50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال توان پایین

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال توان پایین است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال توان پایین بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مبدل آنالوگ به دیجیتال با ساختار FOLDING ANSD INTERPOLATING با سرعت بالا قدرت تفکیک متوسط و توان مصرفی کم بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مبدل آنالوگ به دیجیتال با ساختار با سرعت بالا قدرت تفکیک متوسط و توان مصرفی کم بررسی شده است

انواع مبدل ها
بسته به نوع المانهایی که در پیاده سازي یک DAC استفاده می شود، DACها را طبقه بندي می نمایند. (شکل 1) طبقه بندي مبدلهاي آنالوگ به دیجیتال را نشان میدهد.مبدل ها را می توان با استفاده از مقاومت ها، خازن ها و یا منابع جریان پیاده سازي کرد. هر کدام از این حالتها خود به دسته هاي دیگري تقسیم بندي می شوند. در این نمودار فقط دسته بندي مربوط به مبدلهاي منبع جریانی، نشان داده شده است. علت این امر این است که در این بخش، فقط با این نوع از مبدل ها سر و کار داریم. مبدلهاي منبع جریانی، در سه نوع باینري، unaryو segmentedمی باشند

قسمت هایی از فصل اول طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال توان پایین

مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال يکي از مهمترين بلوکها در راديو نرمافزاري يسو ديگر ستمهاي پردازش سيگنال هستند. با پيشرفت تکنولوژي، بهدليل کاهش بهره ذاتي ترانزيستور و ولتاژ منبع تغذيه طراحي مدارهاي آنالوگ يچيپ دهتر شده است. ازاينرو طراحي مبدل با سرعت و دقت بالا بسيار دشوار است. مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال لوله يا به دليل داشتن سرعت نسبتاً بالا، توان مصرفي کم و دقت متوسط به بالا توجه زيادي را در ميان ديگر مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال به خود جلب کردهاند و بهطور گستردهيا در نمونهبرداري با نرخ نايکوئيست از آنها استفاده يم شود. در اين مبدلها با کاهش طول کانال ترانزيستورها در تکنولوژي يس ماس، طراحي تقویت کننده با بهره و سرعت بالا بسيار دشوار يم شود. براي حل مشکلات مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال لولهيا روشهاي جديدي ارائه شده است. در برخي از اين روشها با کاهش ولتاژ منبع تغذيه، مبدلها را طراحي کرده و درنتيجه توان مصرفي را کاهش دادهاند. همچنين روش به اشتراکگذاري تقویت کننده و استفاده دوباره از جريان تقو تي کننده. بهمنظور کاهش توان مصرفي در تقو تي کننده استفاده يم شود

فهرست کامل فصل اول طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال توان پایین

1-1 ) طراحی و شبیه سازی مبدل دیجیتال به آنالوگ 4 بیتی جهت درایو الکترود تحریک مغس

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 طراحی مبدل دیجیتال به آنالوگ 3
4.1.1 شبیه سازی ساختار پیشنهادی 4
5.1.1 نتیجه گیری 5
6.1.1 منابع 6

1-2 ) طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی توان پایین بااستفاده از تکنولوژی استاندارد CMOS

1.2.1 چکیده 7
2.2.1 مقدمه 7
3.2.1 عملکرد مبدل تقریب متوالی 9
4.2.1 بررسی مدارات مبدل تقریب متوالی 10
5.2.1 شبیه سازی 16
6.2.1 نتیجه گیری 20
7.2.1 منابع 21

1-3 ) طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال 1V 10MS/Sباتوان مصرفی بسیار کم در معماری SWITCHED-OPAMP PIPELINE

1.3.1 چکیده 22
2.3.1 مقدمه 22
3.3.1 طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال 23
4.3.1 نتایج شبیه سازی 26
5.3.1 نتیجه گیری 27
6.3.1 منابع 27

1-4 ) طراحی مبدل داده آنالوگ به دیجیتال PIPELINEبسیار ولتاژ پایین تفکیک بالا درمعماری SWITCHED-OPAMP

1.4.1 چکیده 28
2.4.1 مقدمه 28
3.4.1 ملاحضات طراحی 30
4.4.1 مدار واسط ورودی 30
5.4.1 تقویت کننده عملیاتی 32
6.4.1 نتایج شبیه سازی 33
7.4.1 نتیجه گیری 33
8.4.1 منابع 33

1-5 ) طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی توان پایین 10بیتی با تکنیک سویچ زنی یکنواخت برای شبکه های سنسور بی سیم

1.5.1 چکیده 34
2.5.1 مقدمه 34
3.5.1 ساختار مبدل تقریب متوالی 35
4.5.1 بلوک های اساسی ساختار 36
5.5.1 نتیجه گیری 39
6.5.1 منابع 40

1-6 ) روشی نوین و پایدار در طراحی مدار و شبیه سازی سیستم تبدیل آنالوگ به دیجیتال

1.6.1 چکیده 41
2.6.1 مقدمه 41
3.6.1 شرح مبدل پاپیلاین 42
4.6.1 طراحی بلوک ها 43
5.6.1 نتایج شبیه سازی 48
6.6.1 منابع 54

1-7 ) طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال لوله ای مبتنی بر مقایسه گر ولتاژ پایین

1.7.1 چکیده 55
2.7.1 مقدمه 56
3.7.1 اساس کار مبدل آنالوگ به دیجیتال لوله ای 56
4.7.1 جایگزینی مقایسه گر ومنبع جریان به جای تقویت کننده 57
5.7.1طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال لوله ای مبتنی بر مقایسه گر 58
6.7.1 شبیه سازی مبدل طراحی شده 62
7.7.1 نتیجه گیری 64
8.7.1 منابع 65

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مبدل آنالوگ به دیجیتال با ساختار FOLDING ANSD INTERPOLATING با سرعت بالا قدرت تفکیک متوسط و توان مصرفی کم

طبقه بهره مبتنی بر مقایسهگر و خازن سوئچی شده اين نوع طبقه بهره همانند طبقه بهره مبتني بر تقویت کننده در دو فاز عمل يم کند. فاز نمونه برداري φ1 مدار مقايسه گر همانند فاز نمونهبرداري مدار تقو تي کننده است. فاز انتقال بار طبقه بهره مبتني بر مقايسهگر در شکل ۸نشان داده شده است. تقو تي کننده بهوسيله يک مقايسهگر حساس به آستانه و يک منبع جريان IX جايگذاري شده است. در طي فاز بازنشاني ١٧که در شکل ۸نشان داده نشده است، VO به زمين اتصال کوتاه يم شود. سپس منبع جريان IX روشن شده و شبکه خازني C2 ،C1و CLرا شارژ می کند و شکل موج شيب VOو VX که در شکل ۸ نشان داده شده است را ايجاد می کند. اين ولتاژ شيب تا زماني ادامه پيدا می کند که مقايسه گر زمين مجازي را شناسايي کند (VX = Vcm) منبع جريان را خاموش کند. با اين روش مقايسه گر نمونه لحظه برداري را تعيين می کند. در لحظه نمونه برداري زمين مجازي همانند مدار تقویت کننده به دست می آید . همه بار خازن C2 به خازن C1 انتقال پيدا می کند و ولتاژ خروجي در خازن CL نمونه گرفته می شود

فهرست کامل فصل دوم مبدل آنالوگ به دیجیتال با ساختار FOLDING ANSD INTERPOLATING با سرعت بالا قدرت تفکیک متوسط و توان مصرفی کم

2-1) طراحی وشبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال توان پایین

چکیده 79
مقدمه 80
1.1.2 فصل اول مبانی 82
1.1.1.2 تبدیل کردن سیگنال آنالوگ به دیجیتال 83
2.1.1.2 مبدل آنالوگ به دیجیتال با روش بیش نمونه برداری 90
3.1.1.2 ساختارهای مختلف مدولاتورهای سیگما دلتا 101
4.1.1.2 محدود کردن توان مصرفی در مدولاتورهای سیگما دلتا 107
5.1.1.2 تکنیک های طراحی برای سیگما دلتای توان پایین 112
6.1.1.2 نتیجه گیری 113

2.1.2 فصل دوم طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال مرتبه اول تک حلقه 114
1.2.1.2 مقدمه 115
2.2.1.2 طراحی انتگرال گیر 117
3.2.1.2 طراحی تقویت کننده عملیاتی 119
4.2.1.2 طراحی سویچ ها 133
5.2.1.2 طراحی مقایسه کننده 134
6.2.1.2 مبدل آنالوگ به دیجیتال یک بیتی 136
7.2.1.2 طراحی مدولاتور 137

3.1.2 فصل سوم نتایج و شبیه سازی 141
1.3.1.2 محاسبه اباد ترانزیستورها 142
2.3.1.2 نتایج و شبیه سازی 143
3.3.1.2 مقایسه باچند طرح دیگر 150

4.1.2 فصل چهارم نتیجه گیری وپیشنهادات 155
1.4.1.2 نتیجه گیری 156
2.4.1.2 پیشنهادات 156
3.4.1.2 منابع 158

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مبدل آنالوگ به دیجیتال با ساختار با سرعت بالا قدرت تفکیک متوسط و توان مصرفی کم

در دنياي امروز با گسترش روز افزون دنياي ديجيتال با يد به دنبال پلي براي ايجاد ارتباط بين دنياي آنالوگ و ديجيتال باشيم . اين پل از طريق مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال ساخته مي شود . تكنيك هاي بسياري براي طراحي مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال و جود دارند كه هر كدام از اين تكنيكها داراي امتيازات و محدوديت هايي هستند . در اينجا به معرفي برخي از اين تكنيك ها در طراحي مدارات مبدل آنالوگ به ديجيتال پرداخته شده است .
هر كدام از اين تكنيك ها ملزومات مداري مربوط به خود را دارد . در بعضي از اين تكنيك ها دقت بيشتر مورد نظر بوده و در بعضي ديگر سرعت و در بعضي مواقع هزينه و قيمت بيشترين نقش را دارد . ذكر اين نكته ضروري است كه قبل از طراحي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال بايد دانشي كلي در باب انواع تكنيك هاي موجود داشت ، تا با توجه به مزايا و محدوديت هاي اين تكنيك ها و همينطور خصوصيات مبدل آنالوگ به ديجيتال ، روشي برگزيده شود كه بالاترين بازدهي را داشته باشد . همچنين براي رسيدن به بالاترين كارايي مي توان از تركيب اين روش ها نيز استفاده كرد

فهرست کامل فصل سوم مبدل آنالوگ به دیجیتال با ساختار با سرعت بالا قدرت تفکیک متوسط و توان مصرفی کم

3-1 ) مبدل آنالوگ به ديجيتال با ساختار INTERPOLATING AND FOLDING با سرعت بالا ،قدرت تفكيك متوسط و توان مصرفي كم

چکیده 182
مقدمه 183
1.1.3 فصل اول معرفي مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال 185
1.1.1.3 موارد استفاده از ADC هاي سرعت بالا 186
2.1.1.3 اهداف طراحی 190
3.1.1.3 مجموعه اصطلاحات و توجهات 191
4.1.1.3 محدوديت هاي بنيادي براي كارايي 204

2.1.3 فصل دوم ساختار هاي مبدل هاي A / D سرعت بالا 214
1.2.1.3 مبدل A / D كاملا موازي (FLASH) 214
2.2.1.3 مبدل A / D فلش درونياب 217
3.2.1.3 مبدل هاي A / D دو مرحله اي و SUBRANGING 218
4.2.1.3 مبدل آنالوگ به ديجيتال لوله اي3 چند مرحله اي 222
5.2.1.3 مبدل هاي A / D با ساختار جداسازي زماني 224
6.2.1.3 مبدل هاي A / D فولدينگ 226
7.2.1.3 مقايسه ساختار ها 228
3.1.3 فصل سوم مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال درونياب و فولدينگ 230
1.3.1.3 مفهوم فولدينگ 231
2.3.1.3 فولدينگ خطي 235
3.3.1.3 فولدينگ خطي بر اساس ديود ها 235
4.3.1.3 فولدينگ سينوسي 239
5.3.1.3 فولدينگ دوبل 241
6.3.1.3 ددونیابی 243
7.3.1.3 كد كننده ديجيتال 246

4.1.3 فصل چهارم طراحي سيستمي و مدل رفتاري 250
1.4.1.3 مدل رفتاري مسير چندي كننده دقيق ADC هاي F & I 251
2.4.1.3 مدل رفتاري بلوك ساختاري اصلي 252
3.4.1.3شبيه سازي رفتارمبدل فولدينگ همراه باعوامل غيرايده آل 269
4.4.1.3 راه جل های پیشنهادی 281
5.4.1.3 ملاحظات سيستمي مبدل F & I 286
6.4.1.3 شبيه سازي مدل در حوزه زمان 291

5.1.3 فصل پنجم طراحی مداری 294
1.5.1.3 مبدل F & I با استفاده از S / H و درونيابي جرياني 294
2.5.1.3 نمونه بردار و نگهدارنده 295
3.5.1.3 تقويت كننده فولدينگ مبتني بر OTA 305
4.5.1.3 درونیابی مد جریان 309
5.5.1.3 مقایسه کننده جریانی 313
6.5.1.3 چندی کننده درشت 315
7.5.1.3 پياده سازي رمز كننده ديجيتال 319
8.5.1.3 روند طراحی 324

6.1.3 فصل ششم خلاصه و پیشنهادات 333
1.6.1.3 منابع 336

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید