50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی توسعه الگوریتم های اولویت بندی پلها جهت تعمیرات و نگهداری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 810 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه توسعه الگوریتم های اولویت بندی پلها جهت تعمیرات و نگهداری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش توسعه الگوریتم های اولویت بندی پلها جهت تعمیرات و نگهداری بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تهيه و تدوين معيارهاي طراحی پلهاي بتني با فلسفه طراحي بر مبنای عملکرد بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مدلسازي، تحليل و بررسي رفتار تجهيزات قفل كننده مورد استفاده در اصلاح رفتار لزهای پلهای موجود بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسي فني و اقتصادي مقاوم سازي شالوده پل هاي بتني در تهران بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش تحلیل قابلیت اطمیىان پل های بتن مسلح در معزض خوردگی بررسی شده است

همانگونه که تمهیدات موثری جهت نگهداری از تاسیسات کالبدی شهری و غیرشهی (شریانهای حیاتی) و همچنین مراکز امداد و نجات، آتشنشانی ها، بیمارستانها، مدارس و غیره صورت می گیرد، مدیریت پل نیز به عنوان عنصری کلیدی در شبکه راهها باید از جایگاهی برجسته در امر مدیریت و نگهداری شریانهای حیاتی برخوردار گردد. پلها اعضای بسیار مهمی از شبکه حمل ونقل می باشند. پلها برای اطمینان از اینکه بطور مرتب مورد بازرسی و ارزیابی قرار گیرند، نیاز به مدیریت دارند تا با اولویت بندی و انجام عملیات نگهداری وتعمیرات مناسب، سطح عملکرد مورد نظر را در طول عمر خود داشته باشند.
علیرغم وجود پلهای متعدد و بزرگی که در طی پنجاه سال گذشته در کشور ساخته شده است و روز به روز در حال افزایش است، هنوز دستورالعمل خاصی با توجه به منابع محدود در زمینه اولویت بندی مدیریت و نگهداری پلها تدوین نشده است و حال اینکه در سایر کشورها این موضوع کاملاً در دستور کار بوده و راهنمایی هایی لازم تهیه شده است.

قسمت هایی از فصل اول توسعه الگوریتم های اولویت بندی پلها جهت تعمیرات و نگهداری

تصویر شماره 2-2وضعیت فضای اطراف کوله در انتهای پل را نشان می دهد. لازم به ذکر است تجمع زبالـه هـا در این فضا، بعلت وجود افراد هنگامی که در کوله ها باز بوده و یا ریزش زباله ها از میان دو عرشه می باشـد. در این ناحیه در تیرها خوردگی جزئی دیده می شود. همچنین شوره زدگی بتن کوله ها در قسمتهایی دیـده شـده است. تصویر شماره 3-2فضای محصور بین کوله ابتدایی و وسط دهانه اول را نشان می دهد. این فضا به عنـوان انبار مصالح زائد بکار رفته است. مشابه کوله انتهایی در این قسمت نیز نفـوذ رطوبـت باعـث پوسـیدگی مصـالح گردیده و اجزای سازه ای پل از جمله کوله ها و دیوارهـا دچـار آسـیب شـده انـد. همچنـین در شـاهتیرها نیـز مشکلات زنگ زدگی مشاهده گردیده است

فهرست کامل فصل اول توسعه الگوریتم های اولویت بندی پلها جهت تعمیرات و نگهداری

1-1 ) توسعه الگوریتم های اولویت بندی پلها جهت تعمیرات و نگهداری

1.1.1 فصل اول:کلیات 17
1.1.1.1 هدف 18
1.1.1.2 پیشینه تحقیق 18
1.1.1.3 تعریف مدیریت پل 22
1.1.1.4 مدولهای مدیریت پل 26
1.1.1.5 روش کار و تحقیق 27
1.1.1.6 اولویت بندی و تخصیص بودجه 27
1.1.1.8 مدلهای پیش بینی 27
1.1.1.9 مدلهای هزینه 28
1.1.1.10 مدل زنجیری مارکوف 28
1.1.1.11 اندیس شرایط پل 28
1.1.2 نمونه ای از مشکلات بوجود آمده در پل های تهران به دلیل نبود سیستم مدیریت ونگهداری 29
1.1.2.1 وضعیت کشور در حال حاضر بلحاظ تعریف سیستم مدیریت و نگهداری پلهای راه آهن، پلهای جاده ای و پلهای شهری 30
1.1.2.2 وضعیت موجود نمونه ای از پلهای شهر تهران که به دلیل نبود سیستم مدیریت و نگهداری دچار آسیب شده اند. 31
1.1.2.3 مطالعات میدانی وگزارش وضعیت موجود 31
1.1.2.4 مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود 45
1.1.2.5 مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود 53
1.1.2.6 مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود 58
1.1.2.7 مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود 64
1.1.2.8 مطالعات میدانی وگزارش وضعیت موجود 71
1.1.2.9 مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود 77
1.1.2.30 مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود 82
1.1.2.31 مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود 88
1.1.2.32 مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود 93
1.1.3 مروری بر منابع 99
1.1.3.1 شیوه کالترانز 99
1.1.3.2 اهداف شیوه کالترانز 99
1.1.3.3 ویژگی های الگوریتم های خطر 100
1.1.3.4 الگوریتم تجزیه و تحلیل خطر 101
1.1.3.5 الگوریتم خطر دراز مدت 102
1.1.3.6 الگوریتم خطر دراز مدت 103
1.1.3.7 اهداف شیوه عمل 103
1.1.3.8 سیستم درجه بندی لرزه خیزی 104
1.1.3.9 شیوه بخش حمل و نقل ایلینویز 108
1.1.3.10 اهداف شیوه IDOT 108
1.1.3.11 شیوه دو مرحله ای 108
1.1.3.12 شیوه بخش حمل و نقل ایالت واشنگتن 113
1.1.3.13 اهداف شیوه WSDOT 113
1.1.3.14 معیارهای اولویت بندی 113
1.1.3.15 شیوه های دیگر 116
1.1.3.16 محدودیت های شیوه های موجود 120
1.1.3.17 ترکیب نادرست درجه بندی مرتبط با میزان آسیب پذیری و اهمیت پل 120
1.1.3.18 کمبود مطالعه نوع سازه و مصالح 129
1.1.3.19 کمبود روش هایی برای از پیش بردن اطلاعات ناقص 130
1.1.4 مبنای شبکه های عصبی 132
1.1.4.1 مبنای شبکه های عصبی 132
1.1.4.2 اعصاب مصنوعی 134
1.1.4.3 شبکه های عصبی مصنوعی 136
1.1.4.4 علائم برداری و ماتریسی 139
1.1.4.5 شبکه های عصبی در یک نگاه 141
1.1.4.6 شبکه های عصبی شرکت پذیر 141
1.1.4.7 یادگیری و فراخوانی 143
1.1.4.8 خصوصیات شبکه های عصبی مصنوعی 144
1.1.5 توسعه متدلوژی اولویت بندی پلها 148
1.1.5.1 تعیین عوامل موثر بر اولویت بندی 150
1.1.5.2 داده های ورودی 151
1.1.5.3 داده های هدف 151
1.1.5.4 انتخاب شبکه عصبی 152
1.1.5.5 شبکه عصبی آموزش دیده در نرم افزار MATLAB 152
1.1.5.6 شبکه عصبی در محیط MATLAB 153
1.1.6 مراحل اجرا و نتایج در نرم افزار MATLAB 155
1.1.6.1 تهیه ماتریس ورودی و ماتریس هدف 155
1.1.6.2 شبکه عصبی مورد استفاده در این رساله 160
1.1.6.3 شبکه عصبی در محیط MATLAB 163
1.1.6.4 مراحل اجرای ماتریس ورودی و ماتریس هدف درنرم افزار MATLAB 165
1.1.6.5 نتایج اولویت بندی 11 پل شهری تهران در نرم افزار MATLAB 168
1.1.7 نتیجه گیری و پیشنهادات 171
1.1.7.1 نتیجه گیری 171
1.1.7.2 پیشنهادات 172
1.1.7.3 پیوست ها 174
1.1.7.4 منابع و مراجع 177
1.1.7.5 ABSTRACT 180

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تهيه و تدوين معيارهاي طراحی پلهاي بتني با فلسفه طراحي بر مبنای عملکرد

پلها به عنوان سازه هاي مهم و کليدي در شبكه شرياني راههاي يك کشور، نقش منحصر به فردي را به لحاظ سياسي و نظامي ايفا ميكنند و تامين ايمني و پايداري پل بويژه هنگام وقوع حوادث غير مترقبه مانند زلزله از ضرورت بالايي برخوردار است.
ازآنجا که پل نيز مانند سازه هاي ديگر در معرض خطرات و آسيب هاي زلزله قرار دارد، لازم است نكات ايمني لرزه اي مراحل طراحي، اجرا و نگهداري را با دقت مضاعفي اعمال کرد. در گذشته موضوع فوق اهميت چنداني نداشت و به همين لحاظ بسياري از کشورها ضوابط محكم و خاصي را براي پل در نظر نمي گرفتند، مثلا در آيين نامه طراحي پل آشتو (AASHTO) تا سال ، ١٩٨٩ ضوابط بسيار ابتدايي و دور از واقعيت براي طرح لرزه اي پلها ارائه شده بود

فهرست کامل فصل دوم تهيه و تدوين معيارهاي طراحی پلهاي بتني با فلسفه طراحي بر مبنای عملکرد

2-1) تهيه و تدوين معيارهاي طراحی پلهاي بتني با فلسفه طراحي بر مبناي عملكرد

2.1.1 کلیات 192
2.1.1.1 مقدمه 193
2.1.2 تاریخچه عوامل موثر بر روشهاي طراحي لرزه اي پلها و روش طراحی براساس عملکرد 194
2.1.2.1 مقدمه 195
2.1.3 مفاهیم طراحی براسا عملکرد درساختمانها 199
2.1.3.1 مقدمه 200
2.1.3.2 تجربه نيوزيلند 200
2.1.3.3 تجربه ايالات متحده 200
2.1.3.4 روشهاي تحليل 201
2.1.3.5 روش استاتیکی خطی 201
2.1.3.6 روش دینامیکی خطی 202
2.1.3.7 روش استاتیکی غیرخطی 202
2.1.3.8 روش دینامیکی غیرخطی 202
2.1.3.9 انتخاب روش تحليل مناسب 203
2.1.3.10 اهداف عملكرد 203
2.1.3.11 بررسي موضوعي عملكرد 206
2.1.3.12 جابجایی ها 206
2.1.3.13 ستون ها و تیرهای بتنی 206
2.1.3.14 ضوابط273 FEMA 207
2.1.3.15 ضوابط NZNSEE 207
2.1.3.16 شكل پذيري انحنايي 207
2.1.3.17 مقاومت برشی 208
2.1.3.18 اتصالات تير و ستونهاي بتني 209
2.1.3.19 ديوارهاي بتني 209
2.1.3.20 ستونها و تيرهاي فولادي 209
2.1.3.21 پی ها 209
2.1.4 مروری بر طرح لرزه ای بپل ها براساس عملکرد در آئین نامه های مختلف 211
2.1.4.1 مقدمه 212
2.1.4.2 روند طراحي بر اساس عملكرد براي پلها 213
2.1.4.3 روش موجود طرح لرزه اي پلها 213
2.1.4.4 معيارهاي پيشنهاد شده براي طرح لرزه اي بر اساس عملکرد 214
2.1.4.5 سطوح عملكردATC 215
2.1.4.6 تراز پيشنهادي براي پل ها 216
2.1.4.7 روش جديد طرح لرزه اي پلها در ژاپن 219
2.1.4.8 چكيده مطالب طراحی لرزه ای کالترانس 221
2.1.4.9 مدل سازي نيروهاي وارده به سازه در جهت افقی زمین 221
2.1.4.10 نیاز شکل پذیری جابجایی 222
2.1.4.11 نياز شکل پذيری جابجايي نهائی 223
2.1.4.12 عضو شکل پذير 225
2.1.4.13 ظرفيت جابجائی محلي اعضا 225
2.1.4.14 ظرفيت شکل پذيری جابجايی محلی عضو 227
2.1.4.15 ظرفيت محلی شکلپذيری حداقل 227
2.1.4.16 مشخصات مورد انتظار مصالح اعضای بتنی 227
2.1.4.17 مدل غير خطی فولاد برای اعضای مسلح بتنی شکل پذیر 227
2.1.4.18 فولادگذاری A706 / A706M 228
2.1.4.19 مدل غيرخطی بتن برای اعضای بتنی مسلح شکل پذير 229
2.1.4.20 مشخصات سيمان پرتلند با وزن معمولي 229
2.1.4.21 ظرفيت لنگر پلاستيک برای اعضای بتنی شکل پذير 230
2.1.4.22 نيازهای اجزایی که ازنظر کفایت ظرفیتی کنترل شده اند 230
2.1.4.23 حداقل مقاومت عرضی 230
2.1.4.24 طراحی برشی لرزه ای برای اعضای بتنی شکل پذیر 231
2.1.4.25 ظرفیت اسمی برشی 231
2.1.4.26 ظرفیت برشی بتن 231
2.1.4.27 ظرفیت برشی میلگردها 232
2.1.4.28 ضریب افزایش مقاومت ستون 232
2.1.4.29 نیازو ظرفیت تیر عرشه 233
2.1.4.30 هدف تحليل در آيين نامه کالترانس 233
2.1.4.31 تحلیل استاتیکی معادل 234
2.1.4.32 تلحیل دینامیکی الاستیک 234
2.1.4.33 تحلیل استاتیکی غیرالاستیک 234
2.1.5 بررسی آسیب پذیری لرزه ای براساس معیارهای طراحی لرزه ای کالترانس 235
2.1.5.1 مشخصات پل نمونه 236
2.1.5.2 مراحل اجرای پل 239
2.1.5.3 آنالیز پل درجهت طولی 241
2.1.5.5 آنالیز پل در جهت عرضی 249
2.1.5.6 پایه پل80/10 متری 249
2.1.5.7 محاسبه ظرفيت جابجائی محلي اعضا 249
2.1.5.8 ظرفيت شکل پذيری جابجايی محلی عضو 252
2.1.5.9 نياز شكل پذيري آلي سيستمD 253
2.1.5.10 پايه پل ٢٠ متري 254
2.1.5.11 محاسبه ظرفیت جابجایی محلی اعضا 254
2.1.5.12 ظرفيت شکل پذيری جابجايی محلی عضو 257
2.1.5.13 نياز شكل پذيري آلي سيستمD 257
2.1.6 بررسی مشخصات مصالح درکشور 259
2.1.6.1 مقدمه 260
2.1.6.2 بررسي نمونه هاي بتن 261
2.1.6.3 بررسي نمونه هاي ميلگرد 275
2.1.6.4 ميلگردهاي سايز ١٠ تا 14 277
2.1.6.5 ميلگردهاي سايز 16 تا20 282
2.1.6.6 میلگردهای سایز 22تا25 287
2.1.6.7 نتايج ناشي از آناليز آزمايشات فولاد 291
2.1.6.8 نتايج ناشي از آناليز آزمايشات بتن غير مسلح 291
2.1.7 جمع بندی ونتیجه گیری 293
2.1.7.1 منابع و مراجع 300
2.1.7.2 پیوست ها 303
2.1.7.3 ABSTRACT 311

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مدلسازي، تحليل و بررسي رفتار تجهيزات قفل كننده مورد استفاده در اصلاح رفتار لزهای پلهای موجود

تجهيزات قفلكننده (lock-up Device) كه همچنين با عناوين تكيهگاههاي ديناميكي و يا سيستم انتقـال ضربه (Shock Trasmission Unit) معروفند، امروزه به منظور كنترل غيرفعال بسياري از سازهها تحت بارهـاي ناشي از زلزله و يا باد مورد استفاده قرار ميگيرند. ميتوان گفت كه تجهيزات قفلكننده ،(LUD) گونهاي از ميراگرهاي سيال ويسكوز هـستند كـه اسـتهلاك انرژي در آنها اتفاق نميافتد. اين تجهيزات در سرعتهاي انتقالي كم به طور آزادانه امكـان حركـت را دارنـد، در صورتيكه در هنگام اعمال نيروهاي ديناميكي گذرا (مانند نيروهاي حاصل از زلزله) فعال شده و به يك اتصال صـلب تبديل ميشوند. پس از پايانيافتن نيروهاي ديناميكي، تجهيزات قفـلكننـده (LUD) بـه شـكل غيرفعـال تبـديل ميشوند كه در اين حالت به سازه اجازه ميدهند بطور آزادانه تغييرشـكلهاي حاصـل از انبـساط و انقبـاض حرارتـي انجام شود.
عملكرد اين تجهيزات كاملاً غيرفعال است، با اين حال سازههاي چند جرمـي را قـادر مـيسـازد كـه بـصورت ديناميكي و بدون نياز به استفاده از سيستمهاي كنترل فعال پيچيده و پرهزينه بصورت يكپارچه درآيند

فهرست کامل فصل سوم مدلسازي، تحليل و بررسي رفتار تجهيزات قفل كننده مورد استفاده در اصلاح رفتار لزهای پلهای موجود

3-1 ) مدلسازي، تحليل و بررسي رفتار تجهيزات قفل كننده(LUD)مورد استفاده در اصلاح رفتار لرزهاي پلهاي موجود

3.1.1 كليات 330
3.1.1.1 هدف 331
3.1.1.2 پيشينه تحقيق 332
3.1.1.3 روش كار و تحقيق 333
3.1.2معرفي تجهيزات قفل كننده و بررسي چگونگي مدلسازي این تجهیزات 336
3.1.2.1 معرفي تجهيزات قفل كننده 337
3.1.2.2 بررسي ساختار و چگونگي عملكرد تجهيزات قفل كننده 339
3.1.2.3 خصوصيات فيزيكي مكانيكي تجهيزات قفل كننده 342
3.1.2.4 كاربرد تجهيزات قفل كننده به منظور مقاو مسازي پلهاي موجود 344
3.1.2.5 استفاده از تجهيزات قفل كننده در مقاوم سازي لرزه اي پل CARQUINEZ 347
3.1.2.6 استفاده از تجهيزات قفل كننده در مقاوم سازي لرز هاي پل واقع در مسير 111 CR 348
3.1.2.7 استفاده از تجهيزات قفل كننده در ساخت پلهاي جديد 350
3.1.2.8 كاربرد تجهيزات قفل كننده در ساخت پل SIDNEY LANIER 352
3.1.2.9 کاربرد تجهیزات قفل کننده درساخت پل SECOND BASSEIN CREEK 353
3.1.2.10 آزمايشهاي تأييد كننده صحت عملكرد تجهيزات قفل كننده 355
3.1.2.11 آزمايشهاي انجام شده برروي تجهيزات قفل كننده به كار رفته در پل SECOND BASSEIN CREEK 358
3.1.2.12 مدلسازي تجهيزات قفل كننده 364
3.1.3 معرفي پلهاي مورد مطالعه ومدلسازی آنها 370
3.1.3.1 معرفي پلهاي مورد مطالعه 371
3.1.3.2 پل دو دهانه بتن مسلح با عرشه ساده 371
3.1.3.3 پل تقاطع غير همسطح بزرگراه جلال آل احمد بزرگراه شيخ فضل الله نوري 372
3.1.3.4 معرفی پل 372
3.1.3.5 بررسی ها ومشاهدات کیفی 375
3.1.3.6 انتخاب روش مدلسازي 380
3.1.3.7 شرح مدلسازي پل دو دهانه با عرشه ساده 384
3.1.3.8 مدلسازي عرشه 384
3.1.3.9 مدلسازي كوله ها 385
3.1.3.10 مدلسازي درزهاي انبساط 386
3.1.3.11 مدلسازي پايه مياني 387
3.1.3.12 رابطه تنش – كرنش بتن 388
3.1.3.13 رابطه تنش-کرنش آرماتورها 392
3.1.3.14 طول مفاصل پلاستيك 393
3.1.3.15 اندركنش خاك و سازه 394
3.1.3.16 مدلسازي اندركنش خاك و كوله ها 396
3.1.3.17 مدلسازي اندر كنش خاك و فونداسيون ها 408
3.1.3.18 مدلسازي تكيه گاههاي فولادي 413
3.1.3.19 مدلسازي تكيه گاههاي فولادي لغزشي 415
3.1.3.20 مدلسازي تكيه گاههاي فولادي مفصلي 417
3.1.3.21 محاسبه مقادير مشخصات تكيه گاه هاي فولادي پل دودهانه ساده مورد بررسي 421
3.1.3.22 شرح مدلسازي دو بعدي پل تقاطع غير همسطح بزرگراه جلال آل احمد شيخ فضل الله نوري 425
3.1.3.23 بارگذاري مدل ها 432
3.1.3.24 تحليل ارتعاش آزاد پلهاي مورد مطالعه 436
3.1.3.25 ميرايي مدل ها 444
3.1.3.26 روش انجام تحليل 446
3.1.4 بررسي انواع آسيبهاي لرزه اي وارده برپلها 448
3.1.4.1 مقدمه 449
3.1.4.2 انواع آسيبهاي وارده بر پلها 449
3.1.4.3 واژگوني در محل درزهاي انبساط 449
3.1.4.4 پلهاي با نشيمنگاه هاي كوچك و دهانه هاي ساده 449
3.1.4.5 پل های مورب 450
3.1.4.6 پل های قوسی 451
3.1.4.7 مقید کننده های جابه جایی لرزه ای 451
3.1.4.8 خسارت وارد بر روسازه ها 452
3.1.4.9 خسارت وارد بر تكيه گاهها 455
3.1.4.10 خسارت وارد به زيرسازه ها 457
3.1.4.11 ستون ها 457
3.1.4.12 تیرها 466
3.1.4.13 کوله ها 467
3.1.4.14 پی ها 469
3.1.4.15 ورودی پل ها 470
3.1.4.16 جمع بندی 471
3.1.5 بررسي آسيب پذيري پلهاي مورد مطالعه 472
3.1.5.1 مقدمه 473
3.1.5.2 بررسي آسيب پذيري پل دو دهانه ساده مورد مطالعه 473
3.1.5.3 بررسي آسيب پذيري ديواره پشت نشيمنگاه کوله 473
3.1.5.4 بررسي آسيب پذيري تكيه گاههاي فولادي 478
3.1.5.5 بررسي آسيب پذيري ستونهاي پايه مياني 483
3.1.5.6 بررسي آسيب پذيري ستونهاي پايه مياني تحت اثر اندركنش نيروي محوري لنگر خمشي 483
3.1.5.7 بررسي آسيب پذيري ستونهاي پايه مياني تحت نيروهاي برشي 485
3.1.5.8 بررسي احتمال فرو افتادن عرشه 490
3.1.5.9 جمع بندي نتايج حاصل از بررسي آسيب پذيري پل دو دهانه ساده مورد مطالعه 494
3.1.5.10 بررسي آسيب پذيري پل تقاطع بزرگراه جلال آل احمد – شيخ فضل الله نوري 495
3.1.5.11 بررسي آسي بپذيري تكيه گاههاي فولادي 495
3.1.5.12 بررسي آسيب پذيري ديواره پشت نشيمنگاه كوله 499
3.1.5.13 بررسي احتمال فروافتادن عرشه از روي تكيه گاه ها 500
3.1.6 بهسازي لرزه اي پلهاي مورد مطالعه با سافتاده از تجهیزات قفل کننده 504
3.1.6.1 بهسازي لرزه اي پل دو دهانه ساده 505
3.1.6.2 جمع بندي نتايج حاصل از بهسازي لرزه اي پل دو دهانه ساده مورد مطالعه 517
3.1.6.3 بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه جلال آل احمد – شيخ فضل الله نوري 519
3.1.6.4 بهسازي لرز هاي با تأمين اتصال مناسب ميان انتهاي عرشه و كوله شرقي 520
3.1.6.5 بررسي آسيب پذيري كوله شرقي 520
3.1.6.6 بهسازي لرزه اي با استفاده از تجهيزات قفل كننده 525
3.1.6.7 بررسي آسيب پذيري كوله شرقي 525
3.1.7 تعيين مشخصات و چگونگي نصب تجهیزات قفل کننده مورد استفاده دربهسازی لرزه ای پل ها 530
3.1.7.1 تعيين مشخصات تجهيزات قفل كننده مورد استفاده در بهسازي لرزه اي 531
3.1.7.2 تعيين مشخصات تجهيزات قفل كننده مورد نياز به منظور بهسازي لرزه اي پل دو دهانه ساده 532
3.1.7.3 مشخصات تجهيزات قفل كننده مورد نياز به منظور بهسازي لرزه اي پل آزمايش 535
3.1.7.4 چگونگي نصب تجهيزات قفل كننده 537
3.1.7.5 چگونگي نصب تجهيزات قفل كننده در پل دو دهانه ساده مورد مطالعه 542
3.1.7.6 چگونگي نصب تجهيزات مورد استفاده در پل آزمايش 543
3.1.8 نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات 546
3.1.8.1 نتیجه گیری 547
3.1.8.2 ارائه پيشنهادات 549
3.1.8.3 فهرست منابع 551
3.1.8.4 ABSTRACT 554

قسمت هایی از فصل چهارم بررسي فني و اقتصادي مقاوم سازي شالوده پل هاي بتني در تهران

پلها عناصر كليدي بزرگراه ها تلقي مي شوند و احداث آنها نسبت به بقيـه اجـزاي راه بسـيار پـر هزينـه و بعلت ظرافت ساختار سيستم سازه اي آنها آسيب پذيرترين عناصر شبكه ترابري زميني در برابر زلزله انـد . انهدام تعداد زيادي پل بزرگراهي در زلزله هاي اخير ايالات متحده و ژاپن حتي با وجود بكارگيري آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي در اين زمينه و آيين نامه هاي مدون مسئولان كشورهاي لرزه خيز را متوجه اهميـت مقاوم سازي پلهاي موجود و تدوين ضوابط طراحي كرده است ؛ بدين لحاظ فنون طرح و اجراي عمليـات مقـاوم سـازي لرزهاي پلها با شتاب تصاعـدي رو به فزونـي دارد . كسـب آگـاهي از روشـهاي ممكـن و فن آوري موجود بويژه در مرحله اول پروژه هاي طراحي، كه كمتر به محاسبه و بيشتر بـه طرحهـاي كلـي متكي است سودمند خواهد بود .
شبكه راه ايران داراي بيش از 140،200كيلومتر خطوط راه شامل بزرگراهها و بيش از 5،090كيلومتر خط راه آهن مي باشد . در حدود 10،000پل مهم موجودند كه دهانه اي بيش از ده متـر دارنـد . زلزلــه هـاي دهه هاي گذشته نشان داده اند كه بسياري از پلهاي موجود آسيب پذيرند

فهرست کامل فصل چهارم بررسي فني و اقتصادي مقاوم سازي شالوده پل هاي بتني در تهران

4-1 ) بررسي فني و اقتصادي مقاوم سازي شالوده پل های بتنی درتهران

4.1.1 كليات 575
4.1.1.1 مقدمه 576
4.1.1.2 آسيبهاي وارد شده بر پلها در زلزله هاي گذشته 579
4.1.1.3 معيار شكست لرزه اي پلهاي بزرگراهي 599
4.1.1.4 شكست برشي 600
4.1.1.5 شكست خمشي 600
4.1.1.6 آسيب ديدگي روسازه ها 601
4.1.1.7 خسارت زيرسازه اي 601
4.1.1.8 شكست شالوده 601
4.1.1.9 خسارات به تكيه گاه كناري و خاكريز تقرب 602
4.1.1.10 عدم وجود تكيه گاه كافي 602
4.1.1.11 ضعف اتصالات 603
4.1.1.12 ضربه قطعات مجاور 603
4.1.1.13 كمانش بادبندها 603
4.1.1.14 ارزيابي احتمالاتي خسارت لرزه اي پلهاي بزرگراهي 604
4.1.1.15 بررسي آسيب پذيري بعضي از اجزاي پل 606
4.1.1.16 درس هايي از خسارات زلزله براي طراحي لرزه ا ي پلها 609
4.1.1.17 عكسهاي از حالات مختلف شكست پل در اثر زلزله 611
4.1.2 روشهاي موجود تحليل وطراحي شالوده ها 617
4.1.2.1 انواع و وظايف شالوده ها 618
4.1.2.2 عوامل موثر در طراحي شالوده هاي بتن مسلح 620
4.1.2.3 اصول طراحي شالوده ها 622
4.1.2.4 كنترل تنش در خاك 622
4.1.2.5 طراحي سازه ا ي شالوده 622
4.1.2.6 شالوده هاي نواري پاي ديوار 623
4.1.2.7 طراحي شالوده هاي منفرد 624
4.1.2.8 شالوده هاي مركب دو ستوني 627
4.1.2.9 شالوده هاي نواري، شبك هاي و گسترده 628
4.1.3 روشهاي ارزيابي و بهسازي شالوده های موجود 630
4.1.3.1 مقدمه 631
4.1.3.2 طبقه بندي پل ها 638
4.1.3.3 ارزيابي اوليه پل موجود 640
4.1.3.4 رتبه بندي و آسيب پذيري پل 640
4.1.3.5 درجه آسيب پذيري 641
4.1.3.6 درجه خطرپذيري لرزه اي 643
4.1.3.7 روش ارزيابي لرزه اي پلها به روش ظرفيت به نياز 644
4.1.3.8 شيوه تحليل براي ارزيابي پل به روش ظرفيت به نياز 644
4.1.3.9 تعيين نيروها و تغيير مكانها در روش ظرفيت به نياز 646
4.1.3.10 روش محاسبه نسبت ظرفيت به نياز 647
4.1.3.11 نسبت ظرفيت به نياز براي چرخش و يا تسليم شالوده 654
4.1.3.12 نسبت ظرفيت به نياز براي مهار آرماتور طولي ستون در شالوده 661
4.1.3.13 نسبت ظرفيت به نياز براي شكست پي ناشي از روانگرايي خاك 669
4.1.3.14 روشهاي مقاوم سازي شالودهها 673
4.1.3.15 مقدمه 673
4.1.3.16 مقاومت خمشي 674
4.1.3.17 مقاومت برشي 677
4.1.3.18 مهار آرماتور ستون 678
4.1.3.19 مقاومت واژگوني 679
4.1.3.20 شمع ها 680
4.1.3.21 پل ها روي خاكهاي روانگرا 680
4.1.4 ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل انتخابی 684
4.1.4.1 مقدمه 685
4.1.4.2 طبقه بندي پلهاي بزرگراهي شهر تهران 686
4.1.4.3 طبقه بندي پلهاي بزرگراهي براساس نوع عرشه 697
4.1.4.4 طبقه بندي پلهاي بزرگراهي بر اساس نوع پايه 698
4.1.4.5 طبقه بندي پلهاي بزرگراهي بر اساس نوع شالوده 698
4.1.4.6 طبقه بندي پلهاي بزرگراهي شهر تهران بر اساس تركيبي از انواع پايه ، عرشه و شالوده 699
4.1.4.7 انتخاب نوع پل مورد مطالعه در اين پروژه 701
4.1.4.8 معرفي پل خيابان ملاصدرا روي بزرگراه چمران 701
4.1.4.9 عكسهايي از نماهاي مختلف پل 705
4.1.4.10 معرفي برنامه كامپيوتري و آيين نامه مورد استفاده در تحليل 709
4.1.4.11 بارگذاري 709
4.1.4.12 بار زنده 709
4.1.4.13 اثر ضربه 711
4.1.4.14 بار مرده 711
4.1.4.15 بار باد 712
4.1.4.16 بار زلزله 712
4.1.4.17 پروسه آناليز پل و محاسبه نيروهاي وارد بر پي 713
4.1.4.18 تحليل استاتيكي پل 713
4.1.4.19 تحليل ديناميكي طيفي چند مودي 721
4.1.4.20 تحليل و كنترل ظرفيت شالوده 729
4.1.4.21 ظرفيت باربري خاك 729
4.1.4.22 كنترل ظرفيت برشي شالوده 731
4.1.4.23 کنترل برش خمشی 731
4.1.4.24 كنترل برش پانچ 732
4.1.4.25 كنترل ظرفيت خمشي 733
4.1.4.26 كنترل ظرفيت خمشي با توجه به روشهاي طراحي 733
4.1.4.27 كنترل ظرفيت خمشي با توجه به روشهاي طراحي 735
4.1.4.28 محاسبه نسبت ظرفيت به نياز جهت پايه ها و شالوده ها 735
4.1.4.29 محاسبه نسبت ظرفيت به نياز براي روانگرائي 746
4.1.4.30 نتايج محاسبات و كنترل هاي صورت گرفته 747
4.1.5 بهسازي و مقاوم سازي پل انتخابی 748
4.1.5.1 مقدمه 749
4.1.5.2 مقاومسازي شالوده 750
4.1.5.3 افزایش ظرفیت باربری 750
4.1.5.4 افزايش مقاومت خمشي 752
4.1.5.5 جزئيات اجراي بهسازي 754
4.1.6 اقتصاد مقاوم سازي پل ها 756
4.1.6.1 اقتصاد مقاوم سازي 757
4.1.6.2 نتيجه گيري و پیشنهادات 759
4.1.6.3 پيوست 762
4.1.6.4 مراجع ومنابع 768
4.1.6.5 واژه نامه فني وتخصصی 772
4.1.6.6 ABSTRACT 778

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تحلیل قابلیت اطمیىان پلُ های بتن مسلح در معزض خًوردگی

پلهای بتن مسلح در طول عمرشان در معرض انواع آسیبهای ناشی از بارگذاری و شرایط محیطی قرار می گیرند. خوردگی میلگردهای مدفون در بتن عرشه و روسازه ناشی از نفوذ یونهای کلراید نمکهای یخ زدا یا محیطهای خورنده به عنوان اصلی ترین مکانیزم آسیب و زوال در پلها شناسایی شده است. فرایند خوردگی علاوه بر اینکه منجر به کاهش سطح مقطع فولاد مصرفی میشود، اسیبهای دیگری نظیر ترک خوردگی در پوششی بتن، پکیدگی بتن و لایه لایه شدن ان را نیز به دنبال دارد. مطالعات متعددی نشان داده است که در اینگونه سازه ها حالات حدی قابلیت بهره برداری، نظیر عرض ترک ناشی از خوردگی، در مقایسه با حالات حدی نهایی، نظیر مقاومت خمشی و یا برشی مقطع، زودتر تحت تاثیر قرار می گیرند. به همین دلیل بخش قابل توجهی از بودجه های نگهداری پل ها به تعمیر و ترمیم خرابی های ناشی از خوردگی به دلیل حفظ سطوح بهره برداری مناسب هزینه می شود. این تصمیمات بر مبنای گزارش بازرسی های دوره ای اتخاذ می گردد. این بازرسی ها عمدتا چشمی بوده و در شرایط خاصی نظیر عدم امکان دسترسی به بخشهایی از سازه یا به دلیل شدت و گستره زیاد خرابی بازرسیهای دقیق با فناوری آزمایشهای غیرمخرب نیز صورت می گیرد.

فهرست کامل فصل پنجم تحلیل قابلیت اطمیىان پلُ های بتن مسلح در معزض خًوردگی

5-1 ) تحلیل قابلیت اطمینان پل های بتن مسلح درمعرض خوردگی

5.1.1 چکیده 780
5.1.2 مقدمه 780
5.1.3 ارائه مدلهای خوردگی وبارگذاری پل 781
5.1.4 مدل شروع خوردگی 781
5.1.5 مدل گسترش خوردگی 781
5.1.6 مدل بار زنده 782
5.1.7 معادلات حدی وتحلیل قابلیت اطمینان 782
5.1.8 نتایج تحلیل 783
5.1.9 تاثیر تعمیرات جایگزینی بتن درقسمت های ترک خورده 785
5.1.10 نتیجه گیری 785
5.1.11 مراجع 786

5-2 ) برسی نظام اولویت بندی تعمیر ونگهداری براساس سیستم مدیریت پل بر مبنای بازرسی 175 پل بزرگ استان خوزستان

5.2.1 خلاصه 787
5.2.2 مقدمه 788
5.2.3 ضرورت واهداف تحقیق 788
5.2.4 تعریف سیستم مدیریت پل 788
5.2.5 شیوه درجه بندی عملکرد وارزیابی وضعیت پل های بتنی 788
5.2.6 محاسبه شاخص وضعیت 789
5.2.7 مطالعه موردی 789
5.2.8 نتیجه گیری 792
5.2.9 پیشنهادات 793
5.2.10 مراجع 793

5-3 ) توسعه الگوریتم های اولویت بندی پلها جهت تعمیرات و نگهداری(مطالعه موردی پلهای بزرگ حوزه استحفاظی استان ایلام)

5.3.1 چکیده 794
5.3.2 مقدمه 794
5.3.3 پیشینه تحقیق 795
5.3.4 مدیریت پل 798
5.3.5 مدل استفاده شده دراین تحقیق 800
5.3.6 تعریف شبکه های عصبی 800
5.3.7 خصوصیات شبکه های عصبی مصنوعی 800
5.3.8 انتخاب شبکه عصبی 801
5.3.9 داده های نرم افزار 801
5.3.10 پردازش داده ها 801
5.3.11 الگوریتم مدل اولویت بندی پل ها دراین رساله 801
5.3.12 روش کار 802
5.3.13 داده های ورودی 802
5.3.14 تعیین عوامل موثربراولویت بندی 802
5.3.15 داده های هدف 803
5.3.16 ماتریس ورودی وماتریس هدف 803
5.3.17 انتخاب شبکه عصبی مورد استفاده در این تحقیق 804
5.3.18 توابع انتقال 804
5.3.19 مراحل اجرای پروژه درنرم افزار MATLAB و نتایج تحقیق 805
5.3.20 نتیجه گیری 807
5.3.21 منابع 807

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید