50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تشخيص نوع عيب ترانسفور ماتورهاي قدرت به روش آناليز پاسخ فركانسي با استفاده از شبكه عصبي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تشخيص نوع عيب ترانسفور ماتورهاي قدرت به روش آناليز پاسخ فركانسي با استفاده از شبكه عصبي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تشخيص خطاهاي داخلي ترانسفورماتور قدرت با استفاده از آناليز گازهاي محلول در روغن ترانسفورماتور بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تشخيص نوع عيب ترانسفور ماتورهاي قدرت به روش آناليز پاسخ فركانسي با استفاده از شبكه عصبي بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش شخیص عیوب ترانسفورماتورها با الگوریتم تلفیقی گوس-نیوتون وبیسین بررسی شده است

ترانســـفورماتورها در سيســـتم قـــدرت نقـــش مهمـــي را بـــه عنـــوان مبـــدل ســـطح ولتـــاژ ايفـــا مـــيكننـــد. عايق هاي الكتريكي از قسمت هاي اساسي ترانسفورماتور به شمار مي آيند و به طور كلي به دو دسته عايق مايع (روغـن معـدني) و عايق جامد (سلولز) تقسيم ميشوند. ترانسفورماتورها در طول مدت كاركرد خود تحت تنش هاي الكتريكي و مكانيكي مختلفـي قرار ميگيرند كه اين امر سبب ميشود مواد عايقي كيفيت خود را از دست داده و گازهايي از انواع مختلف توليد ميشوند. ايـن گازها تا اندازهاي در روغن حل ميگردند. با نمونه گيري از روغن ترانسفورماتور و گازكروماتوگرافي آن غلظت هر يك از گازهاي حـــل شـــده شـــامل هيـــدروژن، متـــان، اتـــان، اتـــيلن، اســـتيلن، منواكســـيدكربن و دياكســـيد كـــربن مشـــخص ميگردد سپس با تجزيه و تحليل گازهاي محلول يا به اختصار DGA ميتوان شرايط يك ترانسفورماتور در حال كـار را از نظـر وجود خطاي داخلي تفسير نمود

قسمت هایی از فصل اول تشخيص خطاهاي داخلي ترانسفورماتور قدرت با استفاده از آناليز گازهاي محلول در روغن ترانسفورماتور

بو مخلوطي از مواد شیمیاي موجود در هوا است و هـر مـاده بویايي با متصاعد نمودن مقادیر ناچيزي از مولكولهاي خـود، بو و رائحة منحصر بفردي از خود متصاعد مـيكنـد كـه بينـي انسان پس از دريافت آنها، نوع بو را تشخيص ميدهد. » سیستمهاي بویايي مصنوعي« كه گـاهي » بینـي الكترونيكـي« (E-Nose) نيز ناميده می شوند، براي آشكارسـازي و آنـالیز علمي و آماری بوهاي متصاعد شده از مواد، مورد استفاده قرار مي گیرند و ايـدة اصـلي در آنهـا، تقليـد و تكـرار فرآينـدهاي ادراك بويايي انسان بوده و ساختار پايـة آنهـا ماننـد آنچـه در شكل 1 نشان داده شده است، داراي دو قسمت اصلي »قسمت حسكننده « و » قسمت تشخیص بو « ميباشد

فهرست کامل فصل اول تشخيص خطاهاي داخلي ترانسفورماتور قدرت با استفاده از آناليز گازهاي محلول در روغن ترانسفورماتور

1-1 ) تشخيص خطاهاي داخلي ترانسفورماتور قدرت با استفاده از آناليز گازهاي محلول در روغن ترانسفورماتور (DGA)مبتني بر شبکههاي عصبي

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 تشخيص عيوب برپايه شبكه عصبي مصنوعي 3
4.1.1 شبکه عصبي پرسپترون چند لايه 3
5.1.1 تحلیل داده ها بااستفاده از شبکه عصبی MLP 5
6.1.1 الگوريتم آموزش 7
7.1.1 نتايج بكارگيري شبكه MLP 9
8.1.1 نتيجه گيري 10

1-2 ) کاربرد شبكههاي عصبي مبتني بر توابع پايه شعاعي درتشخيص خطاي ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از آناليز گازهاي محلول در روغن

1.2.1 چکیده 12
2.2.1 مقدمه 12
3.2.1 تشخيص عيوب برپايه شبكه عصبي مصنوعي 14
4.2.1 ساختار شبكه عصبي مبتني بر توابع پايه شعاعي 14
5.2.1 تحليل دادههاي موردنيازDGA 15
6.2.1 شبيه سازي روش DGA با شبكه RBF 18
7.2.1 نتیجه گیری 19

1-3 ) تشخيص خطاهاي عايقي ترانسفورماتور با استفاده از آناليز گازهاي محلول در روغن به كمك شبكه عصبي ـ فازي

1.3.1 چکیده 21
2.3.1 مقدمه 21
3.3.1 بررسي خطاهاوگازهايتوليدشده در ترانسفورماتور 22
4.3.1 روش هاي تشخيص خطاي ترانسفورماتور 23
5.3.1 طراحي شبكه هاي هوشمند عصبي و فازي جهت تشخیص خطا 25
6.3.1 پياده سازي سيستم هاي طراحي شده فازي و عصبي بر روي اطلاعات نمونه 28
7.3.1 نتیجه 29

1-4 ) تشخيص و تعيين يع وب داخلي ترانسفورماتورهاي هقدرت ب كمك سیستم هاي بوياي ي مصنوعي

1.4.1 چکیده 30
2.4.1 مقدمه 31
3.4.1 عيوب داخلي ترانسفورماتور و گازهاي توليد شـده در اثر آنها 31
4.4.1 سيستم هاي بويايي مصنوعي 32
5.4.1 اســتفاده از Nose-E بــراي تعيــين عيــوب داخلــي 33
6.4.1 بحث و نتیجه گیری 36

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تشخيص نوع عيب ترانسفور ماتورهاي قدرت به روش آناليز پاسخ فركانسي با استفاده از شبكه عصبي

ترانسفورماتورها به تعداد زياد در شبكههـاي بـرق بـراي انتقـال و توزيـع انـرژي الكتريكـي در مسافتهاي طولاني مورد استفادهقرارميگيرند.قابليت اطمينان ترانسفوماتورها در اين ميان نقشي اساسي در تغذية مطمئن انرژي برق بازي ميكند. بنابراين شناسائي هر چه سريعترعيبهاي رخ داده در داخـل يك ترانسفورماتورضروري به نظر مي رسد.يكيازچنين عيبهائي كه به سختي قابـل تـشخيص اسـت، تغييرات مكانيكي در ساختار سيمپيچهاي ترانسفورماتور است. اندازهگيـري تـابع تبـديل تنهـا روش كارامدي است كه در حال حاضـر بـراي شناسـائي ايـن عيـب معرفـي شـده و بحـث روز محققـين ميباشد.استفاده روش مذكور با محدوديتها و مشكلاتي روبرو مي باشـد كـه تـشخيص انـواع عيـوب مختلف را به روشهاي متداول و مرسوم محدود ساخته اسـت.از ايـن رو امـروزه تحقيقـات بـر روي استفاده از الگوريتمها و روشهاي هوشمندي متمركز شده است كه بتواند يـك تفكيـك پـذيري نـسبتا خوبي بين انـواع عيـوب و صـدمات وارده بـه ترانـسفورماتور را فـراهم سـازد

فهرست کامل فصل دوم تشخيص نوع عيب ترانسفور ماتورهاي قدرت به روش آناليز پاسخ فركانسي با استفاده از شبكه عصبي

2-1) تشخيص نوع عيب ترانسفور ماتورهاي قدرت به روش آناليز پاسخ فركانسي با استفاده از شبكه عصبي

چکیده 50
مقدمه 53
1.1.2 كليات 55
1.1.1.2 پيشينه موضوع 56
2.1.1.2 وضعيت كنوني موضوع 57
3.1.1.2 هدف پروژه 59
2.1.2 مفاهيم كلي عيب يابي و حفاظت ترانسفورماتور 61
1.2.1.2 اهداف كلي پايش ترانسفورماتورها 63
2.2.1.2 ساختار كلي سيستم پايش 65
3.2.1.2 روشهاي مختلف تشخيص عيب 69
4.2.1.2 عيوب مرسوم در ترانسفورماتورها 70
3.1.2 اصول ومباني روش آناليز پاسخ فركانسي 74
1.3.1.2 روشهاي مختلف شناسايي عيبهاي مكانيكي 75
2.3.1.2 تئوري روش آناليز پاسخ فركانسي 76
3.3.1.2 روش اندازه گيري تابع انتقال درترانسفورماتورها 77
4.3.1.2انواع روشهابراي مقايسه نتايج حاصل از اندازه گيري ها 81
5.3.1.2 مراحل پيشرفت روش تابع تبديل براي پايش ترانسفورماتورها 85
6.3.1.2 عوامل كليدي موثر بر اندازه گيريهاي FRA 90
7.3.1.2 دقت پردازش سيگنال در روش زماني 96
4.1.2 انواع روشهاي مدلسازي ترانسفورماتورها 100
1.4.1.2 روش هاي مدلسازي جعبه سياه 101
2.4.1.2 بررسي روشهاي مدلسازي فيزيكي 102
3.4.1.2 مدل هايبريد 111
4.4.1.2 انتخاب مدل مناسب براي مانيتورينگ 112
5.1.2 مدل فركانس بالاي سيم پيچ ترانسفورماتور (مدل مشروح) 114
1.5.1.2 مدل ترانسفورماتور برپايه ساختار فيزيكي سيم پيچ 115
2.5.1.2 مدل مشروح ترانسفورماتور 117
6.1.2 نتايج شبيه سازي انواع عيوب ترانسفورماتور 130
1.6.1.2 بررسي جابجائي محوري سيم پيچ ها نسبت به هم 132
2.6.1.2 نتايج آناليز حساسيت توابع تبديل نسبت بـه تغييـر شكل شعاعي 137
3.6.1.2 تأثيراتصالكوتاه بين حلقه ها روي پارامترهاي مدل مشروح 141
7.1.2 تشخيص نوع عيب ترانسفورماتور به كمك شبكه عصبي 144
1.7.1.2 استخراج ويژگي ها 146
2.7.1.2 شبكه هاي عصبي مصنوعي 147
3.7.1.2 پياده سازي شبكه عصبي مصنوعي براي تشخيص نوع عيب ترانسفورماتور 151
8.1.2 نتيجه گيري و پيشنهادات 157
1.8.1.2 نتيجه گيري 158
2.8.1.2 پيشنهادات 161

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم شخیص عیوب ترانسفورماتورها با الگوریتم تلفیقی گوس-نیوتون وبیسین

ترانسفورماتورهاي قدرت از جمله تجهيزات بسيار گران قيمت سيستمهاي قدرت مي باشـدكه سـالانه هزينـه هنگفتـي صـرف خريـد، سرويس ونگهداري وتعمير آن خواهد شد لذا عملكرد صحيح و بي وقفه آن از شرايط لازم بوده و خطاهاي شديد مي توانـد باعـث وارد شدن خسارات زيادي شده و اتلاف هزينه هاي زيادي براي شركتهاي برق در برداشته باشد زماني كه خطـايي درون ترانسـفورماتور بـه وقوع مي پيوندد دما شروع به افزايش كرده و گازهاي مختلف با توجه به نوع و شدت خطاي حاصله شروع به توليد و رشد مي كننـد در اين هنگام، پيوندهاي مولكولهاي هيدروكربني روغن شكسته شده و در اثر فعل و انفعالات شيميايي گازهايي درون روغـن توليـد وحـل خواهند شد. لذا به كار گيري تكنيك هاي صحيح جهت تشخيص و آشكارسازي به موقع عيوب اوليه جهت سرويس بموقـع بـه منظـور جلوگيري از بروز خطاهاي شديد لازم و ضروري مي باشد

يكي از روشهاي متداول تشخيص، آشكار سازي و پيش بيني شرايط كاري ترانسـفورماتورها اسـتفاده از تجزيـه گـاز روغـن و يـا روش كروماتوگرافي جهت تشخيص گازهاي محلول در روغن به منظور آشكار سازي خطاهاي ابتدايي در ترانسفورماتورها مي باشـد.بـه هر حال وقتي خطايي درون ترانسفورماتور اتفاق مي افتد خاصيت عايقي روغن كاهش يافته و دما شروع به افزايش مي كند بـه طـوري كه گازهاي مختلف با آهنگ سريع توليد مي شوند اين گازها با توجه به تفاوت شدت و نوع خطاهاي مختلف شروع به توليد و رشد مي كنند تحت اين شرايط مولكولهاي هيدروكربني روغن معدني، تجزيه شده و به شكل هيدروژن اكتيو و ديگر انواع هيدروكربنها در آمـده به طوري كه اينها مي توانند با يكديگر تركيب شـده و گازهـايي همچـون هيـدروژن ،(H2) متـان ،(CH4) اتـان ،(C2H6) اتـيلن،(C2H4) استيلن ،(C2H2) اكسيژن،(O2) نيتروژن،(N2) مونوكسيد كربن،(CO) دي اكسيد كربن،(CO2) پـروپن(C3H6) و پروپـان(C3H8) توليـد كنند. توجه داشته باشيد كه هريك از آنها منحصراً به دما در نزديكي نقطه تنش بستگي دارد

فهرست کامل فصل سوم شخیص عیوب ترانسفورماتورها با الگوریتم تلفیقی گوس-نیوتون وبیسین

3-1 ) تشخیص عیوب ترانسفورماتورها با الگوریتم تلفیقی گوس -نیوتون وبیسین

1.1.3 چکیده 169
2.1.3 مقدمه 169
3.1.3 گازهاي تولیدي محلول درروغن 169
4.1.3 عیوب ابتدایی ترانسفورماتور 170
5.1.3 روشهاي کلاسیک تشخیص عیب 170
6.1.3 انواع روش هاي هوشمند ارائه شده درمقالات 170
7.1.3 تشخیص حالت غیر نرمال ترانسفورماتور 171
8.1.3 تشریح روش پیشنهادي و چگونگی پیاده سازي 172
9.1.3 نتیجه گیری 176

3-2 ) تشخيص عيوب ترانسفورماتورهاي قدرت با الگوريتم تلفيقي گوس-نيوتون وبيسين

1.2.3 چکیده 181
2.2.3 مقدمه 181
3.2.3 گازهاي توليدي محلول درروغن 182
4.2.3 عيوب ابتدايي ترانسفورماتور 182
5.2.3 روش هاي كلاسيك تشخيص عيب 182
6.2.3 انواع روش هاي هوشمند موجود درمقالات 183
7.2.3 تشريح روش پيشنهادي و چگونگي پياده سازي 184
8.2.3 نتیجه گیری 190

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید