50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تخمین کانال در سیستم های MIMO و تاثیر آن بر ظرفیت و کیفیت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تخمین کانال در سستم های MIMO و تاثیر آن بر ظرفیت و کیفیت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تخمین کانال در سستم های MIMO و تاثیر آن بر ظرفیت و کیفیت بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش شبیه سازی و ارزیابی عملکرد سامانه های MC-CDMA درا رتباط MIMO بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش آشکار سازی بهینه در گیرنده سیستم های MIMO بررسی شده است

استفاده از مخابرات بي سيم در سال هاي اخير بيشــــتر و محبوب تر شده است، اگرچه طراحـي سيـستـــم هـا و شبكه هاي هاي مخابراتي بي سيم داراي بازدهي بالا، همواره كاري مـشكل تـر از طراحـي سيـستم هـا و شـبكه هـاي سيمي است.
كانال هاي بي سيم بر خلاف كانال هاي سيمي در معرض رفتارهاي بي قاعده و تصادفي قرار مي گيرند كه ايـن پديده فيدينگ نام دارد.
اساسا فيدينگ به علت دريافت چند انعكاس از سيگنال ارسالي درگيرنده به وجود مي آيد و متاسفانه اين مشكل اساسي در مخابرات بي سيم، طراحي وبه كارگيري آن رادرمقايسه باكانال هاي سيمي، سـخت ترمـي كنـد.فيـدينگ سبب مي شود كه توان سيگنال دريافتي با زمان تغيير كند و استخراج اطلاعات اصلي از سـيگنال دريـافتي كـه شـاملنويز و اثرات فيدينگ است كار پيچيده اي خواهد بود و در صورت استخراج سيگنال، احتمال خطا نسبت بـه حالـت بدون فيدينگ بالاتر است.
در يك سيستم مخابراتي بي سيم سيار، يك سيگنال ارسالي از فرستنده، روي چند مسير انعكاسي عبور مي كنـد و به گيرنده مي رسد. به اين مفهوم »چندمسيري« گفته مي شود. اين پديده مي تواند باعث نوساناتي در دامنه، فاز يا زاويه ورود سيگنال دريافتي شود. به عنوان نمونه اگر يك پالس بي نهايت باريك (به طور ايده ال يك پالس ضـربه ) را روي يك كانال متغير با زمان چند مسيره ارسال كنيم، سيگنال دريافتي ممكن است قطـاري از ضـربه هـا شـود. در نتيجه يكي از مشخصه هاي محيط هاي چند مسيره، گستردگي زماني در سيگنال است.

قسمت هایی از فصل اول تخمین کانال در سستم های MIMO و تاثیر آن بر ظرفیت و کیفیت

پراكندگي در برخور د امواج راديويي به سطوح ناهموار يا هر سـطحي كـه ابعـاد آن در حـد λ يـا كوچـك تـر باشد، به وجود مي آيد و باعث پخش انرژي موج در همه جهت ها مي شود. مواردي مانند تيرهاي چراغ بـرق، شـاخ و برگ درختان و … مي توانند باعث پراكندگي شوند.
يك راه ساده براي مدل كردن مفهـوم فيـدينگ توسـط Bello در سـال 1963 پيـشنهاد گرديـد. او »پراكنـدگيناهمبسته ايستا به مفهوم عام« را پيشنهاد كرد. در ايـن مـدل تغييـرات سـيگنال هـاي دريـافتي بـا تاخيرهـاي متفـاوت، ناهمبسته در نظر گرفته شده است.مي توان نشان داد كه چنين كانالي در حوزه زمان و فركانس، ايستا به مفهـوم عـام است. با چنين مدلي از كانال داراي فيدينگ ، Bello توابعي تعريف كرد كه براي همه زمان ها و مكان هـا كـاربرد داشت.
در شكل (1-2) چهار تابع ديده مي شود. در شكل (1-2-الف) نمودار ميزان چند مسير ي (S(τ برحسب تاخيرزماني τ رسم شده است. دانستن (S(τ پاسخ به اين سئوال را آسان مي سازد كه، براي يـك پـالس ارسـالي، تـواندريافتي متوسط به عنوان تابعي از تاخير زماني τچقدر تغيير مي كند؟ عبارت تاخير زمـاني بـراي ارجـاع بـه عبـارتتاخير اضافي به كار مي رود و مقدار تاخير انتشاري را كه بعد از رسيدن اولين سـيگنال دريـافتي در گيرنـده مـشاهده مي شود ، بيان مي كند. در يك كانال راديويي بي سيم سيار نوعي، سيگنال دريافتي معمولا شامل چندين مولفه جـدا از هم است كه از مسيرهاي مختلف آمده اند.

فهرست کامل فصل اول تخمین کانال در سستم های MIMO و تاثیر آن بر ظرفیت و کیفیت

1-1 ) تخمين كانال درسيستم هاي MIMO وتاثيرآن برظرفيت وكيفيت

چكيده 18
مقدمه 19
1.1.1 كانال هاي بي سيم وتاثيرفيدينگ برآنها 21
1.1.1.1 فيدينگ وتقسيم بندي هاي آن 22
2.1.1.1 پارامترهاي كانال چند مسيري 30
3.1.1.1 انواع فيدينگ 33
4.1.1.1 LCR و AFD 35
5.1.1.1 توابع توزيع احتمال بيان كننده مدل كانال 36
6.1.1.1 انتخاب تابع توزيع 42
2.1.1 سيستم هاي چند ورودي-چند خروجي (MIMO) 43
1.2.1.1 مقدمه 44
2.2.1.1 انواع سيستم هاي مخابراتي 44
3.2.1.1 MIMO در مقايسه با سيستم هاي ديگر 47
4.2.1.1 نتیجه گیری 56
3.1.1 تخمين كانال 57
1.3.1.1 كانال مخابراتي 58
2.3.1.1 تخمين كانال 58
3.3.1.1 چرا تخمين كانال؟ 60
4.3.1.1 انواع تخمين كانال 60
5.3.1.1 نیجه گیری 78
4.1.1 شبيه سازي نرم افزاري روش هاي مبتني بررشته تعليمي ونتايج آن 79
1.4.1.1 بررشته تعليمي ونتايج آن 80
2.4.1.1 الگوريتم اجراي تخمين كامل 81
3.4.1.1 به كارگيري كدينگ 89
4.4.1.1 الگوريتم هاي ديگر تخمين 92
5.4.1.1 مقايسه عملكرد معيار هاي مختلف تخمين 103
6.4.1.1 ارزيابي پيچيدگي محاسباتي پنج الگوريتم تخمين 107
7.4.1.1 به دست آوردن رابطه احتمال خطا و MSE كانال، براي محاسبه سريعترBER درشبيه سازي 108
8.4.1.1 عملكردالگوريتم هاي تخمين در يك كانال با فيدينگ گوسي مختلط 110

9.4.1.1 نتيجه گيري 111
5.1.1 شبيه سازي نرم افزاري روش Blind-Semiونتايج آن 112
1.5.1.1 مقدمه 113
2.5.1.1 تخمين نيمه كور SBCE-ML 113
3.5.1.1 ارزيابي عملكرد SBCE بااستفاده ازساير الگوريتم ها 117
4.5.1.1 مقايسه عملكردالگوريتم هاي مختلف تخمين 126
5.5.1.1 ارزيابي پيچيدگي محاسباتي پنج الگوريتم تخمين 130
6.5.1.1 نتیجه گیری 131
6.1.1 مقايسه عملكرد روش هاي مبتني بررشته تعليمي ونيمه كور SBCE-ML 133
1.6.1.1 مقايسه عمـــلكرد دو روش تخمين نيــــمه كور و مبتني بر ارسال جملات آموزشي براساس معيارهايBER وSER 134
2.6.1.1 مقايسه عملكرددوروش تخمين نيمه كور و مبتني بر ارسال جملات آموزشي براساس عملكرد ،پيچيدگي( زمان محاسباتي) واضافات 148
7.1.1 نتيجه گيري وپيشنهادها 166
1.7.1.1 نتيجه گيري 167
2.7.1.1 پیشنهادات 170

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم شبیه سازی و ارزیابی عملکرد سامانه های MC-CDMA درا رتباط MIMO

دستيبابي چندگانه با تقسيم كد چند حاملي ( MC – CDMA) كه تركيبي كارآمد از چند تافتي با تقسيم فركانس متعامد ( OFDM) و CDMA بوده و سمبل هاي داده را در حوزه فركانس كسترده مي سازد به نرخ بالاي داده و قدرت پوشش بالا در مقابل خطا دست مي يابد. اين روش مزيتهاي تحسين آميز ديگري مانند استخراج چندگانگي شبه بهينه از چند مسيرگي، اجتناب از تداخل ميان سمبلي ( ISI )١، بهره برداري كارا از پهناي باند و انعطاف در توليد نرخ داده هاي گوناگون نيز به همراه دارد. از طرف ديگر استفاده از تكنيك MIMO، امكان دستيابي به گذردهي بالا و پياده سازي چند تافتي فضايي يا همان مقاوم سازي پيوند مخابراتي را با استفاده از كدگذارهاي فضا – فركانس، فضا – زمان يا فضا – زمان – فركانس فراهم مي سازد. بنابرايــــــن مي توان پيش بيني كرد كه تركيب اين دو تكنيك تحت قالب سامانه هاي MIMO MC – CDMA يكي از اصلي ترين گزينه هاي مورد نظر در مخابرات بي سيم باند گسترده نسل چهارم محسوب شود.

فهرست کامل فصل دوم شبیه سازی و ارزیابی عملکرد سامانه های MC-CDMA درا رتباط MIMO

2-1) شبيه سازي و ارزيابي عملکرد سامانــه هايCDMA-MC در ارتباطاتMIMO

چکیده 191
مقدمه 192
1.1.2 بررسي کلي سامانه هاي OFDM، CDMA وMIMO 195
1.1.1.2 کليات OFDM 196
2.1.1.2 کليات CDMA 198
3.1.1.2 کليات MIMO 200
2.1.2 بررسي ساختاروعملکرد سامانه هاي MC-CDMA 203
1.2.1.2 OFDM در مقابل CDMA MC- 204
2.2.1.2 کدهاي گسترده ساز پايه 217
3.2.1.2 عملکرد سامانه هاي CDMA-MCدر محيطهاي همزمان 228
4.2.1.2 نتيجه گيري 240
3.1.2 ارزيابي عملکرد سامانه هاي CDMA MC- چند آنتني 241
1.3.1.2 کدگذاري فضا –فرکانس لايه دار و طراحيگيرنده براي CDMA – MC MIMO 242
2.3.1.2 اثرات عدم توازن پارامتري و PAPR١در سامانه هاي CDMA – MCچند آنتني 252
3.3.1.2 در عملكرد و ظرفيت سامانه CDMA-MCغير همزمان باكد فضا-زمان قالبي با وجود انحراف فركانس حامل 269
4.3.1.2 نتيجه گيری 290
4.1.2 شبيه سازي وارزيابي عملکرد سامانهMIMO MC – CDMA چند نرخي با کد قالبي فضا – فرکانس 291
1.4.1.2 مدل سامانه CDMA-MC MIMOچند نرخه 292
2.4.1.2 مدل گيرنده CDMA-MC MIMOچندنرخه 298
3.4.1.2 تحليل عملكرد سامانه CDMA-MC MIMOچند نرخه 303
4.4.1.2 شبيه سازی و نتايج عددي 306
5.1.2 نتيجه گيری و پيشنهادات 315
1.5.1.2 نتیجه گیری 316
2.5.1.2 پیشنهادات 318

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم آشکار سازی بهینه در گیرنده سیستم های MIMO

میزان استفاده از وسایل الکتریکی روز به روز در حال افزایش است. در یک سیستم مخابراتی، زمانی که با استفاده از یک روش بتوان مزیتی در سیستم در مقایسه با حالت معمول ایجاد نمود گفته می شود که روش فوق دارای بهره می باشد که این مزیت شامل کاهش احتمال خطا و کاهش انرژی ارسالی یا افزایش نرخ ارسال و بازده طیفی می باشد. به عنوان نمونه استفاده از کد گذاری کانال سبب کاهش احتمال خطا در دریافت می شود. پس این روش ایجاد بهره برای سیستم می نماید. از آنجا که میزان احتمال خطای دریافتی، کاهش یافته است پس می توان انرژی ارسالی را آنقدر کاهش داد تا با احتمال خطای روش معمولی برابری کند. میزان کاهش انرژی فوق همان میزان بهره حصولی می باشد. نیاز روزافزون به ارسال داده با نرخ بیت بالا به ویژه در سیستم های مخابرات بی سیم و محدودیت سیستم های موجود در برآورده ساختن این نیاز سبب شده که در سال های اخیر سیستم های مخابرات مبتنی بر چندورودی و چندخروجی (MIMO) به خاطر استفاده مؤثر از پهنای باند مورد توجه بسیار قرار گیرند

فهرست کامل فصل سوم آشکار سازی بهینه در گیرنده سیستم های MIMO

3-1 ) آشکار سازی بهینه در گیرنده سیستم های MIMO

1.1.3 چکیده 340
2.1.3 مقدمه 340
3.1.3 مزایای سیستم های چند آنتنه 342
4.1.3 روش آشکار سازی ML و اثر خطای تخمین كانال بر آشکارسازی 342
5.1.3 مقاوم سازی الگوریتم آشکار سازی ML 343
6.1.3 شبیه سازی و نتایج 344
7.1.3 نتیجه گیری و جمعبندی 345

3-2 ) تخمین عدم تعادل IQ فرستنده و گیرنده در سیستم MIMO با گیرندهی تبدیل مستقیم

1.2.3 چکیده 347
2.2.3 مقدمه 347
3.2.3 مدل سیستم با عدم تعادلIQ 348
4.2.3 روش پیشنهادی 349
5.2.3 نتایج شبیه سازی 351
6.2.3 نتیجه گیری 354

3-3 ) طراحی سیگنال های آموزشی بهینه جهت تخمین کانال سیستم های OFDM-MIMO با استفاده از الگوریتم MMSE

1.3.3 چکیده 355
2.3.3 مقدمه 356
3.3.3 الگوریتم تخمین کانال مبتنی بر معیار MMSE 357
4.3.3 الگوریتم MMSE بااستفاده از تخمین ماتریس کواریانس کانال 358
5.3.3 شبیه سازی کامپیوتری و نتایج آن 359
6.3.3 نتیجه گیری 361

3-4 ) ارائه یک الگوریتم جدید جهت بهبود عملکرد تخمین کانال در سیستم های MIMO-OFDM

1.4.3 چکیده 362
2.4.3 مقدمه 363
3.4.3 الگوریتم پیشنهادی 364
4.4.3 مدل کانال two-ray 364
5.4.3 الگوریتم پیشنهادی تخمین کانال بهبود یافته 365
6.4.3 شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی 370
7.4.3 نتیجه گیری 372

3-5 ) تحلیل فاکتور بهینه ساز تخمین کانال به روش MMSE در سیستم های MASSIVE MIMO

1.5.3خلاصه 374
2.5.3 مقدمه 374
3.5.3 پردازش خطی mimo massive 375
4.5.3 تخمین کانال 381
5.5.3 نتیجه گیری 387

3-6 ) تحلیل آلودگی پایلوت و کاهش آن در سیستم های MIMO MASSIV

1.6.3 چکیده 389
2.6.3 مقدمه 389
3.6.3 مدل سیستم 390
4.6.3 بررسی اثر آلودگی پایلوت 390
5.6.3 روش ارسال پایلوت غیرهمزمانTSP 391
6.6.3 روش استفاده از دنباله های پیش کد کننده متعامد 393
7.6.3 شبیه سازی و نتایج 395
8.6.3 نتیجه گیری 397

3-7 ) تخمین کور کانال سیستمهای OFDM-MIMO در ارتباطات ماهواره ای

1.7.3 چکیده 398
2.7.3 مقدمه 398
3.7.3 مدل کلی سیستم OFDM-MIMO برای تخمین کانال کور 399
4.7.3 تخمین کانال کور بر اساس زیر فضا 400
5.7.3 شبیه سازی 404
6.7.3 جمع بندی 405

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید