50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی پياده سازي شبكه هاي عصبي مصنوعي بر روي FPGA

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پياده سازي شبكه هاي عصبي مصنوعي بر روي FPGA است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش اشکارسازی تشخیص صرع موجود در سیگنال به کمک شبکه عصبی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش پياده سازي شبكه هاي عصبي مصنوعي بر روي بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی و پیاده سازی پردازشکر تشخیص سیگنال های مغزی بررسی شده است

مغز از بافت پيچيده اي تشكيل شده است كه به هيچ چيز ديگر شباهت ندارد. با اين حال مغز نيز مثل هر بافت ديگر از سلول تشكيل شده است. البته سلول هاي مغز سلول هاي مخصوصي هستند كه مي توان علائم الكتريكي و شيميايي آنها را رديابي، ثبت و تفسير كرد.
حدود 81^10 سلول عصبي يا نورون، مغز بشر را مي سازد. هر سلول عصبي حاوي يك جسم سلولي به قطر 5 تا 100 ميكرومتر است كه از آن آكسون و تعدادي شاخه ي رشته اي شكل به نام دندريت منشعب م يشود. پيام هاي ورودي توسط جسم سلولي و دندريت ها دريافت م يشود و جسم سلولي پس از تركيب آنها ، علائم خروجي را گسيل مي كند .
فاصله آكسون، پيام خروجي را از جسم سلولي به پايانه هاي آكسوني مي رساند و آكسون ها اطلاعات را به ساير سلول ها عصبي منتقل مي كنند. پيامي كه در سلول عصبي ايجاد ميشود و طول آكسون را مي پيمايد يك ضربه الكتريكي است، ولي انتقال پيام از يك سلول به سلول ديگر به وسيله مولكول هاي مواد ناقل انجام م يگيرد، كه از اتصالي به نام سيناپس ميگذرند. هر سلول عصبي معمولا از صدها يا هزارها پيام دريافت م يكند و به صدها يا هزارها سلول عصبي ديگر پيام مي فرستد.

قسمت هایی از فصل اول اشکارسازی تشخیص صرع موجود در سیگنال به کمک شبکه عصبی

اين امواج، امواج تيز و گذرايي هستند كه در ناحيه پسسري در افراد بيدار و در هنگام جستجوي بينايي مشاهده ميشوند. دامنه آنها متغير است اما معمولاً كمتر از 50 ميكروولت است. اين امواج به صورت دوفازي يا سهفازي توصيف ميشوند. بيشتر فاز آنها مثبت است. اين امواج به فرم مثلثي يا دندانهارهاي نيز توصيف ميشوند. دامنه آنها معمولاً 20 ميكروولت است و ممكن است در برخي از افراد به 50 ميكروولت هم برسد. دورهي زماني امواج لامبدا بين 200 تا 300 ميلي ثانيه است. شكل (1-2) برخي از امواج سيگنال EEG و شكل (1-3) تاثير باز كردن چشمها بر روي امواج آلفا را نشان ميدهد

فهرست کامل فصل اول اشکارسازی تشخیص صرع موجود در سیگنال به کمک شبکه عصبی

1-1 ) اشکارسازی تشخیص صرع موجوددر سیگنال به کمک شبکه عصبی

چکیده 13
مقدمه 14
1.1.1 سيگنال EEG و ويژگيهاي ظاهري آن 16
1.1.1.1 مقدمه 17
2.1.1.1 اندازهگيري سيگنال EEG 18
3.1.1.1 امواج مختلف سيگنال EEG 25
4.1.1.1 نرخ نمونه برداري سيگنال EEG 29
5.1.1.1 آشفتگي ها و اغتشاشات الكتريكي سيگنال EEG 30
2.1.1 مروري بر روشهاي آشكارسازي spikeهاي صرعي 35
1.2.1.1 مقدمه 36
2.2.1.1 تحليل در حوزه زمان 37
3.2.1.1 تحليل در حوزه فركانس 40
4.2.1.1 آشكارسازي spikeهاي موجود در EEG با استفاده از تبديل موجك 41
3.1.1 تبديل موجك روشي براي استخراج ويژگي 43
1.3.1.1 مقدمه 44
2.3.1.1 مقايسه تبديل موجك با تبديل فوريه و STFT1 45
3.3.1.1 تبديل موجك پيوسته و گسسته 50
4.3.1.1 تبديل موجك گسسته توسط فيلتر كردن مرحله اي 53
5.3.1.1 معرفي چند موجك 57
4.1.1 شبكه عصبي 61
1.4.1.1 مقدمه 62
2.4.1.1 مدل سازي نرون تنها 62
3.4.1.1 تابع فعاليت 63
4.4.1.1 معماري شبكه عصبي 64
5.4.1.1 الگوريتمهاي يادگيري 66
6.4.1.1 شبكه عصبي MLP 67
7.4.1.1 معرفي شبكه هاي 1ART 71
8.4.1.1 شبكه ART Fuzzy 73
9.4.1.1 شبكه ARTMAP Fuzzy 75
5.1.1 پياده سازي روش 79
1.5.1.1 مقدمه 80
2.5.1.1 مجموعه داده ها 81
3.5.1.1 قطعه بندي سيگنال EEG 81
4.5.1.1 استخراج ويژگي جهت اعمال به شبكه عصبي 82
5.5.1.1 بهنجارسازي هاويژگي 86
6.5.1.1 برچسب زدن spikeهاي صرعي بااستفاده از شبكه هاي عصبي 87
6.1.1 نتيجه گيري و پيشنهادات 90
1.6.1.1 نتيجه گيري 91
2.6.1.1 پيشنهادات 95

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم پياده سازي شبكه هاي عصبي مصنوعي بر روي

نورون، اساسي ترين جزء تشكيل دهنده شبكه عصبي طبيعي مي باشـد. طـرح تقريبـي از آن درشكل 1-1 نمايش داده شده است.
يك سلول از سه ناحيه تشكيل شده است :
بدنه سلول كه سوما نيز خوانده مي شود اكسون و دندريتها . دندريتها كه در حكـم وروديهاي شبكه مي باشد يك درخت دندريتي تشكيل مي دهند كه توده هاي بسيار كوچك از فيبرهـاينازك در اطراف بدنه نورون است. دندريتها اطلاعات را از طريق اكسونها كه در حكم خروجـي هـايشبكه مي باشد دريافت مي كنند. قسمت انتهايي اكسون،به يك شـبكه ريـز منتهـي مـي شـود كـههريك از شاخه هاي آن به يك حباب انتهايي كوچك ختم مي شـود. ايـن حبـاب را كـه تقريبـا درتماس با نورونهاي همسايه است،وزن سيناپس مي نامند. سيگنالهايي كه به سـيناپس مـي رسـند وتوسط دندريتها دريافت مي شوند، به صورت ضربه هاي الكتريكي هستند. انتقال بين نوروني گـاهياوقات الكتريكي است ولي معمولا تحت تأثير آزاد شدن حاملهاي شـيمياي در سـيناپس قـرار مـيگيرد.

فهرست کامل فصل دوم پياده سازي شبكه هاي عصبي مصنوعي بر روي

2-1) پياده سازي شبكه هاي عصبي مصنوعي بر روي FPGA

چکیده 110
مقدمه 111
1.1.2 شبكه هاي عصبي 113
1.1.1.2 سيستم هاي عصبي طبيعي 114
2.1.1.2 مقدمه اي بر شبكه هاي عصبي مصنوعي 118
3.1.1.2 اهميت استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي 119
4.1.1.2 مدل سازي نورون در شبكه هاي عصبي مصنوعي 120
5.1.1.2 انواع شبكه هاي عصبي مصنوعي 121
6.1.1.2 يادگيري در شبكه هاي عصبي مصنوعي 123
7.1.1.2 شبكه هاي عصبي پيش رو 124
8.1.1.2 شبكه هاي عصبي پس انتشار 126
9.1.1.2 شبكه هاي عصبي انعطاف پذير 130
2.1.2 تشخيص ميزان موفقيت داروهاي HPT در كاهش انگلهاي دامي با استفاده از شبكه هاي عصبي 135
1.2.1.2 موضوع 136
2.2.1.2 شيوه ها 137
3.2.1.2 نتايج آزمايشهاي باليني 139
4.2.1.2 تحقيق پرسشنامه اي 143
5.2.1.2 پياده سازي داده هاي جمع آوري شده با استفاده از شبكه عصبي 145
3.1.2 روش پياده سازي شبكه عصبي با استفاده از FPGA 151
1.3.1.2 مقدمه اي بر FPGA [17,16, 11, 10] 152
2.3.1.2روش پياده سازی شبكه عصبي بااستفاده ازFPGA [20,19,18,17] 157
4.1.2 نتيجه گيري و پيشنهادات 177
1.4.1.2 نتيجه گيري و پيشنهادات 178

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی و پیاده سازی پردازشکر تشخیص سیگنال های مغزی

توان محاسباتی، یادآوري و قابلیت حل مسائل توسط مغز انسان، محققان را بر آن داشته که از خواص شبکههاي عصبی براي مدلسازي و شبیهسازي مغز انسان در کاربردهاي مختلف مانند پردازش تصویر، شناسایی و تشخیص الگو و … بهره برند. یکی از شبکههاي عصبی به نام مدل مخچه اولین بار در سال 1971 توسط J.S.Albus براي کنترل بازوهاي روبات ارائه شد. در مدل مخچه دو مرحله یادگیري و یادآوري وجود دارد که در مرحله یادگیري، مدل با دریافت ورودیها و استفاده از الگوریتم یادگیري آموزش دیده و در مرحله یادآوري، با دریافت ورودیها و آنچه آموزش دیده یک خروجی بسیار نزدیک به خروجی مطلوب ارائه میدهد. از ویژگیهاي مدل مخچه غیرخطی بودن، تحمل پذیري خطا، تطابق پذیري از طریق آموزش مجدد و نیز عملکرد موازي آن است. از مدل مخچه در کاربردهایی نظیر کنترل ربات تقریب زدن و پیش بینی توابع ریاضی تشخیص صدا و پردازش گفتار و شنـاسـایی و تشـخیص الگـو استفاده میشود

فهرست کامل فصل سوم طراحی و پیاده سازی پردازشکر تشخیص سیگنال های مغزی

3-1 ) بررسی مدل های ANN قابل پیاده سازی روی FPGA

1.1.3 چکیده 188
2.1.3 مقدمه 188
3.1.3 آشنایی با FPGA 188
4.1.3 مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) 188
5.1.3 MLP 189
6.1.3 CMAC 189
7.1.3 شبکه عصبی حافظه انجمنی توزیع شده 189
8.1.3 مقایسه بین شبکه های عصبی بررسی شده 191
9.1.3 تحلیل پیاده سازی و توصیف ساخت 191
10.1.3 نتیجه گیری 191

3-2 ) طراحی و پیاده سازی پردازشگر تشخیص سیگنال های مغزی مبتنی بر FPGA

1.2.3 خلاصه 192
2.2.3 مقدمه و تاریخچه 192
3.2.3 مفاهسم و تعاریف 193
4.2.3 مدل پیشنهادی 195
5.2.3 نتایج 199
6.2.3 نتیجه گیری 203

3-3 ) طراحی وپیاده سازی یک سخت افزار هوشمندمبتنی برمدل مخچه برروی FPGA

1.3.3 چکیده 205
2.3.3 مقدمه 205
3.3.3 محاسبه گر ریاضی مدل مخچه 206
4.3.3 تراشه برنامه پذیر FPGA 207
5.3.3 چگونگی نگاشت طرح بر روی FPGA 207
6.3.3 شبیه سازی 207
7.3.3 نتایج و جمع بندی 209

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید