142
2.1.4.5 ظرفیت های حمل ونقل جاده ای 144
2.1.4.6 ظرفیت های حمل ونقل کالا 144
2.1.4.7 ظرفيتهاي حمل ونقل مسافر 145
2.1.4.8 ظرفیت های حمل ونقل ریلی 146
2.1.4.9 ظرفیت حمل ونقل دریایی 146
2.1.4.10 ظرفیت های حمل ونقل هوایی 147
2.1.4.11 ظرفیت و توزیع انبارها و سردخانه های کشور 148
2.1.4.12 پایانه ها،مجتمع های خدماتی-رفاهی 148
2.1.4.13 ظرفیت های نیروهای مسلح 149
2.1.4.14 شبکه راه های کشور 150
2.1.4.15 گروه ماشین آلات لجستیکی برای بحرانها 152
2.1.4.16 راهكارهاي تشويقي وقانوني بكارگيري امكانات حمل ونقلي بخش خصوصي 154
2.1.4.17 آمایش پایگاه های اصلی امداد رسانی براساس مناطق بحران خیز 156
2.1.5 ارائه ساختار مناسب مديريت ناوگان حمل ونقل جاده ای درشرایط بحران های طبیعی 158
2.1.5.1 مقدمه 159
2.1.5.2 اهداف ساختار 160
2.1.5.3 واكنش سريع به بحرا ن 160
2.1.5.4 استفاده بهينه از تمام توانمنديها وظرفيتهاي لجستيكي كشور 160
2.1.5.5 استفاده از توان نيروهاي نظامي وظرفيتهاي لجستيكي آنها 160
2.1.5.6 اصول واستراتژی حاکم برساختار وروابط سازمانی آن 161
2.1.5.7 سادگی 161
2.1.5.8 روشن بودن اهداف 161
2.1.5.9 وجود سیستم فرماندهی 161
2.1.5.10 وجود سلسله مراتب فرماندهی 161
2.1.5.11 مسئولیت 161
2.1.5.12 اختیار 161
2.1.5.13 انعطاف پذیری 161
2.1.5.14 همکاری 162
2.1.5.15 ارتباطات واطلاعات 162
2.1.5.16 هشدار سریع وبه موقع 162
2.1.5.17 سیستم های جایگزین 162
2.1.5.18 آمادگی لحظه ای 162
2.1.5.19 تامین 162
2.1.5.20 کفایت 163
2.1.5.21 اقتصاد 163
2.1.5.22 سرعت بالای انجام عملیات 163
2.1.5.23 تداوم عملیات 163
2.1.5.24 ایجاد انگیزه دربخش خصوصی 163
2.1.5.25 سیاست ها وخط مشی ها 163
2.1.5.26 برنامه ريزي 163
2.1.5.27 برنامه ریزی پشتیبانی نیروی انسانی 164
2.1.5.28 فرماندهی وکنترل لجستیکی 164
2.1.5.29 مسئولیت 164
2.1.5.30 اختیار 165
2.1.5.31 همکاری 165
2.1.5.32 ترابری وجابجایی 165
2.1.5.33 منابع خصوصی 166
2.1.5.34 بستر سازي لازم براي تحقق وايجاد تشكيلات پیشنهادی 166
2.1.5.35 تامین مالی 166
2.1.5.36 پهنه بندی بحرانهای طبیعی درسطح کشور ومراکز ثقل نواحی بحران خیز 166
2.1.5.37 مسئولیت ساختار وتشکیلات پیشنهادی 169
2.1.5.38 سازمانهای همکار 170
2.1.5.39 بررسی مناطق وجاده های آسیب پذیر وتعیین نقاطی که نیاز به تغییرمدهای حمل ونقلی درآن وجود دارد،تعیین ظرفیت مد جایگزین 172
2.1.5.40 آموزش 173
2.1.5.41 نمودار کلی تشکیلات 173
2.1.5.42 آشنایی با نمودارهای تشکیلاتی 175
2.1.5.43 نحوه فعال شدن سيستم 175
2.1.5.44 اعلام وقوع بحران 175
2.1.5.45 استان معین واستان بحران زده و نحوه عمل آنها پس از اعلام وقوع بحران 176
2.1.5.46 بحران سطح يك 177
2.1.5.47 بحران سطح دو 178
2.1.5.48 بحران سطح سه 179
2.1.5.49 اولویت بکارگیری امکانات دولتی،نظامی ومردمی 180
2.1.5.50 پيشقراولان كمك رساني به مناطق بحران زده 180
2.1.5.51 نقش نيروي مقاومت بسيج درشاخه بخش خصوصي 181
2.1.5.52 ساختار پیشنهادی زیرسیستم حمل ونقل دربخش لجستیک 183
2.1.5.53 حد فاصل ماموریت های واحد برنامه ریزی و واحد عملیات مدیریت حمل ونقل 184
2.1.5.54 ماموریت و شرح وظايف مديريت حمل و نقل شاخه لجستيك مدریت بحران 186
2.1.5.55 ماموریت 186
2.1.5.56 رئوس كلي شرح وظايف مسئول مديريت 186
2.1.5.57 سازمان نفرات تشکیلات مدیریت حمل ونقل 188
2.1.6 نحوه عمل ساختار پيشنهادي در يك سناریوی فرضی زلزله 191
2.1.6.1 مقدمه 192
2.1.6.2 اهداف سناريو 192
2.1.6.3 مباني طراحي سناريو و ويژگي هاي آن 193
2.1.6.4 سازمانهای دخیل در سناریو 193
2.1.6.5 فعالیت های تخصصی 194
2.1.6.6 سازمانهای تخصصی پیش بینی شده شهرستان ها واستانهای معین 194
2.1.6.7 خلاصه ای از سناریو 195
2.1.6.8 پيش بيني دامنه خسارت 195
2.1.6.8 برآورد اولیه نیازمندی های عمومی براساس دامنه وحجم خسارت 196
2.1.6.9 برآورد نیازمندی های حمل ونقلی براساس نیازمندی های عمومی 196
2.1.6.10 اقدامات اجرایی براساس ساختار پیشنهادی 198
2.1.6.11 ویژگی های عملیات انجام شده 209
2.1.7 نتیجه گیری وپیشنهادات 211
2.1.7.1 مقدمه 212
2.1.7.2 جمع بندی ونتیجه گیری 212
2.1.7.3 پیشنهاداتی چند برای ادامه کار 218
2.1.7.4 پیوست ها 220
2.1.7.5 فهرست منابع 244
2.1.7.6 ABSTRACT 249

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسي اثر حمل ونقل پايدار در مديريت بحران

در كنار آسيبهاي مستقيمي كه ذكر گرديد، عملكرد مسير ميتواند به علت عوامل ثانويه ديگر بعد از بروز زلزله دچار اختلال شود. اين عوامل عبارتند از:
-1شكست دكلهاي بزرگ برق و خطوط انتقال نيرو ممكن است باعث انسداد مسير گردد. از طرفي رها شدن كابل برق فشار قوي خود باعث محدوديت حركت ميگردد و به ويژه اگر مسير هم به علت خرابي لولههاي آب يا شكست جويهاي كنار مسير يا ريزش باران دچار آب گرفتگي باشد، در اين وضعيت عبور و مرور وسايل نقليه غيرممكن ميشود.
-2خرابي تأسيسات جانبي مانند تيرهاي چراغ برق و سيستم روشنايي كناره مسير و يا تيرهاي تلفن هم از جمله عوامل محدود كننده مسيرهاي داراي عرض كم ميباشد.
-3خرابي پلها از جمله عابر پياده و ماشينرو كه به صورت روگذر از بالاي مسير ميگذرد ميتواند باعث انسداد مسير شود.
-4شكست خطوط اصلي آبرساني مجاور مسير كه باعث آب گرفتگي سطح جاده شده امكان عبور را از وسايل نقليه ميگيرد.
-5شكست لولههاي گاز ميتواند بسيار خطرناك باشد چون ممكن است منجر به آتش سوزي يا انفجار شود. نمونههايي از اين خرابيها در زلزلههاي گذشته از جمله زلزله كوبه ديده شده است. شكل 5- 24 نمونه اي از آب گرفتگي سطح جاده را كه با شكست لوله گاز همراه شده است طي زلزله 1994نورث ريج آمريكا نشان مي دهد

فهرست کامل فصل سوم بررسي اثر حمل ونقل پايدار در مديريت بحران

3-1 ) بررسی اثر حمل و نقل پایدار درمدریت بحران

3.1.1 چکیده 251
3.1.2 مقدمه 251
3.1.3 بیان مفهوم پایداری 252
3.1.4 حمل و نقل پایدار 252
3.1.5 مدیریت بحران 253
3.1.6 شبکه حمل ونقل شهری درشرایط بحران 253
3.1.7 بررسی حمل ونقل پایدار در شرایط بحران 254
3.1.8 راه حلهاي ممكن براي ايجاد سيستم حمل و نقل پايدار و بهرهگيري در مديريت بحران 255
3.1.9 منابع 258

3-2 ) تقويت جايگاه مديريت در مديريت بحران شبكه حمل و نقل جادهاي

3.2.1 چکیده 259
3.2.2 Abstract 260
3.2.3 مقدمه 261
3.2.4 جايگاه سيستم فرماندهي سوانح در شبكه حمل و نقل 261
3.2.5 تشكيلات سيستم فرماندهي از منظر سازماني در شبكه حمل و نقل 262
3.2.6 ساختار پيشنهادي براي مهمترين سازمان مرتبط با امر مديريت بحران در شبكه حمل و نقل 263
3.2.7 منابع ومراجع 268

3-3 ) بررسي آسيب پذيري زير ساخت هاي حمل ونقل جاده اي در كشور و ارائه راهكارهاي اجرائي با دیدگاه مدیریت بحران

3.3.1 چکیده 269
3.3.2 مقدمه 269
3.3.3 ابنيه فني راه هاي كشور 270
3.3.4 حوادث طبيعي موثر در بروز بحران در شبكه حمل و نقل جاده اي 271
3.3.5 شناسائي مهمترين عوامل طبيعي بحران زا در كشور 271
3.3.6 بررسي حوادث از نظر آسيب هاي وارده به شبكه جاده اي 272
3.3.7 تحليل كلي آسيب هاي وارده به شبكه راه ها در حوادث گذشته 272
3.3.8 انواع آسيب هاي وارده به عملكرد شبكه حمل و نقل در اثر رانش زمين 272
3.3.9 آسيب هاي مستقيم سيل بر شبكه حمل و نقل 275
3.3.10 آسيب هاي غير مستقيم سيل بر شبكه حمل و نقل 276
3.3.11 آسيب هاي ناشي از بهمن بر شبكه حمل ونقل جاده اي 277
3.3.12 آسيب هاي مستقيم ناشي از توفان بر شبكه حمل و نقل 277
3.3.13 آسیب غیر مستقیم ناشی از توفان برشبکه حمل ونقل 277
3.3.14 معرفي اجزاء آسيبپذير شبكه 278
3.3.15 پل ها 279
3.3.16 تونل ها 279
3.3.17 آسيبهاي ناشي از بحرانهاي طبيعي 279
3.3.18 افزایش ضریب ایمنی مراکز جمعیتی در برابر زلزله 280
3.3.19 نتیجه گیری 281
3.3.20 منابع 281

3-4 ) ارزيابی منافع و هزينه های به کارگيری روشهای مديريت بحران در شبکه حمل ونقل جاده ای

3.4.1 چکیده 282
3.4.2 مقدمه 282
3.4.3 تعاریف و مفاهیم 283
3.4.4 بحران 283
3.4.5 مدیریت بحران 283
3.4.6 مدیریت بحران درحمل و نقل 283
3.4.7 آسیب پذیری Vulnerability 284
3.4.8 روشهای مدیریت بحران درشبکه جاده ای 284
3.4.9 روشهاي كاهش آسيب پذيري اجزاء شبکه 284
3.4.10 مدیریت عرضه شبکه حمل ونقل 284
3.4.11 مدیریت تقاضای شبکه حمل ونقل 84
3.4.12 سیستم های کنترل ترافیک 284
3.4.13 پيشگيري از وقوع بحرانهاي قابل پيشبيني 285
3.4.14 مراحل حل مسئله 285
3.4.15 برآورد عرضه 285
3.4.16 برآورد تقاضای ترافیک 286
3.4.17 برآورد زمان سفر 287
3.4.18 محاسبه هزينه هاي ناشي از وقوع بحران 287
3.4.19 هزینه های مستقیم 287
3.4.20 هزینه های غیرمستقیم 287
3.4.21 محاسبه منافع Benefits 288
3.4.22 محاسبه مقدار هزینه ها Costs 288
3.4.23 نتیجه گیری 289
3.4.24 منابع ومراجع 289

3-5 ) نقش سامانه هاي هوشمند در عملكرد مديريت سوانح در حمل و نقل

3.5.1 چکیده 290
3.5.2 مقدمه 290
3.5.3 برخي كاربرد تجهيزات پيش آگاهي دهنده در بحرانهاي مختلف 291
3.5.4 نقش سيستم حملونقل هوشمند در يكپارچهسازي سيستم حمل ونقل 292
3.5.5 نظارت و كنترل عملكرد آزاد راهها 292
3.5.6 لزوم همکاری های بین سازمانی در ITS 294
3.5.7 توسعه پایدار دراستفاده بهینه از منابع 294
3.5.8 نتیجه گیری 295
3.5.9 پیشنهادات 295
3.5.10 منابع 295

قسمت هایی از فصل چهارم بررسي اثر حمل ونقل پايدار در مديريت بحران

بحران ها جزء ويژگيهاي زندگي بشر در قرن حاضر محسوب شد وه هر روز شاهد افزايش تعداد، شدت و گسترش بحران هاي طبيعي، انسان ساخت و امنيتي ميباشيم. همراه با پيچيدگي روزافزون جوامع انساني، آسيب پذيري ها نيز افزايش يافته و در تركيب با بلايا و مصائب طبيعي و سوانح فناوري مدرن و نوظهور، بحران هايي را شكل ميدهند كه گاه كنترل آنها از دست دولتها و مديران خارج شده و هزينهها و خسارت هاي بيسابقه اي را برجا ميگذارند. از جمله اين بحران ها مي توان به حمله نظامي، سيل، طوفان، زلزله و آتش سوزي اشاره كرد، از مهمترين اثرات مخرب بحران به شبكه حمل و نقل جاده اي مي باشد كه موجب مي گردد شريان هاي حياتي در شبكه تخريب گردد. قطع اين شريان هاي حياتي زمان سفر در شبكه را بسيار طولاني مي كند و حمل و نقل كالا و مسافر را با تأخير زيادي مواجه مي نمايد. برخي از اجزا در شبكه حمل و نقل جاده اي از اهميت بالايي برخوردار مي باشند كه قطع آنها در اثر بروز بحران زمان سفر و هزينه سوخت و ديگر عوامل را در شبكه به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد. كشور ما نيز همانند بسياري از كشورهاي ديگر داراي وسيعترين و كاربردي ترين سيستم هاي حمل و نقل جاده اي مي باشد. سيستم حمل و نقل جاده اي يكي از آسيب پذيرترين سيستم هاي حمل و نقل در مقابل بسياري از حوادث مي باشد. يكي از جمله اقدامات مديريتي در هنگام وقوع بحران جهت كاهش آثار منفي بحران تخليه مي باشد.

فهرست کامل فصل چهارم بررسي اثر حمل ونقل پايدار در مديريت بحران

4-1 ) مسيريابي بهينه وسايل نقليه در شبكه حمل و نقل برون شهري در شرايط بحران با استفاده از نرم افزار TRANSCAD

4.1.1 چکیده 296
4.1.2 مقدمه 297
4.1.3 تعریف مساله 297
4.1.4 مطالعات پیشین 297
4.1.5 روش تحقيق 298
4.1.6 شناسايي و بررسي عوامل تأثيرگذار در مسيريابي شبكه حمل و نقل برون شهري در شرايط بحران 300
4.1.7 محاسبه وزن معيارها و مدل نهايي انتخاب گزينه برتر 302

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید