50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی روشهای شناسایی و مقابله با پرشدگی CONGESTION درخطوط انتقال سیستم های قدرت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه روشهای شناسایی و مقابله با پرشدگی CONGESTION درخطوط انتقال سیستم های قدرت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مديريت پرشدگي خطوط انتقال در فضای تجديد ساختار با مدل UPFC بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش روشهای شناسایی و مقابله با پرشدگی CONGESTION درخطوط انتقال سیستم های قدرت بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مدیریت پرشدگی سیستمهای توزیع به وسیله شارژ هوشمند خودروهای برقی بررسی شده است

در سيستم هاي تجديد ساختار شده، استفاده از حداكثر ظرفيت خطوط انتقال به دليل ايجاد بازار رقابتي درتوليـد و حـق انتخـاب منبع خريد انرژي براي مصرف كنندگان امري ضروري است. لذا در نتيجهي تجديد ساختار در صنعت برق اغلب اتفاق ميافتـد كـه به خاطر رقابت بين توليد كنندگان انرژي ومسايل قرار دادي بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان انرژي الكتريكي شاهد افـزايش ناخواستهاي درتبادل توان خارج از ظرفيت مجاز خطوط انتقال باشيم. اگر اين تبادل توان به طور صحيح مـديريت نشـود برخـي از خطوط داراي اضافه بار خواهند شد. اين پديده كه پرشدگي خطوط انتقال ناميده مي شـود ، نبايسـتي بيشـتر از چنـدين لحظـهي كوتاه ادامه داشته باشد، چرا كه با ادامه ي پرشدگي در خطوط امنيت وقابليت اطمينان سيستم از بـين رفتـه وسيسـتم بـه سـمت فروپاشي ميل خواهدكرد. براي مديريت ورفع پرشدگي در خطوط بايستي شبكهي قدرت را طوري برنامه ريزي وتغيرداد، كه قابليت توان درخواستي مصرف كنندگان را دارا باشد. روش هاي متفاوتي براي براي اين منظور بنظر ميرسد، كه شاخص ترين آنهـا يكـي تاسيس خطوط انتقال جديد در كنـار خطـوط انتقـال قبلـي و ديگـري فكراسـتفاده از سيسـتم هـاي انتقـال انعطـاف پـذير (AC (FACTS است. موانع اساسي موجود برسرراه گسترش شبكه هاي قدرت ازقبيل محدوديت هاي زيست محيطي حق راه ومسايل اقتصادي باعث شده كه ايده استفاده از ادوات FACTS بيشتر مطرح گردد. از طرفي ديگر با استفاده از ادوات FACTS ميتوان بدون برنامه ريزي مجدد توليد ويا تغيير توپولوژيك در شبكه توان عبوري از خطـوط راكنتـرل كـرد بطـوري كـه محـدوديت هـاي حرارتي از حد مجاز خود فراتر نرود ، بارگذاري سيستم افزايش يابد، تلفات سيستم كاهش يابد ، هزينه ي توليد كاهش يافتـه ونيـز حد پايداري شبكه افزايش يابد. بنابراين استفاده از اين ادوات براي رفع يا كاهش پرشدگي هاي حاد در كوتـاه مـدت توجيـه پـذير است

قسمت هایی از فصل اول مديريت پرشدگي خطوط انتقال در فضای تجديد ساختار با مدل UPFC

تجهيزات FACTS را ميتوان برای كنترل تـوان عبـوری ،كنتـرل توان گردشي، تقسيم بار سيستم بين كريدورهای موازی، تنظيم ولتاژ و به طور كلي به عنوان يكي از راه حل ها برای برطـرف سـاختن مشـكلات سيستم انتقال استفاده كرد. شكل (١) پارامترهای مؤثر بر توان عبـوری بين دو شين و كنترلپذيری ايـن پارامترهـا توسـط ادوات FACTS را نشان ميدهد. شكل (۱) پارامترهای مؤثر در توان عبوری و ادوات FACTS يكــي از روشهــای مــدلســازی حالــت دائــم ادوات FACTS در مطالعات پخش بار، روش تزريق توان است. در اين روش، مدلسازی هر نوع از ادوات FACTS امكانپذير است و اين ادوات به توانهای اكتيـو و راكتيو تزريقي به شين تبديل ميشوند. از طرف ديگر اين تـوانهـای تزريقي ميتوانند مطابق با هر نـوع از ادوات FACTS بـه پارامترهـای كنترلي آن وسـيله تبـديل شـوند. در ايـن بخش، جهـت مـدلسـازی UPFC از تئوری مدل دو قطبي خط، UPFC و تركيب آنها اسـتفاده شده است، در ايـن مـدلسـازی تلفـات داخلـي UPFC لحـاظ شـده و برخلاف مدلسازیهای مرسوم، با نصب UPFC نيازی به اضافه كـردن شين مجازی جديد در شبكه نبوده و بـا نـرم افزارهـای مرسـوم پخـش بار AC قابل پياده سازی و مطابقت دارد

فهرست کامل فصل اول مديريت پرشدگي خطوط انتقال در فضای تجديد ساختار با مدل UPFC

1-1 ) مديريت پرشدگي خطوط انتقال در فضای تجديد ساختار با مدل UPF

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 مديريت پرشدگي با استفاده از UPFC 2
4.1.1 مدلسازی رياضي UPFC 3
5.1.1 پخش بار بهینه در ترکیب با UPFC 4
6.1.1 مثال عددی 5
7.1.1 تحلیل نتایج 7
8.1.1 نتیجه گیری 7
9.1.1 منابع 7

1-2 ) جايابي و تنظيم پارامترهای کنترلگر يکپارچه عبور توان(UPFC) جهت مديريت پرشدگي خطوط انتقال در سيستمهاƼ قدرت تجديد ساختار شده

1.2.1 چکیده 9
2.2.1 مقدمه 10
3.2.1 مذلسازی UPFCبراساس مدل دوقطبی و تزریق توان 11
4.2.1 معادلات پخش بار مدل تزریقی 12
5.2.1 پخش بار بهینه در ترکیب با UPFC 13
6.2.1جایابی وتنظیم پارامترهای UPFCبااستفاده ازالگوریتم ژنتیک 14
7.2.1 مثال عددی وتحلیل نتایج 15
8.2.1 نتیجه گیری 18
9.2.1 منابع 18

1-3 ) مقايسه عملكرد IPFC و UPFC جهت بيشينه سازي رفاه اجتماعي و مديريت پرشدگي درسيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده

1.3.1 چکیده 21
2.3.1 مقدمه 22
3.3.1 مدل بازار اشتراكي يا نهاد خريدار 23
4.3.1 مدل سازي عناصر FACTS 24
5.3.1 پخش بار بهينه در تركيب باIPFC,UPFC 26
6.3.1 تحلیل نتایج 28
7.3.1 نتیجه گیری 33
8.3.1 منابع 33

1-4 ) ارزيابي نقشUPFC جهت مديريت پرشدگي خطوط انتقال و بهبود پرفيل ولتاژ در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده با مدل بازار اشتراكي

1.4.1 چکیده 35
2.4.1 مقدمه 35
3.4.1 بازارهاي كوتاه مدت تبادل انرژي الكتريكي 37
4.4.1 مديريت پرشدگي خطوط انتقال 38
5.4.1 مدلسازي UPFC براساس مدل دوقطبي وروش تزريق توان 39
6.4.1 تحلیل نتایج 41
7.4.1 نتیجه گری 47
8.4.1 منابع 47

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم روشهای شناسایی و مقابله با پرشدگی congestion درخطوط انتقال سیستم های قدرت

بازار مزايده ضمنی پيشنهادات انرژی در نواحی بازار توسعه يافته را در نظر می گيرد. بر پايه پيشنهادات تثبيت شده، تقاضا و توليد در نواحی بازار به هم متصل شده اند، فرصتهای معامله سودآور بالا می رود، زيرا قيمت گذاری نواحی مختلف است. وقتی که ظرفيتهای انتقال کافی وجود دارد (NTC)، عرضه و تقاضا به هم پيوسته و قيمتها معادل می شود (برای قيمت گذاری سيستم). اگرچه وقتی پرشدگی اتفاق می افتد قيمتهای نواحی تغيير می کند و بازارها تقسيم می شوند.
هر ناحيه قيمت مخصوص خود را دارد: نواحی پايين دستی در شبکه های به هم پيوسته پرشده بيشترين قيمت نواحی را خواهند داشت، و نواحی بالا دستی کمترين قيمت نواحی را خواهند داشت. در اين پروسه ها، انرژی وظرفيت انتقال به طور همزمان معامله می شود. اين روش در شکل ٥-٥ ديده شده، با شبکه پايين دستی B (کمبود) و ناحيه بالا دستی A (اضافی)، درآمد TSO از روش تقسيم بازار جمع آوری می شود که قيمتهای زمانهای مختلف ظرفيت های شبکه به هم پيوسته يکسان سازی می شود PB-PA) Fmax) و جايی که ظرفيت شبکه بهم پيوسته Fmax است. درآمدهايی می تواند برای توسعه ظرفيت اختصاص داده شود، آنها همچنين می توانند به TSO در عوض کاهش تعرفه منتاظر انتقال تشويقاتی در نظر بگيرند. در نروژ، تعداد زيادی موانع کاربردی برای بکار انداختن بازارهای مزايده ضمنی در اروپا وجود دارد.
ضرر اصلی اين است که اين به بازار انرژی الکتريکی توسعه يافته نياز دارد، يا حداقل مکان بازار با شاخص قيمت نياز دارد، درهر شبکه پايين دستی که در شبکه به هم پيوسته دچار پرشدگی شده نياز دارد.
بين کشورها، يک تفاوت عمده از لحاظ طبقه بندی فيزيکی ( آگاهی و طبقه بندی متعادل، قيمت گذاری انتقال، اندازه گيری نيم ساعت يا يک ساعت) و طبقه بندی بازار معاملات (توقف پيشنهادات) بازارهای روزی قوانين مربوطه) وجود دارد. تقسيم بازار اصطلاحی است که در اسکانديناوی مورد استفاده قرار می گيرد جايی که بازار منفرد در حالت پرشدگی تقسيم شده است ، دراروپای مدرن (جديد) اين خيلی بعيد است، که در آينده قابل پيش بينی، بازار منفرد تقسيم شده می تواند با چنين موقعيتی بوجود آيد. بنابراين اتصال بازار يک ترم مناسب برای هماهنگی استفاده از بازار بورس توان می باشد، جايی که بازارهای مختلف کشورهای همسايه قبل از پرشدگی به صورت مجزا عمل کرده اند.

فهرست کامل فصل دوم روشهای شناسایی و مقابله با پرشدگی congestion درخطوط انتقال سیستم های قدرت

2-1) روش های شناسايی و مقابله با پرشدگی(CONGESTION) در خطوط انتقال سيستم های قدرت

2.1.1 مقدمه 132
2.1.2 مقدمه 133
2.1.3 بحث و بررسی 135
2.1.4 تاریخچه رهبری تحول آفرین 135
2.1.5 الزامات رهبری تحول آفرین 136
2.1.6 مولفه های رهبری تحول آفرین 136
2.1.7 توسعه سازمانی 136
2.1.8 تعریف توسعه سازمانی 137
2.1.9 گشودگی و شفاف بودن نظام 137
2.1.10 اعتماد به دیگران 137
2.1.11 بازخورد 137
2.1.12 مشارکت با دیگران 138
2.1.13 پروردن و اختیار کردن 138
2.1.14 کم لایه بودن ساختار سازمانی 138
2.1.15 بعد سازمانی توسعه سازمانی 138
2.1.16 بعد وظیفه ای توسعه سازمانی 138
2.1.17 بعد رفتاری توسعه سازمانی 138
2.1.18 نتیجه گیری 139
2.1.19 منابع 139

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مدیریت پرشدگی سیستمهای توزیع به وسیله شارژ هوشمند خودروهای برقی

استفاده از خودروهای برقی (1)PEV ها در سطح شبکه توزیع برای شارژ باتریهایشان، اثرات منفی در شبکه انتقال و توزیع به وجود میآورد. تاثیر نفوذ خودروهای برقی بر شبکه توزیع متفاوت میباشد این اثرات بر الگوی شارژ، سرعت شارژ، مشخصات شارژ، تلفات توان در شبکه توزیع، الگوی رانندگی خودروها، پاسخ و تقاضا (DR) استراتژی جهت كاهش بار، مسافت رانندگی، اندازه باتری و تعرفهها تاثیرگذار بوده و لذا پژوهشگران پیگیری حل این مسائل و برنامههایی جهت كاهش این اثرات را دنبال میكنند. استفاده گسترده از PEV ها با فنآوری جدید تاثیر مثبتی بر اقتصاد محیط زیست میگذارد. این كار به ایجاد حمل و نقل پاک و مستقل شدن انرژی كمک میكند

فهرست کامل فصل سوم مدیریت پرشدگی سیستمهای توزیع به وسیله شارژ هوشمند خودروهای برقی

3-1 ) مدیریت پرشدگی سیستم های توزیع به وسیله شارژ هوشمند خودروهای برقی

1.1.3 چکیده 153
2.1.3 مقدمه 153
3.1.3 مزایای ارتباط با شبکه هوشمند 154
4.1.3 تابع هزینه 154
5.1.3 نتایج شبیه سازی 155
6.1.3 نتیجه گیری 156
7.1.3 منابع 157

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید