50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی سیستم کنترل فعال نویز تک کاناله و چند کاناله

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سیستم کنترل فعال نویز تک کاناله و چند کاناله است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی و بهینه سازی و شبیه سازی سیستم کنترل فعال نویز تک کاناله بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش الگوریتم حداقل میانگین مربعات چند مرحله ای و کاربرد آن در کنترل فعال نویز بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش سیستم کنترل فعال چند کاناله بررسی شده است

امروزه با پيشرفت روزافزون صنعت و تكنولوژي، توسعهء شهرهاو افزايش جمعيت، آلودگي صوتي بـه يكـي از مـشكلات جوامع بشري تبديل شده و نياز به حذف يا به نحوي تضعيف اصوات مزاحم به ويـژه در محيطهـاي صـنعتي بـه خـوبي احساس مي شود.
شيوهء معمول كاهش نويز صوتي استفاده از روشهاي غير فعال و جاذبهاي صوتي ميباشـد،كه ايـن روش در فركانـسهاي پايين به علت طول موج بلند نويز صوتي قابل استفاده نيست. از اين رو به منظور تضعيف اصـوات فركـانس پـايين از سيستمهاي حذف فعال نويز استفاده مي كنند، كه كارآيي آن نسبت به روشهاي غير فعال بسيار بيـشتر اسـت. در ايـن روش به بياني از جمع آثار استفاذه ميگردد؛ بدين ترتيب كه سيگنالي با دامنه مساوي و اختلاف فاز ۱۸۰درجـه نـسبتبه نويز اصلي ايجاد شده و باعث تضعيف نويز اصلي مي گردد.در بسياري از كاربردهاي ، ANC هدف تضعيف نويز فركانس پايين در يك كانال باريك مي باشد.تا زماني كـه فركـانس نويز زير فركانس قطع كانال باشد، انتشار صوت به صورت يك بعدي بوده و مي توان از سيستم تك كانالـه بـراي حـذف چنين نويزي استفاده كرد.

قسمت هایی از فصل اول بررسی و بهینه سازی و شبیه سازی سیستم کنترل فعال نویز تک کاناله

در سيستم ANC پيشخور از دو سنسور، يكي به منظور اندازه گيري سيگنال مرجع و ديگري بـه منظـور انـدازه گيـري سيگنال خطاي باقيمانده استفاده مي شود. به عبارتي نويزناشي از منبع نويز قبل از رسيدن بـه منبـع ثانويـه در بـالاي كانال اندازه گيري شده و سيگنال مرجع توليد مي گردد.
به طور كلي دو نوع نويز باند پهن و باند باريك در محيط وجود دارند.نويز باند پهن به وسيلهء اغتـشاشاتي كـه تـصادفي هستند ايجاد مي گردد.در مقابل، در نويز باند باريك قسمت اعظم يا تقريبا” همهء انرژي در فركانسهاي خاصي متمركـز شده و بنابراين چنين نويزي داراي ماهيت تناوبي مي باشد. بر اين اساس سيستمهاي ANC پيشخور به دو دستهء باند پهن و باند باريك تقسيم مي شوند

فهرست کامل فصل اول بررسی و بهینه سازی و شبیه سازی سیستم کنترل فعال نویز تک کاناله

1-1 ) بررسی وبهینه سازی وشبیه سازی سیستم کنترل فعال نویز تک کاناله

چکیده 16
مقدمه 17
1.1.1 فصل اول مقدمه 19
1.1.1.1 مقدمه 20
2.1.1.1 تاریخچه- 20
3.1.1.1 جاذبه های فعال و غیرفعال 22
4.1.1.1 ضرورت حذف نویز 22
5.1.1.1 ضرورت سیستم های حذف فعال نویز 23
6.1.1.1 کاربرد های سیستم حذف فعال نویز 25
7.1.1.1 چشم انداز آینده 34

2.1.1 فصل دوم اصول کلی سیستم های حذف فعال نویز 36
1.2.1.1 اصول اولیه سیستم های ANC 37
2.2.1.1 معرفی فیلترهای IIRوFIR 40

3.1.1 فصل سوم سیستم حذف فعال نویز تک کاناله 51
1.3.1.1 معرفی سیستم حذف فعال نویز تک کاناله 52
2.3.1.1 کنترل فعال نویز به روش پیشخور 54
3.3.1.1 کنترل فعال نویز به روش پسخور 61
4.3.1.1 سیستم ANCهایبرید 64
5.3.1.1 اثر مسیر ثانویه 65
6.3.1.1 الگوریتم FXLMSتک کاناله 69
7.3.1.1 کاهش کارایی سیستم دراثر خطای سیگنال فیلترشده تخمین مسیر ثانویه 75
8.3.1.1 روش حداقل مربعات 76

4.1.1 فصل چهارم کاربرد فیلتر لتیس در ANC 91
1.4.1.1 مقدمه 92
2.4.1.1 پیش بینی کننده خطی پیشخور 94
3.4.1.1 پیش بینی کننده خطی پسخور 97
4.4.1.1 رابطه بین پیش بینی کننده های پیشخور وپسخور 98
5.4.1.1 فیلترهای خطای پیش بینی 100
6.4.1.1 ویژیگی های خطاهای پیش بینی 100
7.4.1.1 ساختار لتیس 102
8.4.1.1 الگوریتم SALF 110
9.4.1.1 خواص همگرایی ساختار SALF 113
10.4.1.1 NEW SALF 119
11.4.1.1 آنالیز عملکرد ساختارهای SALF 124
12.4.1.1 الگوریتم FXGAL 131

5.1.1 فصل پنجم فیلتر RLSL 133
1.5.1.1 پیش بینی کننده فوروارد با حداقل مربعات 134
2.5.1.1 پیش بینی کننده پسخور باالگوریتم حداقل مربعات 136
3.5.1.1 حداقل مربعات باقیلتر لتیس 138
4.5.1.1 الگوریتم RLSL 142

6.1.1 فصل ششم شبیه سازی سیستم ANC تک کاناله 161
1.6.1.1 شبیه سازی و بررسی عملکرد الگوریتم ها 162

7.1.1 فصل هفتم نتیجه گیری 181
1.7.1.1 نتیجه گیری 182
2.7.1.1 پیشنهادات 185
3.7.1.1 پیوست 188
4.7.1.1 منابع 190

1-2 ) مقايسهء عملكرد سيستمهايANC پيشخور و پسخورتك كاناله در تضعيف نويز سينوسي و هارمونيكهاي آن

1.2.1 چکیده 203
2.2.1 مقدمه 203
3.2.1 سیستم حذف فعال نویز تک کاناله 204
4.2.1 سیستم ANC پیخور تک کاناله 204
5.2.1 سیستم ANC پسخور وفقی تک کاناله 206
6.2.1 نتایج شبیه سازی 208
7.2.1 نتیجه گیری 210
8.2.1 منابع 210

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم الگوریتم حداقل میانگین مربعات چند مرحله ای و کاربرد آن در کنترل فعال نویز

وجود سر و صداي ناخواسته در جوامع شهري و صنعتي جلوه ديگري از آلودگيهاي زيست محيطي است كه تاثير آزار دهنده در محيط كار و زندگي افراد دارد.
از اين نوع آلاينده ها كه با بسياري از صنايع مرتبط است با عنوان نويزهاي صوتي ياد مي شود. اين آلايش ها اگر به شكل مناسب كنترل نشوند مي توانند عوارض متعددي را براي افراد حاضر در محيط پديد آورند. دو عارضه مستقيم براي نويز صوتي ذكر شده است، عارضه اول آن است كه نويز صوتي در كوتاه مدت موجب خستگي ذهني شنونده مي شود و تمركز او را كاهش ميدهد كه اين امر اغلب موجب تاثير گذاري بر عملكرد افراد، پريشاني و حواس پرتي ايشان مي گردد. عارضه دوم كه تنها در اثر قرار گرفتن دراز مدت در محيط داراي نويز صوتي با دامنه بالا بوجود مي آيد كاهش قدرت شنوايي افراد را بدنبال خواهد داشت. براي كنترل نويز صوتي دو روش كلي مورد استفاده قرار مي گيرد كه از آنها با عناوين كنترل غير فعال و كنترل فعال نويز (ANC) ياد مي شود.

فهرست کامل فصل دوم الگوریتم حداقل میانگین مربعات چند مرحله ای و کاربرد آن در کنترل فعال نویز

2-1) الگوریتم حداقل میانگین مربعات چند مرحله ای و کاربرد آن در کنترل فعال نویز

چکیده 222
مقدمه 223
1.1.2 فصل اول آشنايي با كنترل فعال نويز 230
1.1.1.2 كنترل فعال نويز 231
2.1.1.2 نويزهاي باند پهن و باند باريك 234
3.1.1.2 راهكارهاي كنترل فعال نويز 234
4.1.1.2 كنترل فعال نويزهاي باند باريك 238
5.1.1.2 كنترل فعال نويز چند كاناله 239

2.1.2 فصل دوم فيلترهاي وفقي و الگوريتم LMS 241
1.2.1.2 فيلترهاي وفقي 242
2.2.1.2 معيار عملكرد MSE 246
3.2.1.2 روش تندترين شيب 250
4.2.1.2 الگوريتم LMS 252
5.2.1.2 پايداري الگوريتم LMS 253

3.1.2 فصل سوم الگوریتم MSLMS 259
1.3.1.2 اصول حاكم بر الگوريتم پيشنهادي 260
2.3.1.2 الگوريتم حداقل ميانگين مربعات چند مرحلهاي 264
3.3.1.2 پايداري الگوريتم MSLMS 269
4.3.1.2 مقايسه سرعت همگرايي در الگوريتم هاي LMS و MSLMS 275

4.1.2 فصل چهارم الگوریتم های FXLMSوMSFXLMS 279
1.4.1.2 مسير ثانويه 280
2.4.1.2 الگوريتم FXLMS در ANC با راهكار پيشرو 282
3.4.1.2 نتخاب اندازه پله 284
4.4.1.2 شناسايي مسير ثانويه 285
5.4.1.2 تركيب الگوريتم هاي FXLMS و MSLMS 287

5.1.2 فصل پنجم شبیه سازی کامپیوتری 296
1.5.1.2 مشخصات مدل فرايند 297
2.5.1.2 شبيه سازي سيستم هاي ANC مبتني بر LMS و MSLMS 298
3.5.1.2 شبيه سازي سيستم هاي ANC مبتني بر FXLMS و MSFXLMS 307

6.1.2 فصل ششم نتیجه گیریو پیشنهادات 319
1.6.1.2 نتیجه گیری پژوهش 320
2.6.1.2 پیشنهادات 322
3.6.1.2 پیوست ها 324
4.6.1.2 منابع 334

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم سیستم کنترل فعال چند کاناله

امروزه با پیشرفت روزافزون صنعت و تکنولو ژي، توسعه شهرهاو افزایش جمعیت، آلودگی صوتی به یکی از مشکلات جوامع بشري تبدیل شده و نیاز به حذف یا به نحوي تضعیف اصوات مزاحم به ویژه در محیطهاي صنعتی به خوبی احساس می شود.سر و صدا شایع ترین عامل فیزیکی زیان آور در محیط کار می باشد . یکی از مشکلات بهداشتی که در مواجهه با صداي بیش از حد مجاز بروز می کند ، افت شنوایی است . افت شنوایی مکالمۀ فرد با دیگران را دچار اختلال کرده ، باعث می شود فرد علائم هشدار دهنده را نشنود و مشکلات ارتباطی، استرس و کاهش بهره وري را به همراه دارد. با توجه به این که مواجهه با صدا می تواندکارایی فرد را به خصوص در کارهاي فکري تحت تأثیر قرار دهد و نیز این موضوع که هزینۀ افت شنوایی ناشی از مواجهه با صدا بسیار بالا است و براي مثال در کشوري مانند ایالات متحده این هزینه بالغ بر صدها میلیون دلار می باشد ، نیاز به رسیدگی به معضل سر و صدا و پیشگیري از بروز افت شنوایی ناشی از مواجهه با صدا از دیدگاه اقتصادي نیز قابل توجیه است. بیشتر سرو صدا در صنایع ناشی از کارکرد تجهیزات دوار صنعتی مثل نویز موتورها ، کمپرسورها و فنها می باشد که اکثرا پریودیک هستند و الگوریتهاي خاصی جهت کاهش این نوع نویزها وجود دارد.یکی از این الگوریتم ها الگوریتم FXLMS می باشد

فهرست کامل فصل سوم سیستم کنترل فعال چند کاناله

3-1 ) سیستم کنترل فعال نویز چندکاناله

1.1.3 چکیده 338
2.1.3 مقدمه 338
3.1.3 اصول کارسیستم های ANC 339
4.1.3 تعیین تابع تبدیل محیط آکوستیکی 341
5.1.3 شبیه سازی سیستم ANC با کامپیوتر 343
6.1.3 پیاده سازی سیستم ANC 344
7.1.3 نتیجه گیری 345
8.1.3 منابع 345

3-2 ) بهينه سازي همزمان موقعيت بلندگوها و ميكروفن ها توسط الگوريتم ژنتيك در سيستم ANC چند كاناله با تابع هدف جديد در حضور زنش

1.2.3 چکیده 346
2.2.3 مقدمه 346
3.2.3 مكانيابي موقعيت ميكروفن ها و بلندگوها 347
4.2.3 الگوريتم ژنتيك 347
5.2.3 پياده سازي عملي نتايج الگوريتم ژنتيك 350
6.2.3 نتیجه گیری 251
7.2.3 منابع 351

3-3 ) بهبود نرخ انتقال مطمئن داده در كانال هاي ارتباطي مستعد خطا مبتني بر كدينگ تصحيح خطاي BCH و SOLOMON-REED

1.3.3 چکیده 352
2.3.3 مقدمه 352
3.3.3 کد تصحیح خطا BCH 353
4.3.3 شبیه سازی 355
5.3.3 نتیجه گیری 356
6.3.3 منابع 356

3-4 ) مدلسازیو کنترل چندکاناله فعال صدا سیستم سه بعدی سازه-آکوستیک با بارگیری همزمان عملگرهای پیزوالکتریک وبلندگو

1.4.3 چکیده 357
2.4.3 مقدمه 357
3.4.3 مدلسازیو معادلات حاکم برمحفظه کوپل سازه-آکوستیک 357
4.4.3 نتایج شبیه سازی 361
5.4.3 شبیه سازی تاثیر انواع عملگرهادرکنترل چندکاناله صدا 362
6.4.3 نتیجه گیری 364
7.4.3 منابع 364

3-5 ) کاهش فعال نویز صوتی درصنایع بااستفاده از الگوریتم FXLMS برای نویز های پریودیک

1.5.3 چکیده 365
2.5.3 مقدمه 365
3.5.3 استخراج الگوریتم FXLMS 367
4.5.3 شبیه سازی 369
5.5.3 نتیجه گیری 372
6.5.3 منابع 372

3-6 ) كنترل فعال نويز با استفاده از وفقي

1.6.3 چکیده 374
2.6.3 مقدمه 374
3.6.3 كنترل فعال نويز 374
4.6.3 ANCچندکاناله 376
5.6.3 سيستم متعادل كننده فعال نويز 377
6.6.3 نتیجه گیری 379
7.6.3 منابع 379

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید