50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی پايدار سازي ويدئو

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پايدار سازي ويدئو است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش پايدار سازي ويدئو بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش پنهان شکنی تصاویر با استفاده از شبکه هاي عصبی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش ارائه روشی جدیدبرای پایدار سازی تصاویر ویدیویی بررسی شده است

در پايدارسازي ويدئو هدف حذف لرزشها ي تصاوير ويدئو مي باشد و براي انجام آن مي بايستي سه مرحله اساسي زير انجام شود كه بترتيب عبارتند از :
1- تخمين پارامترهاي حركت دوربين 2- فيلترينگ حركت و جداسازي حركت هاي ناخواسته لرزش از حركت هاي خواسته عمدي 3- جبرانسازي حركت هاي تصاوير ويدئو.
مرحله تخمين پارامترهاي حركت دوربين يكي از مراحل مهم پايدارسازي ميباشد كه لازم است كاملا” بدون خطا انجام شود.
حركت هاي دوربين ميتواند بر اساس ميزان جابجاي نقاط متناظر بين دو فريم متوالي با استفاده از يك مدل حركت بين فريمي تخمين زده شود. براي تعيين پارامترهاي حركت دوربين در هر فريم لازم است چندين نقطه متناطر بين دو فريم پيدا شود. تعداد نقاط متناظر مورد نياز بستگي به نوع و تعداد مجهولات مدل حركت بين فريمي دارد كه در آن بطور معمول بين 2 تا 3 نقطه متناظر براي حل معادلات آن مورد نياز مي باشد.

قسمت هایی از فصل اول پايدار سازي ويدئو

ازآنجائيكه لرزش تصاوير متاثر از لرزش حركت دوربين ميباشد و تشخيص حركت دوربـين ميتوانـددر پايدار سازي سكانسهاي تصاوير ويدئو اهميت زيادي داشته باشد. بطوركلي حركـت هـاي دوربـينميتواند شامل دو جزء باشند 1- حركت هاي ناخواسته مربوط بـه لـرزش دوربـين 2- حركـت هـايعمدي دوربين كه در اصطلاح حركت هاي ملايم و يا حركت هاي كنـد نيـز ناميـده ميـشود. وجـودحركت هاي عمدي ميتواند تا حد زيادي در پيچيدگي لرزشـهاي تـصوير مـوثر باشـد. در صـورتيكهحركت هاي دوربين فقط شامل حركت هاي ناخواسته لرزش باشد در آنصورت با روشـهاي سـاده وابتدائي ميتوان سكانسهاي تصاوير ويدئو را پايدار نمود. در اين حالت پايدارسازي سكانسهاي ويدئو از طريق قفل شدن بروي قسمتهاي خاصي از تصوير ميسر ميشودكه اين قسمتهاي خاص از تـصوير در آن بطور واضح مشخص شده است

فهرست کامل فصل اول پايدار سازي ويدئو

1-1 ) پايدار سازي ويدئو

1.1.1 آشنائي با مفاهيم و اصول پایدار سازی ویدئو 22
1.1.1.1 مقدمه 23
1.1.1.2 روشهاي كلي پايدارسازي ويدئو 24
1.1.1.3 مروري بر تاريخچه و روشهاي ارائه شده در پايدارسازي ويدئو 25
1.1.1.4 اصول كلي پايدارسازي ويدئو 28
1.1.1.5 حركت دوربين در پايدارسازي ويدئو 29
1.1.1.6 اختلاف عمق تصاوير در ويدئو 29
1.1.1.7 تخمين بردارهاي حركت 30
1.1.1.8 مدلسازي حركت بين فريمي 31
1.1.1.9 فيلترينگ حركت و جداسازي حركت هاي ناخواسته از حركت هاي عمدي 32
1.1.1.10 ارائه يك روش جديد در پايدارسازي ويدئو 32
1.1.1.11 REFERENCE 33
1.1.2 مدلسازي حركت بين فريمي 34
1.1.2.1 مقدمه 35
1.1.2.2 مدلهاي حركت كلي(جامع) 35
1.1.2.3 ويژگي اساسي مدل 37
1.1.2.4 مدل بر اساس جريان 40
1.1.2.5 مدل حركت بين فريمي 42
1.1.2.6 مدل حركت افاين 44
1.1.2.7 مدل حركت دو و نيم بعدي 46
1.1.2.8 پارامتر S 49
1.1.2.9 اثبات رابطه بین S و ميزان اختلاف عمق در تصاوير متوالي ويدئو 50
1.1.2.10 REFERENCE 55
1.1.3 تخمين بردار حركت بر اساس روش تطبیق بلوکی 56
1.1.3.1 مقدمه 57
1.1.3.2 تطبيق بلوكي 58
1.1.3.3 توابع خطا در تخمين حركت 60
1.1.3.4 تخمين حركت با استفاده از روش جستجوي كامل 61
1.1.3.5 تخمين حركت در پايدار سازي ويدئو 63
1.1.3.6 الگوريتم هاي تخمين حركت جستجوي سريع 64
1.1.3.7 الگوريتم جستجوي سه مرحله اي 65
1.1.3.8 الگوريتم جستجوي سه متقاطع 66
1.1.3.9 الگوريتم جستجوي چهار مرحله اي 67
1.1.3.10 الگوريتم جستجوي لگاريتمي 68
1.1.3.11 الگوريتم جستجوي گراديان كاهشي 69
1.1.3.12 الگوریتم جستجوی CONJUGATE DIRECTION 70
1.1.3.13 الگوریتم جستجوی ONE-AT A-TIME 71
1.1.3.14 REFERENCE 72
1.1.4 تخمين بردار حركت بر اساس روش ساختار هرمي 73
1.1.4.1 مقدمه 74
1.1.4.2 توليد ساختار هرمي 75
1.1.4.3 پايدار سازي ساختار هرمي 76
1.1.4.4 ساختار پيوند بين هرمي پايدار 77
1.1.4.5 REFERENCE 80
1.1.5 تخمين بردار حركت با استفاده از روش تصویر صفحه رمزگری بیتی 81
1.1.5.1 مقدمه 82
1.1.5.2 تجزيه يك تصوير سياه و سفيد بصورت صفحه تك بيتي و صفحه رمزگري بيتي 83
1.1.5.3 تخمين حركت بر اساس تطبيق كردن صفحه رمزگري شده بيتي 85
1.1.5.4 REFERNCE 88
1.1.6 روشهاي عددي براي تخمين پارامترهای حرکت 89
1.1.6.1 روشهاي عددي براي تخمين پارامترها 90
1.1.6.2 مدل دونيم بعدي حركت دالي 90
1.1.6.3 مدل دونيم بعدي حركت تراگينك افقي 91
1.1.6.4 مدل دونيم بعدي حركت تراگينك عمودي 92
1.1.6.5 يك مثال عددي 94
1.1.7 روشهاي كاهش و تشخيص خطا در تخمین بردارهای حرکت 96
1.1.7.1 مقدمه 97
1.1.7.2 دلايل ايجاد خطا در تخمين بردارهاي حركت 98
1.1.7.3 فاكتورهاي موثر در كاهش خطا 101
1.1.7.4 انتخاب مناسب ابعاد بلوك 102
1.1.7.5 بيشترين جابجاي بلوكي در هر فريم 106
1.1.7.6 انتخاب مناسب اندازه پنجره جستجو 107
1.1.7.7 معيارها و روشهاي تشخيص خطا 110
1.1.7.8 تشخيص خطا بر اساس عامل پراكندگي بردار هاي حركت 110
1.1.7.9 شناسائي مركز تجمع بردارها 113
1.1.7.10 شناسائي مركز تجمع بردارها براساس روش جستجوي كامل 113
1.1.7.11 شناسائي مركز تجمع بردارها براساس روش بردار ميانه 115
1.1.7.12 تشخيص خطا بر اساس عامل اختلاف عمق تصاوير 117
1.1.7.13 مثال 118
1.1.7.14 تركيب روشهاي تشخيص خطا بر اساس عامل پراكندگي بردارها و اختلاف عمق 121
1.1.7.15 تعيين بيشترين جابجاي بلوكي در هر فريم 122
1.1.7.16 بررسي صحت بردارهاي تخمين زده شده 124
1.1.7.17 روش مقاوم در تخمين پارامترهاي حركت دوربين 126
1.1.8 فيلترينگ و جداسازي حرکت های ناخواسته از حرکت های عمدی 129
1.1.8.1 مقدمه 130
1.1.8.2 فیلترینگ حرکت 130
1.1.8.3 فیلترینگ حرکت با استفاده از فیلتر باتروث 130
1.1.8.4 تابع تبدیل باتروث 130
1.1.8.5 خواص فيلتر باتروث 131
1.1.8.6 اثبات خواص 132
1.1.8.7 طراحي فيلتر پائين گذر باتروث 133
1.1.8.8 بررسي نتايج آزمايشي استفاده از فيلتر باتروث 134
1.1.8.9 فيلترينگ حركت بر اساس يك قاعده فيزيكي 136
1.1.8.10 طراحي فيلتر لخت بر اساس مدل ديناميكي 137
1.1.8.11 بررسي نتايج آزمايشي استفاده از فيلتر لخت 140
1.1.8.12 فيلترينگ حركت با فاز صفر 142
1.1.8.13 بررسي نتايج آزمايشي استفاده از فيلتر با فاز صفر 143
1.1.8.14 نتيجه گيري كلي 145
1.1.8.15 REFERENCE 148
1.1.9 نتايج و پيشنهادها 149
1.1.9.1 مقدمه 150
1.1.9.2 نتايج 150
1.1.9.3 پيشنهاد ها 152
1.1.9.4 منابع و ماخذ 160
1.1.9.5 ABSTRACT 163

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم پنهان شکنی تصاویر با استفاده از شبکه هاي عصبی

Steganography متشکل از دو کلمه یونانیstego به معناي مخفی و graphos به معناي نوشته که با هم ،معنی نوشتهي مخفی را تداعی میکنند. در واقع پنهاننگاري یا استگانوگرافی هنربرقراري ارتباط پنهانی استوهدف آن پنهان کردن ارتباط به وسیلهي قراردادن پیام دریک رسانهي پوششی است، به گونهاي که امکان استخراج نبوده و نتوان موجودیت پیام پنهان در رسانه را آشکارساخت. اطلاعات یا پیام محرمانه ممکن است تصویر، متن، صدا و یا هر دادهي دیجیتالی دیگر باشد. به اطلاعات میزبان که داده محرمانه در آن مخفی می شود ،اطلاعات پوشش گفته می شود. اگر اطلاعات پوشش تصویر باشد به آن تصویر پوششی یا میزبان گفته میشود و به تصویر حاصل از استگانوگرافی، تصویر استگو گفته میشود. استفاده از پنهان سازي اطلاعات در گذشته داراي سابقه اي طولانی است. سربازان یونانی براي انتقال پیام بجاي آنکه طبق روال عادي آن زمان که روي موم کشیده شده بر لوح، پیام نوشته میشد پیام رابنویسند روي خود لوح می نوشتند و سپس روي آن را با موم می -پوشاندند و اکنون ازاین لوح مثل یک لوح عادي استفاده میکردند و روي آن یک پیام عادي می نوشتند و یا اینکه براي ارسال پیام از میان نیروهاي دشمن سر بردگان را می تراشیدند (زمان داریوش اول 440 قبل میلاد مسیح)وروي پوست سر آنان نقشه یاپیام را خالکوبی میکردند و مدتی بعد که موي سر این بردگان بلند میشد و روي پیام را می گرفت آنها میتوانستند به راحتی از میان سرزمینها و اراضی مربوط به دشمن عبور کنند و در مقصد با تراشیدن مجدد موي سر آنان پیام استخراج میشد. پنهاننگاري در نتهاي موسیقی نیز در سال 1665رواج داشته است

فهرست کامل فصل دوم پنهان شکنی تصاویر با استفاده از شبکه هاي عصبی

2-1) پنهان شکنی تصاویر با استفاده از شبکههاي عصبی

2.1.1 فصل اول: کلیات پنهاننگاري 179
2.1.1.1 پنهان نگاری 180
2.1.1.2 تفاوت پنهان نگاری و رمزنگاری 181
2.1.1.3 کاربردهای پنهان نگاری 182
2.1.1.4 ویژگی های سیستم های پنهان نگاری 182
2.1.1.5 تقسیم بندی الگوریتم های پنهان نگاری براساس میزان مقاومت 183
2.1.1.6 طراحی باتوجه به ویژگی های مورد نظر 183
2.1.2 فصل دوم:مروري بر کارهاي انجام شده 187
2.1.2.1 مقدمه 188
2.1.2.2 بررسی روشهاي ارائه شده 189
2.1.3 فصل سوم: معرفی حوزههاي تبدیل 194
2.1.3.1 تبدیل گسسته کسینوسی 195
2.1.3.2 نهان نگاری درحوزه DCT از کل تصویر 195
2.1.3.3 روش نهان نگاری وفقی مبتنی بر DCT 196
2.1.3.4 تبدیل موجک 198
2.1.3.5 تبدیل موجک دو بعدي 198
2.1.3.6 مزایاي روش مبتنی بر تبدیل موجک 199
2.1.3.7 تبدیل RIDGELET 199
2.1.3.8 ایده تبدیل RIDGELET بر اساس تبدیل رادون و تبدیل موجک 199
2.1.3.9 پنهان نگاری درحوزه RIDGELET 201
2.1.3.10 تبدیل CURVELET 202
2.1.3.11 تبدیل CONTOURLET 203
2.1.3.12 ساختار فیلتربانک جهتدار و هرمی 203
2.1.4 تکنیکهاي یادگیري ماشین 207
2.1.4.1 مقدمه 208
2.1.4.2 شبکه عصبی مصنوعی 208
2.1.4.3 شبکه عصبی احتمالاتی PNN)) 210
2.1.4.4 شبکه عصبی تابع شعاع مداری RBFNN)) 211
2.1.4.5 ماشین بردار پشتیبان 212
2.1.4.6 فوق صفحهي جداساز بهینه 213
2.1.4.7 بهینه سازي تابع درجه دوم براي یافتن فوق صفحهي بهینه 214
2.1.4.8 فوق صفحهي بهینه براي الگوهاي تفکیکناپذیر به صورت خطی 215
2.1.4.9 دستهبندي غیرخطی 217
2.1.5فصل پنجم: روش پیشنهادي 218
2.1.5.1 مقدمه 219
2.1.5.2 پنهانکاوي مبنی بر استخراج ویژگیهاي آماري از سه حوزه 219
2.1.5.3 استخراج ویژگی 219
2.1.5.4 محاسبه تصاویر پیشگویی خطا در تبدیل موجک 221
2.1.5.5 محاسبه تصاویر پیشگویی خطا در تبدیل CONTOURLET 223
2.1.5.6 انتخاب ویژگی بر اساس آنالیز تغییرات 224
2.1.5.7 بکارگیری BPSO براي انتخاب دسته ویژگی بهینه 224
2.1.5.8 پنهانکاویمبنی بر ویژگیهاي آمارگان مرتبه اول و بالاتر و ماتریس هم رخداد از حوزه تبدیل CONTOURLET 227
2.1.5.9 مقایسه شبکههاي عصبی پایه شعاعی و ماشین بردار پشتیبان در طبقه بندي 229
2.1.6 فصل ششم:نتیجه گیري و پیشنهادات 234
2.1.6.1 نتیجه گیری 235
2.1.6.2 پیشنهادات 235
2.1.6.3 منابع و ماخذ 237
2.1.6.4 ABSTRACT 241

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم ارائه روشی جدید برای پایدارسازی تصاویر ویدیویی

هدف از طراحي ديكودر، طراحي سيستمي است كه سه كانال Cb ،Y و Cr را كه شامل كلمات 10 بيتي فيلتر شده ميباشند دريافت كند و طبق استانداردهاي CCIR 601 و CCIR 656 اين سه كانال را به طور مناسب باهم مالتي پلكسي و كدهاي زماني (TRS) را در مكانهاي مناسب در اين رشتهها وارد كرده و در نهايت اين رشته ها را به صورت سريال تبديل و آماده ارسال در كابل كند. شكل (1)
مشخصات مسير اينكدر ديجيتال به شرح زير مي باشد :
ورودي سيستم:
– اطلاعات موازي به صورت كلمات 10 بيتي
– كنترل سيستم دي – سريال كننده
– ساعت سيگنال كه با سيگنال سريال ورودي قفل شده است.
خروجي سيستم:
– Y,U,V اطلاعات موازي 10بيتي
– ساعت براي DAC

فهرست کامل فصل سوم ارائه روشی جدید برای پایدارسازی تصاویر ویدیویی

3-1 ) روشی جدید در رهگیری ویدئویی اهداف پرنده مبتنی بر کمینه سازی توابع انرژی

3.1.1 چکیده 243
3.1.2 مقدمه 243
3.1.3 توابع انرژی 244
3.1.4 ساختار کلی روش پیشنهادی 244
3.1.5 کمینه سازی توابع انرژی 246
3.1.6 نتایج پیاده سازی 247
3.1.7 نتیجه گیری 248
3.1.8 مراجع 248

3-2 ) ارائه ی یک روش نوین مبتنی بر تبدیل فوریه برای پایدارسازی تصاویر ویدئویی

3.2.1 چکیده 249
3.2.2 مقدمه 249
3.2.3 استخراج طیف فرکانسی ودامنه لرزش با استفاده از تصاویر ویدئویی 250
3.2.4 تصاویر دچار لرزش 250
3.2.5 سکوی شبیه سازی لرزش در آزمایشگاه 250
3.2.6 تبدیل فوریه وطیف فرکانسی 251
3.2.7 سنجش طیف فرکانسی 251
3.2.8 نتیجه گیری 253
3.2.9 مراجع 253

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید