50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی پياده سازي نرم افزار كد كننده صحبت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پياده سازي نرم افزار كد كننده صحبت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ارائه یک هسته محاسباتی قابل باز پیکربندی برای پياده سازي كد كننده صحبت بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش پياده سازي نرم افزار كد كننده صحبت بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسي استفاده از فنآوري AJAXدر برنامههاي كاربردي WEBGI بررسی شده است

1-2- سيستم توليد صحبت در انسان
سيگنال صحبت اطلاعات موجود در كلمات بيان شده توسط انسان را انتقال مي دهد و به شنونده ميرساند. شكل (1-1) ساختار واقعي سيستم توليد صحبت را نمايش ميدهد. در شكل فوق برش مقطع دستگاه توليد صدا در انسان ديده مي شود. فشار هوا توسط ريه ها توليد مي شود و از مسيري عبور ميكند كه تارهاي صوتي در ابتداي آن قرار دارند. فضاي دهان، از بعد از تارهاي صوتي، لوله صوتي ناميده مي شود كه طول اين مسير در يك مرد حدود cm 17 است. وقتي تارهاي صوتي براثر تغيير شكل ماهيچه ها، در مسير جريان هواي خروجي ريه ها قرار گيرند و به لرزش درآيند، حجمي از هوا توليد مي شود كه به نوسان درآمده است و با پيچيدن در حفره هاي صوتي دهان و بيني تشديد ايجاد شده و صداهاي مختلف توليد مي شود. فرمانهاي مغز به ساختار ماهيچه ايي و نوسانهاي تارهاي صوتي است كه فرآيند توليد صحبت را كنترل مي كنند.
اصوات را مي توان به دو دسته اصلي، باواك3 و بي واك تقسيم نمود. در توليد صداي حروف با واك ،همچون “و” و “” تارهاي صوتي توسط ساختار ماهيچه اي كه آنها را محاصره نموده اند تحت فشار و كشش قرار مي گيرند و فشار هوايي كه از ريه ها آمده اند موجب لرزش تارهاي صوتي خواهند شد. مانند تكه اي كش كه درمقابل دهان قرارداده شود و در حالي كه از دوطرف كشيده و شل مي شود و به آن دميده شود، در اين حالت ديده مي شود كه تكه كش شروع به لرزش خواهد نمود. بر اثر ارتعاش تارهاي صوتي، هوا بطور يكنواخت و تقريبا پالس شكل وارد فضاي دهان مي شود و اينگونه اصوات توليد مي شوند. در توليد اصوات بي واك تارهاي صوتي كاملا باز هستند و مانعي برسر راه عبور هوا ايجاد نمي كنند و صدا بر اثر تحريك نويز مانند لوله صوتي توليد ميشود.

قسمت هایی از فصل اول ارائه یک هسته محاسباتی قابل باز پیکربندی برای پياده سازي كد كننده صحبت

در پردازنده هاي مميز ثابت بايد توجه خاصي به سرريز شدن و مقياس كردن داده ها نمود.از طريق چك كردن اعداد و مقياس كردن مناسب آنها مي توان به دقت يكنواختي در تمام پياده سازي دست يافت ، كاهش دقت اغلب در هنگام ضرب دو عدد رخ مي دهد چرا كه تعداد بيت لازم براي نمايش حاصلضرب برابر مجموع بيت هاي آن دو عدد مي باشد.اين بيت هاي اضافي باعث از دست رفتن اطلاعات مي شود و بايستي حاصل ضرب را با دقت مضاعف ذخيره نمود .در برخي از پردازنده ها سر ريز شدن بسادگي با قراردادن نتيجه برابر با بزرگترين عدد مثبت يا منفي قابل نمايش در پردازنده ، كنترل مي شود . ولي معمولاً براي اينكه كنترل بهتري روي الگوريتم و كاهش خطاي آن داشته باشيم بايستي قبل از جمع كردن ، حاصلضرب را به اندازه مناسب به سمت راست شيفت دهيم تا از سرريز شدن آكومو لاتور جلوگيري شود.

فهرست کامل فصل اول ارائه یک هسته محاسباتی قابل باز پیکربندی برای پياده سازي كد كننده صحبت

1-1 ) ارائه یک هسته محاسباتی قابل باز پیکربندی برای پیاده سازی کدکننده صحبت GSM AMR

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 معرفی معماری MORPHOSYS 2
1.1.4 بررسی کدکننده AMR وتعیین نیازمندیهای پیاده سازی کدکننده 4
1.1.5 ساختار پیشنهادی برای سلول قابل بازپیکربندی 6
1.1.6 نتیجه گیری 7
1.1.7 مراجع 8

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم پياده سازي نرم افزار كد كننده صحبت

سيستمهاي اطلاعات مكاني نوعي راه حل مكاني براي حل مشكلاتي كـه عمـوم افـراد جامعـه بـا آن مواجـه هستند ارائه ميدهد. لذا بايستي اين گونه از سيستمها را تا حد امكان طوري طراحي كرد كـه عـلاوه بركـارايي بـالا، داراي محيطي ساده و قابل دسترس براي همه افراد باشد. با توجه به اين نكته، استفاده از سيستمهاي اطلاعات مكاني و نرمافزارهاي Desktopكه بكارگيري آنها منوط به فراهم بودن شرايطي از قبيـل امكانـات سـخت افـزاري، نـرم افزاري، دانش و تخصص بوده، در اين زمينه جايگاهي نخواهد داشت. از اينرو ناخواسته اسـتفاده كننـدهگـان بـدليل نداشتن فاكتورهاي مذكور جهت رفع نيازهاي خود تمايلي به رجوع به اين سيـستمها نـشان نمـيدهنـد. بـا اختـراع اينترنت بعنوان مجموعهاي از هزاران شبكه مخابراتي متصل بهم و ابزاري جهـت تبـادل اطلاعـات در محيطـي قابـل دسترس براي همه افراد جامعه، انديـــشه توسعه سيســــتمهاي GIS در محـيط اينترنـت (Internet GIS)، كـه نسل بعد از Desktop GIS را شامل ميشود، در ذهن متخصصان و توسعه دهندهگان تبلور پيدا كرد. معماريهاي مختلفي جهت پياده سازي سيستمهاي اطلاعات مكاني تحت در اينترنت وجود دارد كه بدليل حجم بـالاي دادههـا و آناليزهاي موجود دراين سيستمها، ساختار Thin‐Client در قالـب معمـاري lient/Server بعنـوان يكـي از بهترين و كاراترين ساختارها بشمار خواهد آمد

فهرست کامل فصل دوم پياده سازي نرم افزار كد كننده صحبت

2-1) پياده سازي نرم افزار كد كننده صحبت با نرخ 12.2KBPS از کدکننده صحبت AMR برروی ریزپردازنده های TMS320C54XX

2.1.1 تولید ومدلسازی سیگنال صحبت 24
2.1.1.1 مقدمه 25
2.1.1.2 سیستم تولید صحبت درانسان 25
2.1.1.3 خواص سیگنال صحبت 27
2.1.1.4 مدل سیستم تولید صحبت 33
2.1.2 الگوریتم AMR 34
2.1.2.1 مقدمه 35
2.1.2.2 مبانی کد کننده 37
2.1.2.3 تشریح بلوک دیاگرام کدکننده 39
2.1.2.4 پیش پردازش 39
2.1.2.5 آنالیز وپیمانه ای کردن پیش بینی خطی 40
2.1.2.6 پنجره کردن ومحاسبه درون یابی 41
2.1.2.7 الگوریتم لوینسون-دوربین 43
2.1.2.8 تبدیل LP به LSP 43
2.1.2.9 تبدیل LSP به LP 46
2.1.2.10 پیمانه نمودن مقادیر LSP 47
2.1.2.11 درون یابی LSPها 49
2.1.2.12 بررسی تشدید درطیف LPC 49
2.1.2.13 آنالیز حلقه بازگام 50
2.1.2.14 محاسبه پاسخ ضربه 52
2.1.2.15 محاسبه سیگنال هدف 52
2.1.2.16 کتاب کدوفقی 53
2.1.2.17 جستجو درکتاب کد وفقی 53
2.1.2.18 کنترل بهره کتاب کدوفقی 56
2.1.2.19 کتاب کد جبری 57
2.1.2.20 ساختار کتاب کدجبری 57
2.1.2.21 جستجو درکتاب کدجبری 58
2.1.2.22 پیمانه ای کردن بهره های کتاب کد ویفقی وثابت 62
2.1.2.23 محدودیت کتاب کد وفقی در پیمانه ای شدن 62
2.1.2.24 پیمانه ای کردن بهره های کتاب کد 62
2.1.2.25 به هنگام سازی بافر بهره کتاب کد پیمانه شده قبلی 64
2.1.2.26 بهنگام نمودن حافظه 64
2.1.2.27 مبانی کدگشا 65
2.1.2.28 تشریح عملکرد کدگشا 66
2.1.2.29 کدگشایی وسنتز صحبت 66
2.1.2.30 پس پردازش 69
2.1.2.31 پس پردازش وفقی 69
2.1.2.32 فیلتر بالاگذر ومقیاس به بالا 71
2.1.3 اصول پیاده سازی الگوریتم ها بصورت ممیز ثابت 72
2.1.3.1 مقدمه 73
2.1.3.2 نمایش اعداد به شکل ممیز ثابت 73
2.1.3.3 عملیات حسابی 75
2.1.3.4 شیفت وگردکردن 75
2.1.3.5 تقسیم 76
2.1.3.6 نمونه روالهای اجرا کننده عملیات حسابی بصورت ممیز ثابت 76
2.1.4 پیاده سازی کدکننده وکدگشا به زبانC 80
2.1.4.1 مقدمه 81
2.1.4.2 شبیه سازی برنامه کدکننده 81
2.1.4.3 شبیه سازی برنامه کدگشا 101
2.1.5 پیاده سازی کدکننده وکدگشا برروی TMS320C54XX 108
2.1.5.1 مقدمه 109
2.1.5.2 مروری بر پیاده سازی بلادرنگ 109
2.1.5.3 پردازنده های DSP 110
2.1.5.4 پردازنده های ممیز ثابت 111
2.1.5.5 مروری برپردازنده های خانواده TMS320 111
2.1.5.6 معرفی سری TMS320C54XX 112
2.1.5.7 توسعه برنامه بصورت بلادرنگ 116
2.1.5.8 بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار 117
2.1.5.9 استفاده از نرم افزار تبدیل کننده CCS 117
2.1.5.10 استفاده از بهینه ساز نرم افزار 121
2.1.5.11 شناسایی مشخصات متغیرها درسطح فایل 123
2.1.5.12 برنامه نویسی اسمبلی 125
2.1.5.13 نتایج 127
2.1.6 نتیجه گیری و پیشنهادها 128
2.1.6.1 نتیجه گیری 129
2.1.6.2 پیشنهادها 129
2.1.6.3 منابع 131
2.1.6.4 ABSTRACT 133

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسي استفاده از فنآوري AJAXدر برنامههاي كاربردي WEBGI

پيشرفتهاي حاصله در زمينه فنآوري اطلاعات سيستمهاي اطلاعات مكاني را به سمت توسعه و تكامل سوق داده و در واقع ميتوان اظهار داشت كه بسياري از پيشرفتهاي عملي در زمينه GIS در گرو راهكارهـاي موجـود در فنآوري اطلاعات و علوم كامپيوتر ميباشد. البته تفاوت عمدهاي كه GIS را از IT متمايز ميسازد، ارائه راه حلهاي مكاني جهت حل مشكلاتي است كه بعد مكاني بعنوان اصلي ترين مشخصه آنها بشمار ميآيد. يكـي از فاكتورهـايي كه بايستي يك GIS داشته باشد اين است كه براي عموم مردم قابل دسترس بوده و جهت بهره گيري از آن نيازي به تخصص و امكانات خاص وجود نداشته باشد. البته در اين بين فاكتور ارزان بودن نيز در كشورهايي كه قـانون عـدم كپي برداري در آنها حاكم ميباشد، يكي از مسائل تعيين كننده بوده كه خوشبختانه و يا بدبختانـه در كـشور مـا ايـن مساله از اهميت خاصي برخوردار نميباشد. بديهي است كه براي نائل شدن به اين هـدف سيـستمهاي Desktop كه استفاده از آنها ملزم به داشتن تخصص در زمينه GIS ميباشد، در اولويت نخواهد بود. لذا براي طراحي سيستمي كه بتوان فاكتورهاي نامبرده فوق را در آن پياده سازي نمود راه حلي بجز استفاده از شبكه اينترنت باقي نخواهد مانـد بطوريكه با تكيه بر فنآوريهاي موجود در اين زمينه ميتوان سيستميطراحي و پيـاده سـازي نمـود كـه در اختيـار عموم جامعه باشد، هزينه زيادي بابت استفاده از آن پرداخت نشود، نياز به تخصص ويژه جهت استفاده از آن وجـود نداشته باشد و همه جا قابل دسترس باشد. براي طراحي و پياده سازي چنـين سيـستمي، سـاختارها و معمـاريهـاي مختلفي وجود دارد كه در بخش بعدي به شرح مناسب ترين معمـاري جهـت پيـاده سـازي WebGIS در محـيط اينترنت پرداخته ميشود

فهرست کامل فصل سوم بررسي استفاده از فنآوري AJAXدر برنامههاي كاربردي WEBGI

3-1 ) بررسي استفاده از فن آوري AJAX دربرنامه های کاربردی WEBGIS

3.1.1 چکیده 135
3.1.2 مقدمه 135
3.1.3 معماری CLIENT/SERVER 136
3.1.4 تعریف مرز جدایی سه بخش DATA ، LOGIC و PRESENTATION 136
3.1.5 درنظر گرفتن مرز جدايي در بخش نمايش 137
3.1.6 مشکلات موجود در DISTRIBUTED PRESENTATION 138
3.1.7 برطرف نمودن مشکلات معماری DISTRIBUTED PRESENTATION توسط AJAX 139
3.1.8 AJAX چیست؟ 139
3.1.9 محاسن استفاده از AJAX درمعماری DISTRIBUTED PRESENTATION 141
3.1.10 غیر همزمان بودن ASYNCHRONOUS 141
3.1.11 ارسال داده های ضروری به SERVER 141
3.1.12 کمترین حجم پردازش داده ها در SERVER 141
3.1.13 حذف POSTBACK وجایگزینی آن ها با CALLBACK 141
3.1.14 افزايش تمايل استفاده از سيستمهاي اطلاعات مكاني تحت وب 142
3.1.15 حفظ موقعيت كاربر در صفحه وب 142
3.1.16 جمع بندي 142
3.1.17 منابع 143

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید