50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی زمان مناسب عمليات زيركوبي روسازي راه آهن در كشور

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 540 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه زمان مناسب عمليات زيركوبي روسازي راه آهن در كشور است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش زمان مناسب عمليات زيركوبي روسازي راه آهن در كشور بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ارزیابی فرم هندسی راه آهن بافق-بندر عباس بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی بر افسایش کارآیی عملیات زیرکوبی بالاست راه آهن بررسی شده است

وظيفه كليه اجزا خط فراهم نمودن سطحي مناسب و هموار براي حركت وسايل نقليه ميباشد. با گذشت زمان و بهرهبرداري از خط، كيفيت آن پايين ميآيد. بنابراين بايستي خطو ط راه آهن بطور منظم مورد بازرسي و كنترل قرار گرفته و د ر صورت لزوم معايب آن برطرف گردد. هزينههاي تعمير و نگهداري خط، بخش عمدهاي از كل هزينه يك خط را شامل ميشود. بنابراين بهينه نمودن هزينههاي نگهداري خط از اهميت ويژهاي در مهندسي راهآهن برخوردار است. در ميان خرابيهاي مختلف خط، ناهمواريهاي طولي ( نشست خط) به علت ايجاد اضافه نيروهاي ديناميكي وارده بر خط و اضمحلال بيشتر خط اهميت خاصي دارند. افزايش بيش از حد نيروهاي ديناميكي باعث ايجاد خرابي در اجزاء مختلف خط ميشود. بنابراين بايستي با انجام عمليات تعمير و نگهداري (زيركوبي) اين ناهمواريهاي طولي مورد اصلاح قرار گيرد

قسمت هایی از فصل اول زمان مناسب عمليات زيركوبي روسازي راه آهن در كشور

سيستم حمل و نقل از زير بناهاي اقتصادي هر كشوري است. زيرا سيستم حمل و نقل با تمامي بخشهاي كشور در ارتباط است و در اين ميان سيستم حمل و نقل ريلي از اساسيترين بخشهاي سيستم حمل و نقل بوده و شامل فعاليت در دو بخش مسافر و كالا ميباشد كه ايمني و راحتي سفر از برتريهاي اين سيستم حملي و نقلي بر ديگر سيستمها ميباشد.
احداث خطوط راهآهن هزينه اوليه بالايي دارد و هزينههاي تعمير و نگهداري آن نيز درصد زيادي از هزينههاي كل خط را در بر مي گيرد. بنابراين هرگونه پيشرفت در زمينه مديريت تعمير و نگهداري و نيز پيشرفت در تكنولوژي عمليات تعمير و نگهداري، تاثير زيادي در كاهش هزينهها خواهد داشت. لذا با توجه به قابل ملاحظه بودن هزينههاي تعمير و نگهداري، بررسي انواع خرابي-هاي خط و علل ايجاد آن و نيز تعيين زمان و روش مناسب براي رفع آنها از مسايل مهم در زمينه مهندسي راه آهن و سيستم مديريت نگهداري خط بشمار مي رود.
با داشتن منحني زوال خط بر اساس خرابيهاي شناخته شده، اين امكان براي مديران در بخش تعمير و نگهداري خط آهن ايجاد ميكند كه بر اساس آن بتوان در مورد وضعيت خطوط و روشهاي تعمير و نگهداري براي حال و آينده تصميمگيري نمود.

فهرست کامل فصل اول زمان مناسب عمليات زيركوبي روسازي راه آهن در كشور

1-1 ) زمان مناسب عمليات زيركوبي روسازي راهآهن در كشور

1.1.1 تعریف مساله 20
1.1.1.1 تعریف کلی مسئله 21
1.1.1.2 نياز به مطالعه در مورد مسئله 22
1.1.1.3 اثرات مهم مطالعه بر مسئله از نظر بهبود آن 23
1.1.1.4 اهداف و فرضيات 23
1.1.1.5 دامنه اثر مسئله در جامعه علمي و اجتماع 23
1.1.1.6 محدوديتها و ساختار پاياننامه 24
1.1.2 كاوش در متون 26
1.1.2.1 مقدمه 27
1.1.2.2 بررسی مقالات 27
1.1.2.3 بررسي ارتباط بين سازه خطوط و خرابيهاي خط در خطوط بالاستي 29
1.1.2.4 بررسي تزها و پروژهها 30
1.1.2.5 بررسي مبنائي رواداريهاي پارامترهاي هندسي خط 30
1.1.2.6 بررسي روابط بين مشخصات ترافيك و خرابي روسازي راه آهن ايران 33
1.1.2.7 برنامه زمانبندي و بهينه سازي تعمير و نگهداري خطوط ريلي 34
1.1.2.8 برنامهريزي عمليات نگهداري و تعمير خطوط ريلي با استفاده از اطلاعات ماشين اندازهگير خط EMI20 35
1.1.2.9 تهيه مشخصات فني ماشين اندازهگير خط 40
1.1.2.10 ارتقاء عملكرد ماشينهاي زيركوب موجود در راهآهن ايران 43
1.1.2.11 مدلسازي زوال خطوط ايران 46
1.1.2.12 مقدمهاي بر سيستم جامع مديريت و نگهداري خطوط راهآهن 48
1.1.2.13 بررسي و ارائه الگوريتم مناسب براي مدل زوال خطوط با بالاست راهآهن ايران 49
1.1.2.14 بررسي كتابها و آييننامهها 51
1.1.2.15 روشهای نگهداری خط آهن 51
1.1.2.16 مقدمهاي بر مديريت نگهداري و تعمير خطوط راهآهن 51
1.1.2.17 نگهداري و تعميرات زيرسازي و روسازي خطوط ريلي 51
1.1.2.18 اصول مهندسي روسازي خطآهن 52
1.1.2.19 راهآهن -1روسازي و برقي كردن 52
1.1.2.20 مهندسي راهآهن- تئوري و كاربرد 53
1.1.2.21 مشخصات فني عمومي روسازي راهآهن 55
1.1.2.22 فیش شماره UIC-715-1 R 55
1.1.2.23 پارامترهاي تعيين كننده رابطه و دامنه عمليات زيركوبي و ترازسازی 56
1.1.2.24 کلیات 56
1.1.2.25 در چه مواقعي بايد نسبت به انجام عمليات اندازه گيري اقدام نمود 56
1.1.2.26 ارزيابي هندسي خط 57
1.1.2.27 آناليز مقادير اندازه گيري شده 57
1.1.2.28 برنامه ريزي و تصويب اجراي عمليات 59
1.1.2.29 تعيين حدود عمليات نگهداري 59
1.1.2.30 اصلاح خرابی های موردی 59
1.1.2.31 اصلاح خرابي هاي موردي در حين انجام عمليات نگهداري اساسي 59
1.1.2.32 اجراي عمليات نگهداري اساسي بعلت نتايج ارزيابي وضعيت هندسي خط 60
1.1.2.33 نتیجه گیری 60
1.1.2.24 بررسي كنفرانس ها 61
1.1.2.25 هفتمين همايش حمل و نقل ريلي 61
1.1.2.26 بهينهسازي و نگهداري خطوط ريلي 61
1.1.2.27 كاربرد تابع نيمه تغيير نما در تحليل كمي خرابي خطوط راهآهن 68
1.1.2.28 ششمين همايش حمل و نقل ريلي 69
1.1.2.29 تحليل گراف ماشين اندازهگير خط 69
1.1.2.30 انحراف معيار در قطعه مورد نظر 72
1.1.2.31 مقايسه گرافها در قبل و بعد از زيركوبي 72
1.1.2.32 تعيين وضعيت خط يا شمارش نقاط معيوب 73
1.1.2.33 استفاده از CTR در ایران 74
1.1.2.34 پیشنهاد اصلاح CTR برای استفاده در شبکه ایران 74
1.1.2.35 تغییرات منفرد 77
1.1.2.36 آناليز كامپيوتري گراف اندازهگيري پارامترهاي خط 79
1.1.2.37 پنجمين همايش حمل و نقل ريلي 82
1.1.2.38 پديده ناهمواريهاي موجي شكل ريلها و تأثيرات آن در واكنش ديناميكي اجزاء خط 82
1.1.2.39 چهارمين همايش حمل و نقل ريلي 82
1.1.2.40 بررسي ناهمواريهاي خط و روشهاي اندازهگيري آنها 82
1.1.2.41 سومين همايش دانشجويي حمل و نقل ريلی 90
11.2.42 سومين همايش دانشجويي حمل و نقل ريلي 90
1.1.2.43 بررسي مبنائي رواداري هاي پارامترهاي هندسي ديلم 90
1.1.2.44 اولين همايش دانشجويي حمل و نقل ريلي 91
1.1.2.45 اندازهگيري جابجايي خط و اصلاح آن با ماشين زيركوبي 91
1.1.2.46 مدلهاي تحليل خطوط راهآهن 91
1.1.2.47 پيشبيني عمر بالاست عاملي مؤثر در تعيين بهترين زمان بهسازي و باسازي خطوط راه آهن 92
1.1.2.48 دومين سمينار بهرهوري ماشينآلات مكانيزه تعمير و نگهداري خط 92
1.1.2.49 بهرهبرداري به مقدار وصحيح ازماشين آلات نگهداري خطوط 92
1.1.2.50 تاثير مديريت ماشين آلات در بهينه نمودن هزينه هاي نگهداري خط 94
1.1.2.51 ضرورت بازنگري در سيستمهاي مديريتي ماشينآلات مكانيزه 95
1.1.2.52 ششمين همايش ارتقاء ايمني و پيشگيري از سوانح ريلي 95
1.1.2.53 بررسي ميزان كارايي تعميرات مكانيزه بر بهبود پارامترهاي هندسي خط و افزايش ايمني 95
1.1.2.54 – سيستم بازرسي روزانه خط 103
1.1.2.55 سؤالات مطرح شده و يافتهها تا زمان حاضر 105
1.1.2.56 بارهاي ديناميكي اضافي 106
1.1.2.57 رابطه وينكلر 106
1.1.2.58 فرمول هاي ارائه شده توسط راهآهن مركزي اروپا 107
1.1.2.59 فرمول ارائه شده توسط شرام 107
1.1.2.60 فرمول بیرمن 108
1.1.2.61 فرمول آیین نامهAREA 108
1.1.2.62 رابطه پيشنهادي توسطEisenmann 109
1.1.2.63 تحقیقات انجام شده توسط موسسه ORE 109
1.1.2.64 مقدار حداكثر تنش ايجاد شده در ريل 113
1.1.2.65 بررسي عوامل مؤثر در تنش كف ريل 113
1.1.2.66 مقاومت خستگي ريلها 114
1.1.2.67 تنشهاي تماسي در قارچ ريل 115
1.1.2.68 مدلهاي نشست خط 117
1.1.2.69 نشست بالاست 117
1.1.2.70 مدل ارائه شده براي ميزان رشد خرابيها 119
1.1.2.71 نشستهاي ناشي از سابگريد 120
1.1.2.72 مدلهاي بررسي اندر كنش خط – وسيله نقليه 121
1.1.2.73 مدل تير بر روي بستر ارتجاعي 122
1.1.2.74 مطالعات انجام گرفته توسط Esveld 124
1.1.2.75 مطالعات انجام گرفته در مورد كاريوگيشن 127
1.1.2.76 نشست خط 129
1.1.2.77 هندسه خط 130
1.1.2.78 استانداردهای کیفیت خط 131
1.1.2.79 كيفيت ذاتي خط 132
1.1.2.80 شكل ذاتي خط 133
1.1.2.81 تأثير شكل اوليه خط 134
1.1.2.82 تأثير شكل ريل و بستر بالاست در شكل خط 134
1.1.2.83 بالا بردن كيفيت ذاتي خط 139
1.1.2.84 رابطه نشست با زیرکوبی 139
1.1.2.85 مزاياي خط با كيفيت ذاتي بالا 141
1.1.3 روش تحقیق 143
1.1.3.1 روش بكار گرفته شده و دلايل آن 144
1.1.3.2 دستورالعملهاي جمعآوري اطلاعات و روشهاي بكار گرفته شده 144
1.1.3.3 سطوح مدیریت شبکه و پروژه درایران 144
1.1.3.4 وضعيت جمعآوري اطلاعات در ايران 145
1.1.3.5 وضعيت اطلاعات پايه مربوط به ريل و تراورس 145
1.1.3.6 وضعيت اطلاعات مربوط به بالاست 146
1.1.3.7 وضعیت اطلاعات ترافیکی 146
1.1.3.8 تعاريف، اختصارات و نشانههاي رياضي 146
1.1.3.9 برنامه كامپيوتري استفاده شده 147
1.1.3.10 ارائه مباحث ضروري علمي 147
1.1.3.11 بررسي شبكه خطوط ريلي ايران 149
1.1.3.12 تاريخچه راهآهن در ايران 150
1.1.3.13 وضعيت موجود راه آهن ايران 152
1.1.3.14 وضعيت حمل و نقل بار و مسافر در شبكه خطوط 156
1.1.3.15 كريدورهاي ترانزيت مستقيم از طريق راهآهن 156
1.1.3.16 كريدورهاي ترانزيت دريايي – ريلي 156
1.1.3.17 كريدور ترانزيت دريا – ريل – جاده – ريل 158
1.1.3.18 كريدور ترانزيت ريل – جاده – ريل 158
1.1.3.19 تعمير و نگهداري خطوط ريلي ايران 158
1.1.3.20 سطوح مديريت شبكه و پروژه در ايران 162
1.1.3.21 عوامل و مراحل مورد نياز در ساخت مدل زوال خط 163
1.1.3.22 شيوه هاي ارزيابي خط 165
1.1.3.23 كليات ارزيابي خط 166
1.1.3.24 انواع خروجي معمول در ارزيابي 166
1.1.3.25 ارزيابي خرابيهاي خط 167
1.1.3.26 روشهاي ارزيابي خرابي 167
1.1.3.27 روشهاي بكار گرفته شده توسط محققين 168
1.1.3.28 روشهاي سنتي و عيني ارزيابی 168
1.1.3.29 روشهاي مكانيزه و مدرن ارزيابي 170
1.1.3.30 مقايسه روشهاي ارزيابي 179
1.1.3.31 اندازهگيري ناهمواريهاي خط 180
1.1.3.32 مشخصات هندسي خط 181
1.1.3.33 مصالح بالاست 186
1.1.3.34 ساخت و اجراي خطوط بالاستي 195
1.1.3.35 تعمير و نگهداري خط 196
1.1.3.36 فلسفه مديريت تعمير و نگهداري خط 197
1.1.3.37 عوامل مؤثر در هزينههاي خطوط راهآهن 197
1.1.3.38 طبقهبندي فعاليتهاي تعمير و نگهداري 199
1.1.3.39 تعمير و نگهداري خطوط بالاستي 201
1.1.3.40 حجم فعاليتهاي نگهداري مرتبط با لايه بالاست 209
1.1.3.41 خرابيهاي خط 211
1.1.3.42 خرابيهاي هندسه خط 212
1.1.3.43 تحليلهاي انجام يافته بر روي انواع خرابيهاي ثبت شده 213
1.1.3.44 فاكتورهاي مؤثر در فرسودگيهاي هندسه خط 214
1.1.3.45 تقسيمبندي خرابيهاي هندسي خط 215
1.1.3.46 خرابيهاي مكانيكي خط 219
1.1.3.47 استراتژی تعمیرات 220
1.1.3.48 تاکتیک های تعمیرات 220
1.1.4 جمع آوری اطلاعات 222
1.1.4.1 مقدمه 223
1.1.4.2 موضوعات مورد نظر 225
1.1.4.3 بررسي عوامل مؤثر در لزوم انجام عمليات زيركوبي 225
1.1.4.4 بررسي عوامل مؤثر در اضافه نيروهاي ديناميكي 225
1.1.4.5 اطلاعات لازم براي هر سؤال از سؤالات موضوع تحقيق 226
1.1.4.6 عوامل موثر دراضافه نیروهای دینامیکی 226
1.1.4.7 بارمحوری 226
1.1.4.8 سرعت حرکت 226
1.1.4.9 مشخصات سيستم تعليق وسيله نقليه 229
1.1.4.10 مدل ناهمواری خط 231
1.1.4.11 تحليل ديناميكي سيستم وسيله نقليه و سطح ناهموار خط 232
1.1.4.12 بررسي تأثير اضافه نيروهاي ديناميكي بر اجزاء مختلف خط 233
1.1.4.13 تنش خمشي در ريل 235
1.1.4.14 محاسبه تنشهاي برشي در قارچ ريل 237
1.1.4.15 تنش در تراورسها 237
1.1.4.16 تنش اعمالي به بالاست 239
1.1.4.17 بررسي اثر تركيبات مختلف ريل، تراورس و بالاست در نشست مجاز خط 240
1.1.4.18 مشكلات در جمعآوري اطلاعات 241
1.1.5 تحليل اطلاعات و ارائه نتايج 242
1.1.5.1 تحلیل اطلاعات 243
1.1.5.2 تحليل ديناميكي سيستم وسيله نقليه و سطح ناهموار خط 243
1.1.5.3 بررسي صحت آناليز 245
1.1.5.4 بررسي تأثير اضافه نيروهاي ديناميكي بر اجزاء مختلف خط 252
1.1.5.5 تنش خمشی در ریل 252
1.1.5.6 محاسبه تنشهاي برشي در قارچ ريل 253
1.1.5.7 تنش در تراورس ها 253
1.1.5.8 تنش اعمالي به بالاست 255
1.1.5.9 بررسي اثر تركيبات مختلف ريل، تراورس و بالاست در نشست مجاز خط 256
1.1.5.10 بررسي عوامل مؤثر در لزوم انجام عمليات زيركوبي 257
1.1.5.11 تعيين حداكثر نيروي ديناميكي مجاز 260
1.1.5.12 نتيجهگيري در مورد هر يك از سؤالات يا فرضيات تحقيق 261
1.1.5.13 نتيجهگيري در مورد شكل تحقيق 262
1.1.5.14 كاربردهاي عملي و تئوري 264
1.1.5.15 پيشنهادهاي تحقيقاتي براي آينده 264
1.1.5.16 پیوست ها 265
1.1.5.17 منابع 266
1.1.5.18 Abstract 269

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ارزیابی فرم هندسی راه آهن بافق-بندر عباس

از مشخصات خطوط راه آهن ايران در مقايسه با راه آهن هاي كشورهاي پيشرفته زمان سفر طولاني از ديد حمل و نقل مسافر و ظرفيت كم از ديدگاه حمل و نقل بار است. مشكلات فني : عبارتند از با يك خطه بودن مسيرها، نامناسبي ريل، بالاست و تراوس براي سرعت زياد وجود قوسهاي با شعاع كم و مشكلات برنامه ريزي و بهينه نبودن محل ايستگاه ها.لذا تعريف روشي علمي به منظور ارزيابي قسمتهاي مختلف ونيز محاسبه ميزان تاثيرپذيري هرقسمت از عوامل گوناگون (شاخص ها) مي تواند بسيار مفيد واقع گردد. يكي از مسيرهاي مهم ريلي كشورراه آهن بافق- بندرعباس است. اين راه آهن اسكله شهيد رجائي ، شهيد باهنر ، معادن بزرگ گل گهر ، مس سرچشمه و شهرهاي بافق ، سيرجان و بندرعباس را به شبكه راه آهن متصل مي كند. بخش عمده اين راه آهن در استانهاي هرمزگان و كرمان و بخش كوچكي از آن در استان يزد واقع شده است.
احداث اين راه آهن علاوه بر حمل كالاهاي وارداتي ، سنگ آهن ، مس و مواد نفتي وضع ترافيك راههاي اصلي منطقه را بهبود بخشيده زيرا بخش اعظم ترافيك محصولات سنگين كه از راههاي اصلي انجام ميگرفته به راه آهن منتقل شده است.لذا ارزيابي اين مسير دركمك به ارتقاء عملكرد شبكه ريلي كشور بسيار حائزاهميت است

فهرست کامل فصل دوم ارزیابی فرم هندسی راه آهن بافق-بندر عباس

2-1) ارزيابي فرم هندسي راه آهن بافق- بندرعباس

2.1.1 تعریل مسئله 291
2.1.1.1 مقدمه 292
2.1.1.2 اهدف از تحقیق 293
2.1.1.3 اهميت موضوع 293
2.1.1.4 تعریف مسئله 294
2.1.1.5 مشكلات تحقيق 294
2.1.2 کاوش درمتون 295
2.1.2.1 سرعت در راه آهن 296
2.1.2.2 تصميم گيريهاي چندشاخصه 297
2.1.2.3 واژگان تخصصي تحقيق 299
2.1.3 متدولوژی یا روش تحقیق 302
2.1.3.1 خلاصه مشخصات راه آهن – بافق بندر عباس 303
2.1.3.2 مشخصات هندسي خط آهن 304
2.1.3.3 فاصله بين دو ريل 304
2.1.3.4 خط تعادل 306
2.1.3.5 تسطیح وزیر سازی 306
2.1.3.6 قوس های افقی 308
2.1.3.7 عمل قوس های ساده 308
2.1.3.8 درجه قوس 308
2.1.3.9 طول قوس 310
2.1.3.10 محدوده عملیات 311
2.1.3.11 قوس های حلزونی بالا رونده 312
2.1.3.12 شیب عرضی 314
2.1.3.13 برآیندهای جانبی 316
2.1.3.14 سرعت واژگونی 317
2.1.3.15 ایجاد شیب عرضی 318
2.1.3.16 طول اسپیرال 318
2.1.3.17 جایابی اسپیرال 320
2.1.3.18 پيچهاي چند مركزي 320
2.1.3.19 تصحیح قوس 321
2.1.3.20 تئوری تخصیص خط 322
2.1.3.21 کاربرد تئوری فوق 322
2.1.3.22 تهیه اطلاعات 323
2.1.3.23 محاسبات تعدیل 323
2.1.3.24 تعيين مسير به وسيله خط مماس 324
2.1.3.25 مشخصات بنيادي 326
2.1.3.26 نسبت تغییرات 326
2.1.3.27 روش افست از تانژانت 327
2.1.3.28 نسبت تغييرات در روش شيب 328
2.1.3.29 شيب طولي و نيروي كشش 330
2.1.3.30 مقاومتهاي هميشگي قطار 331
2.1.3.31 مقاومت مربوط به شكل هندسي مسير 341
2.1.3.32 مقاومت ناشي از شتابگیری 343
2.1.3.33 مقاومت مربوط به كندشدن حركت 344
2.1.3.34 نیروی کشش 348
2.1.3.35 سرعت پيشروي 350
2.1.3.36 قطار بهره برداري 351
2.1.3.37 شيب پيشروي 356
2.1.3.38 شيب بهينه 356
2.1.3.39 مسائل مرتبط با شيب ها 359
2.1.3.40 تعریف واندازه گیری 359
2.1.3.41 شكلهاي مختلف بالا و پايين رفتن 361
2.1.3.42 هزينه هاي مرتبط با بالا و پايين رفتن 362
2.1.3.43 اثر بالا و پايين رفتن بر عملكرد هزينه ها 363
2.1.3.44 پروفیل غلطش 363
2.1.3.45 تعریف 364
2.1.3.46تأثير بر روي عملكرد 364
2.1.3.47 انتخاب شیب Ruling 365
2.1.3.48 مقایسه شیب ها 365
2.1.3.49 انتخاب بهينه شيب 368
2.1.3.50 پروفيل هاي متعادل شده 368
2.1.3.51 مسائل مرتبط با شيب هاي متعادل شده 368
2.1.3.52 عامل هاي موثر در حمل بار 369
2.1.3.53 كاربرد مقدار حمل بار 369
2.1.3.54 پيدا كردن مقدار حمل بار 370
2.1.3.55 مقدار حمل بار تعديل شده 373
2.1.3.56 سرعت در مقابل حمل بار 375
2.1.3.57 تأثيرات آب و هوا 375
2.1.3.58 سوانح،حوادث ومسائل مرتبط با آن 377
2.1.3.59 مسائل فنی 377
2.1.3.60 اجرا نشدن مقررات 378
2.1.3.61 رفاه پرسنل 378
2.1.3.62 گزینش 379
2.1.3.63 نظارت 380
2.1.3.64 آموزش 380
2.1.3.65 بی تفاوتی 381
2.1.3.66 تحصیلات 381
2.1.3.67 نگهداري پرسنل 382
2.1.3.68 معاینه 383
2.1.4 جمع آوری اطلاعات 384
2.1.4.1 مقدمه 385
2.1.4.2 تصميم گيري هاي چند شاخصه 386
2.1.4.3 بی بعد کردن 389
2.1.4.4 ارزيابي اوزان برای شاخص ها 392
2.1.4.5 ارزیابی وبررسی مدلهای MADM 398
2.1.5 روش کار ومحاسبات 409
2.1.5.1 ارزیابی مسیر 410
2.1.5.2 تعيين ومحاسبه شاخصها 411
2.1.5.3 ظرفیت خط 411
2.1.5.4 مقادير ظرفيت عملي خطوط 414
2.1.5.5 مقاومت در قوس 414
2.1.5.6 تعداد سوانح مسيرها 416
2.1.5.7 مقدار اختلاف شيب طولي 417
2.1.5.8 نوع تراورس 418
2.1.5.9 نوع پابندها 419
2.1.5.10 محاسبات نهایی 420
2.1.5.11 تکنیک آنتروپی 422
2.1.5.12 روش SAW 427
2.1.5.13 بي مقياس كردن خطي 427
2.1.6 نتیجه گیری و پیشنهادها 432
2.1.6.1 نتیجه گیری 433
2.1.6.2 پیشنهادها 434
2.1.7 منابع وماخذ 435
2.1.7.1 منابع 436
2.1.7.2 پیوست ها 440

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی بر افسایش کارآیی عملیات زیرکوبی بالاست راه آهن

خطوط‌ بالاستي‌ راه‌ آهن‌ از‌ ريل،‌ پابند،‌ تراورس،‌ بالاست‌ و‌ بستر‌ تشكيل‌ شده‌ است.‌ عملكرد‌ سيستم‌ خط‌ تحت‌ تأثير‌ اين‌ اجزا‌ مي‌باشد‌ به‌ طوري‌ كه‌ با‌ شناخت‌ رفتار‌ پارامتر‌ هاي‌ تشكيل‌ دهنده‌ خطوط‌ مي‌توان‌ با‌ ايجاد‌ تغييرات‌ در‌ هر يك‌ از‌ اجزا‌ به‌ عملكرد‌ مطلوب‌ تري‌ از‌ خط‌ دست‌ يافت،‌ ريل‌ها‌ وظيفه‌ هدايت‌ چرخ‌ ها‌ را‌ به‌ عهده‌ دارند‌ و‌ نيرو‌هاي‌ قائم،‌ جانبي‌ و‌ طولي‌ را‌ به‌ تراورس‌ها‌ و‌ پابند‌ها‌ انتقال‌ مي‌دهند،‌ پابند‌ها‌ و‌ پد‌ها‌ با‌ خواص‌ ميراكنندگي‌ خود‌ ريل‌ را‌ بر‌ روي‌ تراورس‌ محكم‌ مي‌كنند‌ و‌ نقش‌ مهمي‌ در‌ ثبات‌ عملكرد‌ خط‌ ايفا‌ مي‌كنند،‌ تراورس‌ ها‌ كه‌ در‌ بين‌ ريل‌ و‌ بالاست‌ قرار‌ مي‌گيرند‌ با‌ توزيع‌ تنش‌ هاي‌ وارده‌ از‌ ريل‌ بر‌ سطح‌ مطمئني‌ از‌ لايه‌ بالاست،‌ پايداري‌ روسازي‌ را‌ تأمين‌ مي‌كنند‌ و‌ در‌ نهايت‌ لايه‌ بالاست‌ كه‌ در‌ پايداري‌ (طولي‌ و‌ جانبي‌ و‌)…‌ خط‌ نقش‌ اساسي‌ را‌ بر عهده‌ دارد،‌ بر‌ بستري‌ با‌ خواص‌ غير يكنواخت‌ قرار‌ مي ‌گيرد‌ و‌ تنش‌ هاي‌ اعمالي‌ را‌ با‌ شدتي‌ كمتر‌ بر‌ روي‌ سطحي‌ وسيع‌ تر‌ از‌ بستر‌ توزيع‌ مي‌كند.

فهرست کامل فصل سوم بررسی بر افسایش کارآیی عملیات زیرکوبی بالاست راه آهن

3-1 ) بررسی عوامل موثر بر افزایش کارآیی عملیات زیرکوبی بالاست راه آهن

3.1.1 چکیده 502
3.1.2 مقدمه 502
3.1.3 مشخصات فنی وعمومی لایه بالاست 503
3.1.4 وظایف لایه بالاست 504
3.1.5 فرایند زیرکوبی بالاست 505
3.1.6 عوامل موثر برافزایش کارآیی عملیات زیرکوبی بالاست 507
3.1.7 بهبود عملیات زیرکوبی بالاست 509
3.1.8 اقدامات لازم قبل از عملیات زیرکوبی 510
3.1.9 اقدامات لازم درحین عملیات زیرکوبی 511
3.1.10 بلند نمودن بهینه کلنگ های زیرکوبی 511
3.1.11 نتیجه گیری 512
3.1.12 مراجع 513

3-2 ) تخمين مدول بستر ريل براساس مشخصات اجزاي روسازي بالاستي

3.2.1 چکیده 514
3.2.2 مقدمه 515
3.2.3 تحلیل روسازی خط راه آهن 516
3.2.4 تحلیل مدول خط راه آهن 519
3.2.5 تحليل نتايج روش المان محدود 519
3.2.6 تحليل نتايج تست ميداني 522
3.2.7 نتیجه گیری 522
3.2.8 مراجع 523

3-3 ) افزایش میزان زیرکوبی خطوط راه آهن با ساخت کلنگ فورجی با پوشش تنگستن کارباید

3.3.1 چکیده 524
3.3.2 مقدمه 524
3.3.3 معرفی کلنگ زیرکوب 525
3.3.4 روش تحقیق 526
3.3.5 نتایج و بحث 528
3.3.6 منابع 529
3.3.7ABSTRACT 529

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید