50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی ترانسفورماتور های خشک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ترانسفورماتور های خشک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بهبود طراحي عايقي در ترانسفورماتورهاي خشك رزيني بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش آشنایی با انواع ترانسفورماتور های خشک بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تاثیربارهای غیر خطی بر روی توزیع دمای ترانسفورماتور خشک رزینی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش دیگر اطلاعات در مورد ترانسفورماتور خشک بررسی شده است

استفاده از ترانسفورماتورهاي خشك (بدون روغن) پـس از راهاندازي خط توليد ايـن نـوع ترانسـفورماتورها در كارخانـه ايران ترانسفو زنجان در سـال 83 در حـال توسـعه مـيباشـد. هرچند قيمت اين نوع ترانسفورماتورهاي توزيع كه در سطوح ولتاژ 20 و 33 كيلوولت ساخته ميشود از ترانسـفورماتورهاي روغني بيشتر است ولي به علت عدم نياز بـه تانـك روغـن و قابليت اطمينان بالاتر براي تأمين سيستم بـرق منـاطق مجتمـع مسكوني، بيمارستانهـا، مراكـز صـنعتي و …. بسـيار مناسـب است. ترانسفورماتورهاي خشك بسيار به تخليه جزئي(PD) حساس بوده و بوجود آمدن PD در اين نوع ترانسـفورماتورها در سطح خيلي پايين تـر از ترانسـفورماتورهـاي روغنـي هـم خطرناك است و منجر به از بين رفتن ترانسفورماتور ميشود

قسمت هایی از فصل اول بهبود طراحي عايقي در ترانسفورماتورهاي خشك رزيني

ترانسفورماتورها يكـي از اساسـي تـرين اجـزاء انتقـال انـرژي الكتريكي متناوب ميباشند. در محيط هايي كه جمعيت زيـادي در آن ساكنند، ميبايست ترانسفورماتورهاي توزيع معيني مورد 09-F-TRN-0147 محاسبه تلفات ترانسفورماتورهاي خشك رزيني با روش FEM استفاده قرار گيرند، درسـاخت ايـن نـوع از ترانسـفورماتورها بايستي امنيت جاني و مالي افراد در نظر گرفته شود. با توجه به اينكه ترانسفورماتورهاي روغنـي خطـر آتـشسـوزي و حتـي انفجـار دارنـد، بـراي اسـتفاده در محـيطهـاي مسـكوني و بيمارستاني مناسب نميباشند. سير تحـول ترانسـفورماتورهاي غيرآتشگير محققان را به سمت عايقهايي مانند آسكارل سـوق داد و تا مدتها استفاده از اين سـيال مقـاوم در برابـر آتـش در صنعت ترانسفورماتور متداول بـوده اسـت. خطراتـي از جملـه سرطانزا بودن آن موجب شد كه استفاده از اين سيال به مـرور از رونق بيافتد، تا جاييكه امروزه استفاده از آن به كلـي منتفـي ميباشد

فهرست کامل فصل اول بهبود طراحي عايقي در ترانسفورماتورهاي خشك رزيني

1-1 ) بهبود طراحي عايقي در ترانسفورماتورهاي خشك رزيني

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 محاســبات ميــدان و حــداقل فاصــلة عــايقي بــين سيمپيچيهاي فشار ضعيف و فشار قوي 2
1.1.4 محاسبات حرارتي و انتقال حرارت در مجاري هوايي 3
1.1.5 بررسي تأثير قرار دادن سيلندرهاي عايقي بـر رفتـار عايقي و حرارتي مجراي هوا 4
1.1.6 نتيجهگيري 8

1-2 ) محاسبه تلفات ترانسفورماتورهاي خشك رزيني با روش FEM

1.2.1 چکیده 9
1.2.2 مقدمه 9
1.2.3 شرح مقاله 10
1.2.4 ساختار ترانسفورماتورهاي خشك رزيني 11
1.2.5 محاسبه تلفات به روش تحليلي و FEM و مقايسه آنها 11
1.2.6 فرمول بندي 13
1.2.7 تعريف مدل 13
1.2.8 نتايج مدلسازي 15
1.2.9 نتیجه گيري 17

1-3 ) طراحي و ساخت سيستم حفاظت ترانسفورماتورهاي خشك رزيني در مقابل حرارت موضعي در كويل فشارقوي

1.3.1 چکیده 19
1.3.2 مقدمه 19
1.3.3 روشهاي تشخيص زودهنگام عيب در كويل رزيني 20
1.3.4 انتخاب سنسور تشخيص حرارت موضعي سطح كويل 22
1.3.5 دستگاه حفاظت ساخته شده و نتايج 24

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم آشنایی با انواع ترانسفورماتور های خشک

ساخت ترانسفورماتور فاقد روغن در طول عمر يك صد ساله ترانسفورماتورها يك انقلاب محسوب م يشود .تكنولوژي استفاده از كابل به جاي هاديهاي مسي داراي عايق كاغذي، نخستين بار در سال 1998 در يك ژنراتور فشار قوي به نام “Power former “ساخت ABB به كار گرفته شد. در اين ژنراتور بر خلاف سابق كه از هاديهاي شمشي (مستطيلي) در س يمپيچي استاتور استفاده مي شد، از هاديهاي گرد استفاده شده است. همانطوري كه از معادلات ماكسول استنباط ميشود هاديهاي سيلندري توزيع ميدان متقارني دارند. در يك كابل پليمري فشار قوي ميدان الكتريكي در داخل كابل باقي ميماند و سطح كابل داراي پتانسيل زمين ميباشد. در سال 1999 شركت ABB يك ترانسفورماتور فشار قوي خشك بنام “Dry Former “ساخت كه نيازي به روغن جهت خنككاري نداشت در اين ترانسفورماتور به جاي استفاده از هاديهاي مسي با عايق كاغذي از كابلهاي پليمري با هادي سيلندري استفاده شد. در يك ترانسفورماتور خشك استفاده از تكنولوژي كابل امكانات تازهاي براي بهينه كردن طراحي ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي، نيروهاي مكانيكي و تنشهاي گرمايي فراهم كرده است. نخستين نمونه از اين ترانسفورماتور اكنون در نيروگاه هيدروليك “LOTTE FORS” واقع در مركز سوئد نصب شده است و به دليل نياز روز افزون صنعت به ترانسفورماتورهايي كه از ايمني بيشتري برخوردارند و با محيط زيست سازگاري بيشتري دارند با استقبال فراواني روبرو گرديدند. شركت ABB در اين پروژه از همكاري چند شركت خدماتي برق از جمله BIRKA KRAFT , STORA ENSO نيز برخوردار بود.

فهرست کامل فصل دوم آشنایی با انواع ترانسفورماتور های خشک

2-1) آشنایی با انواع ترانسفورماتور های خشک

چکیده 40
مقدمه 41
2.1.1 فصل اول : آشنايي با ترانسفورماتورهاي خشك 42
2.1.1.1 تاريخچه ترانسفورماتورهاي خشك 43
2.1.1.2 عايقهاي متداول مورد استفاده در ترانسفورماتورها 43
2.1.1.3 روغنهاي متداول مورد استفاده در ترانسفورماتورها با توجه به سير تاريخي تكامل و استفاده از آنها 44
2.1.1.4 انواع ترانسفورماتورهاي روغني و خشك 44
2.1.1.5 ترانسفورماتورهاي پر شده از سيال 45
2.1.1.6 ترانسفورماتورهاي پر شده از روغن 45
2.1.1.7 ترانسفورماتورهاي پر شده از سيالات ضد اشتعال 45
2.1.1.8 ترانسفورماتورهاي خشك 46
2.1.1.9 انواع ترانسفورماتورهاي خشك 46
2.1.1.10 ترانسفورماتورهاي خشك متعارف) (VIP 46
2.1.1.11 ترانسفورماتورهاي بسته پرشده از گاز N2 SF6 , C2F6 46
2.1.1.12 ترانسفورماتورهاي خشك VPE 47
2.1.1.13 ترانسفورماتورهاي خشك با روپوش اپوكسي 48
2.1.1.14 ترانسفورماتورهاي خشك با اپوكسي رزين، قالب ريزي شده 48

2.1.2 فصل دوم : ترانسفورماتورهاي خشك رزيني 49
2.1.2.1 ويژگيهاي ترانسفورماتورهاي خشك رزيني 50
2.1.2.2 ويژگيهاي مواد رزيني و مواد افزودني آن 51
2.1.2.3 مزاياي رزين 52
2.1.2.4 خواص فيزيكي رزين 52
2.1.2.5 خواص شيميايي رزين 53
2.1.2.6 عاملهاي سخت كننده 54
2.1.2.7 مواد پركننده رزين 55
2.1.2.8 مراكز مصرف ترانسفورماتورهاي خشك 55
2.1.2.9 مواد عايقي مورد استفاده در ترانسفورماتورهاي خشك 56
2.1.2.10 اجزاي مهم ترانسفورماتورهاي خشك 57
2.1.2.11 سيمپيچي فشارضعيف 58
2.1.2.12 روش سيمپيچي فشارضعيف 58
2.1.2.13 رزين اندود كردن سيمپيچي فشارضعيف 59
2.1.2.14 سيمپيچ فشارقوي 59
2.1.2.15 روش سيمپيچي فشارقوي 59
2.1.2.16 روش سري كردن ديسكهاي فشارقوي 60
2.1.2.17 تقويت عايقي محل جوش و خم در سيم پيچي فشار قوي 60
2.1.2.18 هسته ترانسفورماتور خشك 61
2.1.2.19 مزاياي هسته چيني به روش Step lab 61
2.1.2.20 طراحي ترانسفورماتورهاي خشك رزيني 61
2.1.2.21 نقشههاي طراحي ترانسفورماتورهاي خشك رزيني 62
2.1.2.22 مونتاژ سيمپيچي فشارضعيف 62
2.1.2.23 ترمينال باكس 62
2.1.2.24 چهارچوب هسته 62
2.1.2.25 رنگآميزي 63
2.1.2.26 متعلقات سفارشي ترانسفورماتور خشك 63
2.1.2.27 Enclosure 63
2.1.2.28 مقره رزيني سوكتي 63
2.1.2.29 فن خنككاري 64
2.1.2.30 پارامترهاي مهم قبل از طراحي 64
2.1.2.31 تعریف IP 64
2.1.2.32 حداقل حجم هواي مورد نياز تهويه 64
2.1.2.33 كنترل دما 65
2.1.2.34 تابلو مشخصات 65
2.1.2.35 مشخصات فني ترانسفورماتورهاي خشك رزيني نرمال شركت ايران ترانسفو 66
2.1.2.36 تست ترانسفورماتورها 66
2.1.2.37 تستهاي روتين 66
2.1.2.38 تستهاي ويژه 67
2.1.2.39 استانداردهاي ساخت ترانسفورماتورهاي خشك 67
2.1.2.40 استانداردهاي ترانسفورماتور خشك 68
2.1.2.41 حوزه اعتبار ترانسفورماتورهاي خشك در استاندارد IEC 60076-11 68
2.1.2.42 شرايط نرمال بكارگيري ترانسفورماتورهاي خشك در استاندارد IEC 60076-11 68
2.1.2.43 خواستههاي عايقي استاندارد 29 IEC 60076-4 68
2.1.2.44 شرايط سرويسدهي غيرعادي 69
2.1.2.45 طبقهبندي ترانسفورماتورهاي خشك 69
2.1.2.46 كلاس محيطي 69
2.1.2.47 كلاس آب و هوايي 70
2.1.2.48 كلاس مقاومت در برابر آتشسوزي 70
2.1.2.49 كلاس ترانسفورماتور ساخت ايران ترانسفو ) (F1 , C2 , E2 70

2.1.3 فصل سوم : طراحي تحليلي فواصل عايقي در ترانسفورماتورهاي خشك 71
2.1.3.1 خواص عايقي مورد استفاده در ترانسفورماتور خشك 71
2.1.3.2 خواص عايقي هوا 72
2.1.3.3 ضريب ديالكتريك هوا در شرايط استاندارد محيطي 72
2.1.3.4 تغييرات ضريب ديالكتريك هوا متناسب با تغييرات شرايط محيطي 72
2.1.3.5 استقامت عايقي هوا درشرايط استاندارد 73
2.1.3.6 تغييرات استقامتي هوا متناسب با تغييرات شرايط محيطي 73
2.1.3.7 تاثير تغييرات ارتفاع يا فشار هوا و دماي محيط 73
2.1.3.8 تاثير تغييرات رطوبت هوا 74
2.1.3.9 تاثير تغييرات آلودگي هوا 74
2.1.3.10 تاخير در شكست الكتريكي هوا 74
2.1.3.11 استقامت عايقي مواد جامد مورد استفاده 75
2.1.3.12 حداقل فاصله عايقي بين بوبين در نواحي مياني 75
2.1.3.13 حداقل فاصله عايقي بين دو بوبين در نواحي مياني بدون استفاده از حايل 75
2.1.3.14 مباني طراحي ساختار عايقي 75
2.1.3.15 حداقل فواصل عايقي محاسبه شده 77
2.1.3.16 حداقل فاصله عايقي بين بوبينهاي فشارقوي در فازهاي مجاور 79
2.1.3.17 مباني طراحي در اين فاصله 79
2.1.3.18 حداقل فاصله عايقي محاسبه شده 80

2.1.4 فصل چهارم : روشهاي انتقال حرارت با توجه به ساختار ترانسفورماتورهاي خشك رزيني 81
2.1.4.1 روشهاي انتقال حرارت با توجه به ساختار ترانسفورماتور هاي خشك رزيني 82
2.1.4.2 معادلات انتقال حرارت در قسمتهاي جامد (عايق و سيمپيچي) 83
2.1.4.3 معادله انتقال حرارت در سطح خارجي 83
2.1.4.4 معادلات انتقال حرارت در فواصل هوايي بين واحدها 86
2.1.4.5 معادله انتقال حرارت در سطوح بالا و پايين 88
2.1.5.5 منابع و ماخذ 89

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تاثیربارهای غیر خطی بر روی توزیع دمای ترانسفورماتور خشک رزینی

یکی از انواع جدید ترانسفورماتورها در محدوده توزیع، ترانسفورماتورهاي خشک رزینی میباشند که اخیرًا با توجه به مزایاي آن نسبت به ترانسفورماتورهاي روغنی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. به جهت استفاده از رزین به عنوان عایق اصلی، این نوع ترانسفورماتورها با انواع روغنی معمولی تفاوت عمدهاي را دارا میباشند. از طرفی بسیاري از خطاهاي ترانسفورماتور مربوط به سیستم عایقی آن ها می باشد . تخلیه جزئی که به صورت تدریجی باعث نابودي عایق می شود، مهم ترین منبع خطا در عایق های ترانسفورماتور خشک رزینی است. اگر چه با رشد تکنولوژي توجه بیشتري به کاربرد عایق هاي با کیفیت بالا شده است، اما وجود حفره هاي میکروسکوپی داخل عایق هاي جامد و نیز عدم توانایی در جلوگیري از تولید آنها باعث شده است تا عایقی که عاري از هر گونه عیبی باشد، تولید نگردد. منبع ایجاد تخلیه جزئی را از دیدگاههاي مختلف میتوان به چند دسته تقسیم نمود. سه دسته کلی منبع PD عبارتند از وجود حفره در عایق جامد، تخلیه سطحی و کرونا. الگوهاي مختلف هر یک از این منابع داراي نقاط مشترك و متفاوت با یکدیگر میباشند. با بررسی و جمع آوري عناصر متفاوت این الگوها و مقایسه آنها میتوان به یک شناخت کلی از منبع PD دست یافت.

فهرست کامل فصل سوم تاثیربارهای غیر خطی بر روی توزیع دمای ترانسفورماتور خشک رزینی

3-1 ) بررسی الگوهاي تخلیه جزئی در رزین ترانسفورماتورهاي خشک

3.1.1 چکیده 93
3.1.2 مقدمه 93
3.1.3 اندازهگیري و تعیین نوع عیب تخلیه جزئی 93
3.1.4 الگوهاي تخلیه جزئی در حوزه فاز 94
3.1.5 آزمایشات و الگوهاي تخلیه جزئی در انواع عیوب 95
3.1.6 نتیجه گیری 96

3-2 ) تاثیر بار های غیر خطی بر روی توزیع دمای ترانسفورماتور خشک رزینی

3.2.1 چکیده 98
3.2.2 مقدمه 98
3.2.3 مدلسازی ریاضی و تایید صحت مدل 99
3.2.4 هارمونیک ها و تاثیر آنها بر تلفات 100
3.2.5 تاثیر هارمونیک های جریان بر روی توزیع درجه حرارت ترانسفورماتور خشک رزینی 101
3.2.6 نتیجه گیری 103

قسمت هایی از فصل چهارم دیگر اطلاعات در مورد ترانسفورماتور خشک

ترانــسفورماتورهاي خــشك بــه عنــوان جديــدترين نــسل از ترانسفورماتورهاي انتقال قدرت به مـرور جايگـاه خـويش در صـنعت ترانسفورماتور سازي را پيدا مي كنند. اسـتفاده از رزينهـاي اپوكـسي ريخته گري شده به عنوان عايق الكتريكي به جاي روغن، خطر آتـش سوزي و انفجار در اين نوع از ترانسفورماتورها نسبت به نـوع متـداول مخزن دار روغني را كاهش داده است. بـر خـلاف ترانـسفورماتورهاي متداول روغني كه سيال معدني داخل مخزن هر دو وظيفـه عـايقي و خنك كاري را برعهده دارد، ترانسفورماتورهاي خشك هواخنك بـوده و قابل بهره برداري در محيطهاي شهري، بيمارستاني و مسكوني مـي باشند. نزديك شدن اين ترانسفورماتورها بـه محـيط سـكونت انـسان لزوم به حداقل رساندن نـويز و سـر و صـداي ناشـي از كـاركرد ايـن ترانسفورماتورها را گوشزد مي نمايد. جريان متناوب القايي و بـه نوبـه خود نيروهاي مغناطيسي و قطبش (سختي) مغناطيسي موجـب بـروز تنش هاي ماكسول قائم بر صفحات ورق هاي هسته مي گردد كه عامل اصلي تحريك نوسـان هـاي مكـانيكي و ايجـاد نويزهـاي قابـل شنيدن در هسته مي باشد

فهرست کامل فصل چهارم دیگر اطلاعات در مورد ترانسفورماتور خشک

4-1 ) رعایت اصول پدافند غیر عامل و حفظ محیط زیست با بکارگیری ترانسفورماتور های نسل جدید

4.1.1 چکیده 105
4.1.2 مقدمه 105
4.1.3 روغن های صنعتی 106
4.1.4 بررسی موضوع از دیدگاه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 109
4.1.5 ترانصفورماتور های خشک Dry Formers 111
4.1.6 نتیجه گیری 114

4-2 ) بررسي عملي كارآيي سيس مت هاي مختلف اندازهگيري جهت مكانيابي مؤثر PD در ترانسفورماتورهاي توزيع خشك به روش نصب سنسورهاي خازني

4.2.1 خلاصه 116
4.2.2 مقدمه 116
4.2.3 مدار اندازه گیری 117
4.2.4 اندازه گيري PDبا استفاده از سنسورهاي خازني ودستگاههاي WBو UWB 119
4.2.5 نتیجه گیری 123

4-3 ) بهينه سازي ترانسفورماتورهاي توزيع در كشور از طريق كاربرد سيمپيچهاي آلومينيومي بجاي سيمپيچهاي مسي

4.3.1 چکیده 124
4.3.2 مقدمه 124
4.3.3 طراحي ترانسفورماتورهاي توزيع 125
4.3.4 نتایج 125
4.3.5 نتیجه گیری 127

4-4 ) مقایسه تلفات، عمر، قابلیت بارگیري و هزینه تلفات انرژي در ترانسفورماتورهاي توزیع روغنی و خشک با در نظر گرفتن هارمونیک هاي موجود در شبکه

4.4.1 چکیده 132
4.4.2 مقدمه 132
4.4.3 مروري بر تلفات ترانسفورماتورها 133
4.4.4 مروري بر تاثیر هارمونیک روي تلفات و عمر ترانسفورماتورها 133
4.4.5 بررسی هزینه تلفات ترانسفورماتور 134
4.4.6 تنظیم Set upآزمایشگاهی 134
4.4.7 ارزیابی تلفات و عمر ترانسفورماتور روغنی 135
4.4.8 ارزیابی تلفات و عمر ترانسفورماتور خشک 136
4.4.9 ارزیابی هزینه تلفات انرژي ترانسفورماتور روغنی و خشک 137
4.4.10 نتیجه گیری 138

4-5 ) تاثیر بار های غیر خطی بر روی توزیع دمای ترانسفورماتور خشک رزینی

4.5.1 چکیده 142
4.5.2 مقدمه 142
4.5.3 مدلسازی ریاضی و تایید صحت مدل 143
4.5.4 هارمونیک ها و تاثیر آنها بر تلفات 144
4.5.5 تاثیر هارمونیک های جریان بر روی توزیع درجه حرارت ترانسفورماتور خسک رزینی 145
4.5.6 نتیجه گیری 147

4-6 ) طراحی بهینه ترانسفورماتور های خشک با استفاده از الگریتم ژنتیک

4.6.1 چکیده 148
4.6.2 مقدمه 148
4.6.3 ترانسفورماتور های خشک رزینی و الگوریتم طراحی 149
4.6.4 الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزار بهینه سازی 150
4.6.5 نتیجه طراحی بهینه ترانسفورماتور خشک رزینی توسط الگوریام ژنتیک GA 152
4.6.6 نتیجه گیری 153

4-7 ) تعیین دقیق محل تخلیه جزئی در بوبین ترانسفورماتور های خشک با استفاده از سنسور های خازنی و روش های مبتنی بر تشخیص الگو

4.7.1 چکیده 154
4.7.2 مقدمه 154
4.7.3 کاربرد روش های تشخیص الگو در مکان یابی PD 155
4.7.4 مدار آزمایش و سیستم اندازه گیری 156
4.7.5 کارآیی ویژگیهای مختلف در مکان یابی 156
4.7.6 مکان یابی پالسهای تخلیه جرئی واقعی 158
4.7.7 نتیجه گیری 160

4-8 ) مینیمم سازی قدرت الکتریکی میدان در ساختار الکترود- عایق بوشینگ ترانسفورماتورهای خشک با استفاده از فویلهای آلومینیومی به منظور بهینه کردن آن

4.8.1 چکیده 162
4.8.2 مقدمه 163
4.8.3 بوشینگ ترانسفورماتور خشک 164
4.8.4 مدل ریاضی سیستم عایقی 164
4.8.5 شبیه سازی بوشینگ ترانسفورماتور خشک 165
4.8.6 تحلیل شبیه سازی 167
4.8.7 نتیجه گیری 169

4-9 ) مطالعه اثر ابعاد هندسي هسته ترانسفورماتورهاي خشك رزيني بر شكل مودهاي ارتعاش و نويز

4.9.1 چکیده 171
4.9.2 مقدمه 171
4.9.3 مدلسازي هندسه 172
4.9.4 شبيه سازي و تحليل 172
4.9.5 نتایج 173
4.9.6 نتیجه گیری 174

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید