50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی بهینه موتور جریان مستقیم بدون جاروبک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی بهینه موتور جریان مستقیم بدون جاروبک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش کنترل بدون جاروبک در حالت تغییر تدریجی سرعت بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی بهینه موتور جریان مستقیم بدون جاروبک به منظور کاهش گشتاور دندانه بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش آنالیز و بهینهسازی موتور الکتریکی جریان مستقیم بدون جاروبک با هدف کاهش گشتاور بررسی شده است

طبق استاندارد انجمن ملی سازندگان یك موتور جریان مستقیم بدون جاروبك، ماشین دوار خود سنکرونی است که دارای روتور مغناطیس دائم بوده و از موقعیتهای مشخصی از شافت دوار روتور، جهت کموتاسیون الکترونیکی استفاده میشود. این موتور میتواند همراه با درایوهای الکترونیکی مربوطه بصورت مجتمع باشد یا اینکه موتور از درایو مربوطه جدا باشد. موتورهای BLDC به سبب ویژگیهایی از جمله نویز پایین، بهره ی بالا، کاهش ملزومات تحریك، نگه داری کم و طول عمر بیشتر، سهولت در کنترل و ساختار مجتمع و متراکم و شتاب گیری سریع و قابلیت اطمینان بالا به طور گسترده در صنایع اتومبیل سازی و هوافضا و پزشکی و تجهیزات اتوماسیون و ابزار دقیق و لوازم خانگی مورد استفاده قرار میگیرند

قسمت هایی از فصل اول کنترل بدون جاروبک در حالت تغییر تدریجی سرعت

یک موتور بدون جاروبک، ماشين دوار خود سـنکرونی اسـت کـه دارای روتـور مغنـاطيس دائـم بـوده و از موقعيتهای مشخصی از شافت دوار روتور، جهـت کموتاسـيون الکترونيکـی اسـتفاده مـیشـود. ایـن موتـور میتواند همراه با درایوهای الکترونيکی مربوطه بصورت مجتمع باشد یا اینکه موتـور از درایـو مربوطـه جـدا باشد. این موتور دارای سيم پيچی استاتور بوده و یک روتور مغناطيس دائم برجسـته از جـنس آهـن نـرم دارد. سيم پيچهای استاتور از یک منبع تغذیه اوليه جریان مستقيم و توسط یک ماتریس از سوئيچهای حالـت جامـد تغذیه گشته و عمل کنترل با استفاده از سنسورهای وضعيت و با منطقی مشخص انجام میشـود. در غيـاب یک رگولاتور، سرعت موتور با ولتاژ جریان مستقيم اوليه متناسب میباشد. برای چرخيدن یک موتور جریان مستقيم بدون جاروبک، سيم پيچهای استاتور باید به ترتيب با توجه به موقعيت روتور کليدزنی شوند. برخلاف موتورهای القایی و سنکرون در موتورهای جریان مستقيم بدون جاروبک همواره دو فاز از سه فاز، موتور جریان را هدایت میکند، لذا با پایش ولتاژ ضد محرکه فاز خاموش، میتوان لحظهی عبور از صفر آن را تعيين نمود. اکثر درایوهای موتور جریان مستقيم بدون جاروبک با استفاده از اینورترهای منبع ولتاژ، طراحی و تجاری سازی شدهاند که به دليل قابليت اطمينان پایين و افزایش هزینهها امروزه اینورترهای منبع جریان مورد توجه قرار گرفتهاند. برای کنترل موتورهای جریان مستقيم بدون جاروبک، روشهای زیادی ارائه شده است که هر کدام پيچيدگیهای خاص خود را دارد، استفاده از الگوریتمهای هوشمند نيز برای کنترل این موتورها در سالهای اخير متداول شده است. از جمله متداولترین روشها که در صنایع مختلف بطور گسترده استفاده میشود روش مدولاسيون پهنای پالس است

فهرست کامل فصل اول کنترل بدون جاروبک در حالت تغییر تدریجی سرعت

1-1 ) کنترل سرعت موتور های BLDCبا استفاده از روش SDREدر حالت گشتاور متغیر

1.1.1 چکیده 1 2.1.1 مقدمه 1 3.1.1 موتور های BLDC 2 4.1.1 معادله ریكاتی وابسته به حالت 3 5.1.1 نتایج شبيه سازی 4 6.1.1 منابع 5

1-2 ) کنترل بدون جاروبک در حالت تغییر تدریجی سرعت با استفاده از کننده کنترل SDRE

1.2.1 چکیده 6 2.2.1 مقدمه 6 3.2.1 موتور های BLDC 7 4.2.1 معادله ریكاتی وابسته به حالت 8 5.2.1 نتایج شبیه سازی 8 6.2.1 منابع 10

1-3 ) کنترل سرعت موتور های BLDCبا استفاده از روش SDREدر حالت گشتاور متغیر

1.3.1 چکیده 11 2.3.1 مقدمه 11 3.3.1 موتور های BLDC 12 4.3.1 معادله ریكاتی وابسته به حالت 13 5.3.1 نتایج شبيه سازی 15 6.3.1 منابع 17

1-4 ) کنترل BLDC در حالت تغییر ناگهانی سرعت با استفاده از کنترل کننده معادله ریکاتی وابسته به حالت

1.4.1 چکیده 18 2.4.1 مقدمه 18 3.4.1 موتور های BLDC 19 4.4.1 معادله ریكاتی وابسته به حالت 20 5.4.1 نتایج شبیه سازی 22 6.4.1 منابع 25

1-5 ) کنترل BLDC در حالت تغییر تدریجی سرعت با استفاده از کنترل کننده SDRE

1.5.1 چکیده 26 2.5.1 مقدمه 26 3.5.1 موتور های BLDC 27 4.5.1 معادله ریكاتی وابسته به حالت 28 5.5.1 نتایج شبیه سازی 30 6.5.1 منابع 33

1-6 ) شبیه سازی یک موتور جریان مستقیم بدون جاروبک(BLDC) با استفاده از تغذیه اینورتر منبع جریان(CSI) و بکارگیری تکنیک مدولاسیون پهنای پالس بردار فضایی (SVPWM) به منظور بهبود نوسانات خروجی سرعت و گشتاور

1.6.1 چکیده 34 2.6.1 مقدمه 34 3.6.1 ساختار موتور جریان مستقیم بدون جاروبک BLDC 36 4.6.1 مدلسازی ریاضی موتور BLDC مغناطیس دائم 36 5.6.1 مدولاسیون پهنای پالس بردار فضایی(SVPWM) 38 6.6.1 مفهوم بردار فضایی 38 7.6.1 اینورترهای منبع جریان با مدولاسیون پهنای پالس PWM 39 8.6.1 نمای اینورتر منبع ولتاژ استفاده شده در موتور جریان مستقیم بدون جاروبک 39 9.6.1 نمای اینورترپیشنهادی منبع جریان درموتور DC بدون جاروبک 40 10.6.1 شبیه سازی موتور DC بدون جاروبک 41 11.6.1 نتایج شبیه سازی 43 12.6.1 نتیجه گیری 43 13.6.1 منابع 50

1-7 ) کنترل سرعت موتور جریان مستقیم بدون جاروبک در خودرو برقی

1.7.1 چکیده 52 2.7.1 مقدمه 52 3.7.1 روش کنترل سرعت پموتور يشنهادی BLDC 53 4.7.1 طراحی مبدل نیم پل باک PFC مبتنی بر رادیو BLDC 54 5.7.1 مدل سازی درایو BLDC پیشنهادی 55 6.7.1 ارزیابی کارایی رادیو PFC پیشنهادی 57 7.7.1 نتیجه گیری 62 8.7.1 منابع 62

1-8 ) کنترل سرعت موتور جریان مستقیم بدون جاروبک با کنترل کننده انتگرالی-تناسبی

1.8.1 چکیده 64 2.8.1 مقدمه 64 3.8.1 ساختمان موتور 65 4.8.1 مدل سازی موتور 66 5.8.1 روش های تعیین موقعیت رتور 67 6.8.1 ترتیب کلید زنی سوئیچ هاي اینورتر براساس رمزگشایی از سنسورهاي اثرهال 67 7.8.1 مروري بر روشهاي کنترل سرعت موتور BLDC 70 8.8.1 شبیه سازي روش پیشنهادي 71 9.8.1 نتیجه گیری 75 10.8.1 منابع 75

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی بهینه موتور جریان مستقیم بدون جاروبک به منظور کاهش گشتاور دندانه

موتورهاي جریان مستقیم بدون جاروبک BLDC به علت ویژگی هاي ارزنده اي که دارند، از جمله چگالی گشتاور بالا، میزان صدا کم و … به صورت گسترده در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجا که این موتورها به صورت گسترده در مواردي که نیاز به ریپل گشتاور کمی دارند مانند صنایع رباتیک ، کنترل توان الکتریکی و… مورد استفاده قرار می گیرند، کاهش گشتاوردندانه اي در این موتورها مورد توجه قرار گرفته است. کاهش رپیل گشتاور تنها شامل کاهش گشتاور دندانه اي نمی باشند وتمامی انواع ریپل هاي گشتاور را شامل می شود.این کاهش ریپل باید به گونه اي صورت گیرد که متوسط گشتاور مفید کاهش قابل توجهی پیدا نکند و همچنین شکل موج و اندازه Back Emf نیز دچار تغییر زیادي نشود واکنش بین دندانه هاي استاتور و آهنرباي دائم سبب ایجاد گشتاور دندانه اي می شود. روش هاي متفاوتی براي کاهش این گشتاور ارائه شده است. طراحی قوس قطب هاي مغناطیسی، انحراف آهنرباهاي دائم رتور و یا شیار هاي استاتور، انحراف پله اي آهنرباها، استفاده از شیارهاي مصنوعی، جابجایی مغناطیس هاي دائم، استفاده از دهانه شیار مورب و … از جمله روش هاي مؤثر در این زمینه می باشند.

فهرست کامل فصل دوم طراحی بهینه موتور جریان مستقیم بدون جاروبک به منظور کاهش گشتاور دندانه

2-1) طراحی بهینه موتور جریان مستقیم بدون جاروبک به منظور کاهش گشتاور دندانه اي

چکیده 85 مقدمه 87 1.1.2 فصل اول روش هاي موجود براي کاهش گشتاور دندانه اي 89 1.1.1.2 مقدمه 90 2.1.1.2 گشتاوردندانه اي در موتورهاي مغناطیس دائم 91 3.1.1.2 روش هاي عملی براي کاهش گشتاو دندانه اي 92 4.1.1.2 استفاده از شیارهاي مصنوعی براي کاهش گشتاور دندانه اي 98 5.1.1.2 انحراف آهنرباهاي رتور 100 6.1.1.2بررسی اثر ابعاد شیار وآهنربا بر کاهش گشتاور دندانه اي 103 7.1.1.2 بهینه سازي ضریب قوس قطب براي کاهش گشتاور دندانه اي 108 8.1.1.2 تأثیر قطعه قطعه کردن آهنربا بر گشتاور دندانه اي 113 9.1.1.2 روش مورب کردن دهانه شیار 117 10.1.1.2 جمعبندی 119 2.1.2 فصل دوم مدل سازي ماشین مغناطیس دائم و روش هاي بهینه سازي گشتاور دندانه اي 120 1.2.1.2 مدل سازي ماشین مغناطیس دائم(PM)در روش اجزاء محدود(FEM) 121 2.2.1.2 روش هاي بهینه سازي گشتاور دندانه اي و روش DOE 124 3.1.2 فصل سوم دو روش جدید براي کاهش گشتاور دندانه اي 135 1.3.1.2 مقدمه 136 2.3.1.2 بهینه سازي نسبت دهانه شیار به زاویه کمان قطب 136 3.3.1.2 بهینه سازي میزان جابجایی دهانه شیارها 141 4.3.1.2 نتیجه گیری 146 5.3.1.2 پیشنهادات 147 6.3.1.2 منابع 148

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم آنالیز و بهینهسازی موتور الکتریکی جریان مستقیم بدون جاروبک با هدف کاهش گشتاور

در سالهاي اخیر موتورهاي شار محوري (AFMs) هدف بسیاري از تحقیقات علمی بودهاند.موتورهایی با ساختار و هندسههاي گوناگون براي کاربردهاي مختلف به عنوان جایگزین موتورهاي شار شعاعی (RFMs) مرسوم پیشنهاد شده است.علاوه بر تفاوتهاي تکنولوژیکی و ساخت، مقایسه موتورهاي شار شعاعی و شار محوري به منظور اینکه متوجه شویم که چه موقع و کجا موتورهاي شار محوري عملکرد بهتري دارند،جالب است.مقایسه کلی بین ساختارهاي شار شعاعی و شار محوري به دلیل تعداد راه حلهاي تکنیکی خیلی زیاد،امکانپذیر نیست؛بنابراین مقایسه براساس دو نوع موتور آهنرباي دایم سنکرون انجام میشود: 1-موتور شار شعاعی با یک استاتور داخلی و یک روتور بیرونی 2-موتور شار محوري با یک استاتور داخلی و دو روتور بیرونی

فهرست کامل فصل سوم آنالیز و بهینهسازی موتور الکتریکی جریان مستقیم بدون جاروبک با هدف کاهش گشتاور

3-1 ) آنالیز و بهینه سازی موتور الکتریکی جریان مستقیم بدون جاروبک با هدف کاهش گشتاور ضربانی با استفاده از روش آزمایش های تاگوچی

1.1.3 چکیده 125 2.1.3 مقدمه 152 3.1.3 محاسبه طرح به روش تحلیل عددی 153 4.1.3 روش طراحی آزمایش های تاگوچی 154 5.1.3 نتایج شبیهسازی طرح 158 6.1.3 نتیجه گیری 160 7.1.3 منابع 160

3-2 ) طراحی کنترل کننده مدلغزشی فازی عصبی (ANFIS) برای کنترل سرعت موتور BLDC

1.2.3 چکیده 162 2.2.3 مقدمه 162 3.2.3 ساختمان موتور BLDC 163 4.2.3 طراحی کنترل کننده مدد لغزشدی به کمک فازی عصبی 164 5.2.3 نتیاج شبیه سازی 165 6.2.3 نتیجه گیری 166 7.2.3 منابع 166

3-3 ) طراحی بهینه و شبیه سازي موتور شار محوري آهنرباي دایم استاتور میانی و موتور شار شعاعی آهنرباي دایم جهت کاربردهاي سرعت بالا

1.3.3 چکیده 168 2.3.3 مقدمه 168 3.3.3 موتور شار شعاعی آهنرباي دایم بدون جاروبک 169 4.3.3 موتور شارمحوري آهنرباي دایم بدون جاروبک 171 5.3.3 بهینه سازي با استفاده از الگوریتم ژنتیک 172 6.3.3 نتایج شبیه سازی 174 7.3.3 نتیجه گیری 176 8.3.3 منابع 177

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید