50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی مدیریت هوشمند بحران در چارچوب سیستم C41 در سیستمهای ابعاد وسیع

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت هوشمند بحران در چارچوب سیستم C41 در سیستمهای ابعاد وسیع است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی و سازوکارها در توسعه فرماندهی بحران بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مدیریت هوشمند بحران در چارچوب سیستم C4I در سیستمهای ابعاد وسیع بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش سازمان هوشمند و مدیریت بحران بررسی شده است

تولید، مخابره، تحلیل و بهره برداری از اطلاعات نقشی تعیین کننده در استراتژی و عملیاتهای نظامی دارد. پیشرفتهای جدید در فناوری تر از گذشته های اطلاعاتی و ارتباطی، نقش اطلاعات را مهم کرده است. این پیشرفتها در فناوری، مانند نیروی محرکه و تسهیل کننده سیستمهای عصبی برای نیروهای نظامی و اجزای فرماندهی، کنترل، مخابرات، رایانه ها و اطلاعات فرماندهی و کنترل عمل می کند. رشد چشمگیر در فناوریهای اطلاعاتی و انتظار نیروهای نظامی از سامانههای فرماندهی و کنترل، جایگاه خاصی را برای فناوری اطلاعات در متحول سازی ارتش آینده ایجاد کرده است. پیچیدگی روزافزون و نامشخص بودن روند آینده، چالشهای جدیدی را فراروی نیروهای نظامی در توسعه، یکپارچگی و عملیاتی کردن یک سامانه مناسب، موثر و اقتصادی قرار میدهند. یکی از این چالش ها نیاز سامانه های فرماندهی و کنترل به برخورداری از تعامل فنی سیستمها برای عملیات های مشترک و ترکیبی است. این تعامل در سامانه های فرماندهی و کنترل احتیاج به زیرساخت ارتباطی وسیع، پویا و قابل گسترش دارد. این محیط باید به عنوان زیر ساخت سامانه های فرماندهی و کنترل محیطی امن، پویا و با قابلیت تحمل خطای بالا باشد. یکی از اصلیترین انتظارات سامانههای فرماندهی و کنترل از فنآوری اطلاعات ایجاد زیرساخت برای تبادل داده و اطلاعات در محیطی پویا، گسترده، امن و با قابلیت اطمینان بالا است. از سویی دیگر به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات به روز در ارتباط با زیر ساخت سامانه های فرماندهی و کنترل، استفاده از زیر ساختهای فنآوری اطلاعات برای سامانه های فرماندهی و کنترل را ضروری ساخته است

قسمت هایی از فصل اول بررسی و سازوکارها در توسعه فرماندهی بحران

تا کنون تلاش هایی برای اضافه کردن خواص خود مدیریتی به محیط گرید انجام شده است. یکی از این تلاش ها در اضافه کردن سرویس مدیر به همه سرویس ها است. اما از سرویسهایی استفاده شده که قابلیت اجرای چرخه عناصر خود مختار را دارا نیستند. در با استفاده از جریان کار و با تغییر آن، خود مدیریتی در سیستم گرید شکل میگیرد. ایراد بزرگ هر دو طرح نبود یک دانش مشترک و یا گفتگوی بین اجزای مدیریت کننده برای همگرایی کل گرید است. همانطور که در آمده است برای داشتن یک سیستم خودمدیریت3 اگر اجزاء یک سیستم یک ریخت باشند از گفتگو و اگر یک ریخت نباشند، از یک دانش مشترک راجع به وضعیت کل سیستم، استفاده میشود. از سویی سرویسهای گرید معرفی شده در سرویسهای یکریختی نیستند و معماری OGSA شامل دستههای گوناگونی از سرویسهاست که هر دسته وظیفه خاصی را در محیط گرید داراست. بنابراین باید از یک دانش مشترک راجع به وضعیت کل گرید برای مدیریت همگرای آن استفاده کرد. پس باید به یک دانش مشترک راجع به وضعیت کل سیستم (آگاهی وضعیتی مشترک) دست یافت. در یک معماری جدید آگاهی وضعیتی معرفی شدهاست. شکل 1 از این معماری برای بوجود آوردن مدلی خودمختار برای معماری گرید استفاده است

فهرست کامل فصل اول بررسی و سازوکارها در توسعه فرماندهی بحران

1-1 ) طراحي وپياده سازي يك سيستم تصميم يار فازي هوشمند در فرماندهي و كنترل بحران

1.1.1 چکیده 1 2.1.1 مقدمه 2 3.1.1 کارهای مرتبط 2 4.1.1 معماري يپشنهادي سيستم تصميم یار فازي هوشمند 3 5.1.1 تصمیم گیری چند معیاره فازی 4 6.1.1 اعتبار بخشیدن به طرح پیشنهادی 8

1-2 ) ارائه مدلي از سيستمهاي مديريت دانش تطبيق پذير براي دستيابي به خود بهينگي در سامانههاي C4I

1.2.1 جکیده 10 2.2.1 مقدمه 11 3.2.1 مدیریت دانش 11 4.2.1 سیستم خود تطبیق 11 5.2.1 ساختار سامانه هاي C4I 12 6.2.1 فازهاي مدل پيشنهادي 12 7.2.1 روشي براي ارزيابي مدل 14 8.2.1 نتیجه گیری 15

1-3 ) ارائه مدل گرید خود پیکربند به عنوان زیرساخت سامانه فرماندهی و کنترل

1.3.1 چکیده 16 2.3.1 مقدمه 17 3.3.1 مزایای استفاده از گرید به عنوان زیرساخت های فرماندهی کل 17 4.3.1 ضرورت خود پیکربندی در محیط گرید 18 5.3.1 مدل گرید خود پیکربند 18

1-4 ) ارتباطات در C4I: ارزیابی عملکرد پروتکلهاي مسیریابی در شبکه هاي اقتضایی متحرك

1.4.1 چکیده 22 2.4.1 مقدمه 23 3.4.1 پروتکلهاي مسیریابی 23 4.4.1 پروتکل مسیریابی حالت پیوند بهینه 24 5.4.1 نتایج شبیه سازي 24 6.4.1 نتیجه 27

1-5 ) بررسی تاثیر قوانین و ساز و کار در توسعه فرماندهی و کنترل مدیریت بحران

1.5.1 چکیده 28 2.5.1 مقدمه 28 3.5.1 ادبیات تحقیق 28 4.5.1 اهمیت مسئله تحقیق 28 5.5.1 اهداف تحقیق 29 6.5.1 سوالات تحقیق 29 7.5.1 فرضیه های تحقیق 29 8.5.1 پیشینه مطالعات انجام شده 29 9.5.1 تعاریف عملیاتی 29 10.5.1 روش انجام تحقیق 30 11.5.1 تعیین شاخص ها و ارائه الگوی پیشنهادی 30 12.5.1 آمار های پژوهش 30 13.5.1 آنالیز عامل انسانی 30 14.5.1 نمودار اسکری پلات 31 15.5.1 ماتریس مولفه ای چرخشی 31 16.5.1 اعتبار سنجی نهایی چارچوب نهایی شاخص های تاثیر گذار 31 17.5.1 نتیجه گیری 32

1-6 ) تدوین استراتژيهاي شهر هوشمند از دیدگاه پدافند غیرعامل با استفاده از تحلیل SWOT (با تأکید بر حوزه حمل ونقل)

1.6.1 چکیده 34 2.6.1 مقدمه 35 3.6.1 پیشینه و هدف پژوهش 35 4.6.1 روش تحقیق 36 5.6.1 مبانی نظري پژوهش 36 6.6.1 حمل ونقل هوشمند 38 7.6.1 پیشینه سیستمهاي حملونقل هوشمند 38 8.6.1 مفهوم سیستمهاي حملونقل هوشمند 39 9.6.1 مفاهیم پایه در تکنیک سوآت در حوزه پدافند غیرعامل 39 10.6.1 کاربرد مدل SWOT 41 11.6.1 تحلیل سوات 42 12.6.1 تدوین استراتژيها از نتایج تحلیل SWOT 44 13.6.1 نتیجه گیری 44

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مدیریت هوشمند بحران در چارچوب سیستم C4Iدر سیستمهای ابعاد وسیع

موضوع این فصل مدیریت بحران در سیستم های ابعاد وسیع در قالب C4I می باشد که در سالیان اخیر در کاربردهای نظامی مورد استفاده قرار گرفته است. حروف C4I مخفف کلمات انگلیسی (Command , Control , Computer , Communication و Intelligence) می باشد. که به دلیل نیاز به هماهنگی و یکپارچگی میان آنها و لزوم وحدت، رویه این اجزاء در یک سیستم فرماندهی عملیات مجموعا در این قالب قرار داده شده اند. در یک دید فراگیرتر سیستم های ابعاد وسیع نیز همگی دارای این اجزاء خواهند بود و در نتیجه این قالب می تواند یک بستر مناسب برای بررسی امر هماهنگی (Coordination) و یکپارچگی (Integration) در سیستم های ابعاد وسیع مورد تحقیق قرار گیرد. مدیریت عملیات نظامی به دلیل و امکان تخریب بالای تجهیزات و ملزمات آن، از لحاظ حالت بحران، نسبت به سایر سازمان ها ارجحیت دارد. لذا به منظور بررسی مدیریت بحران در سیستم های ابعاد وسیع به نحوه عملکرد مدیریت یک یگان نظامی (پایگاه هوایی) در شرایط عملیاتی پرداخته می شو. کاری که در این پایان نامه صورت گرفته ابداع یک ساختار مولکولی و استفاده از روش شبکه عصبی MSOM برای المان های موجود در یک پایگاه و نحوه ارتباط و تعامل بین المان های موجود می باشد، و عملا پنج عنصر تشکیل دهنده C4I در این ساختار حضور فعال دارند که با هماهنگی بین این پنج عنصر تمام مسائل گفته شده در بالا را می توان با صرف زمان کم و بهره بیشتر و سرعت بالاتر انجام داد. در این حالت اطلاعات از طریق سنسورها و وسایل ارتباطی به طور لحظه ای و آنی در اختیار فرماندهی (از طریق سیستم کامپیوتر) قرار می گیرد، اگر حجم اطلاعات واصله خیلی زیاد باشد تصمیم و کنترل نهایی به عهده خود نرم افزار می باشد ولی در نهایت این فرمانده است که تصمیم می گیرد و دستور را صادر می نماید. نتیجه ای که در این پروژه به دست آمده است بهبود کیفی و کمی عملکرد یک پایگاه نظامی بوده، که در موقع بروز بحران های حاد زمان جنگ به راحتی مشکلات را حل نماید. در ضمن این تز قابل تعمیم به سایر سازمان ها و یگان های نظامی دیگر نیز می باشد.

فهرست کامل فصل دوم مدیریت هوشمند بحران در چارچوب سیستم C4Iدر سیستمهای ابعاد وسیع

2-1) مدیریت هوشمند بحران در چارچوب سیستم C4Iدر سیستمهای ابعاد وسیع

چکیده 60 مقدمه 61 1.1.2 کلیات 62 1.1.1.2 هدف 63 2.1.1.2 پیشینه کار 64 3.1.1.2 روش تحقیق 64 2.1.2 نگرش در بحث عملیات نظامی در چارچوب سیستم های ابعاد وسیع 70 1.2.1.2 مقدمه 71 2.2.1.2 اهداف 74 3.2.1.2 روال ها 75 4.2.1.2 روال تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و استراتژی های اجرایی آنها 79 5.2.1.2 روال سازماندهی 85 6.2.1.2 روال فرهنگ سازی و ارتقا دانش 86 3.1.2 بررسی اجزا سیستم C4I 87 1.3.1.2 نقش مخابرات در C4I 88 2.3.1.3 نقش و کاربرد کامپیوتر در C4I 152 3.3.1.2 پیشگفتار 220 4.1.2 مدلسازی عملیات نظامی در چارچوب C4I بااستفاده از مدل SOM 276 1.4.1.2 هدف از بررسی سیستم ابعاد وسیع در چارچوب C4I 277 2.4.1.2 بررسی هریک از اجزای تشکیل دهنده C4I در یک ساختار واقعی 278 3.4.1.2 عملکرد یک سیستم C4I 282 4.4.1.2 توپولوؤی یک بعدی با ورودی یک بعدی 289 5.4.1.2 بهبود SOM با رفع نرون مرده 291 6.4.1.2 بررسی نرم افزار ارائه شده در این پروژه 298 7.4.1.2 شرح نرم افزار 299 8.4.1.2 لیست اولویت ها 300 5.1.2 نتیجه گیری وپیشنهادات 304 1.5.1.2 نتیجه گیری 305 2.5.1.2 پیشنهادات 307

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم سازمان هوشمند و مدیریت بحران

بر اساس آمارهاي موجود، وقوع حوادث و بلايا در قرن گذشته رو به گسترش است و اين امر تهديدي جدي براي حیات و توسعة جامعه بشري میباشد. اين پديده ها با منشأ طبیعی يا انسان ساخت؛ ابعاد مختلف زندگی انسانی شامل سلامت، دارايی، محیط زيست، معاش و خدمات روزمرة زندگی انسانی را مختل و استمرار فعالیتهاي اجتماعی را غیرممكن میکنند. سازمان هاي پاسخگو و مسئول در بحران، روشها ، الگوها و طرح هاي مختلفی را بدين منظور بكار میگیرند در نتیجه همیشه نتايج يكسانی بدست نیامده و اين سازمان ها عملكرد متفاوتی در اين زمینه داشته اند. اما در برخی موارد مشاهده شده که حتی الگوها و روش هاي يكسان در سازمان هاي مشابه نیز پاسخ هاي متفاوتی در مواجه با بحران بدنبال داشته است. با توجه به اين که سازمان هاي هوشمند،قابلیت و مهارت خاصی را جهت کسب، سازماندهی و به اشتراک گذاردن انواع موجود هاي دانش ،خود دارند اين سازمان ها با مديريت دانش قادرند همواره رفتارشان را با محیط متغیر و پويا منطبق نمايند و به عملكردشان بیافزايند

فهرست کامل فصل سوم سازمان هوشمند و مدیریت بحران

3-1 ) سازمان هوشمند و مدیریت بحران

1.1.3 چکیده 318 2.1.3 مواد و روش ها 318 3.1.3 یافته ها 318 4.1.3 بحث و نتیجه گیری 318 5.1.3 مقدمه 319 6.1.3 سازمان های پاسخگو در بحران 320 7.1.3 مسئله پژوهش 321 8.1.3 سازمان هوشمند و مدیریت بحران 322 9.1.3 بازخورد و حلقه های یادگیری در سازمان یادگیرنده 323 10.1.3 انواع یادگیری سازمانی مناسب سازمان های مداخله کننده در بحران 324 11.3.1 بحث و نتیجه گیری 325 12.3.1 پیشنهادات 326

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید