50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی جداسازی کور منابع صوتی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه جداسازی کور منابع صوتی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش جداسازي كور منابع از تك مخلوطهاي يآن صوتي بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش جداسازی کور منابع صوتی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش حذف نويز دوميكروفونه براساس جداسازي منابع _ كاربرد در هدست هاي تلفني بررسی شده است

از آنجايي كه عملكرد مناسب بسياري از سيستم هـاي پـردازش گفتـار مستلزم كاركرد آنها در شرايط نويزي است، از اين رو نياز به يك واحـد حذف نويز در آنها احساس مي شود. در ميان روش هاي مختلـف تـك كاناله حذف نـويز، روش فيلتـر كـالمن (Kalman Filtering) يكـي از معروفترين آنها مي باشد. در حالت كلي فيلتر كالمن با استفاده از يـك با شناسـايي بخـش هـاي Voice Activity Detector) VAD) واحد سكوت گفتار، نويز موجود در اين قسمتها را استخراج نموده و به عنوان نويز كلي سيستم مي شناسـند. مسـلما سيسـتم در صـورتي بـه طـور مناسب عمل خواهد نمود كه نويز مخلوط شده با گفتار، نويزي ايسـتان به طور قطع . باشد در اين حالت فرض ايستان بودن نويز، فرضي محدود كننده خواهد بود.
در روش فيلتر كالمن، عموما سيگنال گفتار به صورت يك فراينـد AR شناخته مي شود و عمليات حذف نويز در دو مرحله صورت مي گيـرد: در مرحله اول واريانس نويز و پارامترهاي گفتار تخمين زده شـده و در مرحله دوم با استفاده از فيلتر كالمن سيگنال گفتار تخمين زده خواهد . شد الگوريتم ارائه شـده در ايـن مقالـه از نـوعي فيلتـر كـالمن بهينـه استفاده مي كند كه در آن نيازي به VAD نيست.

قسمت هایی از فصل اول جداسازي كور منابع از تك مخلوط هاي آنی صوتي

جداسازي کور سیگنال منابع یکی از موضـوعات مـورد بررسـی در زمینه پردازش سیگنال است که محبوبیـت آن خصوصـا در چنـد سـال اخیر افزایش یافته است. هدف از جداسازي سیگنال منابع، تخمـین سیگنال N منبع مختلف با استفاده از مخلـوط سـیگنالهـاي دریـافتی توسط Mسنسور است. به این روش کور زیرا اطلاعات اولیهاي راجع به منابع و چگـونگی ترکیـب آنهـا در سنسـورها وجـود نـدارد و تنهـا M سیگنال مخلوط در دسترس است. روشهاي جداسازي منابع بـه دو دسـته کلـی زمـانی و فرکانسـی تقسیم میشوند. در روشهاي زمـانی، پیچیـدگی محاسـباتی زیـاد است و و در نوع فرکانسی مشکل جایگشت وجود دارد. در تمام روشهاي گذشته در طول بازه زمانی دریافت سیگنالها، تمام منابع فعال هستند در حالی که در واقعیت، منابع داراي زمانهـاي فعالیت و سکوت هستند و در یک بازه زمانی که سیگنال منـابع توسـط آرایه سنسوري دریافت میشود، تعداد منـابع فعـال و مشخصـات آنهـا متغیر با زمان است.

 

فهرست کامل فصل اول جداسازي كور منابع از تك مخلوط هاي آنی صوتي

1-1 ) جداسازی کور منابع از تک مخلوط های آنی صوتی

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 تجزیه اجزای مستقل 2
1.1.4 تجزیه وجوه تجربی 2
1.1.5 تجزیه اجزای مستقل 2
1.1.6 الگوریتم های پیشنهادی 3
1.1.7 الگوریتم جداساز مبتنی بر تجزیه وجوه تجربیEMID 3
1.1.8 الگوریتم جداساز مبتنی بر روش تجزیه زیرباند(SUBBAND DECOMPOSITION) 4
1.1.9 آزمایشات تجربی 5
1.1.10 نتیجه گیری 6
1.1.11 مراجع 8

1-2 ) جداسازی منابع کور درسیگنال های صوتی با استفاده از تبدیل موجک

1.2.1 خلاصه 9
1.2.2 مقدمه 9
1.2.3 آنالیز بسته ای ویولت تقلیل نیافته 11
1.2.4 مروری بر کارهای مرتبط انجام شده 12
1.2.5 الگوریتم پیشنهادی 16
1.2.6 نتایج وارزیابی 18
1.2.7 جمع بندی و پیشنهادات 22
1.2.8 مراجع 22

1-3 ) جداسازي کور سیگنال منابع در حالت دینامیک با استفاده از الگوریتم جدید IBM

1.3.1 چکیده 24
1.3.2 مقدمه 24
1.3.3 معرفی حالت دینامیک در مساله جداسازی منابع گفتار 24
1.3.4 معرفی الگوریتم پیشنهادی IBM 25
1.3.5 جداسازی منابع درحالت دینامیک به روش تک بلوکی 25
1.3.6 نتایج شبیه سازی 26
1.3.7 نتیجه گیری 27
1.3.8 مراجع 28

1-4 ) بهسازي گفتار با استفاده از جداسازي كورمنابع در حضور نويز زمينه

1.4.1 چکیده 29
1.4.2 مقدمه 29
1.4.3 روش MAD 30
1.4.4 جداسازی کور منابع 30
1.4.5 حذف نویز زمینه 31
1.4.6 الگوریتم DOUBLE AFFINE PROJECTION 32
1.4.7 پیاده سازی سیستم 33
1.4.8 نتیجه گیری 34
1.4.9 مراجع 34

1-5 ) بهسازی گفتار با استفاده سیستم ترکیبی جداسازی کورمنابع وفیلتر کالمن

1.5.1 چکیده 35
1.5.2 مقدمه 35
1.5.3 جداسازی کور منابع 36
1.5.4 روش MAD 36
1.5.5 حذف نویز زمینه 38
1.5.6 تخمین پارامترهای گفتار 38
1.5.7 مدل گفتار نویزی وفیلتر کالمن 38
1.5.8 فیلتر کالمن 39
1.5.9 بهسازی گفتار با استفاده از فیلتر کالمن پیشنهادی 39
1.5.10 شبیه سازی کامپیوتری 39
1.5.11 نتیجه گیری 41
1.5.12 مراجع 41

1-6 ) محل همزمان در شرایط انعكاس با استفاده از آنالیز فاکتور موازی درجداسازی کور منابع فرومعین

1.6.1 چکیده 43
1.6.2 مقدمه 44
1.6.3 مدل سیگنال 44
1.6.4 جداسازی کور منابع 45
1.6.5 محاسبه تنسور خودهمبستگی 46
1.6.6 روش پیشنهادی 47
1.6.7 فرمول سازی جدید مساله 47
1.6.8 پیاده سازی مجموعه 48
1.6.9 ابهام درجایگشت وابهام درمقیاس گذاری 48
1.6.10 ابهام درمقیاس گذاری 48
1.6.11 نتایج 48
1.6.12 نتیجه گیری 49
1.6.13 مراجع 49
1.6.14 پیوست 50

1-7 ) بهسازی سیگنال گفتار با استفاده از جداسازی کور منابع صحبت مخلوط در حوزه زمان – فرکانس

1.7.1 چکیده 51
1.7.2 مقدمه 52
1.7.3 مروری بر الگوريتم خوشه بندی جابجايی میانگین 53
1.7.4 توصیف الگوریتم پیشنهادی 55
1.7.5 نتایج شبیه سازی 60
1.7.6 نتیجه گیری 68
1.7.7 منابع 68

1-8 ) بهسازي گفتار با استفاده ازسيستم تركيبي جداساز كورمنابع و فيلتر کالمن اصلاح شده

1.8.1 خلاصه 71
1.8.2 مقدمه 71
1.8.3 جداسازی کورمنابع 72
1.8.4 روش MAD 72
1.8.5 مدل گفتار نویزی وفیلتر کالمن 73
1.8.6 حذف نویز زمینه 73
1.8.7 تخمین پارامتر های گفتار 73
1.8.8 بهسازی گفتار با استفاده از فیلتر کالمن پیشنهادی 74
1.8.9 فیلتر کالمن 74
1.8.10 شبیه سازی کامپیوتری 74
1.8.11 نتیجه گیری 76
1.8.12 مراجع 76

1-9 ) استفاده از الگوريتم ژنتيك جهت جداسازي سيگنال ها در شبكه هاي مخابراتی به روش تفکیک کور منابع

1.9.1 خلاصه 77
1.9.2 مقدمه 77
1.9.3 جداسازی منابع 78
1.9.4 سفید سازی 78
1.9.5 پیش پردازش های تفکیک کور منابع 78
1.9.6 مرکزی سازی 78
1.9.7 الگوریتم ژنتیک برای حل ICA 78
1.9.8 تابع برازش الگوریتم ژنتیک 79
1.9.9 ارتوگونالیزیشن 79
1.9.10 نتایج شبیه سازی 80
1.9.11 جداسازی سیگنال های مخابراتی ازیکدیگر 80
1.9.12 جداسازی سیگنالهای مخابراتی درحضور نویز 81
1.9.13 نتیجه گیری 82
1.9.14 مراجع 82

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم جداسازی کور منابع صوتی

شرايط محيطي ونوع مخلوط منابع روي پيچيدگي مسئله BSS تاثير مي گذارند. در يـك محـيط طبيعـي سـيگنال هاي با انعكاس توسط سنسورها دريافت مي شوند و بنابراين تخمين ماتريس Aبه شناسايي جهت منبع در زمانهاي مختلف نياز دارد. عموماً براي ساده تر شدن مسئله، فرضياتي براي محيط در نظر گرفته مي شود كه عبارتند از:
الف( مخلوط لحظه اي :فرض ابتدايي كه براي محيط در نظر گرفته مي شود اين است كه سيگنالها به صورت هم زمان ولي با تضعيف هاي متفاوت به سنسورها برسند .در اين محيط رابطه خطي ثابتي بين منابع و سنسورها برقـرار است.
ب( مخلوط بدون اكو :در اين محيط فرض مي شود، سيگنال هر منبع با يك تضعيف وتاخير منحصر به فرد به هر سنسور برسد . در اين حالت بين منابع و سنسورها رابطه كانولوشني برقرار است.
ج( مخلوط اكودار :اين محيط كاملترين حالت است كه در آن بين هر منبع و هر سنسور چند مسير در نظر گرفته مي شود . رابطه بين منابع و سنسور يك رابطه كانولوشني مي باشد كه ماتريس Aنسبت به حالت قبـل پيچيـدگي بيشتري دارد.

فهرست کامل فصل دوم جداسازی کور منابع صوتی

2-1) جداسازی کور منابع صوتی

2.1.1 کلیات 99
2.1.1.1 هدف 100
2.1.1.2 پیشینه تحقیق 100
2.1.1.3 روش کار وتحقیق 102
2.1.2 مقدمه ای بر روش های جداسازی کور منابع 104
2.1.2.1 مقدمه 105
2.1.2.2 روش های مبتنی بر استفاده از حوزه زمان-فرکانس 106
2.1.2.3 تبدیل STFT 107
2.1.2.4 کاربرد تبدیل STFT درجداسازی سیگنال منابع 110
2.1.2.5 روش های مبتنی بر توابع هزینه 115
2.1.2.6 تحلیل اجزای مستقل 116
2.1.2.7 بیان ریاضی ICA 116
2.1.2.8 محاسبه ماتریس W 117
2.1.2.9 ICA در حوزه زمان-فرکانس 120
2.1.2.10 روش های مبتنی بر آمارگان مرتبه دوم 123
2.1.2.11 مدل داده ها 123
2.1.2.12 الگوریتم جداسازی با استفاده از آمارگان مرتبه دوم 125
2.1.2.13 روش های مبتنی براستفاده ازخواص غیرایستان منابع 128
2.1.3 الگوریتم TIME-FREQUENCY RATIO OF MIXTURES 130
2.1.3.1 مقدمه 131
2.1.3.2 تئوری مسئله 132
2.1.3.3 تعیین ضرایب حذف در حوزه زمان-فرکانس 134
2.1.3.4 الگوریتم TIFROM برای P ترکیب از N منبع 138
2.1.3.5 الگوریتم TIFROM برای حالت دوترکیب از N منبع 138
2.1.3.6 وابستگی نقشه های زمان-فرکانس 139
2.1.3.7 الگوریتم جداسازی منابع برای حالت N=P 141
2.1.4 الگوریتم ANECHOIC-TIFROM 146
2.1.4.1 مقدمه 147
2.1.4.2 مدل مخلوط 148
2.1.4.3 تئوری مسئله 148
2.1.4.4 تاثیر نویز محیط 155
2.1.4.5 الگوریتم جداسازی برای P ترکیب از N منبع 157
2.1.4.6 جداسازی منابع برای حالت دوترکیب از N منبع 157
2.1.4.7 الگوریتم جداسازی منابع برای حالت N=P 158
2.1.5 نتایج شبیه سازی 164
2.1.5.1 مقدمه 165
2.1.5.2 نتایج شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی 168
2.1.5.3 پارامترهای ارزیابی 168
2.1.5.4 تاثیر افزایش مقدار M درکارایی الگوریتم A-TIFROM 170
2.1.5.5 مراحل اجرای الگوریتم A-TIFROM 172
2.1.5.6 کاربرد الگوریتم A-TIFROM درحذف منبع مزاحم 178
2.1.5.7 مقایسه الگوریتم های A-TIFROM و ICA 179
2.1.5.8 مقایسه برای 2 منبع و 2 میکروفن 180
2.1.5.9 مقایسه با فرض تغییر SNR 183
2.1.5.10 مقایسه با فرض افزایش تعداد منابع 185
2.1.5.11 بررسی عملکرد الگوریتم A-TIFROM درجداسازی سیگنالهای موسیقی 188
2.1.5.12 مقایسه برای ترکیب حاصل از یک منبع سیگنال موسیقی بایک منبع سیگنال صحبت 188
2.1.5.13 مقایسه برای حالت ترکیب دومنبع موسیقی 191
2.1.6 نتیجه گیری و پیشنهادات 195
2.1.6.1 نتیجه گیری 196
2.1.6.2 پیشنهادات 197
2.1.6.3 پیوست 199
2.1.6.4 مراجع 201
2.1.6.5 ABSTRACT 209

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم حذف نويز دو ميكروفونه براساس جداسازي منابع _ كاربرد در هدست هاي تلفني

با گسترش سيستمهاي ارتباطي در چندين دهه اخير، بهبود گفتار بيش از پيش اهميت يافتـه اسـت. نمونـه ايـن امـر سيـستمهاي هدسـت در تلفنهاي همراه است كه در آن بـه علـت فاصـله ميـان دهـان گوينـده و ميكروفن، سيگنال گفتار دريافتي به نويز آغشته مي گردد. در اين موارد يك سيستم كاهش و حذف نـويز بـه افـزايش كيفيـت سـيگنال گفتـار نويزي كمك مي كند.
روشهاي حذف نويز از سيگنالهاي گفتار به دو دسته كلي روشهاي تك يم كروفوني و چنـد ميكروفـوني تقـسيم مـي شـوند. يالگوريتمهـا تـك ميكروفوني بر اساس اطلاعات زمان- فركانسي سـيگنالهاي ضـبط شـده عمل ميكنند و ميزان نويز را با استفاده از يس گنال نو يزي ، مثلا محدوده سكوت گفتار نو يزي ، تخمين ميزن دن . اين روش ها زمانيكه نويز ايستان باشد، كارايي مورد قبولي دارند. از جمله روش هاي شـناخته شـده تـك ميكروفني، تفاضل طيف و فيلتر وينر را مي تـوان نـام بـرد. ايـن روشها عموما سبب ايجاد نويز موسيقي و اعوجاج گفتار مي شوند. بـراي غلبه بر محدوديتهاي روش تك ميكروفون، روشـهاي چنـد ميكروفـون بكار مي روند كه نقطه قوت آنها كـاهش نـويز بـر اسـاس مكـان منـابع گفتاري است برخي ار روشهاي چند ميكروفن عبارتند از: تحليل مولفـه هاي مجزا (ICA) و تابع همدوسي.

فهرست کامل فصل سوم حذف نويز دو ميكروفونه براساس جداسازي منابع _ كاربرد در هدست هاي تلفني

3-1 ) حذف نويز دوميكروفونه براساس جداسازي منابع _ كاربرد در هدست هاي تلفني

3.1.1 چکیده 211
3.1.2 مقدمه 211
3.1.3 جداسازی منابع 211
3.1.4 استفاده از فیلتر وینر به عنوان پیش پردازش 212
3.1.5 جداسازی کور منابع درحوزه زمان 212
3.1.6 معیار قابلیت تخمین سیگنال 213
3.1.7 الگوریتم MTP 214
3.1.8 نتایج و آزمایش ها 214
3.1.9 نتیجه گیری 216
3.1.10 مراجع 216

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید