50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسي پديده شكست سد به روش حجم محدود

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پديده شكست سد به روش حجم محدود است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مدل سازی جریان ناشی از شکست سد و انتقال رسوب بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ارائه يك مدل عددي- رياضي براي بررسي پديده شكست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبكه بندي ورونوي بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش آنالیز و پدیده رگاب در پی سد خاکی با نرم افزار بررسی شده است

آنچه که در پدیده شکست سد با آن مواجه هستیم آزاد شدن حجم عظیمی از آب پشت سد به صورت ناگهانی و ایجاد امواج سهمگین در پایین دست سد میباشد که به علت سرعت زیاد این امواج، میزان خسارت وارده به تأسیسات و ساختمانهاي بعد از سد، بسیار زیاد بوده و همچنین زمان لازم براي آگـاهی دادن و اخطار، نیز بسیار بیشتر از زمان رسیدن موج به آن نقاط می باشد، به همین دلیل موضوع شکست سد و تعیین میزان سـرعت و ارتفـاع جریـان در صـورت بـروز شکست در سد، از دیرباز مورد توجه بوده و مطالعات گوناگونی بر روي این پدیده صورت گرفته است. ناپیوستگی موجود در مسأله شکست سد تحت عنـوان مسأله ریمان نیز بیان می شود از جمله مسائل مهم در دینامیک سیالات محاسباتی است. طی چند دهه اخیر روش هـاي عـددي مختلفـی بـراي حـل ایـن مـسئله گسترش یافته اند، که به نام روش هاي تسخیر شوك براي معادلات آب هاي کم عمق معروف هستند. این روش ها به ترتیب شامل روش هاي قدیمی و مـدرن کنترل شوك می باشند. روش هاي قدیمی شامل روش هاي مختلف منقطع سازي معادلات با استفاده از حل عددي تفاضل محدود هستند و روش هـاي مـدرن تسخیر شوك بطور کلی از نوع جهت مخالف می باشند و در قالب روش عددي حجم محدود بکار گرفته می شوند. این روش ها عبارتند از: روش هاي مرتبه اول، حل کننده هاي تقریبی و روش هاي با دقت مرتبه بالاتر از یک. با توجه به روش هاي عددي، تاریخچه اي از پزوهش هاي علمی در زمینه حـل معـادلات آب هاي کم عمق در ادامه ارائه شده است

قسمت هایی از فصل اول مدل سازی جریان ناشی از شکست سد و انتقال رسوب

شكست سد در دهه هاي اخير با ايجاد فجايعي هولناك مسبب آسيب هاي جاني، تخريب زير ساخت ها و از دست رفتن سرمايه هاي ملي در مناطق مختلف دنيا گرديده است از اين رو بررسي امواج ناشي از شكست سد از دير باز به عنوان يكي از مسائل پر اهميت و كاربردي در مهندسي هيدروليك مطرح بوده است.
مروري گذرا بر متون علمي نشان ميدهد تاكنون معادلات غير خطي آب كم عمق (nonlinear shallow water equations) به عنوان ابزاري رايج جهت مدل سازي جريانهاي ناماندگار با سطح آزاد نظير امواج ناشي از شكست سد بكار رفته اند. چالش برانگيزترين ويژگي اين معادلات اين است كه حل آنها حتي در حالتي كه شرايط اوليه هموار هستند ميتواند به جوابهايي ناپيوسته در زمان محدود منجر شود. چنين رفتاري لزوم برخورداري الگوي حل از قابليت تسخير شوك (shock capturing) را پر رنگ ميسازد. خصلت غير خطي معادلات آب كم عمق سبب ميشود كه حل تحليلي آن تنها به تعدادي حالت خاص محدود گردد. بنابراين براي حل مسائل كاربردي كه در آنها ناپيوستگي در حل وجود دارد بايستي از روش هاي عددي بهره برد.
الگوهاي عددي در حل دستهاي از مسائل شكست سد كه در آنها عمق آب بالادست (مخزن) نسبت به عمق آب پايين دست قابل توجه است، با چالشهايي بزرگ مواجه ميشوند. در حالتي كه در يك آبراهه افقي و بدون اصطكاك نسبت عمق پايين دست سد به عمق بالادست آن كمتر از 0.138 باشد، جريانهاي زير بحراني و فوق بحراني به صورت همزمان بوجود ميآيند. كه اين موضوع شبيه سازي عددي جريان را با مشكل روبرو ميسازد. تحت چنين شرايطي امكان دارد كه جبهه موج ناشي از شكست سد به لحاظ شكل، عمق و سرعت انتشار، اختلافي فاحش با حل تحليلي پيدا نمايد. از ديگر مسائل چالش برانگيز در حوزه حل مسائل شكست سد، وجود بستر خشك در ابتدا يا خلال محاسبات است. چنين شرايطي سبب ميشود شبيه سازي جريان به حل يك مسئله با ناحيه حل متغير با زمان منتهي گردد كه در آن مرز متحرك (زبانه موج) بر روي بستري خشك انتشار مييابد. در هيدروديناميك سواحل براي حل مسئله اي مشابه، الگوريتم هاي گوناگوني پيشنهاد شده است كه از آن جمله ميتوان به روش هايي نظير اختصاص عمق كمينه براي نقاط خشك ، كم يا زي د نمودن تعداد گره هاي محاسباتي بر مبناي حركت مرز متحرك و اعمال يك نگاشت اويلري-لاگرانژي با قابليت تبديل مرز متحرك به مرزي ثابت اشاره نمود

فهرست کامل فصل اول مدل سازی جریان ناشی از شکست سد و انتقال رسوب

1-1 ) بررسی پدیده ی یک بعدی شکست سد با الگوهای عددی صریح

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 مواد و روش 2
1.1.4 اجرای مدل ها برای شکست سد 4
1.1.5 اعتبار سنجی مدل 4
1.1.6 نتایج وبحث 5
1.1.7 نتیجه گیری 7
1.1.8 مراجع 7

1-2 ) ارائه مدل عددی با استفاده از حل معادلات آبهای کم عمق برای بررسی پدیده شکست سد

1.2.1 چکیده 8
1.2.2 مقدمه 8
1.2.3 حل کننده تقریبی HLLC مسئله ریمان 9
1.2.4 روابط کاربردی برای بدست اوردن حل کننده تقریبی HLLC 9
1.2.5 ارزیابی وکارایی مدل دوبعدی 10
1.2.6 آزمون شبیه سازی جریان فوق بحرانی وزیر بحرانی 10
1.2.7 آزمون آزمایشگاهی شکست دو بعدی سد 12
1.2.8 نتیجه گیری 16
1.2.9 مراجع 17

1-3 ) مدل سازی جریان ناشی از شکست سد و انتقال رسوب به روش حجم محدود

1.3.1 چکیده 18
1.3.2 مقدمه 18
1.3.3 معادلات حاکم 19
1.3.4 شبکه چهار گوش وساختار داده 21
1.3.5 روش حجم محدود 22
1.3.6 برنامه HLL 23
1.3.7 تحلیل پایداری 24
1.3.8 صحت مدل عددی 24
1.3.9 شکست سد روی بستر خشک وتر 25
1.3.10 جریان روی مانع مثلثی 26
1.3.11 نتیجه گیری 28
1.3.12 مراجع 29

1-4 ) مدل سازی و بررسی آزمایشگاهی جریان ناشی از شکست سد

1.4.1 چکیده 31
1.4.2 مقدمه 31
1.4.3 مواد و روش ها 32
1.4.4 بحث وبررسی نتایج 32
1.4.5 بررسی شکست سد وتاثیر پایین دست خشک وتر در شیب صفر و 0005/0 33
1.4.6 بررسی شکست سد و تأثیر تغییرات شیب کانال در بستر پایین دست خشک و تر 35
1.4.7 بررسی شکست سد و تأثیر وجود مانع در پایین دست 37
1.4.8 مدل سازی در نرم افزار فلوئنت 37
1.4.9 بررسی اعتبار مدل فلوئنت درمدل سازی جریان بعداز شکست سد 39
1.4.10 نتیجه گیری 40
1.4.11 مراجع 41

1-5 ) ارزيابي پارامترهاي عددي جهت تحليل پديده شكست سد

1.5.1 خلاصه 43
1.5.2 مقدمه 43
1.5.3 معادلات حاکم 44
1.5.4 مدلسازی سطح آزاد به روش VOF 45
1.5.5 مدل عددی تهیه شده 45
1.5.6 شرح مسئله 46
1.5.7 نتایج عددی 46
1.5.8 نتیجه گیری 50
1.5.9 مراجع 50

1-6 ) مدل سازي عددي امواج ناشي از شكست سد به كمك معادلات غير خطي آب كم عمق

1.6.1 خلاصه 51
1.6.2 مقدمه 51
1.6.3 معادلات حاکم 52
1.6.4 تعیین شار عددی 52
1.6.5 پیاده سازی عبارت چشمه ومعیار پایداری 53
1.6.6 نتایج وبحث 53
1.6.7 شکست ایده آل سد 53
1.6.8 روگذري امواج ناشي از شكست سد از روي يك مانع مثلثي شكل 54
1.6.9 وجود مانع ذوزنقه اي شكل در مسير جريان 56
1.6.10 جمع بندي و نتيجهگيري 58
1.6.11 مراجع 58

1-7 ) مدل سازی جریان ناشی از شکست سد با استفاده از شبکه بی ساختار مثلثی ازنوع سلول گوشه

1.7.1 خلاصه 59
1.7.2 مقدمه 59
1.7.3 معادلات حاکم 60
1.7.4 روش حل عددی معادلات حاکم 60
1.7.5 حل کننده تقریبی مسئله ریمن HLLC 61
1.7.6 ارزیابی مدل عددی 62
1.7.7 آزمون استاتیک 62
1.7.8 آزمون های یک بعدی 62
1.7.9 شکست سد با پایین دست خشک 63
1.7.10 شکست سد با پایین دست غیرخشک 63
1.7.11 آزمون های دوبعدی 63
1.7.12 شکست پاره ای سد با پایین دست خشک 63
1.7.13 شکست پاره ای سد با پایین دست غیرخشک 64
1.7.14 شکست پاره ای سد با مانع مستطیلی شکل درپایین دست سد 65
1.7.15 نتیجه گیری 65
1.7.16 مراجع 66

1-8 ) مدل دو بعدي شکست سد با حل کننده تقریبی ریمان HLLC

1.8.1 خلاصه 67
1.8.2 مقدمه 67
1.8.3 معادلات آب های کم عمق 68
1.8.4 الگوریتم حل عددی 69
1.8.5 منقطع سازی معادله حاکم به روش حجم محدود 69
1.8.6 حل کننده تقریبی ریمان HLLC 69
1.8.7 شرایط مرزی 71
1.8.8 شرط پایداری 71
1.8.9 ارزیابی مدل عددی 71
1.8.10 بحث ونتیجه گیری 74
1.8.11 منابع 74

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ارائه يك مدل عددي- رياضي براي بررسي پديده شكست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبكه بندي ورونوي

آب به عنوان اساسي تـرين مـاده بـراي تشـكيل حيـات و ادامـه چرخـه زنـدگي موجـودات زنـده، از ابتـداي پيـدايش انسـان از اهميـت فـوق العـاده اي برخـوردار بـوده اسـت . چنانچـه اولـين تمـدن هـاي بشـري در كنـار آب شـيرين رودخانه شكل گرفته است. اهميت وجود آب براي ادامه زندگي و بدست آوردن مواد غذايي دامي و كشاورزي بـا كمـك آن از يـك سـو و در دسـترس نبـودن آب شـيرين در تمـام منـاطق كـره زمـين از سـوي ديگـر باعث گرديـد تـا انسـان در طـول دوران حيـات خـود بـه فكـر راهـي بـراي انتقـال و مهـار و ذخيـره آب بيفتد. اصـليترين روش براي مهار و ذخيره آب جـاري رودخانـه هـا، اسـتفاده و سـاخت سـدها و بنـدها بـر روي آنهـا مـي باشـدكـه در طـول تـاريخ بـه شـكلها و بـا روشـهاي مختلفـي سـاخته و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه انـد . آب موجـود درمخزن سدها به علت داشـتن پتانسـيل بـالا همـواره بـه دنبـال راهـي بـراي فـرار و حركـت بـه سـمت پـايين دسـتسد مي باشد كه بـا حادثـه اي امكـان تخريـب سـد و روانـه شـدن حجمـه عظيمـي از همـان آبـي كـه مـايع حيـاتبود وجود دارد و اين پديده مي تواند خسارات جبران ناپذيري وارد نمايد.

فهرست کامل فصل دوم ارائه يك مدل عددي- رياضي براي بررسي پديده شكست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبكه بندي ورونوي

2-1) ارائه يك مدل عددي- رياضي براي بررسي پديده شكست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی

2.1.1 مقدمه 91
2.1.1.1 دورنمای تحقیق 92
2.1.1.2 اهداف تحقیق 92
2.1.1.3 متغيرهاي اصلي تحقيق 93
2.1.1.4 متغیرهای فرعی تحقیق 93
2.1.1.5 مباحث پیش رو 94
2.1.2 كليات و مروري بر مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق 95
2.1.2.1 مقدمه 96
2.1.2.2 توصيف مسئله و شرايط موفقيت مدل عددي 96
2.1.2.3 خطای پخش عددی وپراکنش 96
2.1.2.4 پايستاري معادلات و روش عددي در حل مسئله ريمن 97
2.1.2.5 دیگر ویژگی های مسئله شکست سد 97
2.1.2.6 ويژگي هاي روش هاي عددي قابل كاربرد در مسئله شكست سد 98
2.1.2.7 ویژگی های روش های عاری ازنوسان،شرایط یکنوایی و TVD 98
2.1.2.8 تاریخچه مدلسازی شکست سد 102
2.1.2.9 روش های عددی کامپیوتری 103
2.1.2.10 مقدمه 103
2.1.3 معادلات حاکم بر جریان 105
2.1.3.1 اصل بقاء جرم 106
2.1.3.2 بدست آوردن معادله ديفرانسيل اصل بقاء جرم با استفاده از تئوري دايورژانس 107
2.1.3.3 بدست آوردن معادله دیفرانسیل اصل بقاء جرم با استفاده از حجم کنترلی حدی 108
2.1.3.4 شکل دیگر معادله پیوستگی 111
2.1.3.5 معادله پیوستگی درمختصات استوانه ای 112
2.1.3.6 شرایط خاص معادله پیوستگی 113
2.1.3.7 جریان دائمی وقابل تراکم 113
2.1.3.8 جریان غیرقابل تراکم 114
2.1.3.9 اصل بقاء مومنتم خطی 115
2.1.3.10 بدست آوردن معادلة ديفرانسيل عمومي بقاء مومنتم خطي توسط تئوري ديورژانس 116
2.1.3.11 بدست آوردن معادلة ديفرانسيل عمومي بقاء مومنتم خطي توسط حجم كنترلي حدي 118
2.1.3.12 شکل دیگر معادله کوشی 121
2.1.3.13 بدست آوردن معادلة ديفرانسيل عمومي بقاء مومنتم خطي توسط قانون دوم نيوتن 122
2.1.3.14 معادلات ناویر-استوکس 123
2.1.3.15 بدست آوردن معادلات ناوير – استوكس براي جريان غيرقابل تراكم و همدما 125
2.1.3.16 معادلات حاکم بر پدیده شکست سد 128
2.1.3.17 فرضیات 128
2.1.3.18 معادلات حاکم 129
2.1.3.19 شكل نگهدارنده يا پايستار معادلات حاكم 130
2.1.3.20 شکل غیر ابقایی معادلات حاکم 132
2.1.3.21 شرایط مرزی 132
2.1.4 شبکه بندی ورونوی 134
2.1.4.1 انواع شبکه بندی 135
2.1.4.2 شبکه بندی ساختار یافته 135
2.1.4.3 شبکه بندی ساختار نیافته 136
2.1.4.4 شکل المان ها 136
2.1.4.5 شبکه بندی ورونوی 137
2.1.4.6 الگوريتم ها ي ايجاد شبكه بندي ورونوي 138
2.1.4.7 الگوریتم برات-فوس 138
2.1.4.8 استفاده از بلور 139
2.1.4.9 الگوریتم تسای یا روش گام به گام 139
2.1.4.10 با استفاده از شبکه مثلث بندی دلاینی 141
2.1.4.11 مثلث بندی دلاینی 141
2.1.4.12 الگوريتم ها ي ايجاد مثلث بندي دلايني 143
2.1.4.13 الگوریتم واتسون وباویر 143
2.1.4.14 الگوریتم گام به گام 146
2.1.4.15 ارتباط شبکه بندی ورونوی ومثلث بندی دلاینی 147
2.1.4.16 تبدیل شبکه بندی ورونوی به مثلث بندی دلاینی 147
2.1.4.17 تبدیل مثلث بندی دلاینی به شبکه بندی ورونوی 148
2.1.4.18 کاربردهای مختلف شبکه بندی ورونوی 149
2.1.4.19 معایب شبکه بندی ورونوی 150
2.1.5 گسسته سازي معادلات حاكم بر شكست سد 151
2.1.5.1 روشهاي عددي جهت حل معادلة ديفرانسيل حاكم 152
2.1.5.2 گسسته سازی 152
2.1.5.3 گسسته سازی ناحیه مورد بررسی 152
2.1.5.4 شبکه با سازمان 152
2.1.5.5 شبکه با سازمان بلوکی 153
2.1.5.6 شبکه های بی سازمان 153
2.1.5.7 گسسته سازی معادلات دیفرانسیل حاکم 154
2.1.5.8 روش حجم محدود 154
2.1.5.9 حل معادلات گسسته 155
2.1.5.10 خصوصیات روش های عددی 156
2.1.5.11 سازگاری 156
2.1.5.12 پایداری 156
2.1.5.13 همگرایی 157
2.1.5.14 مرزبندی 157
2.1.5.15دقت 158
2.1.5.16 گسستهخ سازی یک بعدی معادلات حاکم 159
2.1.5.17 شبکه بندی ناحیه 159
2.1.5.18 طرح های عددی یک بعدی برای حل مسئله ریمن 162
2.1.5.19 روش مرتبه اول رو 163
2.1.5.20 روش مرتبه دو STVD 164
2.1.5.21 روش مرتبه اول لکس فردریچ 166
2.1.5.22 شرایط CFL 166
2.1.5.23 روش مرتبه دوم لکس فردریچ محلی 167
2.1.5.24 گسسته سازی دوبعدی معادلات حاکم 168
2.1.5.25 روش حل مرتبه دوم لكس فردريچ براي مش بندي دو بعدي 171
2.1.5.26 گسسته سازي در شبكه بندي ورونوي 172
2.1.5.27 روش حل مرتبه دوم لكس فردريچ براي مش بندي ورونوي 176
2.1.6 طراحی کد FVDBC درمحیط MATLAB 178
2.1.6.1 درحالت یک بعدی 179
2.1.6.2 درحالت دوبعدی با شبکه بندی مستطیلی 180
2.1.6.3 درحالت دوبعدی با شبکه بندی ورونوی 182
2.1.7 ارزیابی مدل ومطالعه موردی 185
2.1.7.1 مقدمه 186
2.1.7.2 صحت سنجی مدل 186
2.1.7.3 آزمون استاتیک 186
2.1.7.4 آزمون جریان یکنواخت 188
2.1.7.5 آزمون شکست سد درحالت یک بعدی 191
2.1.7.6 آزمون شكست سد در حالت دو بعدي 192
2.1.7.7 شکست جزیی سد 192
2.1.7.8 شکست سد دایره ای 199
2.1.7.9 بررسي شكست كلي سد در حالت دو بعدي 202
2.1.7.10 مطالعه بر روي سد بتن غلتكي جگين 203
2.1.7.11 مقدمه 204
2.1.7.12 ويژگي هاي خاص منطقه اجراي سد مخزني جگين 204
2.1.7.13 مطالعه موردی 206
2.1.7.14 مدل سازی در کد FVDBC 206
2.1.7.15 یافته ها 207
2.1.8 نتیجه گیری و پیشنهادات 210
2.1.8.1 نتایج 211
2.1.8.2 پیشنهادات 212
2.1.8.3 منابع وماخذ 213
2.1.8.4 Abstract 216

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم آنالیز و پدیده رگاب در پی سد خاکی با نرم افزار

معمولاً برای جلوگیری از نشت آب در داخل سدهای خاکی یا مقدار نشت، درصورت وجود مصالح مناسب، عموماً از یک هسته ی متشکل از مصالح بانفوذپذیری بسیارکم درحد کمتر از 10 -5 سانتی متر در ثانیه استفاده می شود. آب در حین عبور ازاین بخش از بدنه ی سد، به دلیل نفوذپذیری بسیارکم، مقدار زیادی از انرژی پتانسیلی خود را به دلیل اصطکاک از دست می دهد و درنتیجه مقدارنشت نیز به تناسب کاهش می یابد. درحال حاضر غیر از مواردی که به دلیل عدم وجود مصالح مناسب سد به صورت همگن ساخته شده و تمام بدنه ی سد متشکل از یک نوع مصالح ریزدانه یا قطعات سنگی سد های سنگریز داست، در سایر موارد ترجیح مهندسان برطراحی وساخت سدهای خاکی به صورت ناحیه بندی شده با استفاده از هسته است. درطراحی قسمت هسته سدهای خاکی لازم است سه موضوع مورد توجه قرارگیرد:
– انتخاب مصالح مناسب
– تعیین ضخامت هسته
– انتخاب شکل هندسی و موقعیت استقرار هسته در مقطع سد
بدیهی است که هر سه مسئله فوق با یکدیگر مرتبط اند و اتخاذ تصمیم در هر مورد باید با توجه به موارد دیگر انجا پذیرد

فهرست کامل فصل سوم آنالیز و پدیده رگاب در پی سد خاکی با نرم افزار

3-1 ) آنالیز و پدیده رگاب در پی سد خاکی با نرم افزارSEEP/W

3.1.1 چکیده 219
3.1.2 مقدمه 219
3.1.3 موقعیت جغرافیایی ومشخصات سد ازگله 219
3.1.4 مصالح هسته 220
3.1.5 استفاده از ترانشه آب بند 220
3.1.6 مواد و روش ها 220
3.1.7 وضعیت ساختگاه سد از گله 220
3.1.8 استفاده از دیوار آب بند 220
3.1.9 ویژگی های برنامه Seep/w 221
3.1.10 نتایج وبحث 221
3.1.11 مدل های مقاطع 221
3.1.12 آب بندی پی 222
3.1.13 نتیجه گیری و جمع بندی 223
3.1.14 مراجع 223

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید