50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی و ساخت مکان یاب عیب کابل

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی و ساخت مکان یاب عیب کابل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مکان یابی خطا در کابل های قدرت با استفاده از تئوری امواج بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی و ساخت مکان یاب عیب کابل بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش روشی برای مکان یابی عیب کانال بررسی شده است

امروزه با پيشرفت شبكه هاي توزيع و احـداث شـبكه هـاي هوايي بصورت زميني تعيين محل عيب يـابي كابـل در خـور توجه ميباشد. شـبكه هـاي زمينـي از قابليـت اطمينـان بـالائي نسـبت بـه شبكه هاي هوائي برخوردار هستند، اما عیب يابي آنها مشكل و زمان بر بوده و به تجهيزات پیشرفته و گران قیمت و تخصـص بالا نياز دارد .از طرفـي لازم اسـت خطاهـاي رخ داده در ايـن شبكه ها در اسرع وقت عیب يابي شده و نسبت به تـرمیم آنهـا اقدام فوري به عمل آید. تعيين محل دقیق و نوع عیب كابل ها، از مباحـث مهـم و اساسـي در عيـب يـابي ايـن سیسـتم هـا مي باشند. تعيين نوع عیب كابل ها و تعيين محـل خطـا از شـبكه هـاي عصبي مصنوعي و سیستم فازي بطور جداگانه اسـتفاده شـده است. توانايي خود يـادگيري و تقريـب توابـع غيـر خطي را دارا ميباشد، اما فاقد استنتاج ميباشد .به همین دليـل، نیاز به حجم بـالايي از اطلاعـات بـراي مرحلـه آمـوزش كـه پروسه اي زمان برمي باشد استنتاج عصبي- فازي روشي بـراي حل مسائل نامعین ميباشد. مشابه شـبكه عصـبي، سيسـتم ANFIS قادر به ارائه يك تابع تخمين گر بدون مدل رياضـي براي رابطه ورودي- خروجي اند به همين خاطر اين خاصيت به اين سيستمها اين امكان را ميدهد كه با داده هاي عـددي يـا توصيفي (Linguistic) آموزش يابند.

قسمت هایی از فصل اول مکان یابی خطا در کابل های قدرت با استفاده از تئوری امواج

بكارگيري فضاهاي زيرزميني، فرصتهاي جديدي براي برداري بهره تر ايجاد نموده شبكه برق با هدف زمان و مسير كوتاه است. از جمله اين مزايا ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
اعمال پدافند غيرعامل در تأسيسات شهري با نگاه به مديريت استراتژيك شهري
بسترسازي جهت اجراي طرحهاي جامع شهري و آمايش سرزميني در بستر GIS
سهولت در تعميرات و يا تعويض تأسيسات بدون نياز به حفاري و مشكلات ناشي از آن
كاهش محسوس تلفات به سبب طراحي بهينه
از اينرو پايش مستمر شبكه خدمترساني به منظور افزايش قابليت اطمينان حائز اهميت است. براي اين منظور، سرويس و نگهداري بر اساس قابليت اطمينان (RCM) علاوه بر پيگيري مستمر سرويسهاي تعمير و نگهداري دورهاي PM و سرويس پيشگيرانه لحظهبهلحظه و مبتني بر پيشبيني PPM در دستور كار قرار دارد. برنامههاي پيشگيرانه متداول توسط اعزام نيروي انساني در بازههاي زماني از قبل تعيينشده صورت ميپذيرد. در شرايط عادي و بدون تهديد، انجام اين امور با برنامه زماني مشخص و از قبل تعيينشده، قابلقبول است اما در شرايط بحراني، همواره همراه با عدم كارائي است

فهرست کامل فصل اول مکان یابی خطا در کابل های قدرت با استفاده از تئوری امواج

1-1 ) مقايسه كاربردي(ANFIS) با ( MLP)) در تعيين محل عيب يابي كابل فشار متوسط

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 روش هاي تعيين محل عيب يابي كابل 2
4.1.1 روش پيشنهادي 3
5.1.1 تعيين محل عيب يابي با استفاده از BP و ANFIS 3
6.1.1 مطالعه موردی 5
7.1.1 نتیجه گیری 6

1-2 ) پویشگر ربات فرم پلت هوشمند با هدف کاربرد در تونل اختصاصی تأسیسات شهری به منظور کنترل وضعیت کابلهای انتقال نیرو

1.2.1 چکیده 8
2.2.1 مقدمه 8
3.2.1 تاریخچه 9
4.2.1 مشخصات طرح 9
5.2.1 مکانیک روبات 10
6.2.1 قطعات روبات 11
7.2.1 الکترونیک روبات 12
8.2.1 نرمافزار روبات 13
9.2.1 بازوهای روبات 13
10.2.1 نتیجه گیری 14

1-3 ) کاربرد ترموویژن در بررسی اتصالات سست در شبکه های توضیع برق

1.3.1 چکیده 16
2.3.1 مقدمه 17
3.3.1 ترموویژن Thermography #
4.3.1 تاریخچه ترموگرافی 17
5.3.1 کاربرد ترموویژن در برق چگونه است 18
6.3.1 ارائه راه حل 22
7.3.1 نحوه محاسبه اجزا تلفات ناشی از اتصالات سست 24
8.3.1 نتیجه گیری 25

1-4 ) بهینه توابع تعلق فاز یساز ی با استفاده از الگوریتمPSO برای تعیین محل عیب یابی کابل فشار متوسط

1.4.1 چکیده 27
2.4.1 مقدمه 27
3.4.1 روش های تعیین محل عیب یابی کابل 28
4.4.1 روش پیشنهادی 29
5.4.1 تعییی بیمحل ع ن اببا استفاده از ی BP و FUZZY P 29
6.4.1 مطالعه موردی 32

1-5 ) مکان یابی خطا در کابل های قدرت سه فاز بااستفاده از تئوری امواج سیار و تبدیل موجک

1.5.1 چکیده 38
2.5.1 مقدمه 39
3.5.1 علت مکان یابی خطا در کابل ها 40
4.5.1 تبدیل موجک 40
5.5.1 آشکار سازی امواج سیار بااستفاده از تبدیل موجک 41
6.5.1 شبیه سازی شبکه نمونه 42
7.5.1 روش پیشنهادی 43
8.5.1 نتایج شبیه سازی 47
9.5.1 مقایسه روش پیشنهادی با روش 10 48
10.5.1 نتیجه گیری 49

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی و ساخت مکان یاب عیب کابل

امروزه کمتر مکان تجاری، مسکونی و صنعتی را می توان پیدا کرد که از انواع کابل ها استفاده نشده باشد، گستردگی استفاده از کابل ها در زندگی امروزی بشر، لزوم استفاده از تجهیزاتی جهت عیب یابی و مکان یابی خرابی کابل ها را روشن می کند.
با گسترش استفاده از کابل ها روش های مکان یابی خرابی کابل ها نیز روبه پیشرفت بوده و مسیر پویایی را پیموده است، هرچه به جلو پیش می رویم این روش ها از پیچیدگی بیشتری (و معمولا به همان نسبت از کیفیت و دقت بالاتری) برخوردارند. در این پروژه با نگاهی دقیق به سیر تکاملی و نیز انواع روش ها، مزایا و معایب هرکدام را برشمرده و در نهایت روش جدیدی را ارائه کرده، که این روش در ادامه سیر تکاملی روش های انعکاس سنجی بوده و از ویژگی های قابل ملاحظه ای برخوردار است.
لزوم بکارگیری این تجهیزات ما بر آن داشت که قدمی هرچند کوچک در این راه برداریم، و نگاهی دقیق تر و جامع تر به این مسئله داشته باشیم، و با ارائه راهکاری نو مکان یابی خرابی در کابل ها را کاربردی تر و سودمندتر از قبل بسازیم و در نهایت آن را به مرحله ساخت رسانده و نمونه ای عملی از آن ارائه شده است.

فهرست کامل فصل دوم طراحی و ساخت مکان یاب عیب کابل

2-1) طراحی و ساخت مکان یاب عیب کابل

چکیده 62
مقدمه 63
1.1.2 مبانی و اصول مکان یابی عیب کابل 64
1.1.1.2 تقسیم بندی انواع خرابی و رئش های خطایابی در کابل ها 65
2.1.1.2 تکنیک های پل 66
3.1.1.2 روش های انعکاس سنجی 73
4.1.1.2 سایر روش های پایانه ای 89
5.1.1.2 روش های ردیابی 92
2.1.2 ساختار سخت افزار 94
1.2.1.2 سخت افزار انعکاس سنجی حوزه زمان 95
2.2.1.2 ساختار سخت افزار سیستم انعکاس سنجی سیگنال مخلوط شده 105
3.2.1.2 مشخصات فنی سیستم 108
3.1.2 ساختار نرم افزار 110
1.3.1.2 نرم افزار میکروکنترلر مربوط به بخش انعکاس سنجی در حوزه زمان 111
2.3.1.2 نرم افزار میکروکنترلر مربوط به بخش انعکاس سنجی سیگنال مخلوط شده 115
3.3.1.2 نرم افزار کامپیوتر 120
4.1.2 نتیجه گیری و پیشنهادات 131
1.4.1.2 نتیجه گیری 132
2.4.1.2 پیشنهادات 133

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم روشی برای مکان یابی عیب کانال

افزایش استفاده از کابل زیرزمینی برای توزیع نیرو، روش دقیق، سریع و ارزانی را برای موضع یابی عیب کابل ایجاب مب کند. این فصل یک موضع عیب یاب را بر اساس انعکاس پالس در خطوط انتقال بررسی خواهد کرد. سیستم مورد نظر متشکل از پالس ولتاژ بالا، مولد قابل تنظیم موج خطی و مولد پالس با مدوله کننده شدت نور می باشد. دستگاه جنبی بکار رفته در این روش اسپلوسکوپ خواهد بود. پالسر ولتاژ بالا پالسهای منفی با دامنه حدود 1000 ولت تولید می کند. مولد موج خطی طوری تنظیم می شود که بتواند پهنای100،50،20 و 400 میکرو ثانیه داشته باشد. مولد پالس با مدوله کننده دو مشخصه بارز دارد: – ایجاد اطمینان از این که تصویری که روی صفحه اسپلوسکوپ ظاهر می شود تنها برای محدوده زمانی انتخاب شده قابل رویت است. – این مدار یک نقطه نورانی روی صفحه اسپلوسکوپ تولید می کند که موقعیت آن روی محور زمان توسط یک پتانسیومتر قابل تنظیم است. خطای موضع یابی عیب حداکثر +-1% خواهد بود.

فهرست کامل فصل سوم نقش روشی برای مکان یابی عیب کانال

3-1 ) روشی برای مکان یابی عیب کانال

1.1.3 چکیده 168
2.1.3 شرح مقاله 168
3.1.3 اصول کار 169
4.1.3 طرح اندازه گیری زمان 169
5.1.3 طرح کلی سیستم 170
6.1.3 آزکایش مدار 173
7.1.3 نتیجه 175

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید