50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی اثر خرابی اتصال تیر به ستون در عملکرد سازه هاي با قاب خمشی فولادي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اثر خرابی اتصال تیر به ستون در عملکرد سازه هاي با قاب خمشی فولادي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش اثر خرابی اتصال تیر به ستون در عملکرد سازه هاي با قاب خمشی فولادي بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب هاي فولادي با مقاطع كاهش يافته تير بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مطالعه پارامتري رفتار اتصال تير به ستون بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش پیش بینی خستگی کم چرخه دراتصال تیر به ستون قوطی بررسی شده است

کشور ایران بر روي کمربند زلزله آلپ-هیمالیا قرار دارد و در طی سالیان گذشته همواره در معرض زلزله هاي ویران کننده قرار داشته است.
سهم ایران از زلزله هاي دنیا 71.6 درصد می باشد، که به علت عدم رعایت ساخت و سازي ایمن و با کیفیت ، تلفات و خسارات جانی و مالی فراوانی داشته ایم که می توان به زلزله هاي اخیر در استان کرمان از جمله منطقه بم در دي ماه 28 و منطقه زرند در اسفند ماه 38 اشاره کرد.
گشودگی دریاي سرخ و در نتیجه حرکت پهنه عربستان بسوي ایران و جابجایی بستر اقیانوس هند در نواحی عمان و حرکت به سمت شمال -شمال خاوري و حرکت دیگر صفحات لیتوسفري پیرامون ایران موجب آزاد شدن انرژي ناشی از تمرکز تنشها در راستاي گسلهاي فعال شده و شاهد زمین لرزه هاي ویرانگر در کشورمان ایران می باشیم.
با توجه به وقوع زلزله هاي گذشته درمی یابیم که هیچ نقطه اي از ایران مصون از امواج زمین لرزه نبوده است ، علاوه بر آثار تخریبی زلزله خطرات القایی متعدد دیگري مانند روانگرایی ، رانش و زمین لغزه سرزمین ما را تهدید می کند. شرایط طبیعی ایران و نحوه احداث بناهاي کشور ایجاب می کند مسئله مصون سازي جامعه از هر لحاظ در مقابل آثار زلزله به طور جدي در دستور کار قرار گیرد .نابودي سرمایه هاي ملی و انسانی بر اثر زلزله هاي مخرب لزوم توجه به مقاوم سازي (یا به عبارتی صحیح تر بهسازي) سازه هاي موجود در برابر زلزله اجتناب نا پذیر است. بسیاري از ساختمانهاي اسکلت فلزي در ایران به علت بدي مصالح ، کیفیت بد جوشهاي کارگاهی، نداشتن سیستم باربر جانبی مناسب و بدي کیفیت اجرا، مقاومت کافی در برابر تکانهاي شدید زلزله را ندارند به همین خاطر خطر بروز خسارت مالی و جانی بسیار زیاد است. با برنامه ریزي دقیق و کار مهندسی خوب می توان عملکرد ساختمانهاي معمولی ایران در مقابل زلزله به مقدار قابل توجهی بهبود بخشید و این کار با بهسازي ساختمانها امکانپذیر است، حتی اقدام ساده اي همچون اصلاح جوش و افزایش ابعاد آن در اتصالات ممکن است باعث تقویت قابل ملاحظه ساختمان شود.

قسمت هایی از فصل اول اثر خرابی اتصال تیر به ستون در عملکرد سازه هاي با قاب خمشی فولادي

در طرح کلاسیک سازه ها، ایمنی سازه ها با محدود نمودن تنشها در حد جاري شدن مصالح حاصل می شود، اما حتی زلزله هاي متوسط ممکن است باعث جاري شدن بعضی از عتاصر سازه اي شوند .بنابراین براي پیش بینی عملکرد ساختمانها در مقابل زلزله نیاز به روشهاي تحلیلی غیر خطی احساس می شود. با رعایت مفاد آیین نامه انتظار می رود ساختمانها در زلزله هاي خفیف و متوسط بدون وارد شدن خسارت عمده سازه اي و در زلزله هاي شدید بدون فروریختن، قادر به مقاومت باشند .براي رسیدن به این هدف مهندسان احتیاج به اطلاعاتی درباره نحوه توزیع نیروها و تغییر شکل ها در اعضاي سازه هنگام زلزله دارند که مستلزم تحلیل غیر خطی و پیش بینی مفاصل پلاستیک و شناخت خصوصیات مود انهدام می باشد.
آنالیز استاتیکی غیر خطی فزاینده یکی از روشهاي ارزیابی لرزه اي سازه ها بخصوص در محدوده تغییر شکلهاي غیر خطی مفید می باشد.
آیین نامه هاي ATC و FEMA روش تحلیل غیر خطی استاتیکی را براي مطالعه رفتار سازه در حوزه رفتار غیر خطی پیشنهاد می دهد، این روش در عین سادگی از دقت بالایی برخوردار است و فرضیات اولیه در محاسبات به راحتی قابل اعمال می باشند

فهرست کامل فصل اول اثر خرابی اتصال تیر به ستون در عملکرد سازه هاي با قاب خمشی فولادي

1-1 ) اثر خرابی اتصال تیر به ستون در عملکرد سازه هاي با قاب خمشی فولادی

1.1.1 کلیات واهداف تحقیق 18
1.1.1.1 مقدمه 19
1.1.1.2 انگیزه تحقیق 20
1.1.1.3 اهداف وسؤالات تحقیق 21
1.1.1.4 نحوه ارائه مطالب 21
1.1.2 معرفی سیستم ومدل هاي مورد مطالعه 23
1.1.2.1 شکل پذیري فولاد 24
1.1.2.2 معرفی سیستم قاب فولادي خمشی 24
1.1.2.3 طراحی براساس عملکرد 25
1.1.2.4 روشمقاومت درطرح لرزه اي 25
1.1.2.5 نواقصطرح برمبناي مقاومت 26
1.1.2.6 لزوم طراحی لرزه اي براساسعملکرد 27
1.1.2.7 مبانی ومفاهیم در طراحی لرزه اي براساسعملکرد 29
1.1.2.8 اهداف عملکرد 30
1.1.2.9 سطوح عملکرد 31
1.1.2.10 سطوح عملکرد در SEAOC 33
1.1.2.11 سطوح عملکرد سازه اي 33
1.1.2.12 سطوح عملکرد غیرسازه اي 34
1.1.2.13 سطوح عملکرد ساختمان 35
1.1.2.14 حرکات زمین 35
1.1.2.15 هندسه مدل هاي مورد مطالعه 36
1.1.3 طراحی مدل هاي مورد برسی 39
1.1.3.1 مقدمه 40
1.1.3.2 هدف طراحی 40
1.1.3.3 مزایاي آنالیز استاتیکی غیر خطی 42
1.1.3.4 محدودیتهاي آنالیز استاتیکی غیر خطی 42
1.1.3.5 طریقه اعمال بار در آنالیز استاتیکی غیر خطی 43
1.1.3.6 طراحی یا کنترل سازه بر پایه مفهوم تغییر مکان 43
1.1.3.7 روشهاي تعیین تغییر مکان هدف 43
1.1.3.8 روش طیف ظرفیت 43
1.1.3.9 روش آنالیز دینامیکی خطی 45
1.1.3.10 آنالیز پوش اور 49
1.1.3.11 توزیع نوع اول 50
1.1.3.12 توزیع نوع دوم 50
1.1.3.13 تعریف مفاصل پلاستیک 50
1.1.3.14 محاسبه تغییر مکان هدف براساسدستورالعمل 356 FEMA 56
1.1.4 بررسی اثر تخریب اتصال تیر به ستون در ظرفیت باربری 63
1.1.4.1 مدل شماره 1 ساختمان 4 طبقه 64
1.1.4.2 اثر تخریب اتصال تیر به ستون در ستونهاي کناري ، وتیر مرکزي کناري در جهت محورX ودر طبقات 67
1.1.5
تحلیل نتایج وپاسخ به سوالات تحقیق 103
1.1.5.1 مقدمه 103
1.1.5.2 تحلیل نتایج ساختمان 4 طبقه 104
1.1.5.3 کاهشسختی 104
1.1.5.4 کاهشظرفیت باربري 106
1.1.5.5 تشکیل مفصل پلاستیک 107
1.1.5.6 تحلیل نتایج ساختمان 6 طبقه 110
1.1.5.7 اثر احتمال خرابی اتصالات تیر به ستون بر مقدار عددي تغییر مکان هدف 111
1.1.5.8 مقایسه اثر احتمال خرابی اتصالات تیر به ستون در قاب هاي کناري ومیانی وطبقات برمقدار عددی تغییر مکان هدف 112
1.1.5.9 مقایسه اثر احتمال خرابی 3% اتصالات هر طبقه برمقدار عددي تغییر مکان هدف 113
1.1.5.10 مقایسه اثر احتمال خرابی 5% اتصالات هر طبقه برمقدار عددي تغییر مکان هدف 113
1.1.5.11 اثر تخریب اتصال بر مد خرابی 114
1.1.5.12 سطح عملکرد خدمت رسانی بی وقفه 114
1.1.5.13 سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه 116
1.1.5.14 سطح عملکرد ایمنی جانی 118
1.1.5.15 نتایج کلی در خصوصاثرات خرابی در مدل شماره2 120
1.1.5.16 نتایج کلی در خصوصاثرات خرابی در مدل شماره2 121
1.1.5.17 تحلیل نتایج ساختمان 8 طبقه 123
1.1.5.18 اثر احتمال خرابی اتصالات بر تغییر مکان هدف 123
1.1.5.19 مقایسه اثر احتمال خرابی اتصالات تیر به ستون در قاب هاي کناري ومیانی وطبقات برمقدار عددی تغییر مکان هدف. 124
1.1.5.20 اثر احتمال خرابی 3% اتصالات در هر طبقه 124
1.1.5.21 اثر تخریب اتصال بر مد خرابی 126
1.1.5.22 سطح عملکرد خدمت رسانی بی وقفه 126
1.1.5.23 سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه 128
1.1.5.24 سطح عملکرد ایمنی جانی 129
1.1.5.25 اثر خرابی بر خروج از مرکزیت در مدل شماره3 131
1.1.5.26 نتایج کلی در خصوصاثرات خرابی در مدل شماره3 133
1.1.6 نتیجه گیری و پیشنهادات 141
1.1.6.1 کلیات 142
1.1.6.2 نتیجه گیري 142
1.1.6.3 پیشنهادات 143
1.1.6.4 فهرست منابع 144
1.1.6.5 ABSTRACT 145

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب هاي فولادي با مقاطع كاهش يافته تير

يك نمونه از اتصال جوشي تير به بال ستون در شكل 2- 1 نشان داده شده است. براساس آيين نامه UBC 1988 در اتصال مقاوم خمشي رايج قبل از زلزله نورثريچ براي اتصال بال تير به ستون بايد از جوش شياري با نفوذ كامل استفاده شود و جان تير بايد از طريق صفحه برشگير پيچي به همراه جوش اضافي به ستون متصل شود. در بعضي موارد جوش ها معمولاً بزرگ و طولاني در طي سه گوشه ورق برشي انجام مي شوند و بعضي مواقع براي تحمل برش تير و مقداري لنگر، پيچ ها طراحي مي شوند و همچنين جوش هاي كمكي براي نيازهاي هر قسمت اين نوع اتصال كه مشكل بزرگ و اصلي اين نوع است، اضافه مي شوند. در نتيجه پيش بيني مي شد كه نمونه ها قبل از زلزله نورثريچ خسارت قابل ملاحظه اي مي بينند.
نتايج تست هاي آزمايشگاهي فشاري اتصال تيرهاي قبل از زلزله نورثريچ موكداً در سال 1988 براي توليد مجدد گزارش شده بود. اجرا ضعيف اتصالات قبل از زلزله نورثريچ به طور واضح در شكل 2- 1 نشان داده شده است. گزارش ها نشانگر نتايج نامنظم و غير معقول است.

فهرست کامل فصل دوم ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب هاي فولادي با مقاطع كاهش يافته تير

2-1) ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب هاي فولادي با مقاطع كاهش يافته تير

2.1.1 مباني طراحي لرزه اي 163
2.1.1.1 مقدمه 164
2.1.1.2 رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي 165
2.1.1.3 سيستم قاب خمشي 165
2.1.1.4 ضعف هاي عمومي قاب هاي خمشي 166
2.1.1.5 بررسي نقاط ضعف لرزه اي تيرهاي موجود 168
2.1.1.6 بررسي نقاط ضعف لرزه اي ستون هاي موجود 169
2.1.1.7 بررسي نقاط ضعف لرزه اي اتصالات موجود 171
2.1.1.8 بررسي نقش چشمه اتصال 172
2.1.1.9 بررسي نقش ورق پيوستگي 173
2.1.1.10 جوشكاري 174
2.1.1.11 اتصالات تأييد صلاحيت شده 174
2.1.1.12 اتصالات با مقطع تير كاهش يافته 175
2.1.1.13 اتصالات با ورق پوششي بال تير 175
2.1.1.14 اصول طراحي اتصالات 175
2.1.1.15 اصل تير ضعيف ستون قوي 177
2.1.1.16 مهاربندي جانبي و كمانش موضعي 178
2.1.1.17 طراحي ستون ها 179
2.1.1.18 ورق هاي پيوستگي 180
2.1.1.19 چشمه اتصال 182
2.1.2 مشكلات در اثر زلزله نورثريچ 183
2.1.2.1 مشكلات در اثر زلزله نورثريچ 184
2.1.2.2 اتصال مقاوم خمشي رايج قبل از زلزله 185
2.1.2.3 علل وقوع شكست در اتصالات خمشي رايج قبل از زلزله نورثريچ 187
2.1.2.4 خرابيهاي رايج در اتصالات قبل از زلزله نورثريچ 188
2.1.2.5 خرابي تير 190
2.1.2.6 خرابي بال ستون 193
2.1.2.7 خرابيها، نقوص و ناپيوستگي هاي جوش 195
2.1.2.8 خرابي وصله برشي 196
2.1.2.9 خرابي منطقه گره 198
2.1.2.10 جزييات بندي اتصال گيردار 199
2.1.2.11 فلسفه طرح لرزه اي اتصالات 203
2.1.2.12 تاريخچه 211
2.1.2.13 توسعه اتصال استخواني 211
2.1.3 جزييات طراحي تير با مقطع كاهش يافته 215
2.1.3.1 بررسي و توضيحات در رابطه با روش مقاطع كاهش يافته 216
2.1.3.2 مزاياي اتصال داراي تير با مقطع كاهش يافته 217
2.1.3.3 مزایای اتصال RBS نسبت به ساير اتصالات مقاوم خمشي 218
2.1.3.4 انواع اتصالات RBS 220
2.1.3.5 استخوان شعاعي و برتري آن نسبت به ساير استخوانها 222
2.1.3.6 معایب اتصال RBS 223
2.1.3.7 تمركز تنش 223
2.1.3.8 كمانش جانبي پيچشي 224
2.1.3.9 تأثير كمانش جانبي پيچشي در توزيع تنش ها 225
2.1.3.10 اثر طول دهانه و عمق مقطع تير 226
2.1.3.11 تأثير كمانش جانبي بال فشاري در پيچش ستون 227
2.1.3.12 اثر دال بتني و مهار هاي جانبي در پيچش ستون 228
2.1.3.13 آزمايش هاي گذشته 229
2.1.3.14 طراحی RBS 231
2.1.3.15 توصیه 350 FEMA برای طراحی اتصال RBS 234
2.1.3.16 روش گام به گام طراحی مقطع RBS 235
2.1.3.17 روش پيشنهادي انگلهارت براي طراحي اتصال RBS 238
2.1.3.18 نكات اضافي مهم در طراحي مقاطع RBS 241
2.1.4 كارهاي آزمايشگاهي انجام شده 244
2.1.4.1 آزمايش اول 245
2.1.4.2 تنظيمات تست و نمونه هاي آزمايشگاهي 245
2.1.4.3 نتايج تست 250
2.1.4.4 توزيع تسليم و شكست نمونه 251
2.1.4.5 تأثير دال كامپوزيت 252
2.1.4.6 نتيجه گيري 253
2.1.4.7 آزمايش دوم 254
2.1.4.8 نمونه هاي تست 254
2.1.4.9 تنظيمات تست 256
2.1.4.10 نتايج آزمايش 258
2.1.4.11 رفتار تير 260
2.1.4.12 مودهاي شكست 263
2.1.4.13 آزمايش سوم 265
2.1.4.14 دو آزمايش پايه با اتصال استخواني 265
2.1.4.15 آزمايش چهارم 269
2.1.4.16 مقدمه 269
2.1.4.17 نتايج تست 276
2.1.4.18 نتيجه گيري 278
2.1.5 مطالعات تحليلي 280
2.1.5.1 مقدمه 281
2.1.5.2 مشخصات نمونه 282
2.1.5.3 بارگذاري نمونه 283
2.1.5.4 راستي آزمايي 284
2.1.5.5 نتيجه نمونه ها 285
2.1.5.6 توزيع تنش نمونه ها 298
2.1.5.7 نتيجه گيري 303
2.1.6 نتيجه گيري و پيشنهادات 310
2.1.6.1 خلاصه ای از رفتار اتصال RBS 311
2.1.6.2 نتيجه گيري 312
2.1.6.3 پيشنهادات 314
2.1.6.4 منابع وماخذ 315
2.1.6.5 ABSTRACT 318

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مطالعه پارامتري رفتار اتصال تير به ستون

از دهه 1960 سيستم قاب خمشي فولادي به عنوان يك سيستم سازه اي مناسب مطرح گرديد، متأسفانه در سال هاي ابتدايي اين تصور غلط وجود داشت كه قاب خمشي فولادي تنها به سبب خصوصـيات ذاتـي خود و به هر نحوي كه طراحي شود قادر خواهد بود به كمك جاري شدن اعضا و اتصالات خـود نيروهـايناشي از زلزله را بدون گسيختگي تحمل نمايد. براساس همين تفكـر اشـتباه بسـياري از سـاختمان هـايصنعتي و تجاري و مسكوني توسط قاب هاي خمشي طراحي و ساخته شـدند . امـا تجربـه زلزلـه نـورثريچبسياري از اين تصورات نادرست را به چالش كشيد. پس از آن مشاهده شـد كـه اتصـالات تيـر بـه سـتونبسياري از اين ساختمان ها دچار گسيختگي ترد شده و طيف وسيعي از ساختمان هاي فولادي با سيستم قاب خمشي نتوانسته اند عملكرد مورد انتظار را تأمين نمايند.
در واقع زلزله نورثريچ نقطه عطفي در طراحي سازه هاي فولادي داراي قاب خمشي و به خصوص اتصالات آنها به حساب مي آيد. پس از اين زلزله دانشمندان و مهندسان علم ساختمان بر آن شدند تا به ابتكـاراتو نوآوري هاي جديد بپردازند و كارايي هر كدام از ايده ها را با انجام آزمايشات و انجام تحليل هـاي اجـزاءمحدود بسنجند. پس از زلزله نورثريچ آمريكـا و بـا مشـاهده خسـارات گسـترده ايجـاد شـده در اتصـالاتساختمان هاي فولادي با قاب خمشي مستندي در سال 2000 توسط FEMA منتشر شد. يكي از بخش هاي مورد توجه اين دستورالعمل ارائه جزييات بندي تعدادي از اتصالات است كه عملكرد لرزه اي مناسب آنها براساس آزمايش هاي متعدد انجام گرفته، مورد تضمين مي باشد

فهرست کامل فصل سوم مطالعه پارامتري رفتار اتصال تير به ستون

3-1 ) بررسی عملکرد لرزه ای اتصال تیر به ستون سفولادی باورق های سخت کننده تی شکل تحت بارگذاری سیکلی

3.1.1 چکیده 320
3.1.2 مقدمه 320
3.1.3 بررسی تحلیلی 321
3.1.4 معرفی شاخص های خسارت 321
3.1.5 شاخص فشار 321
3.1.6 شاخص تنش سه محوره 322
3.1.7 شاخص کرنش معادل پلاستیک 322
3.1.8 شاخص گسیختگی 322
3.1.9 روند طراحی اتصال فولادی با ورق های سخت کننده کناری 322
3.1.10 مدلسازی اتصال 324
3.1.11 مدل سازی مصالح 325
3.1.12 معتبر سازی نمونه های تحلیلی 326
3.1.13 نتایج تحلیل 327
3.1.14 اثر ضخامت ورق روسری برشاخص های خسارت 327
3.1.15 نتیجه گیری 329
3.1.16 منابع 329

قسمت هایی از فصل چهارم پیش بینی خستگی کم چرخه دراتصال تیر به ستون قوطی

اتصال RBS يكي از اتصالات كاملاً گيردار پيشنهاد شده توسط FEMA 350 مي باشد. مهمترين مزيـت اين اتصال نسبت به اتصال خمشي رايج قبل از زلزله نورثريچ شكل پـذيري آن مـي باشـد. شـكل پـذيريعامل اصلي در رفتار پلاستيك مناسب يك سيستم سازه اي مي باشد و عامل اتلاف انرژي ورودي به سازه در هنگام زلزله مي باشد. وظيفه اتصال RBS انتقال مفصل پلاستيك بـه مقطـع كـاهش يافتـه در تيـر وكاهش ممان بر ستون مي باشد. به همين سبب احتمال بروز شكست ترد به واسطه كاهش تنش و كرنش در بر ستون به حداقل مي رسد. كاهش ممان بر ستون علاوه بر اينكه باعث كاهش تنش در جوش اتصـالمي شود باعث ارضاء قانون ستون قوي تير ضعيف و همچنين كاهش نياز ستون به صفحات تقـويتي جـانمي شود.
با توجه به اينكه مطالعات انجام شده در ارتباط با مقاطع كاهش يافته تير فقط مربوط به مقاطع نورد شده مي باشد و اين مقاطع در ايران وجود ندارد، براي ارزيابي عملكرد مقاطع كاهش يافته از تيرورق ها استفاده شد تا نتايج حاصله بتواند در طراحي قاب هاي خمشي مورد استفاده قرار گيرد. از آنجاييكه كمانش موضعي تيرورق مستقيما با لاغري بال و جان ارتباط دارد، نسبت لاغري بال و جان مي تواند بر روي عملكرد لرزه اي اين مقاطع در تيرورق تاثير بگذارد.

فهرست کامل فصل چهارم پیش بینی خستگی کم چرخه دراتصال تیر به ستون قوطی

4-1 ) پیش بینی خستگی کم چرخه دراتصال تیر به ستون قوطی

4.1.1 چکیده 389
4.1.2 مقدمه 389
4.1.3 مدل رشد حرفه ای حفرات 389
4.1.4 اتصال مورد بررسی 390
4.1.5 خواص مصالح 391
4.1.6 مدل اجزا محدود 391
4.1.7 شبیه سازی ترک خوردگی درنرم افزار 393
4.1.8 بارگذاری یکنواخت با اندازه ی 0.03 رادیان زاویه جابه جایی بین طبقه ای 393
4.1.9 بارگذاری یکنواخت با اندازه ی 0.04 رادیان زاویه جابه جایی بین طبقه ای 395
4.1.10 بارگذاری یکنواخت با اندازه ی 0.05 رادیان زاویه جابه جایی بین طبقه ای 396
4.1.11 نتیجه گیری 399
4.1.12 مراجع 399

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید