50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تحليل و تنظيم رله هاي حفاظتي نیروگاه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحليل و تنظيم رله هاي حفاظتي نیروگاه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بازبيني و بهبود هماهنگي حفاظتي نيروگاه و پست بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحليل و تنظيم رله هاي حفاظتي واحدهاي سيكل تركيبي بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش آناليز عملکرد وتغيير سيستماتيک تنظيمات رله های اضافه جریان جهتی در حضور نيروگاه های توليد پراکنده بررسی شده است

یکی از مهمترین روشهای حفاظت نیروگاه برای تشخیص حالت جزیرهای شدن، استفاده از حفاظت ROCOF یا حفاظت نرر تغییرات فرکانس شبکه (df/dt) است. در تغییر وضعیت واحد از حالت اتصال به شبکه به حالت جزیرهای، در صورت تغییر توان خروجی ژنراتور، توان مکانیکی و الکتریکی در توربو ژنراتور از حالت توازن خارج شده و باعث افزایش سرری دور توربرو ژنراترور شده و منجر به Over Speed شدن واحد میگردد. همانگونه که عملکررد بره موقر ایرن حفاظرت از Over Speed شردن واحدها جلوگیری میکند، تنظیمات نادرست آن میتواند در زمان نوسانات توان، باعث عملکرد اشتباه و خروج ناخواسته واحدها گردد. با توجه به اینکه سیستم کنترلر توربین وضعیت بریکرخروجی ژنراتور و ترانس اصلی را دریافت میکند، هنگام براز شردن آنها با واکنش به موق از Over Speed شدن واحد جلوگیری میکند، لذا با توجه به اینکه امکران اسرتفاده از وضرعیت تمرام بریکرهای پستهای منتهی به نیروگاه میسر نمیباشد، جهت جلوگیری از Over Speed شدن واحد به هنگام چنین حروادیی، فانکشن حفاظتی df/dt به کار گرفته شد که با کمک آن، از طریق اندازه گیری نر تغییرات سرعت، برداشت بار یرا جزیررهای تشخیص داده شده و مان از Over Speed شدن واحد میگردد. در این مقاله برا اسرتفاده از لاگ و ترنردهای سیسرتم هرای حفاظتی و کنترلی در زمان انجام تستهای Load Rejection و حوادث ر داده در خطوط انتقال منتهری بره نیروگراه گرازی کاشان و با استفاده از فرمولهای ساده (که از روش حل تحلیلی معادلات مدل توصیفی ژنراتور و رله بدست می آیند) و همچنین با تحلیل مدل دینامیکی توربین و گاورنر و با کمک شبیه سازی ، عملکرد این فانکشن نقد و بررسری شرده و تنظیمرات بهینره برای این فانکشن حفاظتی پیشنهاد میگردد

قسمت هایی از فصل اول بازبيني و بهبود هماهنگي حفاظتي نيروگاه و پست

سيستمهاي قدرت به تدريج به شبكههاي به هم پيوسته و پيچيده تبديل شدهاند. اين نوع سيستمها تامين انرژي بخش وسيعي از صنايع كشورها را بر عهده دارند؛ لذا امنيت و قابليت اطمينان سيستم قدرت در دنياي مدرن امروزه بسيار حائز اهميت است. سيستمهاي حفاظتي به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه قدرت به كار گرفته ميشوند. در صورت عدم عملكرد هماهنگ و صحيح حفاظت شبكه، تامين امنيت بارها با خطر جدي مواجه خواهد بود. عملكرد ناهماهنگ سيستم حفاظتي نيروگاهها در حادثه 11 آگوست 2003 شمال امريكا كه به از دست رفتن 290 واحد نيروگاهي به ظرفيت مجموع 52745 مگاوات انجاميد، منجر به مطرح شدن جديتر بحث ضرورت هماهنگي حفاظتي شبكه نيروگاهي و شبكه انتقال در نهادهاي قانونگذار و بهرهبردار شبكه گرديد. اين رخداد منجر به ارائه گزارش تخصصي هماهنگي حفاظتي نيروگاه و شبكه انتقال تهيه شده توسط موسسه قابليت اطمينان شمال امريكا (NERC) شد

فهرست کامل فصل اول بازبيني و بهبود هماهنگي حفاظتي نيروگاه و پست

1-1 ) بازبيني و بهبود هماهنگي حفاظتي نيروگاه و پست بلافصل طوس

1.1.1 خلاصه 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 دلایل ضرورت بازنگری تنظیمات حفاظتی 2
1.1.4 معرفی نیروگاه طوس 2
1.1.5 اصول هماهنگی حفاظتی نیروگاه و پست 3
1.1.6 نحوه هماهنگی حفاظتی نیروگاه وپست 4
1.1.7 رله دیستانس 4
1.1.8 رله دیستانس ژنراتور 4
1.1.9 رله دیستانس خطوط 5
1.1.10 رله جریان زیاد 6
1.1.11 نحوه تنظیم زمانی رله جریان زیاد 7
1.1.12 جریان زیاد ژنراتور 7
1.1.13 جریان زیاد فیدر 7
1.1.14 جریان زیاد کوپلر 7
1.1.15 جريان زياد ترانسفورماتور 8
1.1.16 شبيه سازي نيروگاه طوس و پست بلافصل 8
1.1.17 مطالعات شبيه سازي 9
1.1.18 حفاظت نیروگاه 9
1.1.19 حفاظت کوپلر 10
1.1.20 حفاظت فیدر 10
1.1.21 حفاظت ترانسفورماتور 11
1.1.22 بررسی هماهنگی حفاظتی 12
1.1.23 نتیجه گیری 13
1.1.24 مراجع 13

1-2 ) تاثیر فانکشن حفاظتی df/dt در جلوگیری از Over Speed شدن واحدهای گازی V94.2 و ارائه تنظیمات بهینه برای جلوگیری از عملکرد اشتباه رله

1.2.1 چکیده 14
1.2.2 مقدمه 15
1.2.3 نیروگاه کاشان وحفاظت ROCOF 15
1.2.4 حفاظت df/dt 15
1.2.5 معادله نوسان ماشین 16
1.2.6 مدل دینامیکی وسیستم کنترل توربین 17
1.2.7 حادثه نوع اول 18
1.2.8 بررسی عملکرد حفاظت df/dt درنیروگاه کاشان 18
1.2.9 حادثه نوع دوم 18
1.2.10 پیشنهاد تنظیمات بهینه حفاظت df/dt 19
1.2.11 نتیجه گیری 19
1.2.12 مراجع 20

1-3 ) پاسخ رله دیستانس به جریان هجومی ترانسفورماتور پست سراب رباط

1.3.1 چکیده 21
1.3.2 مقدمه 21
1.3.3 مشخصه های عملکرد رله دیستانس 22
1.3.4 فیلترینگ برای المان های دیستانس 23
1.3.5 پاسخ فیلتر دیجیتال به جریان هجومی ترانسفورماتور 24
1.3.6 شبیه سازی ترانسفورماتور سراب رباط و پاسخ رله دیستانس به جریان هجومی 25
1.3.7 نتیجه گیری 27
1.3.8 منابع 27

1-4 ) بررسي نقش خازن هاي قدرت در تنظيم بهينه

1.4.1 چکیده 28
1.4.2 شرح مقاله 28
1.4.3 اضافه ولتاژ انتقالي و نقش آن در حفاظت اتصال زمين استاتور 28
1.4.4 محاسبه ولتاژ ظاهر شده در نقطه نول از طريق انتقال خازني 29
1.4.5 نقش خازن های ضربه گیر 30
1.4.6 بررسی موضوع دریکی ازنیروگاه های ایران 30
1.4.7 نتیجه گیری 32
1.4.8 مراجع 32

1-5 ) تعیین زمان عملکرد رله های ا ضافه جریان درحفاظت نیروگاه های برق بادی

1.5.1 چکیده 34
1.5.2 مقدمه 34
1.5.3 رله های حفاظتی وتوربین های برق بادی 35
1.5.4 شبکه توزیع و فوق توزیع لوشان 35
1.5.5 تعیین زمان عملکرد سیستم حفاظتی 35
1.5.6 عملکرد توربین های بادی درهنگام اتصال کوتاه بدون وجود رله های حفاظتی 35
1.5.7 تعیین زمان عملکرد مجاز عملکرد رله های حفاظتی درهنگام وقوع اتصال کوتاه درشبکه 36
1.5.8 نتیجه گیری 38
1.5.9 مراجع 38

1-6 ) بازتنظیم رله های اضافه جریان درشبکه قدرت با حضور نیروگاه های تجدیدپذیر

1.6.1 چکیده 40
1.6.2 مقدمه 40
1.6.3 مدل دینامیک رله اضافه جریان 41
1.6.4 روش پیشنهادی 42
1.6.5 شبیه سازی روش پیشنهادی 45
1.6.6 نتایج 50
1.6.7 مراجع 51

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحليل و تنظيم رله هاي حفاظتي واحدهاي سيكل تركيبي

تكامل رله هاي حفاظتي ژنراتور از رله هاي مكانيكي جدا از هم به رله هاي استاتيك با المانهاي نيمه هادي و سپس به رله هاي ديجيتال با پردازشگرهاي چند كاره بوده است . گر چه اغلب حفاظتهاي موجود متشكل از رله هاي الكترومكانيكي و يا استاتيكي هستند اما در هنگام تعويض اين رله ها جهت دست يابي به قابليت اطمينان بهتر سيستم و دريافت اطلاعات كاملتر از رله ها ،انتخاب رله هاي ديجيتال اجتناب ناپذير است. مهندسي حفاظت بيش از ده سال است كه از اين رله ها استفاده مي كند و در اين مدت به سهولت كاربرد اين رله ها و مزاياي بي شمار استفاده از تكنولوژي ديجيتال دست يافته است. دو روش جهت استفاده از سيستم هاي حفاظتي ديجيتال ژنراتوري براي كارشناسان حفاظت وجود دارد. در روش اول تمامي سيستم حفاظتي الكترومكانيكي و يا استاتيكي با مجموعه اي ازيك سيستم حفاظت چند كاره تعويض مي گردد و در دومين روش سيستم حفاظت جديد به مجموعه سيستم حفاظتي قبلي اضافه مي گردد.

فهرست کامل فصل دوم تحليل و تنظيم رله هاي حفاظتي واحدهاي سيكل تركيبي

2-1) تحليل و تنظيم رله هاي حفاظتي واحدهاي سيكل تركيبي كرمان

2.1.1 مبانی رله های حفاظتی دیجیتال 61
2.1.1.1 مقدمه 62
2.1.1.2 ساختار یک رله دیجیتال 64
2.1.1.3 پدیده الایزنیگ 65
2.1.1.4 مبدل آنالوگ به دیجیتال 66
2.1.1.5 میکروپرسسو ومدارات جانبی 67
2.1.1.6 الگوریتم ها 68
2.1.2 آشنائی با رله REG216 71
2.1.3 تبين وظايف رله هاي اصلي حفاظتي ژنراتور و بیان مبانی تنظیم این رله ها 77
2.1.3.1 حفاظت اصلی و پشتیبان 78
2.1.3.2 رله دیفرانسیل ژنراتور 79
2.1.3.3 اتصال حلقه واحتمال رخداد آن در ژنراتور 80
2.1.3.4 تفاوت های بین حفاظت دیفرانسیل آنالوگ ودیجیتال 83
2.1.3.5 مشخصات رله دیفرانسیل ترانسفورماتور 85
2.1.3.6 تنظیم رله حفاظت مینیمم امپدانس 90
2.1.3.7 اصول کارکرد ومدار داخلی یک رله دیستانس نمونه 90
2.1.3.8 روش محاسبه امپدانس بوسیله حل معادله دیفرانسیل 90
2.1.3.9 بررسی عملکرد رله ارت فالت95% دراتصال تک فاز به زمین درشبکه 93
2.1.3.10 روش آشکارسازی ارتی برپایه ولتاژ هارمونیک سوم 94
2.1.3.11 روش تزریق ولتاژ زیرهارمونی 95
2.1.3.12 حفاظت ارت فالت روتور 95
2.1.3.13 حفاظت لغزش قطب 96
2.1.3.14 تئوری ماشین سنکرون 97
2.1.3.15 استفاده از مشخصه های امپدانسی تمرکزی جهت تشخیص لغزش قطب 99
2.1.3.16 مقایسه بین حفاظت لغزش قطب درنیروگاه زرند وحفاظت های جدید 100
2.1.3.17 حفاظت قطع تحریک 102
2.1.3.18 ارتبط رله قطع با حد پایداری ژنراتور سنکرون 103
2.1.3.19 تغییرات دینامیکی امپانس درزمان قطع تحریک 106
2.1.3.20 حفاظت مولفه منفی جریان N.P.S 107
2.1.3.21 رله برگشت توان 108
2.1.3.22 حفاظت فوق تحریک 110
2.1.4 تنظیم رله های حفاظتی216 112
2.1.4.1 تنظيم حفاظت مينيمم امپدانس 113
2.1.4.2 نتیجه گیری و پیشنهاد 114
2.1.4.3 رله دیفرانسیل تراسفورماتور 115
2.1.4.4 حفاظت ارت فالت % 95سيم پيچ استاتور 115
2.1.4.5 حفاظت لغزش قطب 116
2.1.4.6 مراجع 117
2.1.4.7 ABSTRACT 118

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم آناليز عملکرد وتغيير سيستماتيک تنظيمات رله های اضافه جریان جهتی در حضور نيروگاه های توليد پراکنده

افزايش بارهای خانگی ، صنعتی، تجاری و… بیش از پیش باعث تحت فشار قراركرفتن شبکه سراسری و نیاز بیشتر به تولید انرژی برق می شود. يکی از راهکارهای افزايش تولید و كاهش بار شبکه استفاده از نیروگاه های تولید پراكنده می باشد. اين نیروگاه ها در ظرفیت های مختلف ودر نزدكی مراكز بار (بیشتر بارهای صنعتی) و اغلب خارج از شهرهای بزرگ توسط فیدرهای توزيع به باسبار 20 كیلوولت ايستگاه های فوق توزيع وصل می گردند. در هنگامی كه بار ايستگاه پايین باشد، جريان تولیدی نیروگاه باعث جريان برگشتی به طرف ترانسفورماتور ايستگاه شده و حفاظت اضافه جريان جهتی عمل می كند. برای جلوگیری از عملکرد كاذب رله و جلوگیری از خاموشی ناخواسته و غیر ضروری ، تنها راه چاره محاسبه حداقل جريان برگشتی وافزايش تنظیمات جريانی رله اضافه جريان جهتی می باشد. حفاظت اضافه جريان جهتی در مورد خطاهايی كه روی خط فوق توزيع به وجود می آيند، در نقش حفاظت رله ديستانس پشتیبان عمل می كند. با افزايش تنظیمات جريانی، قسمتی از خط بالادست از پوشش رله خارج شده و اصطلاحا رله برای قسمتی از خط كور می شود. تمامی اين مسائل و مشکلات بايد برای هر نیروگاه تولید پراكنده ای بررسی، محاسبه و اصلاح گردد.

فهرست کامل فصل سوم آناليز عملکرد وتغيير سيستماتيک تنظيمات رله های اضافه جریان جهتی در حضور نيروگاه های توليد پراکنده

3-1 ) آناليز عملکرد وتغيير سيستماتيک تنظيمات رله های اضافه جریان جهتی در حضور نيروگاه های توليد پراکنده

3.1.1 چکیده 120
3.1.2 مقدمه 120
3.1.3 بررسی مدل خطی از سيستم قدرت مورد مطالعه 120
3.1.4 تغییر تنظیمات برای جلوگیری از عملکرد کاذب پست عمار 121
3.1.5 تغییر تنظیمات جهت جلوگیری از عملکرد کاذب پست میمه 123
3.1.6 نتیجه گیری 124
3.1.7 مراجع 124

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید