بسته تحقیقاتی آشنایی با وظایف شوراهای اسلامی، شهرداری و ۳۱ اداره و ارگان

برخی از عناوین اصلی

  • شوراها
  • شهرداری
  • آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی
  • وظایف اتحادیه های صنفی در بازرسی و نظارت واحدهای صنفی
  • شرح وظایف کلی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
  • شرح وظایف اداره ورزش و جوانان شهرستان
  • راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مقدمه :

این بسته با هدف افزایش اطلاعات کاندیداهای محترم جهت برنامه ریزی ، سخنرانی و افزایش توانمندی بالقوه جهت حضور در شورای شهر و روستا تهیه شده است. از آنجا که یکی از وظایف مهم شورا ؛ بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط می باشد ، به دلایل زیر مطالعه این بسته می تواند موثر باشد:
۱- آشنایی با شرح وظایف شورای اسلامی زیر بنا و اساس برنامه ریزی می باشد
۲- از آنجا که قسمت عمده مسئولیت شورای اسلامی پیرامون شهرداری و مصوبات مربوطه است ، آشنایی بیشتر با شرح وظایف کاکنان و سازمان های وابسته می تواند بر آگاهی کاندیدهای محترم جهت صاحب نظر بودن در امور شهرداری بیفزاید ، و امکان توجیه مردم و معرفی خود به عنوان کاندیدای اصلح را افزایش دهد.
۳- از آنجا که در هنگام تبلیغات و سخنرانی ، مردم انتظار دارند در امور مختلف ( امور فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی) صاحبنظر و دارای طرح و برنامه باشیم ، مطالعه شرح وظایف یا قوانین و مقرارت ادارات ، کمک می کند تا در هنگام تدوین طرح و برنامه از نیروی انسانی و امکانات موجود مطلع باشیم تا اولا طرح تکراری ارائه نکنیم ، ثانیا از ظرفیت و پتانسیل ادارات و ارگان های مختلف در تحقق طرح و برنامه خود مطلع باشیم .
هدف اولیه نگارش این بسته ، افزایش اطاعات خودم جهت کاندیداتوری شورای اسلامی شهر بوده است . این بسته مشتمل بر ۳۳ فصل و ۴۲۶ صفحه می باشد . به اعتقاد حقیر مطالعه فصل اول و دوم برای تمام کاندیداهای محترم مفید و ضروری می باشد اما مطالعه فصول دیگر ، بستگی به طرح و برنامه های اصلی کاندیداهای محترم دارد. منابع این بسته سایت وزارتخانه ها ، ادارات کل و سایت های خبر ی می باشد .

فهرست مطالب

فصل اول:
۱- شورا در قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲- وظایف شورای اسلامی شهر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۳- اسامی کمیسیون های شورای اسلامی شهر………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۴- آئین نامه های داخلی شورای اسلامی شهر……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۵- وظایف شورای اسلامی روستا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
فصل دوم:
۱-وظایف شهرداری ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲- قوانین و مقررات ماده ۵۵…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۱-۲- شرح وظایف واحدها و سازمان های شهرداری………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۱-۲-۱-آتش نشانی و خدمات ایمنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۱-۲-۲-امور اداری و مالی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
۱-۲-۳-امورعمرانی و شهرسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۱-۲-۴-حوزه شهردار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۱-۲-۵-خدمات شهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۱-۲-۶-دبیرخانه شورای اسلامی شهر………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۲- شرح وظایف کارکنان شهرداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۱-۲-۲- شرح وظایف شهردار منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۲-۲- شرح وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۳-۲-۲- شرح وظایف کارشناس روابط عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۴-۲-۲- شرح وظایف کارشناس حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۵-۲-۲- شرح وظایف کارشناس املاک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۶-۲-۲-. شرح وظایف کارشناس رایانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۷-۲-۲- شرح وظایف رئیس اداره امور مالی و اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۸-۲-۲- شرح وظایف کارشناس امور اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۹-۲-۲- شرح وظایف کارگزین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۱۰-۲-۲- شرح وظایف مسئول درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۱۱-۲-۲- شرح وظایف متصدی درآمد(آمار و اطلاعات و مغایرت های بانکی، صدور استعلام و ثبت درخواست)…………………………………………………………………….۴۷
۱۲-۲-۲-شرح وظایف مامور وصول درآمد(وصول عوارض اتومبیل، صدور قبض)……………………………………………………………………………………………………….۴۸
۱۳-۲-۲- شرح وظایف مسئول ممیزی و نوسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۱۴-۲-۲- شرح وظایف مامو ر اجرا و ابلاغ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۱۵-۲-۲- شرح وظایف کارشناس مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۱۶-۲-۲- شرح وظایف حسابدار ( تنظیم اسناد )……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۱۷-۲-۲- شرح وظایف حسابدار ( حقوق ودستمزد ، صدور چک و مغایرت بانکی )…………………………………………………………………………………………………..۵۰
۱۸-۲-۲- شرح وظایف حسابدار ( امور قراردادها و اعتبارات)…………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۱۹-۲-۲- شرح وظایف حسابدار ( ممیزی اسناد)…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۲۰-۲-۲- شرح وظایف انباردار و جمعدار اموال………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۲۱-۲-۲- شرح وظائف کارپرداز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲۲-۲-۲- شرح وظایف رئیس اداره امور عمرانی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲۳-۲-۲- شرح وظایف کارشناس معماری ( طرح های زیربنایی)…………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
۲۴-۲-۲- شرح وظایف نقشه بردار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۲۵-۲-۲-شرح وظایف کارشناس عمران ( ناظر پروژه )……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۲۶-۲-۲- شرح وظایف کارشناس راه و ساختمان ( ناظر پروژه )……………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۲۷-۲-۲- شرح وظایف کارشناس تأسیسات…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۲۸-۲-۲- شرح وظایف رییس اداره امور شهرسازی………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۲۹-۲-۲- شرح وظایف کارشناس شهرسازی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳۰-۲-۲- شرح وظایف کارشناس GIS……………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
۳۱-۲-۲- شرح وظایف کارشناس صدور پروانه ساختمان…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳۲-۲-۲- شرح وظایف کارشناس طرح های تفصیلی و گذربندی……………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۳۳-۲-۲-شرح وظایف کارشناس راه و ساختمان (مامور فنی)………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۳۴-۲-۲- شرح وظایف کارشناس ماده صد………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۳۵-۲-۲- شرح وظایف کارشناس نقشه برداری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
۳۶-۲-۲- شرح وظایف رئیس اداره خدمات شهری………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
۳۷-۲-۲- شرح وظایف کارشناس خدمات شهری (کنترل و رفع تخلفات)……………………………………………………………………………………………………………۶۴
۳۸-۲-۲- شرح وظایف کارشناس خدمات شهری (امور شهر)………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
فصل سوم:

شرح وظایف کلی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
فصل چهارم :

وظایف اتحادیه های صنفی در بازرسی و نظارت واحدهای صنفی…………………………………………………………………………………………………………………۷۰
فصل پنجم:

متن لایحه وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت…………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
شرح وظایف ادارات بازرگانی شهرستانها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
فصل ششم:

شرح وظایف اداره ورزش و جوانان شهرستان………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷
فصل هفتم:

معرفی سازمان فنی و حرفه ای کشور………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
فصل هشتم:

اهداف دفاتر امام جمعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
فصل نهم:

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
فصل دهم:

آشنایی با نظام خدمتی بسیج انواع عضویتهای بسیج…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
فصل یازدهم :

پارک علم و فناوری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱
فصل دوازدهم:

آشنایى با وظایف و مأموریت‌هاى کلى پلیس راهنمایى و رانندگى……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸
فصل سیزدهم:

وظایف روحانیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۳
فصل چهارده:

وظایف و ساختار سازمانی سازمان تبلیغات اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹
فصل پانزدهم :

شبکه دامپزشکی کشور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵
فصل شانزدهم:

شبکه بهداشت و درمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹
فصل هفدهم:

نگاهی به خدمات و نقش کتابخانه های عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۳
فصل هجدهم :

اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۰
فصل نوزدهم :

وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۲
فصل بیستم:

راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۵
فصل بیست و یکم:

شرح وظایف سازمان جهاد کشاورزی استانها…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۰
فصل بست و دوم:

قوانین مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۵
فصل بیست و سوم:

ستاد امر به معروف و نهی از منکر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۱
فصل بیست و چهار :

معرفی بنیاد شهید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۹
فصل بیست و پنجم:

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۶
فصل‌ بیست و ششم:

آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳۱
فصل بیست و هفتم :

اداره راه و شهرسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴۴
فصل بیست و هشتم :

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵۶
فصل بیست و نهم:

اهداف و وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷۳
فصل سی ام:

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷۶
فصل سی و یکم:

شرکت ملی گاز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸۰
فصل سی و دوم :

اداره اوقاف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸۵
فصل سی و سه:

قانون مالیات های مستقیم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹۴
مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰۵
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲۶

آشنایی با محقق و هدف از انجام تحقیق

اینجانب مصطفی صادقی نسب متولد ۱۳۵۵ ، فرهنگی و دارای ۲۳ سال سابقه خدمت می باشم. دو سال به عنوان کارشناس در پست های مرتبط با کیفیت بخشی و افزایش کارآیی آموزش و پرورش اشتغال داشته ام ، همچنین دو سال به عنوان نماینده معلمان منطقه میان جلگه و یک سال به عنوان دبیر هیات رئیسه پارلمان معلمان استان خراسان رضوی فرصت یافتم تا در ۲۰ جلسه مختلف مدیریتی در سطوح شهر، استان وجلسه با برخی مسئولان پایتخت شرکت نمایم . ضمن اینکه مسئولان را انسان های محترم و با فضیلت ارزیابی می کنم اما بر اساس شواهد و تحقیقات اولیه ، این فرضیه در من شکل گرفته که عامل اصلی عدم پیشرفت کشور برگزاری جلسات هم اندیشی و مدیرتی به صورت کلی گویی ،  بیان مطالب غیر پژوهشی ، پراکنده و غیر هدفمند می باشند . از آنجا که حقیر  تصمیم ورود به شورای اسلامی شهر نیشابور را دارم ، معتقدم با توجه به وظایف شورا ، ابتدا لازم است پیرامون وظایف و طرح و برنامه های شهرداری و کلیه ادارات ، نهاد ها و ارگان های اجرایی شناخت اولیه داشته باشم و بر پایه اطلاعات و تحقیقات مستند ، طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و کاربردی موثر به مسئولان ذیربط ارائه نمایم ، همچنین بتوانم فرهنگ تحقیق و پژوهش را در جلسات مدیریتی شهر ، استان و کشور نهادینه نمایم.

بر خود لازم می دانم از خانواده ام به ویژه همسرم که در طی انجام این تحقیق صبوری و همراهی لازم را داشتند تشکر نمایم. همچنین از جناب آقای احمد همت آبادی عضو محترم شورای شهر نیشابور که قبل از انجام تحقیق ، پیرامون وظایف شورا شهر راهنمایی های لازم را داشتند سپاسگزاری می نمایم.

و من الله التوفیق

مصطفی صادقی نسب ۹۶/۱/۱۱

قابل توجه کاندیداهای شورای اسلامی: معرفی بسته تحقیقاتی جهت برنامه ریزی بهتر و سخنرانی عالمانه تر

تومان49,000افزودن به سبد خرید