50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی شبکه اتوبوس رانی درون شهري

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 465 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی شبکه اتوبوس رانی درون شهري است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درونشهري با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مورچگان بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش توسعه شاخصهاي عملکردي اتوبوسهاي سریع السیر شهري بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش ارايه روش ابتكاري طراحي شبكه اتوبوسراني با استفاده از نظريه گراف بررسی شده است

تولد واقعی هوش مصنوعی در اوایل قرن بیستم اتفاق افتاده اسـت و رو شهـاي مختلفـی از آن زمان تا کنون، براي مدلسازي، شبیهسازي و بهینهسازي ابداع شدهانـد . بسـیاري از ایـن روش هـا، از طبیعت الهام گرفته شده و برخی از آنها، مانند منطق فازي، بر اساس فلسفه طراحی شدهاند. دسـته بندي هاي مختلفی را براي این روشها میتوان در نظر گرفت. بـراي مثـال، روش شـبکه عصـبی و سیستم فازي، براي مدلسازي و شبیه سازي به کار میروند، در حالیکه روش هـایی ماننـد الگـوریتم ژنتیک و الگوریتم مورچگان، براي جستجو و بهینه سازي یک مسئله به کار میروند و نمیتوان کـار مدل سازي را با این الگوریتم ها، انجام داد.
دسته بندي دیگر، مربوط به نوع مکـانیزمی است کـه در روش هـا اتفـاق مـیافتـد . بـراي مثـال، الگوریتم ژنتیک بر اساس روشهاي تکاملی ساخته شده است و الگوریتم مورچگان، زنبور عسـل و پرندگان، بر اساس رفتار جمعی موجودات زنده و الهام گرفته از طبیعت هستند. اما در مجموع، کلیـه این روشها ،الگوریتمهاي فرا ابتکاري بوده و براي بهینه سازي مسائل مختلف کاربرد دارند.

قسمت هایی از فصل اول مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درونشهري با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مورچگان

در این طراحی، شبکه اتوبوس تغذیـه کننـده، جابجـایی مسـافران از ایسـتگاههاي اتوبـوس بـه ایستگاههاي مختلف در یک شبکه ریلی موجود را بر عهده دارد. تمرکز این مسئله، بر روي طراحـی مجموعه راههاي اتوبوس تغذیه کننده و تعیین تواتر سرویسدهی در هر مسیر بـ هوسـیله یـک تـابع هدف مینیمم از مجموع هزینههاي کاربر و اپراتور است. هزینه اپراتور بستگی به مجموعه طول طی شده توسط اتوبوسها است. در حالیکه هزینه کاربر، تابعی از مجموع زمـان سـفر مسـافران، شـامل زمان انتظار و زمان حرکت در هر دو وسیله اتوبوس و قطار است. یک نمونه از مدل شـبکه حاضـر، در شکل (2-1) نشان داده شده است

فهرست کامل فصل اول مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درونشهري با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مورچگان

1-1 ) مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درونشهري با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مورچگان (مطالعه موردي: شهر بندرعباس)

چکیده 11
مقدمه 12
1.1.1 فصل اول کلیات 13
1.1.1.1 تعریف مساله 14
2.1.1.1 ضرورت انجام تحقیق 14
3.1.1.1 اهداف تحقیق 15
4.1.1.1 روش تحقیق 15
5.1.1.1 مروری برمطالب 17

2.1.1 فصل دوم ادبیات تحقیق 19
1.2.1.1 مقدمه 20
2.2.1.1 مرور مطالعات خارجی در مورد طراحی خطوط اتوبوسرانی 20
3.2.1.1 مطالعات داخلی طراحی شبکه اتوبوسرانی 32

3.1.1 فصل سوم بررسی عوامل موثر در طراحی شبکه اتوبوسرانی 34
1.3.1.1 مقدمه 35
2.3.1.1 مسیرها 35
3.3.1.1 طبقه بندي مسیرهاي خطوط حمل و نقل عمومی 37
4.3.1.1 میزان انحراف از مسیر 38
5.3.1.1 سلسله مراتب عملکردي مسیرها 40
6.3.1.1 مکانیابی ایستگاهها 41
7.3.1.1 عوامل موثر در طراحی شبکه خطوط اتوبوسرانی 42

4.1.1 فصل چهارم روش تحقیق و ساخت مدل 44
1.4.1.1 مقدمه 45
2.4.1.1 تعیین خطوط نامزد براي انتخاب در شبکه 47
3.4.1.1 جانمایی ایستگاهها 49
4.4.1.1 ساخت پایگاه اطلاعاتی خطوط 50
5.4.1.1 ساخت مدل 50
6.4.1.1 انتخاب روش بهینه سازي 57
7.4.1.1 الگوریتم ژنتیک 59
8.4.1.1 الگوریتم مورچگان 70

5.1.1 فصل پنجم مطالعه موردي و بررسی نتایج آن 81
1.5.1.1 مقدمه 82
2.5.1.1 روند طراحی شبکه اتوبوسرانی 82
3.5.1.1 مقایسه نتایج مدلها 100
4.5.1.1 ا عتبارسنجی مدل 111
5.5.1.1 آنالیز حساسیت مدل 113

6.1.1 فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات 116
1.6.1.1 مقدمه 117
2.6.1.1 نتایج تحقیق 117
3.6.1.1 پیشنهادات 118
4.6.1.1 منابع 119

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم توسعه شاخصهاي عملکردي اتوبوسهاي سریع السیر شهري

نباید مشکلات ترافیک شهرهاي امروزي را به یک سیستم بخصوص حمل ونقل شهري مثلاً اتومبیـل و راه نسـبت داد بلکه این مشکلات زاده بکارگیري نابجا و استفاده ناردسـت از سیسـتم هاسـت تـا مربـوط بـه خـود سیسـتم. به عنوان مثال اتومبیل که امروزه بسیاري از مشکلات موجود به آن ربط داده می شود از نظـر حمـل ونقـل شـهري داراي مزایائی است که هیچ سیستم دیگري به سـادگی نمـی توانـد جانشـین آن شـود. عمـده تـرین خاصـیت آن سرمایه گذاري کم شبکه است زیرا که براي این وسیله چرخ لاستیکی هر جائی که چرخ لاسـتیکی حرکـت کنـد قابل دسترسی است. علاوه بر این اتومبیل در اختیار راننده قرار دارد و راننـده مج بـور بـه رعایـت جـدول زمـانی معینی نبوده و مجبور نیست از مسیر شخصی پیروي کند. چنین صفاتی اتومبیل را وسیله اي بسیار مناسب بـراي مدیریت کارهاي تجاري، صنعت و زراعت می کند. همچنین این وسیله را براي مراکز تجمع پراکنده و کمجمعیت بسیار اقتصادي می سازد. حتی در داخل شهرها بدلیل اختصاصی بودنش وسیله اي دلخواه بـراي گـردش و خریـد می باشد. اما در شهرهاي امروزي تراکم ساعات شلوغی که زاده تعداد زیاد اتومبیل در راه هاست ناشـی از اسـتفاده از اتومبیل براي رفت و آمد اشتغال و رفت و آمد کاري است. درحالی که هیچیک از مزایـاي اتومبیـل بـراي ایـن رفت و آمد و مخصوصاً رفت و آمد اشتغال دیگر مزیت محسوب نمی شود.

فهرست کامل فصل دوم توسعه شاخصهاي عملکردي اتوبوسهاي سریع السیر شهري

2-1) توسعه شاخصهاي عملکردي اتوبوسهاي سریع السیر شهري (BRT )

چکیده 142
مقدمه 143
1.1.2 فصل اول کلیات 144
1.1.1.2 آغاز کار حملونقل عمومی در جهان 144
2.1.1.2 بررسی سیستم هاي حمل و نقل همگانی در ایران 147
3.1.1.2 حملونقل عمومی سریعالسیر 153
4.1.1.2 تعریف مساله 155
5.1.1.2 هدف و روش کار 158
6.1.1.2 سیستم اتوبوس رانی سریع (BRT) چیست ؟ 162
7.1.1.2 نمونه هاي موفق BRT در جهان 166

2.1.2 فصل دوم مروري بر منابع گذشته 176
1.2.1.2 تجربه پیاده سازي عناصر BRT 177
2.2.1.2 تجربه راه اندازي سیستم BRT 180
3.2.1.2 بررسی مقالات و کتب خارجی مرتبط 182
4.2.1.2 چگونگی استفاده واقعی از گزارش هاي عملکرد CBRT 185
5.2.1.2 بررسی کنفرانس هاي مرتبط و مقالات 188
6.2.1.2 نوع و روش تحقیق 211

3.1.2 فصل سوم روش تحقیق 210
1.3.1.2 نوع و روش تحقیق 211
2.3.1.2 جامعه آماری 211
3.3.1.2 تعاریف عملیاتی متغیرها 212
4.3.1.2 روش و ابزار جمع آوري اطلاعات 216
5.3.1.2 پایانی 217
6.3.1.2 بعد زمانی تحقیق 218
7.3.1.2 روش هاي تجزیه وتحلیل اطلاعات 218

4.1.2 فصل چهارم جمع آوری اطلاعات 222
1.4.1.2 عناصر و شاخص هاي عملکردي اصلی سیستم 222
2.4.1.2 عناصر و اجزاء BRT 227
3.4.1.2 ایمین و امنیت 271
4.4.1.2 رابطه بین اجزاء و شاخصها 289

5.1.2 فصل پنجم تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج 292
1.5.1.2 مشخصات خط یک اتوبوس تندرو 293
2.5.1.2 مزایا و معایب سیستم 301
3.5.1.2 وضعیت موجود خط یک اتوبوس تندرو از دیدگاه کاربر 314
4.5.1.2 میزان حجم تقاضا در ایستگاه هاي نمونه گیري شده از ساعت 7 صبح الی 11 صبح 337
5.5.1.2 ارائه راهکار 347
6.5.1.2 جمع بندی 350
7.5.1.2 نتیجه گیری 351
8.5.1.2 منابع 354

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم ارايه روش ابتكاري طراحي شبكه اتوبوسراني با استفاده از نظريه گراف

یافتن مسیرهای موثر وسیله نقلیه یک مسأله لوجستیک می باشد که برای چندین دهه مورد مطالعه قرار گرفته است. وقتی که یک شرکت قادر به کاهش طول راه تحویل باشد یا قادر به کاهش وسایل نقلیه باشد، آن شرکت خدمات بهتری را برای مشتریان فراهم می کند. راه موثرتری را به کار می گیرد و احتمالا سهم بازار آن افزایش می یابد. یک نوع مشکل مسیرهای وسایل نقلیه، شامل تعیین هم زمان مسیر برای چندین وسیله نقلیه از یک مخزن تأمین مرکزی به چندین مشتری و بازگشت به انبار بدون تجاوز از محدودیت گنجایش هر وسیله نقلیه است.
مساله مسیریابی وسایل (VRP) یک نام عمومی است که به تمام مسایل مربوط به توزیع کالا بین انبار و مکان نهایی اتلاق میشود. از آنجا که شرایط از یک مجموعه به یک مجموعه دیگر متفاوت است، اهداف و قیود این مسأله بسیار متنوع است. در دو دهه اخیر رقابت بین شرکتها در راستای عرضه کالا و خدمات، تبدیل به واقعیتی بزرگ برای پیشرفت آنها شدهاست. هزاران کمپانی که در امور تحویل، جمعآوری و حمل و نقل اشیاء و انسانها فعالیت دارند، هر روزه با مسأله مسیریابی وسایل نقلیه روبرو میشوند. مساله VRP به منظور طراحی مسیر بهینهی جمعآوری و یا تحویل یک کالا از یک یا چند انبار به تعدادی از مشتری یا شهرهای توزیع شده مورد استفاده قرار میگیرد

فهرست کامل فصل سوم ارايه روش ابتكاري طراحي شبكه اتوبوسراني با استفاده از نظريه گراف

3-1 ) ارايه روش ابتكاري طراحي شبكه اتوبوسراني با استفاده از نظريه گراف

1.1.3 چکیده 362
2.1.3 مقدمه 362
3.1.3 روش طراحی شبکه 363
4.1.3 گام انتخاب مسير 366
5.1.3 نتايج و ارزيابي روش طراحـي شـبكه ارايـه شده 368
6.1.3 نتیجه گیری 373
7.1.3 منابع 374

3-2 ) مسیریابی بهینه حمل و نقل عمومی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان(مطالعه موردی: سازمان اتوبوس رانی)

1.2.3 چکیده 376
2.2.3 مقدمه 377
3.2.3 مرور ادبیات 379
4.2.3 مدل سازی ریاضی 381
5.2.3 الگوریتم کلونی مورچگان 384
6.2.3 مطالعه موردی :شرکت حمل و نقل عمومی شهر اردبیل 387
7.2.3 مراحل الگوریتم کلونی برای مدل پیشنهادی 390
8.2.3 نتیجه گیری 390
9.2.3 منابع 391

3-3 ) مسیریابی بهینه حمل و نقل عمومی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان (مطالعه موردی: سازمان اتوبوس رانی)

1.3.3 چکیده 393
2.3.3 مقدمه 394
3.3.3 مرور ادبیات 395
4.3.3 مدل سازی ریاضی 398
5.3.3 الگوریتم کلونی مورچگان 401
6.3.3 مطالعه موردی :شرکت حمل و نقل عمومی شهر اردبیل 403
7.3.3 مراحل الگوریتم کلونی برای مدل پیشنهادی 406
8.3.3 نتیجه گیری 407
9.3.3 منابع 408

3-4 ) توسعه مدلی بمنظور طراحی یک شبکه اتوبوس BRTبا به کارگیری نرم افزار شبیه سازی AIMSUN(مطالعه موردی BRT شهر اصفهان)

1.4.3 چکیده 409
2.4.3 مقدمه 409
3.4.3 تعریف مساله واهداف تحقیق 410
4.4.3 روش تحقیق 410
5.4.3 محدوده و قلمرو تحقیق 411
6.4.3 انتقادات و پیشنهادات تحقیق 412
7.4.3 BRT 413
8.4.3 نتیجه گیری 419
9.4.3 منابع 420

3-5 ) مدل ابتکاری برای طراحی بهینه شبکه اتوبوسرانی تغذیه کننده خط ریلی

1.5.3 چکیده 421
2.5.3 مقدمه 421
3.5.3 مروری برادبیات گذشته 422
4.5.3 شرح مساله 423
5.5.3 روش حل 423
6.5.3 تحلیل وبررسی نتایج 425
7.5.3 نتیجه گیری 430
8.5.3 منابع 431

3-6 ) بهینه سازی شبکه اتوبوسرانی درون شهری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی :شهر رشت)

1.6.3 چکیده 432
2.6.3 مقدمه 432
3.6.3 مروری برمطالعات پیشین 433
4.6.3 تابع هدف پیشنهادی 435
5.6.3 تشریح مدل رایانه ای 437
6.6.3 مشخصات شبکه نمونه مورد مطالعه 439
7.6.3 اعمال مدل پیشنهادی روی شبکه شهر رشت 441
8.6.3 نتایج اجرای مدل برروی شبکه شهر رشت 442
9.6.3 بررسی و ارزیابی نتایج نهایی شبکه پیشنهادی 444
10.6.3 نتیجه گیری 446
11.6.3 منابع 446

3-7 ) مکانیابی پایانه مسافربری شهرستان شهرضا به منظور بهینه سازی شبکه اتوبوسرانی

1.7.3 چکیده 448
2.7.3 مقدمه 448
3.7.3 بیان مساله تحقیق 449
4.7.3 پیش زمینه های طراحی شبکه 449
5.7.3 تعاریف و ویژگی های شبکه حمل و نقل همگانی 450
6.7.3 پایانه ها 453
7.7.3 طراحی خطوط اتوبوس رانی 454
8.7.3 طرح گزینه های شبکه اتوبوسرانی 456
9.7.3 مطالعه موردی 459
10.7.3 نتیجه گیری 462
11.7.3 منابع 462

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید