50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع تعيين مشخصه ها و مدل سازي كانال UWB در داخل ساختمان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تعيين مشخصه ها و مدل سازي كانال UWBدر داخل ساختمان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحي و تحليل يك مخلوط كننده ي متعادل در باند فركانسي خيلي وسيع بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تعيين مشخصه ها و مدل سازي كانال UWB در داخل ساختمان بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش آنتن ریزنوار با اسلات بیضوی و تغذیه ی CPW یا TARNINGSTUB چند حلقه ای دایروی برای کاربردهای UWB بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحی گیرنده RAKE در سیستم هایUWB بررسی شده است

مبدع مخلوط كننده ي فركانسـي(Frequency Mixer) دانشـمند بـزرگ مخـابرات راديـوييادوين آرمسترانگ مي باشد. قبل از او تلاش هايي براي انتقال مستقيم فركانس به باند پايه صورت گرفتـهبود، اما چون نوسان كننده هاي محلي از پايداري (Stability) كافي برخوردار نبودند موفقيت چنداني در برنداشت. ايده ي آرمسـترانگ در اسـتفاده از فركـانس واسـطه (IF) كـه منجـر بـه طـرح گيرنـده هـايسوپرهترودين شكل 2-1 گرديد امروزه در بسياري از گيرنده هاي راديويي مورد استفاده است.
آرمسترانگ با استفاده از واسطه ي لامپ خلاء (Vacuum Tube) مخلوط كننده اي سـاخت كـهفركانس راديويي RF را به يك فركانس واسطه IF انتقال مـي داد در ايـن فركـانس واسـطه، سـيگنال بـاكيفيت خوب، بهره ي زياد و نويز كم، تقويت شده و در نهايت دمودله مي گرديد.

قسمت هایی از فصل اول طراحي و تحليل يك مخلوط كننده ي متعادل در باند فركانسي خيلي وسيعن

FCC سطح توان مجاز سيستم هـايUWB را dBm/MHz3.14- برابـر بـا nWatt/MHz 75 تعريـفكرده و آن ها را در رده ي تشعشعات غير عمدي گذاشته است، چنين محـدوديت تـواني بـه سيسـتم هـايUWB اجازه مي دهد كه زير سطح نويز يك گيرنده ي باند باريك نوعي قرار گيرند و سـيگنال UWB را قادر مي سازد كه با سرويس هاي راديويي كنوني بدون تداخل و يا با تداخل حداقل همزيستي داشته باشد.
شكل 1-6 سطح توان مجاز تكنولوژي هاي مختلف روي طيف فركانسيRF را نشان مي دهد

فهرست کامل فصل اول طراحي و تحليل يك مخلوط كننده ي متعادل در باند فركانسي خيلي وسيع

1-1 ) طراحي و تحليل يك مخلوط كنندهي متعادل در باند فركانسي خيلي وسيع UWB با استفاده از تكنولوژي CMOS

تكنولوژي CMOS 2
چکیده 18
مقدمه 19
1.1.1 سيستم هاي فراپهن باند (UWB) 21
1.1.1.1 تاريخچه تكنولوژي فراپهن باند UWB 22
2.1.1.1 مفهوم UWB 25
3.1.1.1 تعريف سيستم فراپهن باند 26
4.1.1.1 مزاياي تكنولوژي فراپهن باند UWB 26
5.1.1.1 چالشهاي تكنولوژي فراپهن باند UWB 29
6.1.1.1 UWB در مقايسه با ساير استانداردهاي IEEE 30
7.1.1.1 تفاوت بين UWB و طيف گسترده 32
8.1.1.1 روشهاي پياده سازي سيستم فراپهن باند 33

2.1.1 مخلوطكنندههاي فركانسي Mixer 36
1.2.1.1 تاريخچه 37
2.2.1.1 انواع ميكسر 38
3.2.1.1 كاربرد ميكسر 45
4.2.1.1 عملكرد ميكسر 46

3.1.1 بررسي ميكسرهاي توزيع شدهي فراپهن باند 49
1.3.1.1 مقدمه 50
2.3.1.1 مدارات توزيع شده 51
3.3.1.1 بررسي عملكرد سيگنال بزرگ ميكسر گيلبرت به عنوان يك عنصر غير خطي 52
4.3.1.1 ميكسر سلول گيلبرت توزيع شده 56
5.3.1.1 مروري بر چند ساختار ميكسر پهن باند ارايه شده 61

4.1.1 تحليل اعوجاج و نويز در ميكسر فراپهن باند 69
1.4.1.1 مقدمه 70
2.4.1.1 ميكسر يك عنصر غير خطي 70
3.4.1.1 مدل غير خطي گيرنده 71
4.4.1.1 اثرات اعوجاج در سيستمهاي فراپهن باند 71
5.4.1.1 بررسي نويز ميكسر به عنوان يك عنصر غير خطي 77
5.1.1 مدار پيشنهادي، طراحي مخلوط كنندهي فركانسي فراپهن باند توزيع شده 81
1.5.1.1 مقدمه 82
2.5.1.1 مدل المانهاي مورد استفاده 82
3.5.1.1 تحليلگرهاي استفاده شده در نرمافزار ADS 84
4.5.1.1 طراحي ميكسر توزيع شده با سلولهاي ميكسر تك بالانس 86
5.5.1.1 طراحي ميكسر توزيع شده با سلولهاي ميكسر سلول گيلبرت 91
6.5.1.1 طراحي ميكسر توزيع شده با سلولهاي ميكسر گيلبرت و با استفاده از تكنيك پيكينگ سلفي 95
7.5.1.1 نتيجه گيري و مقايسه 107

6.1.1 نتيجه گيري و پيشنهادات 109
1.6.1.1 نتیجه گیری 110
2.6.1.1 پيشنهادات 111

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تعيين مشخصه ها و مدل سازي كانال UWB در داخل ساختمان

محيط انتشاري كه سيگنال از فرستنده تا گيرنده از آن مي گذرد، كانال ناميده مي شود. هرچه اين محيط دقيق تر شناخته شود، بهتر مي توان سيستم را طراحي كرد و در نتيجه به عملكرد مناسب تري رسيد.
محيط انتشار سيستم هاي UWB معمولاً محيط داخل ساختمان و شلوغ است و در نتيجه سيگنال ارسالي در اين كانال مانند ساير كانال هاي بي سيم از مسيرهاي مختلفي به گيرنده مي رسد كه بر اين اساس با پديده چند مسيري روبه رو مي شود. اگر يك تك پالس به كانال داراي فيدينگ وارد شود، قطاري از پالس از آن خارج خواهد شد كه هر كدام يك مؤلفه چند مسيري است. اگر تأخير زماني بين مؤلفه ها از عكس پهناي باند كانال بزرگ تر باشد، مؤلفه ها قابل تفكيك اند. پهناي باند وسيع سيستم هاي UWB به گيرنده اين امكان را مي دهد كـــــه مؤلفه هاي مختلف را از هم تفكيك كند.
يكي از پارامترهاي مهم كانال داراي فيدينگ، مجموع تأخير انتشار آن است كه تعريف آن اختلاف بين
اولين و آخرين پالس دريافتي از كانال در اثر تحريك تك پالس است. پاسخ ضربه كانال به طور تصادفي با زمان تغيير مي كند. بنابراين تأخير كانال هم متغيري تصادفي است. يكي ديگر از پارامترهاي توصيف كانال پروفايل توان تأخير است. از روي اين پروفايل پارامترهاي كليــــدي: تأخير اضافي ميانگين و گستره تأخير مؤثر و “”NP10dB بـــه دست مي آيد. مدل هاي مختلفي براي توصيف كانال سيستم هـاي فوق بـانـد وسيع پيشنهاد شده است كــه كـميــــته IEEE 802.15.3a”” پس از بررسي آنها و مقايسه با اندازه گيري هاي انجام شده در مورد اين كانال، مدلي كه اولين بار توسط “Saleh – Valenzuela” معرفي شده را پذيرفته است. مدل ارايه شده در اين تحقيق مانند اكثر كارهاي انجام شده در مقالات بر اساس همان تعريف مدل S-V از كانال سيستم هاي فوق باند وسيع با پاره اي از تغييرات است. در اين تحقيق با تمركز براي حالت LOS و در داخل ساختمان به دنبال آن هستيم تا هم دقت را بهبود بخشيم و هم برخي نقص هاي مدل S-V را كم اثر كنيم.

فهرست کامل فصل دوم تعيين مشخصه ها و مدل سازي كانال UWB در داخل ساختمان

2-1) تعيين مشخصه ها و مدل سازي كانال UWB در داخل ساختمان

چکیده 136
مقدمه 137

1.1.2 کلیات 139
1.1.1.2 مقدمه 140
2.1.1.2 مدل اتلاف مسير 142
3.1.1.2 مدل پاسخ ضربه چند مسيري گسسته زمان 146
4.1.1.2 تعريف پروژه و اهميت آن 151

2.1.2 سيگنال دهي، اجزا و مدل كانــــال در سيستم هاي فوق باند وسيع 155
1.2.1.2 مقدمه 156
2.2.1.2 شكل موج سيستم هاي فوق باند وسيع 156
3.2.1.2 مخابرات سيستم هاي فوق باند وسيع 165
4.2.1.2 مدل سازي كانال 177

3.1.2 اندازه گيري و شبيـه سازي الگوريتم كلين و مدل V-S 190
1.3.1.2 اندازه گيري 191
2.3.1.2 الگوريتم كلين 196
3.3.1.2 سه پارامتر كليدي 201
4.3.1.2 مدل شناخته شده V-S 203

4.1.2 شبيه سازي مدل دو دسته اي و بهبود آن 210
1.4.1.2 مدل پارامترها 211
2.4.1.2 توصيف متوسط پروفايل توان تأخير با استفاده از تابع تواني 215
3.4.1.2 مقايسه نتايج شبيه سازي ها 217
5.1.2 نتيجه گيري و پيشنهادها 222
1.5.1.2 نتيجه گيري و جمع بندي 223
2.5.1.2 پيشنهادها 225

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم آنتن ریزنوار با اسلات بیضوی و تغذیه ی CPW یا TARNINGSTUB چند حلقه ای دایروی برای کاربردهای UWB

با توجه به مزيتهاي انكارناپذير مخابرات بيسيم بر مخابرات سيمي، مانند نصب سريعتر و كم -هزينهتر، تعمير و نگهداري راحتتر، گسترش سادهتر و انعطافپذيري بيشتر در تعريف پروتكلهاي جديد، دنياي مخابرات با سرعت به سمت كاملا بيسيم شدن پيش ميرود.
يكي از مسائلي كه همواره در مخابرات بيسيم مورد بحث و تبادل نظر قرار گفته است، چگونگي استفادهي بهينه از پهنايباند فركانسي در دسترس براي بالا بردن هرچه بيشتر ظرفيت كانال مخابراتي و دستيابي به سرعتهاي بالاتر ارسال داده و در عين حال بالا بردن قابليت اعتماد و نيز امنيت كانال بوده است. مطرح شدن لزوم دسترسي چندگانه1 از طريق مخابرات بيسيم و امكان تحرك براي كاربران با سرعتها و در فواصل مكاني مختلف در محيطهاي گوناگون، پيچيدگي مسأله را تا حد زيادي افزايش داده است.

فهرست کامل فصل سوم آنتن ریزنوار با اسلات بیضوی و تغذیه ی CPW یا TARNINGSTUB چند حلقه ای دایروی برای کاربردهای UWB

3-1 ) آنتن ريزنوار با اسلات بيضوي و تغذيهي CPW با STUB TUNING چند حلقهاي دايروي براي كاربردهاي UWB

چکیده 250
مقدمه 251
1.1.3 مقدمه ای بر سيستمهاي UWB 252
1.1.1.3 مقدمه 253
2.1.1.3 تعريف UWB 253
3.1.1.3 تكنولوژي UWB 256
4.1.1.3 تاريخچه تكنولوژي UWB 261
5.1.1.3 مزاياي سيستم UWB 262
6.1.1.3 معايب سيستمهاي UWB 267
7.1.1.3 كاربردهاي سيستمهاي UWB 268

2.1.3 معرفي آنتنهاي UWB 270
1.2.1.3 مقدمه 271
2.2.1.3 تاريخچهي آنتنهاي UWB 271
3.2.1.3 بررسي خواص يك آنتن UWB 272
4.2.1.3 معرفي انواع آنتنهاي UWB 274

3.1.3 مقدمه اي بر آنتنهاي ريزنوار 290
1.3.1.3 مقدمه 291
2.3.1.3 تعريف آنتنهاي ريزنوار 292
3.3.1.3 انواع آنتنهاي ريزنوار 292
4.3.1.3 مدلها و تكنيكهاي تغذيه 296
5.3.1.3 روشها و مدل هاي تحليل آنتنهاي ريزنوار 305
6.3.1.3 بررسي عملكرد امواج سطحي در آنتن ريزنوار 309
7.3.1.3 تعيين موقعيت نقطهي تغذيه در آنتن ريزنوار 310
8.3.1.3 امپدانس ورودي در آنتن ريزنوار 311
9.3.1.3 تأثير زمين محدود در آنتن ريزنوار 312
10.3.1.3 بررسي مزايا و معايب آنتن ريزنوار 312
11.3.1.2 برخي از كاربردهاي مهم آنتن ريزنوار 313
12.3.1.3 پارامترهاي مؤثر در طراحي آنتن ريزنوار مستطيلي 313

4.1.3 موجبر همصفحه ي متداول CPW 320
1.4.1.3 مقدمه 321
2.4.1.3 مؤلفه ها، مدارات و سيستم موجبر همصفحه 321
3.4.1.3 موجبر همصفحه متداول (CCPW) 325

5.1.3 معرفي آنتنهاي اسلات ريزنوار 337
1.5.1.3 مقدمه 338
2.5.1.3 معرفی 339
3.5.1.3 معرفی تغذیه ی آنتن های اسلات ریز نوار 339
4.5.1.3 روشهاي پهن باند كردن آنتنهاي اسلات 343
5.5.1.3 معرفي انواع آنتنهاي اسلات ريزنوار 343
6.1.3 آنتن ريزنوار با اسلات بيضوي و تغذيه ي CPW با Stub Tuning چند حلقهاي دايروي 352
1.6.1.3 مقدمه 353
2.6.1.3 محاسبه ي مشخصاتCPW معمولي با صفحات زمين داراي عرض محدود در روي زيرلايهي با ضخامت محدود 353
3.6.1.3 شكل پايهي آنتن اسلات بيضوي با تغذيه ي CPW 355
4.6.1.3 بررسي مشخصات آنتن پيشنهادي 356
5.6.1.3 مقايسه آنتن شبيهسازي شده و آنتن ساخته شده 365
6.6.1.3 پارامترهاي آنتن و بررسي نتايج شبيه سازيها 367
7.6.1.3 استفاده از يك منعكس كننده براي يك جهته كردن و افزايش بهره ي تشعشعي آنتن 369
7.1.3 نتايج و پيشنهادات 374
1.7.1.3 نتایج 375
2.7.1.3 ارايه ي پيشنهادات 376
3.7.1.3 دستاوردهاي علمي 376

قسمت هایی از فصل چهارم طراحی گیرنده RAKE در سیستم هایUWB

رشد سريع تكنولوژي و گذار از مخابرات آنالوگ به ديجيتال، ترقي سيستم هاي راديويي بـه نسـلسوم و چهارم و جانشيني سيستم هاي سيمي با Wi-Fi و Bluetooth مشـتريان را قـادر مـي سـازد بـهگستره ي عظيمي از اطلاعات از هرجا و هر زمان دسترسي داشته باشند. مخابرات UWB براي اولين بـاردر دهــه ي 1960 معرفــي شــد و در ســال 2002، FCC رنــج فركانســي3.1~10.6GHz را بــراي كاربردهاي UWB معرفي و توان انتقال آنرا به -41.3dBm محدود كرد، بدين معنا كـه سيسـتم هـايUWB روي فراهم كردن: توان كم، قيمت كم و عملكرد باند وسيع در مساحت كوتـاه تمركـز كردنـد. در مقايسه با كاربردهاي باند باريك طراحي المان ها در سيستم هاي UWB بسيار متفاوت و مشكل است.
يكي از بلوك هاي مهم در گيرنده هاي UWB ميكسرها هستند كـه بـرا ي تبـادل اطلاعـات بـينتعداد زيادي كانال مشابه UWB نقش كليدي دارند. اهميـت عملكـرد ميكسـر بـه عنـوان يـك مبـدل فركانس، در تامين فركانس هاي كاري مناسب با پايداري و نـويز مطلـوب اسـت . ميكسـر مـي بايسـتي : 1) بهره ي تبديل بالا، كه اثرات نويز در طبقات بعدي را كاهش دهـد ، 2) عـددنويز كوچـك، كـهLNA را از داشتن يك بهرهي بالا راحت كند و 3) خطي بودن بالا، كه رنج ديناميك گيرنده را بهبود بخشد و سطوح اينترمدولاسيون را كاهش دهد.

فهرست کامل فصل چهارم طراحی گیرنده RAKE در سیستم هایUWB

4-1 ) طراحی گیرنده RAKE در سیستم هایUWB و بررسی مدار های مولد پالس UWB

1.1.4 چکیده 385
2.1.4 مقدمه 385
3.1.4 مدل سیستم UWB و گیرنده Rake 386
4.1.4 مولد پالس و شکل دهنده های پالس UWB 387
5.1.4 طراحی گیرنده rake وفقی 388
6.1.4 نتیجه گیری 390

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید