50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 550 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ارائه الگوي سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی در شهرهاي متوسط بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم حمل ونقل سریع اتوبوسرانی (BRT) در کلان شهرها توسط نرم افززار AIMSUN بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش نقش سیستم حمل و نقل هوشمند در یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل عمومی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش ارزیابی عملکرد سیستم های یکپارچه حمل ونقل عمومی با استفاده از روش AHP بررسی شده است

برنامه ریزي حمل و نقل چند شیوهاي نیاز به ابزارهایی براي ارزیابی کیفیت هـر یـک از شـیوههـا دارد. بـهعنوان مثال یکی از این ابزارها، استانداردهاي سطح سرویسی اسـت کـه مـیتوانـد بـراي نمـایش برنامـههـا وراهکارهاي اصلاح و بهبود هر شیوه به کار رود. جداول پیوست (1 و 2) فاکتورهایی که میتواند هنگام ارزیـابیشیوههاي مختلف مطرح شود را نمایش میدهند. جدول پیوسـت (1) دسـته بنـدي فاکتورهـاي تعیـین سـطحسرویس و مقایسه شرایط پیاده روي و وسایل نقلیه غیر موتوري و جدول پیوست (2) دسته بنـدي فاکتورهـايتعیین سطح سرویس وسایل نقلیه عمومی و مقایسه سرویس هاي ارائه شده را نمایش می دهند. Williams وSeggerman در گزارش نهایی »دستورات مدل سازي و طرح اصلاحات نواحی حمل و نقل چندشیوهاي« که براي شهر فلوریداي ایالات متحده و زیر نظـر مرکـز تحقیقـات حمـل و نقـل شـهري دانـشگاهفلوریداي جنوبی تهیه شده است، مسأله یکپارچهسازي سیستم حمل و نقل را به صورت نواحی حمل و نقـلچند شیوهاي مورد توجه قرار داده است. ناحیه حمـل و نقـل چنـد شـیوهاي (MMTD) بـراي شـهر فلوریـدافضاهایی هستند که ایمنی بالا، راحتی و جذابیت محیط پیاده روي به همراه راحتی اتصال بـه حمـل و نقـلعمومی در آنها فراهم است بهطوري که کلیه طراحیهاي آینده شهري بایستی به صورتی با همدیگر ترکیبشوند که کاربرد وسایل نقلیه شخصی کاهش یافته و از طریق سیستم یکپارچه حمـل و نقـل چنـد شـیو ههاي پشتیبانی گردند.

قسمت هایی از فصل اول  ارائه روشي نوين در تخمين محل، اندازه و نوع بارهاي هارمونيك زا در شبكه قدرت

استفاده از دوچر خه براي سفرهاي کوتاه (در فواصل 3 تا 4 کیلومتر ) و در مناطق مسطح، کـاملاً مناسـباست. البته با شرایط توپوگرافی خوب و شبکه معابر مناسب این مقدار تا 10 کیلومتر نیز قابل افزایش اسـت.
براي فواصل کمتر از 3 کیلومتر و ایجاد حداقل شرایط مناسب براي دوچرخهسواري، عموماً این شیوه قادر بهارائه زمانهاي سفر کمتري نسبت به حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس میباشد. زیرا براي سفر با حمـل ونقل عمومی زمان سفر شامل: زمانهاي پیاده روي براي دسترسی به ایستگاه (حداقل حدود 200 الی 400 متـر )، حرکت وسیله، توقف در ایستگاهها و مجدداً پیادهروي از ایستگاه تا مقصد میباشد. البته بایستی توجه داشتکه همواره بخشی از مردم شامل بانوان، کودکان، سالمندان و معلولین در استفاده از دوچر خه محدودیتهاي خاص خود را دارند و بیشترین گروه مورد توجه در تشویق به انجام سفرهاي ترکیبی بـا دوچرخـه و حمـل ونقل عمومی، مردان در رده سنی (15تا 55) سال میباشند

فهرست کامل فصل اول : ارائه روشي نوين در تخمين محل، اندازه و نوع بارهاي هارمونيك زا در شبكه قدرت

1-1 ) مدل سازی بارهای خانگی هارمونیک زا به منظور مقایسه کیفیت توانی

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 مدل نورتنی بارها 2
4.1.1 مدل سازی 3
5.1.1 جمع بندی ومقایسه مقادیر چند تجهیز خانگی 8
6.1.1 نتیجه گیری 8
7.1.1 منابع 8

1-2 ) ارایه روش جهت تشخیص وارزیابی تاثیر هارمونیک برتلفات خطوط شبکه های توضیع

1.2.1 چکیده 9
2.2.1 مقدمه 9
3.2.1 تاثیر هارمونیک برروی پارامترهای الکتریکی خطوط 10
4.2.1 تلفات خطوط 11
5.2.1 نحوه تشخیص نیاز به جبران سازی تلفات 12
6.2.1 مثال عملی 15
7.2.1 نتیجه گیری 16
8.2.1 منابع 16

1-3 ) ارائه روشي نوين در تخمين محل، اندازه و نوع بارهاي هارمونيكزا در شبكه قدرت

1.3.1 چکیده 18
2.3.1 مقدمه 18
3.3.1 تشكيل معادلات اندازه گيري 20
4.3.1 روش جديد تشكيل ماتريس هـاي ادميتـانس بـراي تخمين حالت هارمونيك 21
5.3.1 حل معادلات تخمين حالت 24
6.3.1 روش نرمال 24
7.3.1 روش SVD 25
8.3.1 شبكه هاي آزمايش و نتايج تخمين حالت هارمونيك 25
9.3.1 نتیجه گیری 29
10.3.1 منابع 29

1-4 ) جایابی بهینه تجهیزات اندازه گیری با استفاده از تخمین حالت هارمونیکی شبکه های توزیع

1.4.1 چکیده 30
2.4.1 مقدمه 30
3.4.1 شرح مقاله 31
4.4.1 نتیجه گیری 35
5.4.1 منابع 36

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم :شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی AIMSUN

اتوبـوس براي اولـین بـار در نـانتس فرانسه و در سـال 1826 بعنـوان وسـیله نقلیـه عمـومی مـورد اســتفاده قــرار گرفــت.در آن زمــان صــندلی هــاي اتوبــوس از چــوب بــود و ازآن بــراي حمــل نامــه و بــسته هــاي پــستی نیــز اســتفاده مــی شــده اســت.بعــضی نیــز بــر ایــن اعتقادنــد کــه اولــین بــار در انگلــستان و در ســال 1824 در مــسیر منچــستر بــه پنــدلتن بکــار گرفتــه شــده اســت.بــه تــدریج کــشورهاي مختلــف از جملــه آمریکــا بــه اسـتفاده از آن رو آورده و در سـال 1831 در فیلادلفیـا – 1835 در بوســتون – 1844 در بــالتیمور مورد استفاده قرار گرفت

فهرست کامل فصل دوم : شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی AIMSUN

2-1) شناسایی مکان منابع هارمونیکزا درشبکه قدرت ازدید یک یاچند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی

چکیده 49
مقدمه 50
1.1.2 فصل اول کلیات 52
1.1.1.2 هدف 53
2.1.1.2 بیان موضوع 54
3.1.1.2 پیشینه تحقیق 58
4.1.1.2 خلاصه روش پیشنهادی 64

2.1.2 فصل دوم منابع هارمونیکزا واختلالات هارمونیکی 66
1.2.1.2 مقدمه 67
2.2.1.2 اختلالات هارمونیکی 67
3.2.1.2 منابع هارمونیکزا 69
4.2.1.2 بررسی اثرات هارمونیک ها 81
5.2.1.2 آنالیز هارمونیک ها 85
6.2.1.2 نتیجه گیری 87

3.1.2 فصل سوم شبکه های عصبی 89
1.3.1.2 مقدمه 90
2.3.1.2 تعریف شبکه های عصبی مصنوعی 90
3.3.1.2 نرون ساده خطی 91
4.3.1.2 یادگیری شبکه 92
5.3.1.2 شبکه های پس انتشار 93
6.3.1.2 انواع الگوریتم های آموزش شبکه پس انتشار 97
7.3.1.2 شبکه تابع اساسی شعاعی 100
8.3.1.2 نتیجه گیری 101

4.1.2 فصل چهارم بررسی همه جانبه مکان یابی اندازه گیرها 102
1.4.1.2 مقدمه 103
2.4.1.2 معرفی سیستم قدرت مورد بررسی 103
3.4.1.2 معرفی بارهای هارمونیکی بکار رفته 105
4.4.1.2 مکان یابی اندازه گیرها ونحوه نمونه برداری 109
5.4.1.2 نتیجه گیری 119

5.1.2 شناسایی منابع هارمونیکزا بااستفاده ازشبکه های عصبی 120
1.5.1.2 مقدمه 121
2.5.1.2 انتخاب نمونه های آموزشی شبکه های عصبی 126
3.5.1.2 آموزش شبکه عصبی بااستفاده از نمونه های اندازه گیری 129
4.5.1.2 شبیه سازی شبکه های عصبی جهت شناسایی منابع هارمونیکزا 131
5.5.1.2 نتیجه گیری 142

6.1.2 فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات 143
1.6.1.2 نتیجه گیری 144
2.6.1.2 پیشنهادات 146
3.6.1.2 منابع 47

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تأثیر جریانهاي هامونیکی بار در افزایش دما و کاهش عمر ترانسفورماتورهاي توزیع

ITS یا سیستم حمل و نقل هوشمند اصطلاحی کلی برای کاربرد ترکیبی فن آوری های ارتباطات ،کنترل و پردازش اطلاعات برای سیستم حمل و نقل است.استفاده از آن باعث نجات جان انسان ها،صرفه جویی در زمان،پول،انرژی و منافع محیط زیستی می گردد.وظیفه کلی ITS بهبود تصمیم گیری برای کنترل کننده های شبکه حمل و نقل و دیگر کاربران و در نتیجه بهبود کاربرد کلی سیستم جمل و نقل است.در سیستم های هوشمند ترافیک فناوری های متفاوتی به کار می رود.از سیستم های اولیه ای مانند هدایت خودرو و سیستم کنترل چراغ های راهنمایی،تابلوهای اعلان ترافیک،دوربین سرعت سنج و سیستم خودکار شناسایی شماره خودرو گرفته تا سیستم های پیشرفته و پیچیده تری که به همزمان اطلاعات متفاوتی را از منابع متفاوت یکپارچه می کند و اطلاعاتی مانند وضع آب و هوا،وضعیت ترافیک،وضعیت جاده را مشخص می کند. ITS امکان یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل را فراهم می آورد و قادر است اجزا و ارگان های مختلف سیستم حمل و نقل را یه صورت یک سیستم یکپارچه در آورد.همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده از سازمان راهداری و حکل و نقل جاده ای و شهری،میزان تصادفات در ایران بالا ارزیابی می شود.بنابراین توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند میتواند سفرها و نقل و انتقالات امن تری را برای مردم فراهم آورد

فهرست کامل فصل سوم نقش سیستم حمل و نقل هوشمند در یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل عمومی

3-1 ) ارایه سیستم ترکیبی دوچرخه وحمل ونقل عمومی وطراحی مسیر یکپارچه دوچرخه بادیگر مدل های حمل ونقل

1.1.3 چکیده 392
2.1.3 مقدمه 393
3.1.3 نقش دوچرخه درایجاد پیوند بین مدل های حمل ونقل شهری 393
4.1.3 ترکیب دوچرخه باسیستم حمل ونقل عمومی 394
5.1.3 ملاحظات اساسی درترکیب دوچرخه وحمل ونقل عمومی 398
6.1.3 برنامه دوچرخه-مترو 400
7.1.3اهمین وجودپارکینگ های مناسب درحمل ونقل ترکیبی بادوچرخه 401
8.1.3 ضوابط شبکه پیوسته حمل ونقل دوچرخه 403
9.1.3 ارایه راهکار ابتکاری برای حمل ونقل ترکیبی با دوچرخه 405
10.1.3 نتیجه گیری 406
11.1.3 منابع 406

3-2 ) تاثیر کاربردی زمین و حمل و نقل عمومی یکپارچه در افزایش سلامت عمومی جامعه

1.2.3 چکیده 408
2.2.3 مقدمه 409
3.2.3 پیشینه تحقیق 409
4.2.3 بررسی رویکردهای مختلف در ارتباط با کاربری زمین 411
5.2.3 ترافیک و محیط زیست 412
6.2.3 کاربری زمین وحمل ونقل 415
7.2.3 اثرات برنامه ریزی حمل ونقل بر کاربری زمین 417
8.2.3 راهکارهای افزایش فعالیتهای فیزیک درشهر 420
9.2.3 حمل ونقل عمومی 422
10.2.3 نتیجه گیری 424
11.2.3 منابع 424

3-3 ) یکپارچگی و سازگاری درسیستم حمل ونقل عمومی

1.3.3 چکیده 426
2.3.3 مقدمه 426
3.3.3 ضرورت یکپارچه سازی سیستم حمل ونقل 427
4.3.3 انواع یکپارچگی واقدامات لازم جهت دستیابی به آن ها 427
5.3.3 نتیجه گیری 432
6.3.3 منابع 433

3-4 ) ارزیابی مدیریتی سیستم حمل ونقل درون شهری درچارچوب حمل ونقل پایدار شهری (نمونه مورد بررسی نوشهر)

1.4.3 چکیده 434
2.4.3 مقدمه 434
3.4.3 روش پژوهش 435
4.4.3 پیشینه پژوهش 436
5.4.3 مفاهیم ومبانی نظری 437
6.4.3 معرفی محدوده مورد بررسی 439
7.4.3 تحلیل وضعیت موجود مدیریتی حمل ونقل مسافر درون شهری 441
8.4.3 جمع بندی وپیشنهادات 448
9.4.3 نتیجه گیری 448
10.4.3 منابع 449

3-5 ) نقش سیستم حمل و نقل هوشمند در یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل عمومی

1.5.3 چکیده 450
2.5.3 مقدمه 451
3.5.3 سیستم حمل و نقل عمومی 452
4.5.3 تاریخچه ITS 455
5.5.3 سیستم های پیشرفته مدیریت ترافیک 459
6.5.3 نتیجه گیری 460
7.5.3 منابع 461

3-6 ) یکپارچه سازی سیستم حمل ونقل عمومی به روش AHP مطالعه موردی شهر اصفهان

1.6.3 چکیده 462
2.6.3 مقدمه 462
3.6.3 انواع حمل ونقل عمومی 464
4.6.3 آمارگیری 465
5.6.3 معیارهای تاثیرگذار در هر سیاست 467
6.6.3 نتیجه گیری 470
7.6.3 منابع 472

3-7 ) طراحی سیستم ارزیابی سیاست هاي توسعه شهري حمل و نقل محور با اتکا برمدل هاي یکپارچه شهري (بررسی موردي : مترو تهران)

1.7.3 چکیده 474
2.7.3 مقدمه 475
3.7.3 بررسی پیشینه موضوع تخمین اثرات سناریوهاي توسعه شهري حمل و نقل محور 475
4.7.3 تئوري ها و مبانی اساسی کاربردي 476
5.7.3 بحث و بررسی 477
6.7.3 تحلیل و نوآوري 481
7.7.3 نتیجه گیری 487
8.7.3 منابع 488

3-8 ) ارزیابی یکپارچگی سیستم حمل و نقل شهر سنندج جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار

1.8.3 چکیده 489
2.8.3 مقدمه 490
3.8.3 تعریف مسأله و اهداف تحقیق 490
4.8.3 پیشینه تحقیق 490
5.8.3 مفاهیم دیدگاه ها و مبانی نظری 492
6.8.3 محدوده مورد مطالعه 494
7.8.3 روش تحقیق 495
8.8.3 چارچوب نظری ارایه راهکارو اقدامات درخصوص سیستم حمل ونقل شهر سنندج با رویکرد یکپارچگی 498
9.8.3 نتیجه گیری 501
10.8.3 منابع 503

3-9 ) ارائه روشی براي مدیریت یکپارچه تسهیلات ایستگاه های اتوبوس بااستفاده از تحلیل سلسله مراتبی و شاخص هاي تجهیزات و مبلمان ایستگاهها (مطالعه موردي منطقه 8شهرداری تهران)

1.9.3 چکیده 505
2.9.3 مقدمه 506
3.9.3 تعریف مساله و اهداف تحقیق 507
4.9.3 روش مطالعه 508
5.9.3 مطالعه موردی درتمامی استگاه های اتوبوس منطقه8تهران 510
6.9.3 جمع بندی و ارایه نتایج 515
7.9.3 منابع 517

قسمت هایی از فصل چهارم ارزیابی عملکرد سیستم های یکپارچه حمل ونقل عمومی با استفاده از روش AHP

امروزه لزوم استفاده از حمل و نقل عمومی به ویژه در سفرهاي درون شهري بر هیچ کس پوشیده نیست. رشـد روز افـزون وسـائل نقلیـه و افزایش تمایل شهروندان به استفاده از وسیله نقلیه شخصی باعث شده است تا هر روز ترافیک عبوري از خیابان هاي شـهري سـنگین تـر شـود. ترافیک سنگین خیابان هاي شهري ، علاوه بر افزایش زمان سفر، آلودگی هاي محیطی ناشی از سوخت و صوت وسائل نقلیه ، اتلاف بیش از حد سوخت و سرمایه هاي طبیعی را در کنار ناراحتی هاي روحی ، روانی شهروندان در پی داشته است.
همه این موارد اهمیت سیستم حمل و نقل عمومی و توسعه بهینه و کاهش مشکلات آن را اضافه کرده است. در کنار افزایش کمی سیستم حمل و نقل عمومی ، برنامه ریزي اصولی و نگاه سیستمی به حمل ونقل عمومی هم اهمیت فراوان دارد. تداخل سیستم هاي مختلف حمل و نقل عمومی اعم از مترو ، اتوبوس ، مینی بوس ، تاکسی ، سواري هاي مسافربر شخصی درمراکـز مهـم شهري باعث بروز مشکلات فراوانی شده است و این در حالی است که بابرنامه ریزي و مدیریت مناسب، می توان براي هرمنطقه شـهري مناسـب ترین سیستم حمل و نقل و یا ترکیبی از چند سیستم حمل و نقل عمومی را معرفی کرد

فهرست کامل فصل چهارم ارزیابی عملکرد سیستم های یکپارچه حمل ونقل عمومی با استفاده از روش AHP

4-1 ) یکپارچه سازی سیستم حمل ونقل عمومی به روش AHP مطالعه موردی شهر تبریز

1.1.4 چکیده 519
2.1.4 مقدمه 519
3.1.4 انواع حمل ونقل عمومی 520
4.1.4 آمارگیری 521
5.1.4 اولویت دادن به سیاستها براساس اولویت اهداف براساسAHP 523
6.1.4 نتیجه گیری 525
7.1.4 منابع 527

4-2 ) ارزیابی عملکرد سیستم های یکپارچه حمل ونقل عمومی با استفاده از روش AHP مطالعه موردی : خیابان انقلاب حدفاصل چهارراه ولیعصر و دروازه دولت

1.2.4 چکیده 528
2.2.4 مقدمه 529
3.2.4 روش تحقیق 529
4.2.4 اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی 530
5.2.4 منطقه مورد مطالعه 531
6.2.4 بدست آوردن اطلاعات (آمار گیری) وتشکیل بانک اطلاعاتی 532
7.2.4 وزن دهی عوامل تاثیر گذار 534
8.2.4 نتیجه گیری 536
9.2.4 منابع 536

4-3 ) یکپارچه سازي سیستم حمل و نقل عمومی به روش AHP مطالعه موردي : شهر اصفهان

1.3.4 چکیده 537
2.3.4 مقدمه 537
3.3.4 انواع حمل ونقل عمومی 538
4.3.4 آمارگیري 539
5.3.4 معیار هاي تاثیرگذاردرانتخاب هرسیاست 540
6.3.4 نتیجه گیری 542
7.3.4 منابع 544

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید