50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تشخیص بروز شکستگی در میله های روتور موتورالقایی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تشخیص بروز شکستگی در میله های روتور موتورالقایی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تشخیص بروز شکستگی در میله هاي روتور موتورالقایی قفسه سنجابی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تشخيص خروج از مرکزيت روتور و استاتور عيب و شکستگی ميله های روتور موتور القايی سه فاز با استفاده از تحليل فوريه سيگنال جريان استاتور بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تشخيص عيب شكستگي ميله روتور موتورهاي القايي بررسی شده است

موتورهاي القایی به دلیل اینکه از دوام و استحکام بیشتري برخوردار بوده، همچنین داراي حجم کمتر و توانایی انجام کار در محیطهاي غبار آلود و قابل انفجار میباشند، هزینه کمتر و قابلیت اطمینان بالاتري داشته و همچنین تعمیر و نگهداري آسانی دارند، به طور گسترده در صنعت استفاده میشوند. در حال حاضر موتور القایی قفس سنجابی گستردهترین ماشین الکتریکی مورد استفاده در صنعت است. بیشتر خطاهاي موتور در فرآیندهاي صنعتی وقفه ایجاد میکنند، تولید را کاهش میدهند و ممکن است به دیگر ماشین آلات مرتبط صدمه بزنند. در بسیاري از کارخانهها تعمیرات برنامهریزي شده پرهزینهاي ایجاد شده تا مانع خرابیهاي ناگهانی موتور شود. بنابراین نیاز است هزینههاي تعمیرات و زمانهاي از کار افتادگی غیر برنامه ریزي شده را کاهش داد. بنابراین بحث تشخیص خطاهاي موتور از اهمیت بالایی در صنعت برخوردار است

قسمت هایی از فصل اول تشخیص بروز شکستگی در میله هاي روتور موتورالقایی قفسه سنجابی

عیوب مختلفی که براي ماشین آلات دوار رخ میدهند هر کدام همراه با رفتار دینامیکی خاص خود و به تعبیر دیگر با مشخصه هاي ارتعاش ویژه اي رخ می دهند. یکی از مشخصههاي مهم ارتعاش، فرکانس ارتعاشی است. معمولا ارتعاش اندازهگیري شده از روي ماشین، یک سیگنال پیچیده و ترکیبی از چندین سیگنال ارتعاشی با فرکانس مختلف است.
FFT یک فرایند پردازش سیگنال است که به کمک آن محتواي فرکانسی سیکنال ارتعاش بدست میآید. در منحنیهاي FFT محور افقی فرکانس و محور عمودي دامنه ارتعاش را نشان می دهد. به طور کلی عیوب مختلف منجر به ایجاد هرمونیکهاي خاص خود میشوند و از این طریق می توان به تشخیص اشکالات موجود در تجهیزات پرداخت.
در روش تحلیل زاویه فاز، از طریق مقایسه مقادیر زاویه فاز ارتعاش درنقاط و جهات مختلف اندازهگیري بر روي تجهیز، می توان اطلاعاتی از چگونگی حرکت اجزاي مختلف تجهیز نسبت به یکدیگر به دست آورد. در برخی موارد مشخصات فرکانسی ارتعاشی ناشی از عیوب مختلف، مشابه یکدیگر می باشند و در نتیجه تمایز بین این عیوب تنها از طریق منحنی فرکانسی امکان پذیر نخواهد بود. در این گونه موارد باید از سایر مشخصات سیگنال ارتعاشی مانند زاویه فاز، براي تفکیک عیوب از هم استفاده کرد، زیرا برخلاف امکان تشابه منحنی هاي فرکانسی، الگوي زاویه فاز در مورد اشکالات مختلف متمایز می باشد

فهرست کامل فصل اول تشخیص بروز شکستگی در میله هاي روتور موتورالقایی قفسه سنجابی

1-1 ) تشخیص بروز شکستگی در میله هاي روتور موتورالقایی قفسه سنجابی با استفاده از روش جستجوی متعامد سریع

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 تجزیه وتحلیل فرکانس مولفه های جابی با استفاده از روش FFT 3
1.1.4 روش جسجتوی متعامد سریع 4
1.1.5 الگوریتم FOS 4
1.1.6 الگوریتم تحقیق 4
1.1.7 تحلیل طیفی با FOS 5
1.1.8 مقایسه بین FOS و FFT 5
1.1.9 نتایج شبیه سازی 7
1.1.10 بررسی سیگنال های واقعی موتور سالم ومعیوب 9
1.1.11 نتیجه گیری 12
1.1.12 مراجع 13

1-2 ) شبیه سازی وشناسایی فالت روتور درحالت میله شکسته شده درماشین القایی

1.2.1 چکیده 14
1.2.2 مقدمه 14
1.2.3 فالت میله روتور شکسته شده درماشین های القایی 14
1.2.4 دلائل ایجاد فالت روتور ماشین القایی سه فاز 14
1.2.5 شناسایی وعیب یابی فالت میله روتور شکسته شده 15
1.2.6 معرفی فالت میله روتور شکسته شده در جریان استاتور 15
1.2.7 تاثیرات میله های روتور شکسته شده 15
1.2.8 شاخص های شناسایی 16
1.2.9 تشخیص شدت فالت روتور 16
1.2.10 مدل یک ماشین القائی همراه با میله های شکسته شده درروتور 18
1.2.11 مدل ریاضی میله های شکسته شده روتور 18
1.2.12 نتایج شبیه سازی 19
1.2.13 نتیجه گیری 21
1.2.14 مراجع 21

1-3 ) تشخیص شکستگی میله های روتوردر موتور القایی با استفاده ازفیلتر کالمن توسعه یافته

1.3.1 چکیده 23
1.3.2 مقدمه 23
1.3.3 مدل موتور القایی 24
1.3.4 مساله فیلترینگ غیرخطی 25
1.3.5 فیلتر کالمن توسعه یافته 27
1.3.6 کاربرد فیلتر کالمن توسعه یافته درتشخیص وقوع عیب در رتور 28
1.3.7 مدل سازی عیب رتور ونتایج شبیه سازی 30
1.3.8 نتیجه گیری 32
1.3.9 مراجع 32
1.3.10 پیوست 33

1-4 ) مدلسازی میله شکسته روتور درموتور های القایی قفسه سنجابی

1.4.1 چکیده 36
1.4.2 مقدمه 36
1.4.3 مدل ریاضی موتور القایی 38
1.4.4 مدل سیمولینک 40
1.4.5 نتایج شبیه سازی 43
1.4.6 نتیجه گیری 46
1.4.7 مراجع 47

1-5 ) روش تبديل موجك تطبيقي براي شناسائي دقيق فركانس ودامنه فركانسهاي جانبی درخطای روتور موتورالقائی

1.5.1 چکیده 48
1.5.2 مقدمه 48
1.5.3 تشخيص خطاي روتور موتور القائي 50
1.5.4 شبیه سازی موتور 50
1.5.5 تبدیل موجک پیوسته 50
1.5.6 انتخاب تابع موجك گاسين بعنوان تابع موجك مادر 51
1.5.7 محاسبه فرکانس هارمونیک ها 51
1.5.8 محاسبه ضریب تصحیح 52
1.5.9 تست تشخیص فرکانسی تبدیل موجک 53
1.5.10 سیستم فازی 53
1.5.11 بررسی نتایج 53
1.5.12 نتایج شبیه سازی 53
1.5.13 نتایج پردازش تبدیل موجک 54
1.5.14 آموزش سیستم فازی با استفاده از نتایج تبدیل موجک تطبیقی 54
1.5.15 نتیجه گیری 55
1.5.16 مراجع 58

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تشخيص خروج از مرکزيت روتور و استاتور عيب و شکستگی ميله های روتور موتور القايی سه فاز با استفاده از تحليل فوريه سيگنال جريان استاتور

در اين حالت بنا به دلايلي تطابق محور تقارن روتور، محور تقارن استاتور و محور چرخش روتور به هم ميخورد و فاصله هوايي بصورت غير يكنواخت در ميآيد. تقريبا ٠٨ درصد خطاهاي مكانيكي منجر به عدم هم محوري روتور و استاتور ميشود. اين در حالي است كه امكان وقوع مستقيم اين خطا نيز وجود دارد. شكل ۲ -۱ وضعيت روتور و استاتور را در حالت عدم هممحوري نشان ميدهد.
در بسياري از تقسيم بنديها خطاهاي عدم هم محوري خود يك دسته جداگانه از خطاهاي احتمالي موتور مي باشند. با اين حال از آنجا كه اين خطا موجب نامتقارني وضعيت مكانيكي روتور و استاتور نسبت به يكديگر مي گردد، جزء خطاهاي مكانيكي در نظر گرفته شده است.

فهرست کامل فصل دوم تشخيص خروج از مرکزيت روتور و استاتور عيب و شکستگی ميله های روتور موتور القايی سه فاز با استفاده از تحليل فوريه سيگنال جريان استاتور

2-1) تشخيص خروج از مرکزيت روتور و استاتور عيبو شکستگی ميله های روتور موتور القايی سه فاز با استفاده از تحليل فوريه سيگنال جريان استاتور

2.1.1 انواع خطاهاي رايج در موتورهاي القايي 79
2.1.1.1 مقدمه 80
2.1.1.2 شرایط خطا در استاتور 80
2.1.1.3 خطای حلقه به حلقه 80
2.1.1.4 خطای کلاف به کلاف 81
2.1.1.5 خطای فاز به فاز 81
2.1.1.6 قطع سیم پیچ های استاتور 81
2.1.1.7 خطای فاز به زمین 82
2.1.1.8 خطای عایقی 82
2.1.1.9 شرایط خطا در روتور 82
2.1.1.10 خطاي شكستگي(ترك خوردگي ) ميلهميلههاي روتور 83
2.1.1.11 شکستگی حلقه انتهایی 84
2.1.1.12 شرایط خطا درقسمت های مکانیکی 84
2.1.1.13 خطاهای یاتاقان 84
2.1.1.14 خطای عدم هم محوری روتور واستاتور 85
2.1.1.15 عدم هم محوری استاتیک 86
2.1.1.16 عدم هم محوری دینامیک 87
2.1.1.17 عدم هم محوری مرکب 88
2.1.1.18 آمار بروز خطا درماشین های الکتریکی 89
2.1.2 مروري بر روشهاي تشخيص خطا در موتورهاي القائي 90
2.1.2.1 راهکارهای تشخیص وآشکارسازی خطا 93
2.1.2.2 بررسی مقدار حدی 93
2.1.2.3 راهکارهای مبتنی بر سیگنال 93
2.1.2.4 راهکار مدل فرآیند 94
2.1.2.5 اصول روشهاي تشخيص و آشكارسازي خطا در موتورهايالكتريكي 94
2.1.2.6 روشهاي غير الكتريكي تشخيص خطا در موتورهايالكتريكي 95
2.1.2.7 بررسی پیوسته ارتعاشات 95
2.1.2.8 برسی پیوسته ضربه 96
2.1.2.9 بررسی پیوسته امواج صوتی 97
2.1.2.10 بررسی پیوسته تغییرات سرعت 97
2.1.2.11 تحلیل گاز 98
2.1.2.12 بررسی پیوسته درجه حرارت 98
2.1.2.13 بررسی پیوسته گشتاور فاصله هوایی 98
2.1.2.14 بررسی هارمونیک های گشتاور 99
2.1.2.15 روشهاي الكتريكي تشخيص خطا در موتورهاي الكتريكي 99
2.1.2.16 بررسی پیوسته میدان مغناطیسی 99
2.1.2.17 اندازه گیری تخلیه جزئی 100
2.1.2.18 بررسی طیف توان لحظه ای 101
2.1.2.19 استفاده از بردار پارک 102
2.1.2.20 بررسی ولتاژ القاء شده درسیم پیچ جستجو 105
2.1.2.21 روش تخمین پارامترها 106
2.1.2.22 بررسی پیوسته جریان 106
2.1.2.23 بررسي ايجاد هارمونيكهاي اضافي در جريان استاتور در هنگام خطاي ميله شكسته 108
2.1.2.24 هارمونيكهاي اضافي در جريان استاتور در شرايط عدم هم محوري روتور و استاتور 111
2.1.2.25 انتخاب راهكار مناسب براي تشخيص خطاخطا در دردر موتورهاي القايي 113
2.1.3 بررسي روشهاي مدلسازي ديناميكي موتور القايي معيوب 116
2.1.3.1 مقدمه 117
2.1.3.2 روش اجزاء محدود 118
2.1.3.3 روش تفاضلات متناهي 121
2.1.3.4 روش مدار معادل مغناطيسي 122
2.1.3.5 روش تابع سيم پيچي 122
2.1.4 نظريه تابع سيمپيچي در حالت عدم هممحوري روتور و استاتور 125
2.1.4.1 مقدمه 126
2.1.4.2 مفهوم نظريه تابع سيم پيچي 126
2.1.4.3 مفهوم تابع دور 127
2.1.4.4 تعمیم نظریه تابع سیم پیچی 130
2.1.4.5 وضعيت فاصله هوايي در حالت هاي مختلف عدم هم محوري 133
2.1.4.6 عدم هم محوری استاتیک 133
2.1.4.7 عدم هم محوری دینامیک 134
2.1.4.8 عدم هم محوری مرکب 135
2.1.4.9 محاسبه هدايت مغناطيسي فاصله هوايي در حالت مرکب 135
2.1.5 محاسبه اندوكتانسهاي موتور القايي سه فاز در حالتهاي مختلف عدم هم محوری 139
2.1.5.1 مقدمه 140
2.1.5.2 تابع اساسی دور استاتور 141
2.1.5.3 تابع اساسی مربع دور استاتور 142
2.1.5.4 تابع اساسی حاصل ضرب دور استاتور 143
2.1.5.5 تابع اساسی دور روتور 145
2.1.5.6 تابع اساسی مربع دور روتور 146
2.1.5.7 تابع اساسی حاصلضرب دور مجاوری روتور 147
2.1.5.8 محاسبه اجزاء اصلي اندوكتانسهاي موتور در حالتهاي عدم هم محوري 148
2.1.5.9 محاسبه اندوكتانسهاي موتور در حالتهاي عدم هم محوري 154
2.1.6 تحليل كامپيوتري موتور القايي سه فاز در حالت عدم هم محوری بین روتور واستاتور 167
2.1.6.1 مقدمه 168
2.1.6.2 معادلات توصيف موتور در حالت عدم هم محوري روتور و استاتور 169
2.1.6.3 تحليل كامپيوتري موتور درحالتهاي مختلف عدم هم محوري 170
2.1.6.4 بررسي طيف فركانسي استاتور در حالتهاي مختلف عدم هم محوري 182
2.1.7 تحليل كامپيوتري موتور القايي سه فاز قفس سنجابي در حالت های مختلف شکستگی میله های روتور 192
2.1.7.1 مقدمه 193
2.1.7.2 معادلات توصيف موتور در حالت شكستگي يك يا چند ميله قفس روتور 193
2.1.7.3 تعريف تابع سيم پيچي در حالت شكستگي يك يا چند ميله قفس روتور 194
2.1.7.4 محاسبه ماتريس اندوكتانس موتور در حالت شكستگي ميله هاي قفس روتور 195
2.1.7.5 تحليل كامپيوتري موتور با روش افزايش مقاومت ميله هاي شكسته 198
2.1.7.6 تحليل كامپيوتري موتور با روش حذف حلقه شامل ميله هاي شكسته 207
2.1.7.7 بررسي طيف فركانسي استاتور در حالتهاي مختلف شكستگي ميله هاي روتور 208
2.1.8 نتيجه گيري و پيشنهادات 213
2.1.8.1 نتیجه گیری و پیشنهادات 214
2.1.8.2 مراجع 217
2.1.8.3 ضمیمه 223
2.1.8.4 Abstract 225

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تشخيص عيب شكستگي ميله روتور موتورهاي القايي

موتورهاي القايی به علت ساختار ساده، قابليت اطمينان بالا، قيمت، وزن، حجم و اينرسی کمتر، راندمان بيشتر، استحکام و سازگاري خوب با محيطهاي با گرد و غبار و مستعد انفجار، قابليت کاربرد فراوان در صنايع مختلف از قبيل نفت، گاز، پتروشيمی، نيروگاههاي توليد توان الکتريکی، حمل و نقل ريلی، فولاد و شيميايی را دارند و با توجه به کاربرد گسترده موتورهاي القايی در صنايع گوناگون و احتمال وقوع عيب در آنها، تشخيص عيب در اجزاي مختلف موتور در مراحل اوليه و جلوگيري از پيشرفت عيب ضروري است. اغلب در کنترل کنندههاي موتور از سنسورهاي الکتريکی و مکانيکی، سنسور چگالی شار فاصله هوايی، سنسور موقعيت و سرعت روتور و سنسور ارتعاش بدنه استفاده میگردد. در سالهاي اخير با توجه به اثر نامطلوب نصب سنسورهاي اضافی بر عملکرد سيستم، استفاده از روشهايی که به راحتی و با نصب کمترين سنسور بتوان به هدف شناسايی عيب دست يافت مورد توجه قرار گرفت. بديهی است که هرنوع عيب در سيستم اندازهگيري يا وقوع عيب در اجزاي موتور الکتريکی، میتواند منجر به خرابی موتور و يا ناپايداري سيستم کنترل و توقف فرآيند شود. بنابراين تشخيص و آشکارسازي عيب در موتورهاي القايی علاوه بر بهبود کارايی آنها به طول عمر مفيد آنها نيز می افزايد

فهرست کامل فصل سوم تشخيص عيب شكستگي ميله روتور موتورهاي القايي

3-1 ) آشکارسازی عيب شکستگی ميلههای روتور و اتصال کوتاه در سيمپيچهای استاتور يک موتور القایی با استفاده از مانده تعیین شده توسط فیلتر کالمن توسعه یافته وفیلتر کالمن خنثی

3.1.1 خلاصه 227
3.1.2 مقدمه 228
3.1.3 مدل موتور القایی 230
3.1.4 تشخیص خطا توسط تخمین گر حالت 231
3.1.5 فيلتر کالمن تعميميافته 231
3.1.6 فیلتر کالمن خنثی 233
3.1.7 پياده سازی بر روی موتور القايی 234
3.1.8 پياده سازی بر روی موتور القايی در شرايط عيب شکستگی ميلهی روتور 234
3.1.9 پياده سازی بر روی موتور القايی در شرايط عيب اتصال کوتاه استاتور 235
3.1.10 نتایج شبیه سازی 235
3.1.11 نتیجه گیری 242
3.1.12 مراجع 243

3-2 ) تشخيص عيب شكستگي ميله روتور موتورهاي القايي با استفاده از حد آستانه

3.2.1 چکیده 245
3.2.2 مقدمه 245
3.2.3 کمیت های مختلف عیب یابی 247
3.2.4 آنالیز جریان استاتور 247
3.2.5 آنالیز توان لحظه ای 247
3.2.6 تعیین حد آستانه 248
3.2.7 بردار پارک 248
3.2.8 نتایج آزمایشگاهی 250
3.2.9 نتیجه گیری 253
3.2.10 مراجع 253

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید