50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه با استفاده از شبکه های عصبی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ارائه روشي نوين در تخمين محل، اندازه و نوع بارهاي هارمونيك زا در شبكه قدرت بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تأثیر جریانهاي هامونیکی بار در افزایش دما و کاهش عمر ترانسفورماتورهاي توزیع بررسی شده است

هارمونيكها در شبكه قـدرت توسـط بارهـاي غيـر خطـي و تجهيزات الكترونيك قدرت توليد ميشوند و بـا گسـترش در شــبكه بــراي شــركتهاي بــرق منطقــهاي و مصــرفكننــدگان مشكلات زيادي بوجود مـيآورنـد. از جملـه ايـن مشـكلات ميتوان گرم شـدن بـيش ازحـد، كـاهش عمـر دسـتگاههـا و عملكرد غلط دستگاههاي حفاظتي را نام برد. افـزايش كـاربرد تجهيزات الكترونيك قدرت در دستگاههاي صنعتي و خـانگي سبب افزايش منابع هارمونيك در سيستم قدرت شده است. در نتيجه محل، اندازه و نوع منابع هارمونيك براي شركتهاي بـرق منطقــهاي بــه درســتي مشــخص نيســت. از ســوي ديگــر، نرمافزارهاي پخش بار هـارمونيكي كـه بـراي بررسـي توزيـع هارمونيكهـا در شـبكه قـدرت بـه كـار گرفتـه مـيشـوند از اطلاعات فوق براي تحليل استفاده مـيكننـد. در نبـود چنـين اطلاعاتي اين نرمافزارها خطاي زيـادي در ارزيـابي وضـعيت شبكه خواهند داشت

قسمت هایی از فصل اول ارائه روشي نوين در تخمين محل، اندازه و نوع بارهاي هارمونيك زا در شبكه قدرت

هدف از الگوریتم جایابی اندازه گیرها پیدا کردن محل بهینه (تعداد، نوع و موقعیت) برای مجموعه دستگاه های اندازه گیر است. حل مسایل مر بوط به جایابی اندازه گیرها برای تخمین حالت شبکه های بزرگ قدرت معمولا به خاطر حجم بالای محاسبات زمان طولانی می گیرد. در نتیجه پیدا کردن و تحقیق کردن محل بهینه خیلی مشکل است. یك از روش ها برای جایابی بهینه در شبکه های بزرگ ، شبکه بزرگ را به شبکه کوچکتر (sub network) تقسیم بندی کرده است این کار باعث کاهش زمان جایابی می شود. از الگوریتم ژنتیك برای جایابی اندازه گیرها استفاده کرده است این الگوریتم دو پله دارد. در پله اول، طرح بهینه اندازه گیری شناسایی می شود به طوریکه شبکه کاملا رویت پذیر باشد. طرح بهینه اندازه گیر مجموعه اندازه گیری ضروری را نشان می دهد. در مرحله دوم الگوریتم، یك سری اندازه گیری لازم که جمع شده است به طوریکه در طی رویت پذیری شبکه هم وقوع انواع احتمالات مانند از دست دادن یکی از اندازه گیرها و یا قطع شدن یکی از شاخه ها را در شناسایی بهینه در نظر می گیرد. مسایل بهینه سازی در دو پله با استفاده از الگوریتم ژنتیك حل میشود

فهرست کامل فصل اول ارائه روشي نوين در تخمين محل، اندازه و نوع بارهاي هارمونيك زا در شبكه قدرت

1-1 ) مدل سازی بارهای خانگی هارمونیک زا به منظور مقایسه کیفیت توانی

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 مدل نورتنی بارها 2
4.1.1 مدل سازی 3
5.1.1 جمع بندی ومقایسه مقادیر چند تجهیز خانگی 8
6.1.1 نتیجه گیری 8
7.1.1 منابع 8

1-2 ) ارایه روش جهت تشخیص وارزیابی تاثیر هارمونیک برتلفات خطوط شبکه های توضیع

1.2.1 چکیده 9
2.2.1 مقدمه 9
3.2.1 تاثیر هارمونیک برروی پارامترهای الکتریکی خطوط 10
4.2.1 تلفات خطوط 11
5.2.1 نحوه تشخیص نیاز به جبران سازی تلفات 12
6.2.1 مثال عملی 15
7.2.1 نتیجه گیری 16
8.2.1 منابع 16

1-3 ) ارائه روشي نوين در تخمين محل، اندازه و نوع بارهاي هارمونيكزا در شبكه قدرت

1.3.1 چکیده 18
2.3.1 مقدمه 18
3.3.1 تشكيل معادلات اندازه گيري 20
4.3.1 روش جديد تشكيل ماتريس هـاي ادميتـانس بـراي تخمين حالت هارمونيك 21
5.3.1 حل معادلات تخمين حالت 24
6.3.1 روش نرمال 24
7.3.1 روش SVD 25
8.3.1 شبكه هاي آزمايش و نتايج تخمين حالت هارمونيك 25
9.3.1 نتیجه گیری 29
10.3.1 منابع 29

1-4 ) جایابی بهینه تجهیزات اندازه گیری با استفاده از تخمین حالت هارمونیکی شبکه های توزیع

1.4.1 چکیده 30
2.4.1 مقدمه 30
3.4.1 شرح مقاله 31
4.4.1 نتیجه گیری 35
5.4.1 منابع 36

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی

نخستین پیامد وجود عناصر غیر خطی در شبکه، بروز هارمونیکها در سیستم قدرت میباشد، که با توجه به گسترش فزاینده استفاده از این عناصر در سیستمهاي قدرت مانند مبدلهاي الکترونیکی قدرت و راهاندازها (درایورهاي تنظیم سرعت و ولتاژ) مقادیر هارمونیک در شکل موجهاي جریان و ولتاژ به طور چشمگیري افزایش یافته است و بنابراین اهمیت موضوع را به مراتب بیشتر از قبل حساس و آشکار نموده است.
ادوارد اوئن در سال 1898میلادي، تاریخچه اي را در مورد هارمونیکها در شبکه قدرت منتشر نمود. او از تجربه شهر هاتفورد امریکا در سال 1893 میلادي به عنوان اولین مشکل اعوجاجات هارمونیکی یاد میکند. وجود هارمونیک منجر به تحقیقات و بررسی مسائلی در مورد هارمونیکها گردید که نتایج آن به وجود آمدن نقطه نظرات متعددي در مورد کیفیت برق بود و مسئله کیفیت برق مطرح شده است. بطور کلی مشترکین صنعتی که از محرکههاي موتور با قابلیت تنظیم سرعت، کورههاي قوس الکتریکی، کورههاي القایی، یکسو کنندهها، اینورترها، دستگاههاي جوش و نظایر آن استفاده میکنند، نسبت به مسائل ناشی از اعوجاج هارمونیکی ضربهپذیر تر از بقیه مشترکین میباشند

فهرست کامل فصل دوم شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی

2-1) شناسایی مکان منابع هارمونیکزا درشبکه قدرت ازدید یک یاچند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی

چکیده 49
مقدمه 50
1.1.2 فصل اول کلیات 52
1.1.1.2 هدف 53
2.1.1.2 بیان موضوع 54
3.1.1.2 پیشینه تحقیق 58
4.1.1.2 خلاصه روش پیشنهادی 64

2.1.2 فصل دوم منابع هارمونیکزا واختلالات هارمونیکی 66
1.2.1.2 مقدمه 67
2.2.1.2 اختلالات هارمونیکی 67
3.2.1.2 منابع هارمونیکزا 69
4.2.1.2 بررسی اثرات هارمونیک ها 81
5.2.1.2 آنالیز هارمونیک ها 85
6.2.1.2 نتیجه گیری 87

3.1.2 فصل سوم شبکه های عصبی 89
1.3.1.2 مقدمه 90
2.3.1.2 تعریف شبکه های عصبی مصنوعی 90
3.3.1.2 نرون ساده خطی 91
4.3.1.2 یادگیری شبکه 92
5.3.1.2 شبکه های پس انتشار 93
6.3.1.2 انواع الگوریتم های آموزش شبکه پس انتشار 97
7.3.1.2 شبکه تابع اساسی شعاعی 100
8.3.1.2 نتیجه گیری 101

4.1.2 فصل چهارم بررسی همه جانبه مکان یابی اندازه گیرها 102
1.4.1.2 مقدمه 103
2.4.1.2 معرفی سیستم قدرت مورد بررسی 103
3.4.1.2 معرفی بارهای هارمونیکی بکار رفته 105
4.4.1.2 مکان یابی اندازه گیرها ونحوه نمونه برداری 109
5.4.1.2 نتیجه گیری 119

5.1.2 شناسایی منابع هارمونیکزا بااستفاده ازشبکه های عصبی 120
1.5.1.2 مقدمه 121
2.5.1.2 انتخاب نمونه های آموزشی شبکه های عصبی 126
3.5.1.2 آموزش شبکه عصبی بااستفاده از نمونه های اندازه گیری 129
4.5.1.2 شبیه سازی شبکه های عصبی جهت شناسایی منابع هارمونیکزا 131
5.5.1.2 نتیجه گیری 142

6.1.2 فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات 143
1.6.1.2 نتیجه گیری 144
2.6.1.2 پیشنهادات 146
3.6.1.2 منابع 47

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تأثیر جریانهاي هامونیکی بار در افزایش دما و کاهش عمر ترانسفورماتورهاي توزیع

بخش اعظمی از انرژي الکتریکی از طریق ترانسفورماتورهاي قدرت به بار منتقل میگردد. اخیرا بواسطه وجود بارهاي غیرخطی صنعتی و خانگی هارمونیکهاي ناشی از این نوع بارها در شبکه افزایش چشمگیري داشته است. این هارمونیکها سبب افزایش تلفات در ترانسفورماتورها شده و در نتیجه دماي ترانسفورماتورها را نیز افزایش میدهدکه این امر در نهایت منجر به کاهش قابل توجه عمر ترانسفورماتورها خواهد شد. با توجه به اینکه دو نوع هارمونیک ولتاژ و جریان در سیستمهاي قدرت پدید میآید و با توجه به اینکه این اعوجاجها ناشی از عواملی هستند که به طور دائم در شبکهها وجود دارند، لذا تجهیزات مورد استفاده در سیستمهاي برق رسانی به طور دائم در معرض اعوجاجهاي موجود در
سیستم میباشد.
اصولاً هارمونیکهاي ایجاد شده توسط بارهاي غیر خطی میتوانند بر دیگر بارهاي مرتبط در محل اتصال تاثیر زیادي بگذارند. اعوجاجهاي ولتاژي که توسط اعوجاجهاي جریان ایجاد میشود تابعی از امپدانس سیستم و میزان جریان اعوجاج یافته است. بنابراین اگر امپدانس سیستم کم باشد اعوجاج ولتاژ ناچیز خواهد بود

فهرست کامل فصل سوم تأثیر جریانهاي هامونیکی بار در افزایش دما و کاهش عمر ترانسفورماتورهاي توزیع

3-1 ) تأثیر جریان هاي هامونیکی بار در افزایش دما و کاهش عمر ترانسفورماتورهاي توزیع

1.1.3 چکیده 151
2.1.3 مقدمه 152
3.1.3 علت ایجاد اعوجاج هارمونیکی و آثار آن 153
4.1.3 اثر هارمونیک بر روي ترانسفورماتورها 154
5.1.3 محاسبه تلفات ترانسفورمر در شرایط نامی 154
6.1.3 نتیجه گیری 162
7.1.3 منابع 163

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید