50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی کنترلر برای سیستم های چند متغیره

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی کنترلر برای سیستم های چند متغیره است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش پایدارسازي و کنترل سیستمهاي چند متغییره تاخیری با استفاده از جایابی قطب پیوسته بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی کنترلر در PID برای سیستم های چند متغیره غیر خطی به روش فازی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی کننده های هوشمند PID برای سیستم های چند متغیره غیر خطی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مدلسازي سيستم چند متغيره به روش های مختلف بررسی شده است

رشد ثابت در نفوذ واحدهای تولید پراکنده، علاقه قابل توجهی را در ادغام بهینه شبکه، کنترل و بهره برداری واحدهای ،DG در زمینه ریزشبکه ها، ایجاد کرده است. ریزشبکه ها بعنوان یک ویژگی اساسی شبکههای فعال توزیع، در نظر گرفته شده اند و در صورتیکه بطور موثر در هردو حالت متصل به شبکه و جزیره ای کنترل و عمل کنند، گردند، هماهنگشوند قادرند بطور کامل از واحدهای DG بهره ببرند. در حالت متصل به شبکه بهره برداری یک ریزشبکه، ولتاژ و فرکانس در نقطه اتصال مشترک (PCC) توسط شبکه تحمیل شده است. در این صورت، هر واحد DG تبادل توان حقیقی/ راکتیوش را بر اساس تکنیکهای معروف کنترل جریانهای d-q کنترل میکند . در حالت بهره برداری جزیره ای، فرکانس و ولتاژ، دیگر توسط شبکه تحمیل نشده اند و تکنیکهای کنترل جریانهای ِd-q مورد استفاده قرار گرفته در حالت متصل به شبکه دیگر ، نمیتوانند عملکرد پایدار ریزشبکه جزیرهای را تضمین کنند. بنابراین در پی یک رویداد جزیره ای، جزیره ای شدن می بایستی شخیص ت هرچه سریعتر، داده شود. و یک استراتژی کنترلی مناسب باید جهت تنظیم ولتاژ و فرکانس ریزشبکه و مدیریت / تقسیم توان در میان واحدهای ،DG اتخاذ گردد.

قسمت هایی از فصل اول پایدارسازي و کنترل سیستمهاي چند متغییره تاخیری با استفاده از جایابی قطب پیوسته

معادله یک سیستم دینامیکی، معادله دیفرانسیل معمـولی توصیف کننـده آن اسـت. در یک سیستم دینامیکی که تاخیر زمانی نیز دارد، معادله سیستم تبدیل به یک معادله دیفرانسیل تاخیري می گـردد . مثالهایی از معادله دیفرانسیل تاخیري را می توان در بسیاري از مراجـع یافـت. همچنین اکنون معلوم شده است که تاخیرها به طور طبیعـی قـسمتی از فراینـدهاي دینـام یکی هـستند کـه در فیزیک، علوم زیستی و مهندسی وجود دارند. سیستم هـاي حرارتـی، دینامیک نـرخ رشـد جمعیت و پدیده هاي ارتباطی یا کنترل سیستم ها از راه دور مثالهایی از این فرایندهاي تـاخیري هـستند . حتی اگر تاخیر در دینامیک سیستم ها از راه دور مثالهایی از این فرایندهاي تاخیري هستند. حتی اگر تاخیر در دینامیک سیستم موجود نباشد، هنگامیکه سیستم تحت کنترل قرار می گیرد، تاخیر بـه آن اعمـال می گردد مثلا در استفاده از تبدیل کننده هاي آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ.

فهرست کامل فصل اول پایدارسازي و کنترل سیستمهاي چند متغییره تاخیری با استفاده از جایابی قطب پیوسته

1-1 ) پایدارسازي و کنترل سیستمهاي چند متغییره تاخیري با استفاده از جایابی قطب پیوسته

چکیده 4
مقدمه 13
1.1.1 جایابـی قطـب پیـوستـه 17
1.1.1.1 مقدمه 18
2.1.1.1 شرایط وجود و یکتائی جواب 18
3.1.1.1 روش جایابی قطب پیوسته 19
4.1.1.1 سیستم هاي خود گردان 20
5.1.1.1 طراحی رؤیتگر 27
6.1.1.1 استفاده از فیدبک دینامیکی 28
7.1.1.1 مثالها 29
2.1.1 سیستم هاي تاخیري در حوزه لاپلاس و فضاي حالت 37
1.2.1.1 مقدمه 38
2.2.1.2 تدبیل هاي همانندي در سیستم هاي تاخیري 38
3.2.1.1 تحقق فضاي حالت سیستم هاي تاخیری 45
3.1.1 قطرسازي سیستم هاي تاخیري 54
1.3.1.1 مقدمه 55
2.3.1.1 قطري سازي ماتریس اصلی – تاخیري 55
3.3.1.1 قطري سازي سیستم براي حالت گذرا 57
4.3.1.1 قطري سازي سیستم براي حالت ماندگار 60
4.1.1 جایابی قطب پیوسته در سیستم هاي MI 63
1.4.1.1 مقدمه 64
2.4.1.1 جایابی قطب پیوسته به روش غیر مستقیم 64
3.4.1.1 جایابی قطب پیوسته به روش مستقیم 74
4.4.1.1 جایابی قطب پیوسته با قیود 77
5.1.1 کنترل انتگرالی سیستم هاي تاخیري 88
1.5.1.1 کنترل انتگرالی سیستم هاي تاخیري 89
2.5.1.1 کنترل انتگرالی سیستم هاي تاخیري تک ورودي – تک خروجی 89
3.5.1.1 کنترلر انتگرالی سیستم هاي تاخیري چند ورودي – چند خروجی 99
6.1.1 نتایج و پیشنهادات 105
1.6.1.1 نتایج 106
2.6.1.1 پیشنهادات 107

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی کنترلر در PID برای سیستم های چند متغیره غیر خطی به روش فازی

در اين فصل يك نوع كنترل كننده فازي PID معرفي شده است. در اين روش ابتدا كنترل كننده PID بوسيله يكي از روش هاي كلاسيك مانند زيگلر- نيكولز طراحي ميشود. ممكن است پاسخي كه از اين روش بدست مي آيد مشخصه هاي مناسبي نداشته باشد، براي تصحيح اين پاسخها كنترل كننده فازي PID پيشنهاد شده است. در اين روش با استفاده از الگوريتم فازي بهره هاي تناسبي و انتگرالي حول مقادير اوليه شان، در حين كار سيستم به گونه اي تغيير داده ميشوند كه مشخصه هاي پاسخ بهبود يابد. سپس اين روش با استفاده از كنترل كننده هاي قطري به سيستم هاي چندمتغيره تعميم داده شده است. همچنين تغييراتي در قوانين فازي ايجاد شده است تا بتوان اين روش را در مورد سيستمهاي ناپايدار نيز بكار برد. در نهايت كنترل كننده فازي PID به يك سيستم چندمتغيره غيرخطي (سيستم تانك هاي چهارتايي) و يك سيستم چندمتغيره غيرخطي ناپايدار (سيستم پاندول هاي معكوس) اعمال شده است. نتايج شبيه سازي ها كارايي اين روش را در بهبود پاسخ ها نشان ميدهد

فهرست کامل فصل دوم طراحی کنترلر در PID برای سیستم های چند متغیره غیر خطی به روش فازی

2-1) طراحي كنترلر PID براي سيستمهاي چندمتغيره غيرخطي به روش فازي

چکیده 139
1.1.2 مقدمه 140
1.1.1.2 مقدمه 141
2.1.1.2 کنترل کننده فازی pid 145
2.1.2 روش هتی تنظیم پارامتر های کنترل کننده pid در سیستم های یک ورودی _ یک خروجی 147
1.2.1.2 مقدمه 148
2.2.1.2 روش های کلاسیک 149
3.2.1.2 روش های هوشمند 162
3.1.2 سیستم های چند متغیره و کنترل آن 172
1.3.1.2 سیستم های چند متغیره 173
2.3.1.2 کنترل سیستم های چند متغیره 183
4.1.2 سیستم های فازی 191
1.4.1.2 تئوری فازی 192
2.4.1.2 کنترل فازی 215
5.1.2 تنظیم کنترل کننده PID به روش فازی 233
1.5.1.2 تنظیم پارامتر های کنترل کننده PID #234
2.5.1.2 شبیه سازی 238
6.1.2 نتیجه گیری و پیشنهادات 272
1.6.1.2 نتیجه گیری 273
2.6.1.2 پیشنهادات 274

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی کننده های هوشمند PID برای سیستم های چند متغیره غیر خطی

تداخل نامطلوب موجود بين متغيرها يك مشكل كلي در كنترل فرايندهاي صنعتي ميباشد. هر چنـد سيستم هاي SISO و MIMO از نظر تئوري خواص مشابه زيادي دارند، اما در عمل كار با كنتـرلكننـده هاي چندمتغيره بسيار مشكل تر مي باشد. در تحقيقاتي كه بـر روي سيـستمهاي چنـدمتغيره انجـام شـدهاست، بيشتر مفاهيم رياضي در نظر گرفته شده است تـا جنبـههـاي عملـي. در نتيجـه روشـهاي طراحـيچندمتغيرهاي كه در بيست سال اخير ايجاد شده است، در كاربردهاي واقعـي توانـايي كمـي دارنـد. البتـه استثناهايي نيز در اين زمينه وجود دارد.
روشهاي مختلفي در طراحي سيستمهاي كنترل چندمتغيره وجود دارد. اين روشها به طور كلي بـه دودسته تقسيم ميشوند: (1) آن دسته از راههايي كه به خاطر نيازهاي عملـي بوجـود آمـدهانـد و روشـهايكنترل يك ورودي- يك خروجي را به منظور در نظر گرفتن تداخل توسـعه مـيدهنـد . (2) راههـايي كـهتوسعه تئوريك يك روش اسكالر ميباشند و تداخل را كاهش ميدهند. به طور مثال از دسته اول ميتـوانروش دكوپله سازي، روشهاي مختلف آرايه نايكوئيست، روشهاي طراحي ترتيبي، كنترل ماتريس ديناميك و QFT را نام برد. در دسته دوم روشهايي همچون H∞ ،LQG و ديگر روشهاي بهينهسازي وجود دارد.

فهرست کامل فصل سوم نقش طراحی کننده های هوشمند PID برای سیستم های چند متغیره غیر خطی

3-1 ) طراحي كنترل كنندههاي هوشمند PID براي سيستم چند متغيره غيرخطي

چکیده 292
مقدمه 293
1.1.1.3 مقدمه 295
2.1.1.3 كنترل PID 296
3.1.1.3 كنترل چندمتغيره 297
4.1.1.3 سیستم خبره 299
5.1.1.3 تنظيم كنترلكننده PID به روش خبره 302
2.1.3 طراحي كنترل كننده PID به روش خبره براي سيستم يك ورودي- يك خروجي 305
1.2.1.3 مقدمه 306
2.2.1.3 تعيين بهرههاي اوليه 307
3.2.1.3 سيستم خبره 315
4.2.1.3 شبيه سازي 332
3.1.3 طراحي كنترلكننده چند متغيره متمركز 342
1.3.1.3 مقدمه 343
2.3.1.3 سيستمهاي چندمتغيره 344
3.3.1.3 طراحي كنترل كننده PI متمركز 350
4.3.1.3 تنظيم كنترل كننده چندمتغيره متمركز 361
5.3.1.3 چگونگي تصحيح پاسخها 369
6.3.1.3 شبيه سازي 371
7.3.1.3 نتیجه گیری 374
4.1.3 طراحي كنترل كننده PID به روش خبره براي سيستم چند ورودي- چند خروجي 375
1.4.1.3 مقدمه 376
2.4.1.3 طراحي تنظيم كننده خبره 376
3.4.1.3 شبیه سازی 378
5.1.3 نتيجه گيري و پيشنهادات 402
1.5.1.3 نتیجه گیری 403
2.5.1.3 پیشنهادات 404

قسمت هایی از فصل چهارم مدلسازي سيستم چند متغيره به روش های مختلف

ک سیستم چندمتغیره سیستمی است که تعداد ورودی و خروجی ها می تواند از عدد یک تجاوز کند . در این سیستم ها اغلب بین ورودی ها و خروجی ها تداخل به وجود آمده ، که یک مهندس طراح به دنبال طراحی یک کنترل کننده می باشد که ضمن دنبال کردن ورودی مطلوب ، تداخل موجود در سیستم را حداقل کند. برج تقطیر نفت را میتوان مهمترین واحد یک پالایشگاه نفت به حساب آورد که در قسمت بالا دست و پایین دست آن واحد های مختلف وابستگی شدیدی به نحوه کارکرد و پایداری آن دارند و تغییرات شدید ورودی ها و خروجیها برج تقطیرتاثیر منفی بر کارکرد آنها دارد. همچنین بحث بهینه سازی کارکرد برج تقطیر، کاهش مصرف سوخت و افزایش کیفیت محصول تولیدی نیز از مهمترین موضوعات مورد بحث در کنترل برج تقطیر می باشد. انواع محدودیت های موجود در فرایند نیز از مهمترین مشکلات در کنترل فرایند می باشد. با تعیین یک مدل فرضی برای رفتار برج، ملاحظه خواهد شد که تداخل زیادی بین رفتارهای طبقات بالا و پایین برج وجود دارد. از طرفی مقدار ثابت زمانی مدل زیاد بوده و رفتار دستگاه نیز غیر خطی می باشد

فهرست کامل فصل چهارم مدلسازي سيستم چند متغيره به روش های مختلف

4-1 ) مدلسازي سيستم چند متغيره به روش خوشه بندي فازي براي يک موشک هوا به هوا

1.1.4 چکیده 412
2.1.4 مقدمه 412
3.1.4 ديناميک سيستم 413
4.1.4 خوشه بندي Clustering 414
5.1.4 خوشه بندي فازي 414
6.1.4 مدلسازي فازي با انواع روشهاي خوشه بندي 415
7.1.4 خوشه بندي فضاي كاري با روش FCM 415
8.1.4 خوشه بندي فضاي كاري با روش GK 415
9.1.4 خوشه بندي فضاي كاري با روش تلفيقي 415
10.1.4 استخراج قوانين فازي از دادههاي خوشه بندي 415
11.1.4 جمع بندي و نتيجه گيري 416

4-2 ) بررسی کنترلر فازی چند متغیره در سیستم های تهویه مطبوع

1.2.4 چکیده 419
2.2.4 مقدمه 419
3.2.4 تشریح پارامترهای ورودی ، محدوده آنها و رسم نمودارهای فازی مربوط به توابع تعلق 420
4.2.4 تشریح پارامترهای خروجای ، محادوده آنهاا و رسم نمودارهای فازی مربوط به توابع تعلق 422
5.2.4 پایگاه قواعد فازی – استنتاج فازی 424
6.2.4 شبيه سازی سيرتم با نرم افزار متلب 425
7.2.4 نتيجه گيری 427

4-3 ) كنترل چند متغيره هوشمند تهويه مطبوع خودرو

1.3.4 چکیده 428
2.3.4 مقدمه 428
3.3.4 عوامل آسایش 428
4.3.4 مدل سيستم تهويه مطبوع خودرو 429
5.3.4 کنترل سیستم 429
6.3.4 نتایج 431

4-4 ) کنترل UAV بااستفاده از روش کنترل چند متغیره LTRLQG در حضور نویز و اغتشاش با حذف اثر تداخل بین کانال ها

1.4.4 چکیده 433
2.4.4 مقدمه 433
3.4.4 مدل ریاضی حرکت یک UAV 434
4.4.4 خطی سازی و معادلا فضای حالت UAV 435
5.4.4 روش طراحی کنترلر LTR\LQG 435
6.4.4 نتیجه گیری 440

4-5 ) طراحی و تنظیم ضرایب بهینه کنترلی کنترلر PID بهمراه حذف اثر اغتشاش برای سیستم چند متغیره بویلر _ توربین با الگوریتم PSO

1.5.4 چکیده 441
2.5.4 مقدمه 441
3.5.4 مدل سازی بویلر _ توربین جهت تنظیم ضرایب PID 443
4.5.4 طراحی و تنظیم ضرایب PID 443
5.5.4 شبیه سازی 446
6.5.4 نتیجه گیری 448

4-6 ) بکارگيري انواع روش هاي خوشه بندي فازي براي مدلسازي سيستم چند متغيره

1.6.4 چکیده 457
2.6.4 مقدمه 457
3.6.4 دینامیک سیستم 457
4.6.4 خوشه بندی 458
5.6.4 خوشه بندی فازی 459
6.6.4 روش FCM 459
7.6.4 روش GK 459
8.6.4 مدل سازی فازی با انواع روش های خوشه بندی 459
9.6.4 خوشه بندی فضای کاری با روش FCM 459
10.6.4 خوشه بندی فضای کاری با روش GK 460
11.6.4 خوشه بندی فضای کاری با روش تلفیقی 461
12.6.4 استخراج قوانین فازی از داده های خوشه بندی 462
13.6.4 جمع بندی و نتیجه گیری 463

4-7 ) طراحی کنترل چند متغیره برای مدل برج تقطیر پالایشگاه نفت

1.7.4 چکیده 465
2.7.4 مقدمه 645
3.7.4 طراحیی کنترلر براساس تقریب پده و قطری سازی 466
4.7.4 مساله گوسی درجه دوم خطی زمان پیوسته LQG 167
5.7.4 طراحی کنترل کننده مقاوم∞H 468
6.7.4 نتیجه گیری 470

4-8 ) بهبود پایداری خروجی توربین های بادی از دوسو تغذیه (DIFG) بااستفاده از طراحی کنترل کننده چند متغیره PID

1.8.4 خلاصه 471
2.8.4 مقدمه 471
3.8.4 طراحی های مبتنی بر ماتریس پاسخ پله دی سیستم 472
4.8.4 مطالب مقدماتی و فرضیات مسئله 472
5.8.4 تنظیم کننده خطی مربعی LQR 473
6.8.4 مدل DFIG 474
7.8.4 تحلیل سیستم ازنظز قطب ها وصفر هاو از نظر فرکانسی 476
8.8.4 طراحی به روش غیر متمرکز 477
9.8.4 نتیجه گیری 478

4-9 ) یک ولتاژ کنترل برای متغیره چند طراحی متودولوژی یک ریزشبکه با DG تک واحدی

1.9.4 چکیده 480
2.9.4 معرفی 480
3.9.4 تشریح سیستم مورد مطالعه 481
4.9.4 متودولوژی طراحی کنترل چند متغیره پیشنهادی 483
5.9.4 کنترلرهای ولتاژ تکمیل شده q-d پیشنهادی 489
6.9.4 ارزیابی عملکرد 493
7.9.4 نتایج 501

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید