50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحي بازار حراج خدمات جانبي در سيستم هاي تجديد ساختار يافته

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحي بازارحراج خدمات جانبي در سيستم هاي تجديد ساختار يافته است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستمهاي تجدید ساختار یافته برق بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحي بازارحراج خدمات جانبي در سيستم هاي تجديد ساختار يافته قدرت بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طرحی و تحیل بازار رزرو در محیط های رقابتی بررسی شده است

مطابق این شکل، تولید کننـدگان (Genco) و شـرکت هـاي توزیـع (Disco) پیشـنه ادات تولید و بار خود را به همراه سطوح قیمت مرتبط با هر کدام را به بهره بردار شبکه ارائه می دهند. از سوي دیگر مالکان خطوط انتقال نیز ظرفیت آماده بهره برداري خود را به ISO ارائه کرده و ISO بعد از اجراي بازار قیمت تسویه بازار (MCP) را به اطلاع تولید کنندگان و مصرف کنندگان می رساند. قرار دادهاي دو جانبه نیز توافقاتی بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان بزرگ براي تـامین مصـرف کننـده اسـت و اطلاعات مهم مربوط این قراردادها نظیر واحدهاي تولید کننده و مصرف در قرارداد دوجانبه و نیز ظرفیت مورد توافق در اختیار ISO قرار می گیرد. در برخی سیستم هاي تجدید ساختار یافته نظیر سیستم فعلی بازار برق ایران، بهره بردار بازار تمام محصول Genco ها را خریداري کرده و در اختیار شرکت هاي توزیع کننده انرژي الکتریکی قرار می دهد.
هر چند که مدل نمایش داده شده در شکل 1-2 در ابتدا براي بازار انرژي (تـوان اکتیـو) ارائـه و اجرا شد اما انواع بازارهاي انرژي و خدمات جانبی تحت چنین شرایطی قابل اجراست. به این ترتیب در هر بازاري بسته نوع کالاي مورد مبادله، تولید کنندگان پیشنهادات قیمت خود و مصرف کننـدگان پیشـنهاد خرید خود را به بهره بردار بازار ارائه می کنند. متولیان خطوط انتقال نیز شرایط پیش بینی شده خط انتقال براي ساعات مورد اجراي بازار ارائه داده و بازار با توجه بـه پیشـنهادات خریـد و فـروش و شرایط شبکه و بر اساس مدل بازار اجرا می شود. نهاد قانون گذاري نیز به صورت موازي بـا بـازار وظیفـه وضع، تغییر و بهبود قوانین بازار را به عهده دارد.

قسمت هایی از فصل اول طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستمهاي تجدید ساختار یافته برق

شکل 2-2 دو نوع بازار عمده فروشی و خرده فروشـی و تفاوت هایشان را نمایش می دهد.
در طراحی بازارهاي استاندارد دو مدل بازار، یکی عمده فروشی و دیگري خرده فروشی بـراي بازارهاي انرژي در نظر گرفته شد. هر یک از این بازارها با هدفی خاص طراحی و بهره برداري می شـود و در زیر به چند تفاوت اساسی بین این دو مدل بازار پرداخته شده است.
در حالی که در بازار عمده فروشی، برق در مقیاس چند مگاوات خرید و فروش می شود، در بازار خرده فروشی برق در اندازه هاي کمتر – چند ده تا چند صد کیلو وات- خرید و فروش می شود.
در بازار عمده فروشی، عرضه کنندگان کالاي برق عمدتاً تولید کنندگان بزرگ هستند – بیش از صد مگاوات- و خریداران معمولاً شرکت هاي توزیع یا خرده فروشان هستند که وظیفـه تـامین انرژي یک ناحیه را به عهده دارند. این در حالی است که در بازار خرده فروشی، هر یک از تولید کنندگان، دلالان و خرده فروشان یا شرکت هاي توزیع عرضه کننده کالاي برق در بـازار هسـتند و خریـداران مـی توانند، شرکت هاي کوچکتر توزیع، مصرف کنندگان بزرگ و کوچک صنعتی و تجاري یا مصرف کنندگان نهایی باشند. در اصل در بازار خرده فروشی، محصول خریداري شده در بازار عمـده فر وشـی در اختیـار خریداران کوچکتر قرار می گیرد

فهرست کامل فصل اول طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستمهاي تجدید ساختار یافته برق

1-1 ) طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستمهاي تجدید ساختار یافته برق

1.1.1 کلیات 12
1.1.1.1 چکیده 12
1.1.1.2 مقدمه 13
1.1.1.3 هدف 14
1.1.1.4 پیشینه تحقیق 15
1.1.1.5 روش کار وتحقیق 16
1.1.2 بازارهاي مختلف انرژي الکتریکی و خدمات جانبی 17
1.1.2.1 بازار انرژی 25
1.1.2.2 قیمت کالای برق 28
1.1.2.3 قیمت دهی حاشیه ای یکسان 28
1.1.2.4 قیمت دهی حاشیه ای ناحیه ای 29
1.1.2.5 قیمت دهی حاشیه اي محلی 30
1.1.2.6 بازار خدمات انتقال 30
1.1.2.7 بازار قراردادهای دوجانبه 32
1.1.2.8 حقوق فلوگیت فیزیکی 32
1.1.2.9 حقوق انتقال اقتصادی 32
1.1.2.10 بازارهای خدمات جانبی 33
1.1.2.11 مدلهای مختلف بازار خدمات جانبی 37
1.1.2.12 مدلهاي بازار خدمات جانبی توان راکتیو 38
1.1.3 مدلسازي ریاضی مسئله تسویه بازار و الگوریتم حل آن 40
1.1.3.1 پخش بار بهینه 40
1.1.3.2 مدلسازي ریاضی بازارهاي انرژي 43
1.1.3.3 مدل بازار انرژي یکسویه تک مرحله اي 44
1.1.3.4 مدل بازارهاي یک سویه چند مرحله اي 46
1.1.3.5 الگوریتم حل مسئله پخش بار بهینه و تعیین قیمت تسویه بازار 47
1.1.3.6 بازارهاي خدمات جانبی 47
1.1.3.7 بازار خدمات رزرو 48
1.1.3.8 مدل قیمت دهی 48
1.1.3.9 بازار همزمان انرژي و رزرو 49
1.1.3.10 بازار غیر همزمان انرژي و رزرو 50
1.1.3.11 بازار خدمات توان راکتیو 53
1.1.4 ارامترهاي فنی و اقتصادي تأثیرپذیر از اجراي بازارهاي مختلف 57
1.1.4.1 پارامترهای اقتصادی 57
1.1.4.2 قیمت کالاي برق 57
1.1.4.3 عایدي بازیگران و کل پرداختی بهره بردار سیستم 57
1.1.4.4 قدرت بازار 59
1.1.4.5 اندیسهاي قدرت بازار 60
1.1.4.6 آنالیز حساسیت 61
1.1.4.7 پارامترهای فنی 62
1.1.4.8 امنیت سیستم 62
1.1.4.9 کفایت سیستم 63
1.1.4.10 پارامترهاي فنی و اقتصادي در شبکه نمونه 64
1.1.4.11 آنالیز اقتصادي 65
1.1.4.12 آنالیز حساسیت 66
1.1.4.13 آنالیز فنی 66
1.1.5 بررسی تاثیر متقابل بازارهاي انرژي و رزرو 68
1.1.5.1 بازار رزرو 68
1.1.5.2 مدل سنتی تامین رزرو 71
1.1.5.3 تامین رزرو توسط واحد2.1 73
1.1.5.4 تامین رزرو توسط واحدهای 2.2 و 2.5 73
1.1.5.5 مدل برپایه بازار براي تامین رزرو 74
1.1.5.6 اجراي بازار همزمان بازار انرژي و رزرو 74
1.1.5.7 اجراي بازار غیر همزمان انرژي و رزرو 76
1.1.5.8 مقایسه پارامترهاي بهره برداري در سناریوهاي مختلف 81
1.1.5.9 قیمت شینها 81
1.1.5.10 قیمت تمام شده تامین رزرو 84
1.1.5.11 هزینه هاي بهره برداري از شبکه 85
1.1.5.12 مطالعه قدرت بازار 87
1.1.5.13 اندیس های قدرت بازار 87
1.1.5.14 آنالیز حساسیت 88
1.1.5.15 احتکار فنی 90
1.1.5.16 پارامترهاي فنی شبکه 92
1.1.5.17 انرژي تامین نشده 92
1.1.5.18 سناریوي اضافه بار روزانه 94
1.1.5.19 سناریوي خروج خط2 95
1.1.5.20 نتایج اجراي بازار انرژي و راکتیو 99
1.1.5.21 تاثیر اجراي بازار توان راکتیو در پارامترهاي اقتصادي بهره برداري از سیستم 100
1.1.5.22 نتیجه گیري 103
1.1.5.23 پیشنهادات 105
1.1.5.24 منابع وماخذ 106
1.1.5.25 Abstract 110

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحي بازارحراج خدمات جانبي در سيستم هاي تجديد ساختار يافته قدرت

از آنجاييكه صنعت برق به سمت رقابتي شدن كامل حركت ميكند ، خدمات گوناگوني كـه قـبلاً توسط شركتهاي برق ارائه ميشد ، اكنون به صورت مجزا ارائه ميشود . عمده توجه بـه پيشـرفت ، ISO بر روي ساختار بازار به منظور انتقال برق و انرژي و همچنين بر بازار ارائه خـدمات جـانبي كـه بـه سـوي بحرانيتر شدن پيش ميرود ، معطوف شده است . خدمات جانبي به طور عمده به خدماتي گفته ميشـود كه علاوه بر انرژي براي بهرهبرداري مطمئن شبكه برق لازم است . بهره برداري مطمئن سيستم قدرت بـه در دسترس بودن ذخيرههاي توليد نيازمند است تا بدين وسيله ، پيشامدهاي توليد و انتقال پوشـش داده ميشود . يك موضوع اساسي سيستم قدرت تجديد ساختار شده ، تعيين هزينه تأمين خـدمات جـانبي وچگونگي تغيير اين هزينهها با توجه به تصميم گيريهاي بهرهبرداري است

فهرست کامل فصل دوم طراحي بازارحراج خدمات جانبي در سيستم هاي تجديد ساختار يافته قدرت

2-1) طراحي بازارحراج خدمات جانبي در سيستمهاي تجديد ساختار يافته قدرت

2.1.1 کلیات 120
2.1.1.1 چکیده 120
2.1.1.2 مقدمه 121
2.1.1.3 هدف 122
2.1.1.4 پیشینه تحقیق 123
2.1.1.5روش کار وتحقیق 124
2.1.1.6 خدمات جانبي براي تجديد ساختار 125
2.1.1.7حراج پيشرو خدمات جانبي ، رويه ترتيبي 130
2.1.1.8دو گزينه در حراج ترتيبي خدمات جانبي 132
2.1.1.9 برنامهريزي خدمات جانبي 133
2.1.1.10 طراحي بازارحراج خدمات جانبي 136
2.1.1.11 مطالعه موردی 139
2.1.1.12 حراج با چهار پيشنهاد قيمت و بدون تراكم 139
2.1.1.13 حراج با ده پيشنهاد قيمت ، بدون تراكم 142
2.1.1.14 حراج با 10پيشنهاد قيمت به همراه تراكم 148
2.1.1.15 حراج پيشرو خدمات جانبي – روش همزمان 154
2.1.1.16 گزينههاي طراحي براي حراج همزمان خدمات جانبي 155
2.1.1.17 حراج خريدار معقول 158
2.1.1.18 فرمول بندي حراج خريدار معقول 159
2.1.1.19 حل حراج خريدار معقول 160
2.1.1.20 مثال عددی 162
2.1.1.21 حراج قيمتگذاري نهايي 169
2.1.1.22 فرمولبندي حراج قيمتگذاري نهايي 170
2.1.1.23 مثال 171
2.1.1.24 بحث 177
2.1.1.25 كنترل خودكار توليد 178
2.1.1.26 تولید AGC 178
2.1.1.27 پاسخ AGC 180
2.1.1.28 کفایت درآمدهای واحدهای AGC 182
2.1.1.29 قیمت گذاری AGC 183
2.1.1.30 فرمولبندي و حل 184
2.1.1.31 مطالعات موردي 185
2.1.1.32 حالت بدون تراكم 185
2.1.1.33 حالت با تراكم – اثر تراكم در انتقال 187
2.1.1.34 حالتي كه برخي از بازهها داراي تراكم هستند 191
2.1.1.35 بحث 194
2.1.1.36 نتیجه گیری 195
2.1.1.37 پیشنهادات 196
2.1.1.38 منابع وماخذ 197
2.1.1.39 Abstract 198

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط های رقابتی

همانطور که مشخص است امروزه برقرار نمودن تعادل میان نیاز مصرفکنندگان به انرژيالکتریکی با کیفییت مطلوب و عدم قطع تغذیه بار مصرفی با هزینهاي که خریداران و یا مصرفکنندگان میتوانند جهت بدست آوردن این نوع انرژيالکتریکی بپردازند با مشکلات زیادي همراه میگردد. از آنجا که رشد بار و خروج تجهیزات موجود در سیستمهاي قدرت ، پدیدهاي احتمالاتی میباشد امکان اینکه اینگونه تجهیزات در هر زمانی از سیستم خارج گردند وجود دارد. بنابراین خروج این تجهیزات در سیستم را نمیتوان بطور کامل حذف نمود ، اما میتوان سیستم قدرت را با یک سطح بالایی از قابلیت اطمینان طراحی و بهرهبرداري نمود و بهنوعی خروج تجهیزات و قطعی بار در سیستم را کاهش داد.
از طرفی با بوجود آمدن پدیدهاي به نام بازار رقابت،روابط اقتصادي نقش مهمی را در این صنعت ایفا خواهند نمود. خریدو فروش انرژي الکتریکی مانند یک کالا و امکان رقابت در زمینه تولید و فروش برق، شرایط پیچیدهاي را بر این صنعت بوجود خواهدآورد که این امر سبب خواهد شد تا مهندسین قدرت با سیستمهاي اقتصادي نیز درگیر شوند. براي شناخت بازار مبادله توان الکتریکی تنها نمیتوان به روابط اقتصادي و تئوريهاي اقتصاددانان تکیه نمود، زیرا در این محیط مباحثی همچون پایداري، قابلیت اطمینان و محدودیتهاي خطوط انتقال و … نیز مطرح میگردد که مباحثی کاملاً فنی میباشند. بنابراین اگرچه از توان الکتریکی به عنوان یک کالاي اقتصادي نام برده میشود، اما این کالا نمیتواند به سادگی مانند کالاهاي اقتصادي دیگر همچون نفت و یا غیره مبادله گردد. بعد از سالها تجربه اقتصاددانان و دولتها در زمینه تئوري اقتصادي بهاین نتیجه رسیدهاند که وجود یک بازار کاملاً آزاد و غیر انحصاري تنها راه ایجاد رقابت سالم میباشد. بر همین اساس بازارهاي رقابت در چارچوب روابط اقتصادي، وارد صنعت برق شد یا بهعبارتی تحمیل شده است.

فهرست کامل فصل سوم طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط های رقابتی

3-1 ) طراحی وتحلیل بازار رزرو درمحیط رقابتی صنعت برق براساس مدلPAY-AS-BID

3.1.1 چکیده 200
3.1.2 علامات اختصاری 200
3.1.3 مقدمه 200
3.1.4 تجزیه و تحلیل بازار رزرو 201
3.1.5 انواع کالای رزرو 201
3.1.6 مدل قیمت دهی وپرداخت در بازار رزرو 202
3.1.7 بررسی و ارزیابی مدلهای طراحی بازار رزرو درمدل PAY-AS-BID 202
3.1.8 محاسبه هزینه فرصت درمدل PAY-AS-BID 202
3.1.9 فرمول بندی مسئله بهینه سازی تخصیص انرژی و رزرو 203
3.1.10 بررسی عددی روش پیشنهادی 203
3.1.11 معرفی سیستم مورد مطالعه 203
3.1.12 تجزیه وتحلیل نتایج بهینه سازی تخصیص 203
3.1.13 نتیجه گیری 205
3.1.14 مراجع 205

3-2 ) ارائه یک مدل نوین در بازار صنعت برق جهت افزایش همزمان قابلیت اعتماد وسوددهی واحدهای تولیدی

3.2.1 چکیده 206
3.2.2 مقدمه 206
3.2.3 ارزیابی قابلیت اطمینان و بازار رقابتی در سیستم قدرت 207
3.2.4 مطالعه ی قابلیت اطمینان 207
3.2.5 مطالعه ی بازار رقابتی 208
3.2.6 شاخص HHI 208
3.2.7 شاخص RSI 208
3.2.8 طرح مسأله و الگوریتم راهکار پیشنهادي 208
3.2.9 بررسی تأثیر استراتژي جدید بر شاخص هاي بازار رقابتی صنعت برق 212
3.2.10 نتیجه گیری 213
3.2.11 منابع 214

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید