50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی معرفی و بررسی جبران گر UPQC و شبیه سازی جبرن افت ولتاژ

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه معرفی و بررسی جبران گر UPQC و شبیه سازی جبرن افت ولتاژ است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش معرفی و بررسی جبران گر UPQC و شبیه سازی جبرن افت ولتاژ بوسیله نرم افزار EMTP بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسي تأثير مدلهاي وابسته به ولتاژ بار بر پايداري ولتاژ شبكه هاي قدرت بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی به منظور بهبود كيفيت توان و انتقال توان منبع تولید پراكنده بررسی شده است

جهت توضيح چگونگي كاركردupqc ،ابتدا نوع خاصي از كنترل را توضيح ميدهيم.بـامشخص نمودن استراتژي كنتـرل سـعي در جبـران اغتشاشـات خـواهيم داشـت .در فصول بعدي با ارائه راه حلهاي بهتري، رسيدن به اهداف مطروحه سهل تـر خواهنـد شد.
روش مستقيم حداقلسازي جريان (Current Minimization) با استفاده از PLL در حضور كليه اغتشاشتهاي جرياني و ولتاژي كليه اصول جبران جريان موازي و جبران ولتاژ سري، هر دو براساس توانهاي اكتيو و غيراكتيو (راكتيو) كه بطور مستقيم از ولتاژهاي فاز abc و جريان خط محاسـبه مـي شوند تشكيل يافته است. دليل ساخت چنين دستگاهي كه تا حـدودي كليـه جبرانهـا رابرآورده سازد افزايش شـمار دسـتگاه هـائي هسـتند كـه از تركيبـات الكترونيكـي دركارخانجات استفاده مينمايند .اين دستگاهها نياز به انرژي با كيفيـت بـالا جهـت كـاردقيق خود دارند .

قسمت هایی از فصل اول معرفی و بررسی جبران گر UPQC و شبیه سازی جبرن افت ولتاژ بوسیله نرم افزار EMTP

شكل 2-1 شماي كاملي از بلاك دياگرام كنترلر UPQC را نشـان مـيدهـ د. بـلاكدياگرام نشان داده شده در شكل a-2-1، جريانهـاي مرجـ ع جبرانـي را بـراي كنتـرلPWM مبدل موازي UPQC استخراج مينمايـد ديـاگرام نشـان داده شـده در شـكلb2-1 نيز مرجع هاي ولتاژ جبراني براي مبدل سري PWM را توليد مينمايد. بـلاكدياگرام كلي كنترل هر كدام از قسـمتهاي سـري و مـوازي در شـكل 2-1 نشـان دادهشده است.

فهرست کامل فصل اول معرفی و بررسی جبران گر UPQC و شبیه سازی جبرن افت ولتاژ بوسیله نرم افزار EMTP

1-1 ) معرفي وبررسي جبرانگر UPQC وشبيه سازي جبران افت ولتاژ بوسيله نرم افزار EMTP در محيط آلوده به هارمونيك

چکیده 12
مقدمه 13
1.1.1 کلیات 21
1.1.1.1 هدف 22
2.1.1.1 پیشینه تحقیق 27
3.1.1.1 روش کار و تحقیق 30
2.1.1 تبـديلات و اسـتفاده از آن در كنتـرل UPQC 45
1.2.1.1 تبدیلات 46
2.2.1.1 تبديل فورتسويكو 46
3.2.1.1 تبديل پارك 52
4.2.1.1 روابط فيزوري حالت دائمي متعادل 54
5.2.1.1 تبديل كلارك 56
6.2.1.1 استفاده از تبديل پارك (dq0) در مبدل موازي 58
7.2.1.1 محاسبة سيگنال مرجع 59
8.2.1.1 كنترل مبدلهاي منبع جريان 64
3.1.1 مــدل هــارمونيكي سيســتم ، انــدازه امپــدانس ترانس سـري ، انتقـال تـوان و تعيـين ظرفيـت خازن dc 67
1.3.1.1 بار معادل تيپ ولتاژي و جرياني 68
2.3.1.1 فيلتر هايبريدي 73
3.3.1.1 سيستم UPQS 74
4.3.1.1 توانهاي اكتيو و راكتيو لحظهاي فيلتر اكتيو سري 77
5.3.1.1 محاسبة نسبت مقدار خازن link dc به فركانس فيليكر يا افت ولتاژ 79
6.3.1.1 محاسبه جريانهاي منبع در هنگام وقوع فيليكر يا افت ولتاژ 80
7.3.1.1 تعيين ظرفيت خازن DC 82
8.3.1.1 توصيف انتقال توان اكتيو 82
9.3.1.1 بررسي مدار DC 83
10.3.1.1 بررسي مدار DC در حالت مانا 84
11.3.1.1 بررسي مدار DC در حالت گذرا 87
4.1.1 كنترل تك فاز جهت جبران Sag Voltage در شرايط متعادل-استفاده از كنترل فازي 91
1.4.1.1 كنترلر OCC 93
2.4.1.1 استراتژي جبران در افت ولتاژ سمت بار 97
3.4.1.1 ستفاده از كنترل فازي جهت محاسبه جريان رفرنس 104
4.4.1.1 مدار و حلقه كنترل جريان جبرانگر موازي 105
5.4.1.1 حلقه كنترلي ولتاژ (در جبرانگر موازي) 106
6.4.1.1 تجهيز با استفاده از PI كنترلر 106
7.4.1.1 تجهيز با استفاده از كنترلر منطقي فازي 107
8.4.1.1 تعيين گراف MF براي متغيرهاي خروجي 109
9.4.1.1 معكوس فازي متغيرهاي خروجي حروفي 110
10.4.1.1 حلقة كنترلي جريان 112
5.1.1 ساختارهاي جديد UPQC 114
1.5.1.1 Interlink Unified Power Quality Conditioner(IUPQC) 115
2.5.1.1 ساختار و كنترل IUPQ 117
3.5.11 توصيف سيستم 119
4.5.1.1 كاركرد IUPQC 120
5.5.1.1 محدوديتهاي عملكرد IUPQC 123
6.5.1.1 محدوديتهاي كاري 125
7.5.1.1 حذف ترانس كوپل MT 133
6.1.1 روش استفاده شده دراين پروژه و شبيه سازي 135
1.6.1.1 نكاتي در مورد نامتقارني ولتاژ 140
2.6.1.1 تبديل فورتسكيو 142
3.6.1.1 روش توليد مرجع 143
4.6.1.1 شبيه سازي و آناليز 143
5.6.1.1 جبران افتادگي ولتاژ به دليل وقوع اتصالي وشبيه سازي آن 144
7.1.1 نتيجه گيري وپيشنهادات 148
1.7.1.1 كنترل مبدل شنت 149
2.7.1.1 كنترل مبدل سري 150
3.7.1.1 نتايج شبيه سازي 151

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسي تأثير مدلهاي وابسته به ولتاژ بار بر پايداري ولتاژ شبكه هاي قدرت

شيب منحني V-Q ،استحكام باس تست را نشان مي دهد . هنگامي كه ژنراتورها به حد توان راكتيوشان مي رسند ، اين شيب كمي تندتر مي شود و نقطة دماغه نزديك مي گردد . براي سيستم هاي بزرگ ، منحني هاي V-Q توسط يك سري پخش بار بدست مي آيند . به اين منظور ، يك كندانسور سنكرون فرضي در باس تست قرار داده مي شود و در برنامة كامپيوتري ، اين باس ، به صورت يك باس PV ، بدون حد روي توان راكتيو آن ، در نظر گرفته مي شود . پخش بار براي يك سري ولتاژهاي معين در باس تست ، انجام و خروجي راكتيو كندانسور ، بر حسب ولتاژ رسم مي گردد . از نقطه نظر محاسباتي ، باس PV مصنوعي ،مسائل واگرايي پخش بار را به حداقل مي رساند و حتي مي تواند حل هاي بعد از نقطة دماغه را بدست آورد . واگرائي فقط هنگامي رخ مي دهد كه ولتاژها در باسهاي دور ، نسبت به باس PV ، به مقدار زيادي كاهش يابند . براي هر پخش بار ،با شروع از مقادير حل قبلي ،حل بعدي به طور سريع بدست مي آيد .
منحني هاي V-Q يكي از ساده ترين روش ها براي تعيين پايداري ولتاژ هستند. اين منحني ها مي توانند براي شرايط قبل و بعد از اختلال و براي فرضهاي مدل سازي بار مختلف ،محاسبه شوند . براي تعيين باس هاي تست مناسب ، به منظور محاسبة منحني هاي V-Q ، به تجربه نياز است . بهترين باس تست ، ممكن است به اختلال مورد نظر ، بستگي داشته باشد

فهرست کامل فصل دوم بررسي تأثير مدلهاي وابسته به ولتاژ بار بر پايداري ولتاژ شبكه هاي قدرت

2-1) بررسي تأثير مدلهاي وابسته به ولتاژ بار بر پايداري ولتاژ شبكه هاي قدرت

چکیده 171
1.1.1.2 مقدمه 172
2.1.1.2 مشخصة عمومي سيستمهاي قدرت 173
3.1.1.2 پايداري سيستم قدرت 174
4.1.1.2 اهميت پايداري ولتاژ در سيستمهاي قدرت توسعه يافته 175
5.1.1.2 تحليل پايداري ولتاژ 176
6.1.1.2 كنترل پايداري ولتاژ 177
7.1.1.2 تاريخچه اي از كارهاي انجام شده 177
8.1.1.2 هدف از بررسي پايداري ولتاژ 178
9.1.1.2 مروري بر وقايع پايداري ولتاژ در سطح جهان 179
10.1.1.2 محتواي فصلهاي بعدي 183
2.1.2 پايداري ولتاژ و ناپايداري ولتاژ 184
1.2.1.2 مقدمه 185
2.2.1.2 تعاريف و مفاهيم پايداري ولتاژ 185
3.2.1.2 چارچوبهاي زماني و مكانيسمهاي ناپايداري ولتاژ 187
4.2.1.2 مكانيسم ها و سنايورها 188
5.2.1.2 مكانيسم ها – ديناميك بارها 189
6.2.1.2 مشخصه هاي پايداري ولتاژ 190
7.2.1.2 بررسي و تحليل يك سيستم كوچك 191
8.2.1.2 مفهوم پايداري ولتاژ در ارتباط با ماتريسهاي جاكوبين سيستم 194
9.2.1.2 پايداري ولتاژ و مشخصه هاي p– v وq– v شبكه 200
3.1.2 بررسي پايداري ولتاژ وروش هاي ارزيابي آن 206
1.3.1.2 مقدمه 207
2.3.1.2 روش هاي كلي تحليل پايداري ولتاژ 207
3.3.1.2 روشهاي استاتيكي آناليز پايداري ولتاژ 208
4.1.2 مدل هاي بار 237
1.4.1.2 مقدمه 238
2.4.1.2 بارهاي استاتيكي 238
3.4.1.2 بارهاي ديناميكي 242
5.1.2 روش آناليز منتخب 244
1.5.1.2 مقدمه 245
2.5.1.2 پخش بار 245
3.5.1.2 آناليز مدال 247
4.5.1.2 تأثير مدل بار بر پايداري حالت استاتيكي 249
5.5.1.2 روش پخش بار تداومي توسعه داده شده با مدلهاي بار 250
6.1.2 شبيه سازي هاونتايج 255
1.6.1.2 مقدمه 256
2.6.1.2 توصيف سيستم تست 256
3.6.1.2 روش آناليز و ارائة شبيه سازي ها 256
4.6.1.2 سيستم IEEE 14 باس 257
5.6.1.2 -مقايسه بارهاي قدرت ثابت,جريان ثابت,امپدانس ثابت 283
6.6.1.2 نتيجه گيري 284

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی به منظور بهبود كيفيت توان و انتقال توان منبع تولید پراكنده

سیستم های فتوولتائیک در هر مکانی که دارای پتانسیل جذب انرژی خورشیدی بالایی است، قابل استفاده برای تولید انرژی الکتریکی می باشند، ولی در حال حاضر با توجه به هزینه بالای تولید سلول های خورشیدی و قیمت ارزان برق تولیدی توسط سوختهای فسیلی از سیستمهای فتوولتائیک در مناطق دور افتاده و با فاصله زیاد از شبکه سراسری برق مانند روستاها و مناطق مرزی استفاده می شود. یکی از دیگر کاربردهای این سیستم ها جهت روشنایی سطح معابر در شهرهاست، که در این روش هر پایه چراغ روشنایی با توجه به توان مورد نیاز لامپ ها در طول روز، انرژی خورشیدی را توسط سلولهای خورشیدی که در بالای پایه نصب شده دریافت کرده و توسط سیستم ذخیره انرژی آن را ذخیره می کند و در شب از آن برای تامین برق لازم برای روشنایی لامپ ها استفاده می کند .
سیستم های پمپاژ خورشیدی با استفاده از سیستم های فتوولتائیک یکی از کاربردهای دیگر این سیستم ها است که در آن پمپهای خورشیدی قابلیت استحصال آب از چاه ها ، قنوات ، چشمه ها و رودخانه ها را دارند و تا پایان سال 2000 حدود 35000 پمپ خورشیدی در روستاهای فاقد شبکه سراسری برق نصب و بهره برداری شده است. سیستم های پرتابل خورشیدی نیز یکی دیگر از کاربردهای سیستم فتوولتائیک است این سیستم ها با قابلیت جابه جایی می توانند در هر نقطه ای که از جهت جذب انرژی خورشیدی مطلوب باشد، برای تولید برق استفاده شوند.

فهرست کامل فصل سوم طراحی به منظور بهبود كيفيت توان و انتقال توان منبع تولید پراكنده

3-1 ) طراحی و شبیه سازی UPQC به منظور بهبود كيفيت توان و انتقال توان منبع تولد پراكنده به شبكه

1.1.3 چکیده 292
2.1.3 مقدمه 292
3.1.3 سیستم پیشنهادی 293
4.1.3 طراحی کنترل کننده 293
5.1.3 نتایج شبیه سازی 295
6.1.3 نتیجه گیری 298

3-2 ) استفاده از UPQC براي بهبود کیفیت توان در شبکه هاي هوشمند یکپارچه

1.2.3 چکیده 300
2.2.3 مقدمه 300
3.2.3 مشکلات کیفیت توان در شبکه هاي ترکیب با DG 301
4.2.3 اصول کار UPQC 301
5.2.3 ترکیب و ادغام UPQC 302
6.2.3 UPQC در سیستم هاي توزیع با فیدر دوبل 304
7.2.3 افزایش ظرفیت UPQC 304
8.2.3 نتیجه گیری 306

3-3 ) جبران سازی افت ولتاژ شبکه با ترکیب سیستمUPQC وPV با استفاده از ردیابی نقطه توان حداکثر

1.3.3 چکیده 308
2.3.3 مقدمه 309
3.3.3 مدلسازی سیستم پیشنهادی 310
4.3.3 شبیه سازی و بررسی نتایج 310
5.3.3 نتیجه گیری 314

3-4 ) طراحی و شبیه سازی UPQC به منظور بهبود کیفیت توان و انتقال توان منبع تولید پراکنده به شبکه

1.4.3 چکیده 315
2.4.3 مقدمه 315
3.4.3 سیستم پیشنهادی 316
4.43 طراحی کنترل کننده 316
5.4.3 نتایج شبیه سازی 318
6.4.3 نتیجه گیری 321

3-5 ) کاهش هارمونیک و جبران قطعی ولتاژ یک سیستم توزیع 7 شینه با بکارگیری آرایه PV به عنوان منبع تغذیه بهساز UPQC

1.5.3 چکیده 323
2.5.3 مقدمه 324
3.5.3 سیستم UPQC 324
4.5.3 بکارگیری آرایه PV به عنوان منبع تغذیه بهساز UPQC 327
5.5.3 استراتژی کنترلی برای سیستم ترکیبی پیشنهادی 327
6.5.3 شبیه سازی شبکه توزیع نمونه 331
7.5.3 بحث و نتیجه گیری 334

3-6 ) جبران سازی کیفیت توان توسط UPQC با ارائه روش کنترل ساده

1.6.3 خلاصه 336
2.6.3 مقدمه 336
3.6.3 ساختمان مدار قدرت و قاعده کلی عملکرد 337
4.6.3 شیوه کنترل 338
5.6.3 شبیه سازی و نتایج 340
6.6.3 نتیجه گیری 342

3-7 ) کیفیت بهبود توان با حضور UPQC و فتوولتائیک

1.7.3 چکیده 344
2.7.3 مقدمه 345
3.7.3 روش تحقیق 346
4.7.3 شبیه سازی و بررسی نتایج 350
5.7.3 نتیجه گیری 363

3-8 ) توپولوژی جدید UPQC جهت بهبود کیفیت توان در سیستم های قدرت

1.8.3 چکیده 367
2.8.3 مقدمه 367
3.8.3 مشکلات کیفیت توان 368
4.8.3 ساختار و عملکزد UPQC 368
5.8.3 مطالعه و شبیه ساسی توپولوژی UPQC 369
6.8.3 کنتزل کننده DVR پیشنهادی 369
7.8.3 شبیه ساسی UPQC پیشنهادی 370
8.8.3 نتایج شبیه ساسی در حالت استند بای بزای DVR 370
9.8.3 نتایج شبیه ساسی بزای بدست اوردن جزیان ریفزنس 371
10.8.3 نتایج شبیه ساسی بزای جبزان افت ولتاژ و دفع هارمونیک های جزیان با استفاده اس UPQC ارائه شده 371
11.8.3 افت ولتاس دوفاس 21% و حذف هارمونیک های جزیان 371
12.8.3 خلاصه و نتیجه گیزی 373

3-9 ) جایابی بهینه )توان تیفیک کپارچهیبهساز UPQC( در شبکه های توزیع شعاعی به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ

1.9.3 چکیده 375
2.9.3 مقدمه 375
3.9.3 مدل بهساز یکپارچه کیفیت توان UPQC برای شبکه های توضیع 376
4.9.3 الگوریتم تعیین ظرفیت UPQC 378
5.9.3 الگوریتم ازدحام ذرات PSO 379
6.9.3 شبیه سازی 380
7.9.3 نتیجه گیری 381

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید