50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی مدیریت موقیت با استفاده از ساختارهای چند جهشه در شبکه های مخابراتی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت موقیت با استفاده از ساختارهای چند جهشه در شبکه های مخابراتی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی پروتکل مسیریابی آگاه از موقعیت در شبکه هاي سیار موردي بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مدیریت موقیت با استفاده از ساختارهای چند جهشه در شبکه های مخابراتی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی گذر از شبکه های مخابراتی قدیمی راه آهن به شبکه های نسل جدید بررسی شده است

شبکه هاي محلی سیم بی که بر اساس استاندارد 802.11.aمی کار هاي همه گیر کنند تبدیل به یکی از روش براي شبکه اند بیشتر این کردن نودهاي متحرك شده شبکه درموارد تجاري. شوند ها در هر کجا مستقر می ، نظامی و مخابراتی از این شبکه ها اگر یک کا در این شبکه. شود استفاده می ربر بخواهد به اینترنت متصل شود بهترین راه حل این است که به نقطه دسترسی شبکه که به وسیله کابل یا فیبرنوري به اینترنت متصل است وصل شود. ولی ایده دسترسی به اینترنت از طریق نقاط دسترسی به خودي خود کافی نیست به خصوص زمانی که تعداد نودهاي متحرك شبکه زیاد باشد و فاصله این نودها تا نقطه دسترسی زیاد بوده همچنین اولویت دسترسی به اینترنت در جایگاه دوم قرار گیرد و اولویت اصلی ارتباط بین نودها باشد در این حالت . از سناریویی دیگر استفاده می شود. نودهاي متحرك یا ثابت یا ترکیبی از هردو آنها بدون هیچگونه زیرساخت و نقطه دسترسی به یکدیگر متصل می شوند. این نوع از شبکه را شبکه هاي موردي 2مند

قسمت هایی از فصل اول بررسی پروتکل مسیریابی آگاه از موقعیت در شبکه هاي سیار موردي

در LAR پروتکل از اطلاعات مکانی نودها براي مسیریابی استفاده میکند هدف استفاده از این اطلاعات کاهش ناحیه تحقیق براي کشف مسیر به سمت مقصد است. نود فرستنده با استفاده از GPS موقعیت نود گیرنده را میداند ولی از مختصات دقیق آن آگاه نیست. نود فرستنده اطلاعات دیگري در مورد نود گیرنده از جمله جهت حرکت و ماکزیمم سرعت آن ا دارد در این حالت نود فرستنده بسته هاي درخواست مسیر را ارسال میکند البته این ارسال فقط براي نودهاي است که در درخواست قرار دارند. بسته های در خواست مسیر به صورت سیل آسا براي ناحیه مورد درخواست ارسال می شوند این امر باعث می شود که سربار ناشی از ارسال بسته هاي کنترلی در شبکه و پروتکل به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند. پروتکل LAR براي اینکه نودها تشخیص دهند که آیا در داخل ناحیه در خواست قرار دارند یا نه از دو طرح استفاده می کند. شکل 4 نشان دهنده ای این دو طرح در پروتکل LAR است

فهرست کامل فصل اول بررسی پروتکل مسیریابی آگاه از موقعیت در شبکه هاي سیار موردي

1-1 ) بررسی پروتکل مسیریابی آگاه از موقعیت در شبکههاي سیار موردي

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 پروتکل هاي مسیریابی در شبکه هاي سیار موردي 3
1.1.4 مسیریابی از مبدأ 4
1.1.5 پروتکلهاي مسیریابی آگاه از موقعیت 4
1.1.6 نتیجه گیري 9
1.1.7 مراجع 9

1-2 ) تخصیص کانال در شبکه های مخابرات سلولی با استفاده از شبکه های عصبی

1.2.1 چکیده 11
1.2.2 مقدمه 11
1.2.3 فرمول بندی ریاضی 12
1.2.4 مراجع 17

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مدیریت موقیت با استفاده از ساختارهای چند جهشه در شبکه های مخابراتی

رشد روزافزون کاربران سیستم های مخابرات سیار از طرفی و تقاضای بازار برای ایجاد سرویس های متنوع جدید از طرف دیگر، محققین و شرکت های مخابراتی را بر آن داشته است که با روش های نوین، به این دو مساله بهمراه کیفیت مناسب ارتباطی، بنحو احسن پاسخگو باشند. بایستی به این نكته اذعان داشت که مهمترین اختراع قرن قبل که در آخرین سالهای آن رخ داد، همان سیستم آشنای « اینترنت » بوده است، بطوریكه می توان آنرا جذاب ترین رسانه اطلاعاتی در سرتاسر کره خاکی نامید . بنابراین، باید بین سیستم های اخیر و سرویس های « اینترنتی » جدید ارتباطی ایجاد کرد. این موضوع باعث پیشرفت هر چه بیشتر علم مخابرات گشته است.

فهرست کامل فصل دوم مدیریت موقیت با استفاده از ساختارهای چند جهشه در شبکه های مخابراتی

2-2) مدیریت موقعیت با استفاده از ساختارهیا چند جهشه در شبکه های مخابراتی نسل آینده

2.1.1 فصل اول:فرایند مدیریت حرکت درسیستم های مخابرات سیار 29
2.1.1.1 مقدمه 29
2.1.1.2 تاریخچه مخابرات سیار 30
2.1.1.3 پایه های مخابرات بی سیم 32
2.1.1.4 سیرتکاملی مخابرات سیار 33
2.1.1.5 مدیریت حرکت ومبانی آن 35
2.1.1.6 مدیریت موقعیت 36
2.1.1.7 تعویض کانال درسیستم های مخابراتی بی سیم 37
2.1.1.8 مدیریت موقعیت درسیستم های مخابراتی PLMN 38
2.1.1.9 مدیریت حرکت درسیستم های مخابراتی کنونی 38
2.1.1.10 فرایند بهنگام آوری درسیستم GSM 40
2.1.1.11 فرایند فراخوانی درسیستم GSM 41
2.1.1.12 اهمیت مدیریت موقعیت و روشهای بهینه سازی 42
2.1.1.13 معماری بانک های اطلاعاتی 43
2.1.1.14 معماری متمرکز پایگاه های اطلاعاتی 43
2.1.1.15 معماری توزیعی پایگاه های اطلاعاتی 45
2.1.1.16 چگونگی اتفاق بهنگام سازی و طریقه فراخوانی متناظر آن درشبکه 46
2.1.2 فصل دوم:الگوریتم های قبلی مدیریتی حرکت درسیستم های مخابرات سیار 47
2.1.2.1 روش های بهنگام سازی 47
2.1.2.2 بهنگام سازی براساس مناطق ویژه 48
2.1.2.3 بهنگام سازی براساس مناطق ویژه پویا 48
2.1.2.4 بهنگام سازی براساس مشخصات کاربر 49
2.1.2.5 بهنگام سازی براساس سپری شدن زمان 49
2.1.2.6 بهنگام سازی براساس جابجایی بین سلول ها 49
2.1.2.7 بهنگام سازی براساس مسافت طی شده 50
2.1.2.8 بهنگام سازی براساس پیشگویی مسافت طی شده 50
2.1.2.9 بهنگام سازی براساس جهت حرکت 51
2.1.2.10 روشهای فراخوانی 52
2.1.2.11 انتشار پوششی 53
2.1.2.12 روش کوتاه ترین فاصله 53
2.1.2.13 روش جستجوی ترتیبی براساس احتمال حضور کاربر 54
2.1.2.14 فراخوانی براساس سرعت 55
2.1.2.15 فراخوانی خطی 55
2.1.2.16 معایب روشهای معرفی شده قبلی در فرایند مدیریت موقعیت 55
2.1.2.17 روش تقسیم بندی مناطق ویژه 57
2.1.2.18 ردگیری کاربر براساس زمان 58
2.1.2.19 روش ردگیری براساس جابجایی 58
2.1.2.20 روش ردگیری براساس فاصله 59
2.1.2.21 روش ردگیری براساس جهت 59
2.1.3 فصل سوم:شبکه های بدون زیربنا AD HOC 61
2.1.3.1 کاربردهای AD HOC 62
2.1.3.2 شبکه های حسگر هوشمند 64
2.1.3.3مشخصه های شبکه سیار AD HOC 65
2.1.3.4 مسیر یابی درشبکه های AD HOC 65
2.1.3.5 اتصال شبکه های سیار AD HOC به سیستم های کنونی 68
2.1.4 فصل چهارم:روش ردگیری کاربران با استفاده از ساختارهای چند جهشه 72
2.1.5 فصل پنجم:بررسی و آنالیز الگوریتم ردگیری کاربران با استفاده از ساختارهای چند جهشه 80
2.1.5.1 مقایسه روش مدیریت موقعیت با استفاده از ساختارهای چند جهشه و مدیریت موقعیت براساس زمان 80
2.1.5.2 معرفی پارامترهای مورد نیاز درمحاسبه سیگنالینگ فرایند مدیریت موقعیت 81
2.1.5.3 مدل حرکت کاربران درمحیط تحت پوشش شبکه 81
2.1.5.4 مدت زمان اقامت کاربر درسلول 82
2.1.5.5 نسبت آهنگ دریافت تماس به نرخ حرکتی هرکاربر 83
2.1.5.6 هزینه سیگنالینگ فرایند مدیریت موقعیت 83
2.1.5.7 بررسی تحلیلی روش پیشنهادی ومقایسه آن با روش براساس زمان 86
2.1.5.8 شبیه سازی و بررسی روابط بدست آمده 91
2.1.6 فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات 109
2.1.6.1 مراجع 112
2.1.6.2 Abstract 115

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی گذر از شبکه های مخابراتی قدیمی راه آهن به شبکه های نسل جدید

در حال حاضر برای انتقال صدا و فکس از کابلهای مسی و فیبر نوری از شبکههای تلفن ثابت – در راه آهن شبکۀ PABX میباشد- استفاده میکنیم. این شبکه شامل مراکز سوییچ، تجهیزات انتقال، کابل مسی و فیبرنوری، تجهیزات نگهداری و سیستم محاسبۀ شارژینگ میباشد. در راهآهن سوییچهای استفاده شده از نوع مداری هستند. این سوییچها دارای سه فاز برقراری مسیر، انتقال صوت و قطع مدار هستند. ارتباطات در این سوییچها اتصالگرا 3میباشد یعنی از آغاز تا پایان مکالمه و ارتباط یک مدار متشکل از تایم اسلاتهای (TS) خاص بین دو مشترک وجود دارد. از مزایای این روش قابلیت اطمینان بالا و بلادرنگ را میتوان نام برد اما استفاده از این سوییچ معایب بسیاری دارد از جمله اینکه در این نوع سوییچ از تکنولوژی TDM استفاده میشود و از معایب استفاده از این تکنولوژی عدم استفادۀ بهینه از پهنای باند، تلفات بالای کانال و تأخیر در هنگام برقراری و قطع مسیر میباشد. یکی دیگر از مشکلات سوییچهای مداری مبتنی بر TDM عدم تولید و در آیندۀ نه چندان دور عدم پشتیبانی میباشد؛ بنابراین میبایست با تغییر معماری شبکه و تبدیل آن از TDM Base به Packet Base معایب فعلی شبکه را از بین برد. با استفاده از تکنولوژی NGN میتوان شبکهای با معماری ساده، هزینۀ کم و قدرت اجرایی بالا ایجاد کرد.

فهرست کامل فصل سوم بررسی گذر از شبکه های مخابراتی قدیمی راه آهن به شبکه های نسل جدید

3-1 ) بررسی گذر از شبکههای مخابراتی قدیمی راهآهن به شبکههای نسل جدید

3.1.1 چکیده 117
3.1.2 مقدمه 117
3.1.3 مهمترین مزایای شبکه NGN برای پیاده سازی در راه آهن 118
3.1.4 مروری بر منابع علمی 119
3.1.5 NGN درایران 120
3.1.6 اجرای NGN درمخابرات راه آهن ایران 121
3.1.7 روش های پیاده سازی NGN 121
3.1.8 مزایای پیاده سازی این روش 122
3.1.9 مقایسه روش های پیاده سازی NGN 123
3.1.10 نکات مهم قبل از پیاده سازی 124
3.1.11 نحوه پیاده سازی NGN در راه آهن 124
3.1.12 نتیجه 127
3.1.13 منابع 127

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید