50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تحلیل الکتریکی ژنراتور القائی مگنتوهیدرودینامیک با روش المان محدود بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش آشنایی با ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش فنّاوری نوین برای تولید برق تجدیدپذیر نیروگاهی بررسی شده است

ژنراتور القائی مگنتوهیدرودینامیک مرسوم در سالهاي اخیر، به- عنوان یک انتخاب براي توربینهاي گازي تبدیل انرژي، مورد مطالعه قرار گرفته است. ژنراتور القائی مگنتوهیدرودینامیک از این جهت که یک ماشین استاتیکی میباشد، برتري دارد. بنابراین کلیه اشکالات مربوط به اصطکاك، تعادل دینامیکی و ضربه تصادفی در این ژنراتور برطرف شده و میتوان به دماهاي بالاتر نیز برسد. در ژنراتور مگنتوهیدرودینامیک، سیال یا گاز یونیزه که همان پلاسما میباشد در نقش هادي الکتریکی بوده (شکل (1)) از داخل کانالی که محور آن عمود بر میدان مغناطیسی خارجی است، عبور داده میشود. در نتیجه بر اساس قانون القاي فاراده، همانند ژنراتورهاي معمولی که حرکت هادي الکتریکی در داخل میدان مغناطیسی، ولتاژي را در دو سر هادي القاء میکند، عبور سیال یونیزه شده نیز یم تواند با ایجاد ولتاژ در الکترودهاي موجود در طرفین کانال به دو سر بار خارجی، جریان الکتریکی را در بار بهوجود آورد. طبق رابطه نیروي لورنتز که برابر است با: qV × B (در این رابطه V سرعت گاز یونیزه، B میدان مغناطیسی خارجی و qمیزان بار سما الکتریکی موجود در پلا میباشد). موجب میشود، یونهاي مثبت به طرف الکترود بالا و یونهاي منفی به سمت الکترود پائین سوق داده شوند

قسمت هایی از فصل اول تحلیل الکتریکی ژنراتور القائی مگنتوهیدرودینامیک با روش المان محدود

کاهش مستمر تامین انرژیهای متداول به علت تقلیل ذخایر سوخت فسیلی و به همان اندازه افزایش نیاز مستمر به تولید نیرو منتج به بحران انرژی برای تامین انرژی، افزایش هزینه تولید و قیمت غذا، گشته و تهدیدی برای کاهش فقر و اثرات سوء آن است. این بحران شامل مسائل محیط زیست نه تنها در خصوص تولید آلایندههای مضری چون Sox و ریزذرات شده، بلکه گازهای گلخانهای مانند CO2 را نیز شامل میشود. علاوه بر این، مشکلات استفاده گسترده از روشهای جایگزین مانند انرژیهای تجدیدپذیر، نیاز به منبع انرژی جایگزین توسعه پایدار را بوجود آورده، این امر لزوم مطالعه دقیق در مورد فنآوریهای پاکتر و موثرتر برای استفاده بجای سوختهای فسیلی و در همین حال ممانعت از انتشار گازهای گلخانهای را ایجاب میکند. سیستم تولید برق مگنتوهیدرودینامیک از پلاسما و آب دریا با استفاده از نیروی محرکه الکتریکی که از میدان مغناطیسی عبور میکند، مستقیما برق تولید میکند. تحقیقات در مورد سیستم تولید برق مگنتوهیدرودینامیک به عنوان ابزاری مطمئن برای منبع انرژی اصلی که شامل پلاسما، جامدات مایع و آب نمک است از اهمیت به سزایی برخوردار است. در کشورهای توسعه یافته از ژنراتورهای مگنتوهیدرودینامیک بطور گسترده استفاده میشود، اما در کشورهای در حال توسعهای مانند هندوستان، هنوز زیرساختهای آن در حال ساخت است. میتوان مگنتوهیدرودینامیک را بر طبق سیال در حال کار و منبع گرمایی پیشبینی شده طبقهبندی کرد. ژنراتورهای مگنتوهیدرودینامیک چرخه باز با ایجاد احتراق سوختهای فسیلی کار میکنند. در سیستم مگنتوهیدرودینامیک بسته، سیال در حال کار به منبع باز گرداننده شده و دوباره مورد استفاده قرار میگیرد

فهرست کامل فصل اول تحلیل الکتریکی ژنراتور القائی مگنتوهیدرودینامیک با روش المان محدود

1-1 ) بررسی اثر طول کانال بر عملکرد ژنراتور القائی مگنتوهیدرودینامیک با روش المان محدود

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 توصیف عملکرد ژنراتور 2
4.1.1 فرآیند تبدیل انرژي 3
5.1.1 روابط طراحی ژنراتور 3
6.1.1 معرفی نرم افزار کاربردي 5
7.1.1 مدل هندسی به روش المان محدود 5
8.1.1 شرایط کاري ژنراتور 6
9.1.1 بررسی اثر تغییر طول کانال بر فرآیندها 6
10.1.1 نتیجه گیری 7
11.1.1 منابع 7

1-2 ) کاربرد ژنراتور MHD القایی در تولید انرژی الکتریکی پایدار

1.2.1 چکیده 9
2.2.1 مقدمه 9
3.2.1 طرح ژنراتور 10
4.2.1 تبدیل انرژی 11
5.2.1 مدلسازی ژنراتور MHD القایی 12
6.2.1 نتیجه گیری 13
7.2.1 منابع 13

1-3 ) مدل سازی مولدهای مگنتوهیدرودینامیک MHD

1.3.1 چکیده 14
2.3.1 مقدمه 14
3.3.1 اصول کارکرد ژنراتور MHD 15
4.3.1 عوامل تاثیرگذار برافزایش بازدهی مولد MHD 17
5.3.1 چرخه مرکب برمبنای MHD 18
6.3.1 انواع ژنراتور MHDازنطر ساختمان 19
7.3.1 سیستم MHD باچرخه باز 20
8.3.1 مزیت ها و معایب فناوری MHD 22
9.3.1 نتیجه گیری 22
10.3.1 منابع 23

1-4 ) استفاده از ژنراتور مگنتوهیدرودینامیک برای تحریک امواج درون زمین

1.4.1 چکیده 24
2.4.1 مقدمه 25
3.4.1 اصول کلی ژنراتورهای مگنتوهیدرودینایک 25
4.4.1 معادلات اساسی مگنتوهیدرودینامیک 26
5.4.1 اصول کارکرد 27
6.4.1 فناوری ژنراتور مگنتوهیدرودینامیک در پیش بینی زلزله 28
7.4.1 اندازه گیری میزان استرس های تکتونیکی پوسته زمین و تخلیه آنها با ژنراتور قدرت بالای مگنتوهیدرودینامیک 30
8.4.1 نتیجه گیری 31
9.4.1 منابع 31

1-5 ) بررسی ساختار تولید انرژي الکتریکی به روش مگنتوهیدرودینامیک(MAGNETOHYDRODYNAMIC)و فرصت ها و تنگناهاي پیشروي آن

1.5.1 چکیده 33
2.5.1 مقدمه 33
3.5.1 اساس کار ژنراتور: M HD 34
4.5.1 انواع چرخه سیال در ژنراتور MHD 36
5.5.1 بررسی مواد ساختمانی کانال 37
6.5.1 راندمان ژنذاتورMHD 38
7.5.1 نتیجه گیری 39
8.5.1 منابع 39

1-6 ) تحلیل الکتریکی ژنراتور القایی مگنتوهیدرودینامیک باروش المان محدود

1.6.1 چکیده 40
2.6.1 مقدمه 40
3.6.1 توصیف عملکرد ژنراتور 41
4.6.1 روابط طراحی ژنراتور 43
5.6.1 معرفی نرم افزارهای کاربردی 45
6.6.1 تحلیل اثرمیدان الکتریکی بررفتار پلاسما یونیزاسیون آن 46
7.6.1 شرایط کاری ژنراتور 46
8.6.1 نتیجه گیری 48
9.6.1 منابع 49

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم آشنایی با ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک

براي توليد برق به يك توربوژنراتور كه از انرژي آب رودخانه استفاده ميكنند احتياج است. البته مي توان از جريان سرعت بالاي بخار يا گازهاي ديگر براي به حركت در آوردن توربين استفاده كرد. منابع انرژي حرارتي براي توليد اين بخار آب يا گاز مورد نياز مي تواند انرژي هاي فسيلي يا انرژي هست هاي باشد (شكافت هسته اي يا هم جوش هسته اي). در سال ۱۸۳۱ فارادي استفاده از يك ژنراتور قدرت كه با يك رساناي سيال كار ميكرد را نشان ميداد. براي اين آزمايش فارادي دو الكترود را در آب رودخانه تايمز در انتهاي پل واترپول غوطه ور كرد. و اكلترودها را در وسط دهانه پل به يك گالوانومتر متصل كرد فارادي استدلال كرد كه آب رودخانه به عنوان يك رساناي الكتريكي عبور داده شده از ميان ميدان مغناطيسي زمين مي تواند يك emf عرضي ايجاد كند.

فهرست کامل فصل دوم آشنایی با ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک

2-1) آشنایی با ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژي هاي مختلف آنها

چکیده 60
مقدمه 61
1.1.2 فصل اول کلیات 62
1.1.1.2 اصول و قاعده کلی 63
2.1.1.2 تاریخچه 63

2.1.2 فصل دوم آشنایی با ژنراتور MHD 65
1.2.1.2 مقدمه 66
2.2.1.2 کلیات 66
3.2.1.2 بازده ژنراتور 68
4.2.1.2 اصول عمل کرد 70

3.1.2 فصل سوم انواع ژنراتور MHD 77
1.3.1.2 مقدمه 78
2.3.1.2 ژنراتور فارادي 78
3.3.1.2 ژنراتور هال 79
4.3.1.2 ژنراتور ديسكي 79

4.1.2 فصل چهارم عملكرد ژنراتور ساخالين 85
1.4.1.2 مقدمه 86
2.4.1.2 تحليل عملکرد ساخالين 86
3.4.1.2 ميدان مغناطيسي القايي 87
4.4.1.2 تخمين افت ولتاژ الکترود 88
5.4.1.2 الکترو ديناميک 91
6.4.1.2 اثرات ميدان مغناطيسي القايي (جريان تک فازه) 92
7.4.1.2 اثرات ذرات مايع(جريان دو فازه) 95

5.1.2 فصل پنجم عملكرد ژنراتور ديسكي MHD با چگالي شار
مغناطيسي بالا 104
1.5.1.2 مقدمه 105
2.5.1.2 ساختار ژنراتور 105
3.5.1.2 ژنراتور نمونه و آهن ربا 112

6.1.2 فصل ششم نتیجه گیریو پیشنهادات 115
1.6.1.2 نتیجه گیری 116
2.6.1.2 پیشنهادات 117
3.6.1.2 منابع 118

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم فنّاوری نوین برای تولید برق تجدیدپذیر نیروگاهی

ژنراتور MHD انرژي حرارتي يا جنبشي را به الكتريسيته تبديل مي كند. ژنراتور MHD داراي تفاوتهايي با ژنراتورهاي رايج و سنتي است . اين ژنراتور مي تواند در دماهاي بالا بدون داشتن قسمت متحرك كاركند. MHD مي تواند بطور قابل قبولي توسع داده شود. زيرا خروجي يك ژنراتور MHD پلاسما هنوز داغ و گداخته مي باشد و مي تواند در گرم كردن ديگ بخار يك نيروگاه بخاري استفاده شود بنابراين MHD با دماي بالا مي تواند در يكtopping cycle براي افزايش بازده انرژي الكتريكي مخصوصاﹰ زماني كه زغال سنگ با گاز طبيعي استفاده مي شود همچنين ميتواند در پمپ فلزات مايع يا موتورهاي آرام زير دريايي به طور قابل قبولي استفاده شود. اصول و قاعده دينام مكانيكي يا دينامي كه با سيال كار ميكند يكسان است.

فهرست کامل فصل سوم فنّاوری نوین برای تولید برق تجدیدپذیر نیروگاهی

3-1 ) فنّاوری نوین مگنتوهیدرودینامیک برای تولید برق تجدیدپذیز نیروگاهی

1.1.3 چکیده 122
2.1.3 مقدمه 123
3.1.3 ایده تبدیل انزژی مگنتوهیدرودینامیکی 123
4.1.3 ملاحظات کلّی تولید توان 123
5.1.3 تحلیل کانال MHD 126
6.1.3 تحلیل ژنراتورهای MHDبا الکترودهای تقسیم شده 127
7.1.3 نتیجه گیری 130
8.1.3 منابع 130

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید