50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسي علل خرابي هاي زودرس در روسازي آسفالتي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 655 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسي علل خرابي هاي زودرس در روسازي آسفالتي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسي علل خرابي هاي زودرس در روسازي آسفالتي مناطق سردسير بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش پایداری آسفالت به روی سطح شیبدار بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تاثير افزودني هاي ضد عريان شدگي بر حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي گرم کف قیری بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی علل تخریب و فرسایش لایه هاي روسازي آسفالتی بررسی شده است

ترك هاي حرارتي پديده اي رايج در مناطق سردسير از جمله كانادا و نواحي شمالي ايالات و اغلب مناطق سردسير از جمله مناطق شمال غربي ايران مي باشد. اين خرابي به صورتي يكسري تركهاي عرضي در طول سطح روسازي تحت دماهاي پايين رخ مي دهد. ( شكل 3- 1 ) . طبق مطالعات يودر و ويتزاك اين ترك ها در بازه هاي 6 الي 9 متري به وجود مي آيند ولي گاهي ممكن است در بازه هاي كمتر از 1 الي 30 مترنيز رخ دهند. همچنين كيركنر وشان نيز پي بردند كه فواصل بين ترك ها معمولاً در طول روسازي منظم است ولي دليلي براي اين نظم پيدا نكردند.
وجود اين ترك ها باعث نفوذ آب به سازه روسازي شده و منجر به لخت شدگي و خرابي زودرس در آسفالت مي شود. همچنين وجود آب باعث پمپ شدن مصالح ريز و خارج شدن آنها از سطح روسازي مي شود. بالاخره فانگ و فروم بيان كردند كه نفوذ آب از ترك هاي حرارتي منجر به تشكيل لنزهاي يخ در زير روسازي گرديده و منجر به بالا آمدگي آن مي شود.

قسمت هایی از فصل اول بررسي علل خرابي هاي زودرس در روسازي آسفالتي مناطق سردسير

براي اصلاح و بهبود رفتار قير مطالعات زيادي صورت گرفته است . امروزه بيشتر از اضافه كردن انواع مواد پليمري بحث به ميان مي آيد. در اين پايان نامه براي اصلاح رفتار قير از ماده معدني زئوليت بهره گرفته شد. از اين ماده به عنوان افزودني قير براي تغيير ساختار آن و روان كردن آن و پايين آوردن دماي ساخت آسفالت بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد. تصميم بر آن شد تا اثر افزودن زئوليت روي قير در جهت ارتقاي آن در مقابل دماهاي پايين مورد ارزيابي قرار بگيرد.
در تهيه زئوليت محدوده وسيعي پيش رو نبود و فقط يك نوع زئوليت موجود بود. يكي از موانعموجود اين بود كه زئوليت به صورت دانه اي بود كه بايد براي مصرف در پروژه به صورت پودر در مي آمد. بدين منظور با مراجعه به سنگبري ها اين ماده دانه اي تبديل به پودر گرديد.
پس از اضافه نمودن زئوليت به قير و تهيه نمونه روي آن آزمايش هاي مربوطه براي تعيين اثر افزودن اين ماده در جهت ارتقاي قير در مقابل دماهاي پايين انجام گرديد.در تصاوير شكل 3- 3 حباب زايي زئوليت در قير ملاحظه مي شود و اين حباب زايي بر طبق مدل فروم منجر به ايجاد انگيزه در اضافه نمدن زئوليت به قير گرديد.

فهرست کامل فصل اول بررسي علل خرابي هاي زودرس در روسازي آسفالتي مناطق سردسير

1-1 ) بررسي علل خرابي هاي زودرس در روسازي آسفالتي مناطق سردسير

1.1.1 فصل اول 24
1.1.1.1 تعریف مسئله 25
1.1.1.2 ضرورت تحقيق 25
1.1.1.3 اهداف و فرضيات 26
1.1.1.4 موانع و محدوديت ها 26
1.1.1.5 ساختار پايان نامه 27
1.1.2 فصل دوم 28
1.1.2.1 مقدمه 29
1.1.2.2 مقالات ارائه شده 30
1.1.2.3 ترك در روسازي هاي آسفالتي ناشي از تغيير دما 30
1.1.2.4 تركهاي روسازي هاي آسفالتي در دماي پايين 30
1.1.2.5 تغيير ماهيت قير و اصلاح آن توسط زئوليت 30
1.1.2.6 ارائه زيرسيستم هاي روسازي و كاربرد برنامه كامپيوتري COLD 31
1.1.2.7 شبيه سازي عددي تركهاي حرارتي روسازي هاي آسفالتي 33
1.1.2.8 بررسي تزها و پروژه ها 39
1.1.2.9 تحليل و بررسي ترك هاي روسازي به روش مكانيك شكست 39
1.1.2.10 بهسازي مخلوط آسفالتي در مقابل دما و رطوبت 40
1.1.2.11 پيش بيني فواصل ترك حرارتي 40
1.1.2.12 تنش دمايي آسفالت وابسته به مصالح در دماي مرجع 40
1.1.2.13 ترك آسفالت در دماهاي پايين وابسته به ماهيت قير 41
1.1.2.14 بررسي كتاب ها 42
1.1.2.15 طرح اختلاط ساخت و اجراي آسفالت 42
1.1.2.16 مديريت روسازي براي راه ها ، فرودگاه ها و پاركينگ ها 42
1.1.2.17 شكست قير و آسفالت ناشي از تنش هاي دمايي 42
1.1.2.18 پيش بيني تنش و حساست دمايي روسازي هاي آسفالتي 45
1.1.2.19 بررسي كنفرانس ها 45
1.1.2.20 کنفرانس های خارجی 45
1.1.2.21 كنفرانس بين المللي روسازي هاي آسفالتي دانشگاه ميشيگان 46
1.1.2.22 پنجمین کنفرانس RILEM 46
1.1.2.23 کنفرانس های داخلی 46
1.1.2.24 كاربرد گرمانگري بوسيله اشعه مادون قرمز در يافتن تركهاي آسفالت 46
1.1.2.25 سومين همايش قير و آسفالت 47
1.1.2.26 دومين كنگره ملي مهندسي عمران 48
1.1.3 فصل سوم 49
1.1.3.1 روش به كارگرفته شده ودلايل آن 50
1.1.3.2 دستورالعمل جمع آوري اطلاعات و روش هاي به كار رفته 51
1.1.3.3 تعاريف، اختصارات و نشانه هاي رياضي 55
1.1.3.4 برنامه كامپيوتري 56
1.1.3.5 ارائه مباحث ضروري علمي 57
1.1.3.6 مدل هاي تجربي 58
1.1.3.7 مدل تجربي فروم و فانگ 58
1.1.3.8 مدل روسازي فرودگاهي 64
1.1.3.9 مدل هاي بر پايه مكانيك 64
1.1.4 فصل چهارم 76
1.1.4.1 مقدمه 77
1.1.4.2 مدل اصطكاكي مهاري تك بعدي 78
1.1.4.3 جابجايي حرارتي 79
1.1.4.4 جابجايي مكانيكي 79
1.1.4.5 جمع آثار قوا 80
1.1.4.6 شرایط مرزی 80
1.1.4.7 ملاحظات تنش 81
1.1.4.8 تعميم مدل تك بعدي به مدل دو بعدي 83
1.1.4.9 معادلات كاربردي 85
1.1.4.10 معادله تعادل 85
1.1.4.11 معادلات تركيبي 85
1.1.4.12 شرايط مرزي 88
1.1.4.13 شبكه ديفرانسيل محدود 89
1.1.4.14 راه حل عددی FLAC 91
1.1.4.15 شبيه سازي و نتايج مدل دو بعدي 92
1.1.4.16 حالت تغيير دماي يكنواخت 92
1.1.4.17 ورودی های مدل 92
1.1.4.18 تحليل نتايج 94
1.1.4.19 گراديان حرارتي 97
1.1.4.20 بارهاي ترافيكي 101
1.1.4.21 شبیه سازی FLAC 101
1.1.4.22 نتایج نتايج 102
1.1.4.23 پيش بيني فواصل ترك از مدل اصطكاك مهاري 106
1.1.4.24 خلاصه 107
1.1.4.25 مقايسه محلي 107
1.1.4.26 معرفی 107
1.1.4.27 روش كار 108
1.1.4.28 انتخاب سلول های MN/ROAD 108
1.1.4.29 مشخصات هركدام از سلولها 109
1.1.4.30 مشخصه هاي ترك 110
1.1.4.31 شرايط دمايي 114
1.1.4.32 مشخصه هاي مصالح 118
1.1.4.33 سفتی لایه ها 118
1.1.4.34 نسبت يوسن 120
1.1.4.35 چگالي 121
1.1.4.36 ضريب انقباض حرارتي 121
1.1.4.37 زاويه اصطكاك داخلي و چسبندگي 123
1.1.4.38 معيار مقاومت كششي 123
1.1.4.39 پروسه مقايسه مدل 124
1.1.4.40 بحث و گسترش 125
1.1.4.41 مطالعه پارامتري 128
1.1.4.42 پیش زمینه 128
1.1.4.43 متودولوژي 129
1.1.4.44 ورودي هاي بررسي پارامتريك 131
1.1.4.45 مباحثه 134
1.1.4.46 مباحثه 149
1.1.4.47 معرفی مدل TC 151
1.1.4.48 پیش گفتار 151
1.1.4.49 انتشار ترک 151
1.1.4.50 محاسبه تنش حرارتي 152
1.1.4.51 بارگذاری دمایی 152
1.1.4.52 برآورد خزش 153
1.1.4.53 مدول رهايش 154
1.1.4.54 تنش حرارتي 154
1.1.4.55 محاسبه ي انتشار ترك 155
1.1.4.56 فاکتور شدت تنش 155
1.1.4.57 مدل انتشار ترك 156
1.1.4.58 محاسبه ي مقدار ترك 157
1.1.4.59 مشاهدات 158
1.1.4.60 رشد ترک 158
1.1.4.61 آزمايش مدل 161
1.1.4.62 توصيف سلولهاي18،21و22 162
1.1.4.63 داده هاي فواصل ترك 164
1.1.4.64 پيش بيني فواصل ترك با مدل TC 164
1.1.4.65 پيش بيني فواصل ترك با مدل اصطكاكي 165
1.1.4.66 مباحثه 166
1.1.5 تاثير قير در تركهاي حرارتی وچرخه های ذوب-انجماد 171
1.1.5.1 مقدمه 172
1.1.5.2 حساسيت دمايي 175
1.1.5.3 تاثير ضخامت پوشش قير دور مصالح 178
1.1.5.4 اصلاح قير و تغيير آن از طريق افزودن زئوليت 179
1.1.5.5 معرفي 180
1.1.5.6 تاثير افزودن زئوليت بر مدول قير 182
1.1.5.7 آزمایش DSR 186
1.1.5.8 مدل تغيير ماهيت بر پايه ميكرومكانيك 187
1.1.5.9 اثر تغيير حجم (شكست حجمي) زئوليت 189
1.1.5.10 منحني هاي اصلي مدول مركب 190
1.1.5.11 بررسي اثر افزودن زئوليت در حساسيت دمايي و بهبود خواص قير در دماهای پایین 191
1.1.5.12 تشریح روند کار 191
1.1.5.13 قير وزئوليت مورد مصرف و تعيين خصوصيات اوليه هر كدام 193
1.1.5.14 تعيين خصوصيات قير اوليه مورد مصرف 194
1.1.5.15 تعيين خصوصيات زئوليت و آماده سازي نمونه هاي تركيبي با زئولیت 201
1.1.5.16 انجام چرخه هاي ذوب – انجماد 205
1.1.5.17 نتایج 211
1.1.5.18 آناليز اطلاعات و نتيجه گيري 212
1.1.5.19 منابع و مراجع 215
1.1.5.20 ABSTRACT 219

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم پایداری آسفالت برروی سطح شیبدار

هنگاميكه چرخ يك كاميون از روي روسازي عبور مي نمايد ، ضربان تنشي كه تابع بزرگي بار وارده ، فشار باد و لاستيك و سرعت چرخ عبوري مي باشد، در روسازي ايجاد مي گردد. در اينحالت و با استفاده از آناليز ديناميكي مي توان ، تنش و تغيير شكل ناشي از عبور يك چرخ را بدست آورد.
در اين روش نيروهاي اينرسي توليد شده در اثر عبور يك چرخ واقعي و همچنين ضربان نيروي توليد شده براي يك چرخ واقعي مدل مي گردد و اطلاعات بدست آمده براي تنشها و تغيير شكلهاي ايجاد شده در اثر عبور وسايل نقليه بصورت عملي و صحرائي با اطلاعات تئوري و محاسبات مقايسه مي گردد.
ارزيابي عملكرد روسازي براي بدست آوردن معياري براي خستگي ناشي از سرعت وسايل نقليه مي تواند بسيار مفيد باشد. در مدل سازي انجام شده سرعت 50 كيلومتر بر ساعت كه سرعت متوسط استفاده شده توسط موسسه آشتو در آزمايشات بزرگ خود بوده است ، مد نظر قرار گرفته است.
روسازي راه بطور وسيـعي تحت تأثير ترافيـك عبوري و در نتيـجه تأثير بارهاي وارده تـكراري و پي در پي مي باشد كه باعث تغيـير در عملكرد روسازي مي شوند

فهرست کامل فصل دوم پایداری آسفالت برروی سطح شیبدار

2-1) پایداری آسفالت برروی سطح شیبدار

2.1.1 تعریف مساله 237
2.1.1.1 مقدمه 238
2.1.1.2 هدف پژوهش 239
2.1.1.3 ضرورت انجام پژوهش 240
2.1.2 كاوش در متون 241
2.1.2.1 مقدمه 242
2.1.2.2 مطالعات N.KIM و N.P.KHOSLA ، Y.R.KIM دررابطه با خصوصیات مخلوط آسفالتی 243
2.1.2.3 مطالعات ويتچك در رابطه با عمر خستگي روسازيهاي آسفالتي با توجه به معيار ديناميكي 246
2.1.2.4 مقدمه 246
2.1.2.5 سرعت و اثر آن بر روي عكس العمل روسازي 248
2.1.2.6 تنش ، كرنش ، تغيير شكل ناشي از سرعت 250
2.1.2.7 تابع خستگي معرفي شده توسط آشتو 257
2.1.2.8 نتيجه گيري از مدل ديناميكي آزمايشات آشتو 261
2.1.2.9 مطالعات ياندلز در رابطه با تأثير تنشها وكرنشهاي پس ماند در خستگي روسازي آسفالتي 262
2.1.2.10 پلاستيسيته نسبي 264
2.1.2.11 نتيجه گيري از مدل ارائه شده توسط تئوري MECHANO – LATTIC 271
2.1.2.12 مطالعات انجام شده توسط دفتر راهسازي ايالت ايلي نويز در رابطه با عوامل موثر در ايجاد تركهاي ناشي از خستگي و روش جلوگيري از آنها 273
2.1.2.13 ضخامت لایه آسفالتی 273
2.1.2.14 خصوصيات مخلوط آسفالتي 275
2.1.2.15 قیر 275
2.1.2.16 تخلخل 276
2.1.2.17 درجه حرارت 278
2.1.2.18 دانه بندی مصالح 278
2.1.2.19 اثر شيب در وقوع و تشديد خرابي خستگي 278
2.1.2.20 كارهاي اجرائي در ممالك مختلف در رابطه با روسازيهاي واقع در شيبهاي تند 280
2.1.2.21 استفاده از رويه اي متشكل از بلوكهاي بتني در سطوح شيبدار 280
2.1.2.22 تير مهاري 280
2.1.2.23 فاصله و موقعيت تيرهاي مهاري 281
2.1.2.24 ساخت تير مهاري 282
2.1.2.25 زهکشی ساب بیس 282
2.1.2.26 زهکشی سطحی 283
2.1.2.27 نگهداري لبه بالائي 284
2.1.2.28 نمونه اجرا شده در CAPE TOWN 284
2.1.2.29 اثر استفاده از شبكه هاي فولادي در روسازي و افزايش دوام و مقاومت روسازي در شرايط مختل ف 289
2.1.3 روش تحقيق 292
2.1.3.1 مقدمه 293
2.1.3.2 تنش برشي طولي 293
2.1.3.3 نيروهاي برشي موثر در شيب 294
2.1.3.4 تنش برشي ماكزيمم به عنوان معيار مقايسه 297
2.1.3.5 عوامل موثر در ايجاد خرابي 298
2.1.3.6 اثر وزن 299
2.1.3.7 اثر فشار تاير 303
2.1.3.8 تعداد دفعات بارگذاري 305
2.1.3.9 تئوريهاي برشي آسفالت 306
2.1.3.10 تئوري برشي موهر – كولمب 306
2.1.3.11 تئوري برشي پيشرفته 309
2.1.3.12 بررسي تأثير شرايط فصل مشترك بر روي توزيع تنش بر اساس تئوري ارتجاعي 310
2.1.3.13 شرايط چسبندگي در فصل مشترك بر روي ظرفيت باربري آسفالت 316
2.1.3.14 فشار سطح تماس 320
2.1.3.15 فشار برشي طولي 322
2.1.3.16 فشار برشي عرضي 324
2.1.3.17 فشار عمودي 325
2.1.3.18 اثر فشار لاستيك بر روي روسازي انعطاف پذير 326
2.1.3.19 نيروهاي وارد بر روسازي در شيب 328
2.1.3.20 بررسي مدلهاي رفتاري آسفالت 329
2.1.3.21 مدل رفتار الاستيك 330
2.1.3.22 مدل رفتاري ويسكوالاستيك 331
2.1.3.23 مدل ماكسول 332
2.1.3.24 مدل كلوين – وويت 333
2.1.3.25 مدل برگر 334
2.1.3.26 مدلهاي تعميم يافته 335
2.1.3.27 روشهاي طرح ضخامت روسازي 336
2.1.3.28 روشهاي نظري طرح ضخامت روسازي 338
2.1.3.29 طرح مخلوط آسفالتي 339
2.1.3.30 روشهاي طرح مخلوط آسفالتي 340
2.1.4 تحليل روسازي و استفاده ازتنش برشي ماكزيمم به عنوان معیار مقایسه 343
2.1.4.1 مقدمه 344
2.1.4.2 تأثير ضريب ارتجاعي لايه رويه آسفالتي بر روي تنش برشي ماكزيمم 344
2.1.4.3 تأثير ضخامت لايه رويه آسفالتي بر روي تنش برشي ماكزيمم 353
2.1.4.4 تأثير تنش تماسي بين لاستيك و روسازي در تنش برشي ماكزيمم 357
2.1.4.5 تأثير نيروي برشي در تنشهاي برشي ماكزيمم 359
2.1.4.6 تأثير نحوه توزيع نيروهاي افقي بر روي تنش برشي ماكزيمم 363
2.1.4.7 تأثير چسبندگي لايه رويه با لايه زير اساس در تنش برشي ماكزيمم 366
2.1.5 روسازي مناسب سطوح شيبدار و نحوه مرمت روسازي آسفالتي ساخته شده در اين مناطق 373
2.1.5.1 مقدمه 374
2.1.5.2 روكش بتني بر روي روسازي آسفالتي موجود 375
2.1.5.3 WHITETOPPING کلاسیک وغیرجسبیده 375
2.1.5.4 WHITETOPPING چسبیده نازک 376
2.1.5.5 WHITETOPPING خیلی نازک 377
2.1.5.6 اثرات مقطع UTW چسبیده به لایه زیرین آسفالتی 377
2.1.5.7 اثرات ضخامت آسفالت 379
2.1.5.8 دیگر تجربیات استفاده از UTW 379
2.1.5.9 استفاده از UTW براي آسفالتي كه داراي گود افتادگي مسير چرخها ست 379
2.1.5.10 خواص مخلوط بتني 381
2.1.5.11 WHITETOPPING نازک مرکب برای شاهراه های اصلی 381
2.1.5.12 WHITETOPPING مرکب نازک 382
2.1.5.13 WHITETOPPING مرکب نازک 382
2.1.5.14 نتيجه گيري 382
2.1.5.15 روش ساخت 383
2.1.5.16 قالببندي دستي با قالبهاي ثابت 383
2.1.5.17 ماشين روكش كننده با قالب لغزنده 385
2.1.5.18 پخش يكنواخت بتن 387
2.1.5.19 كاهش زبري سطح با يكنواخت نگهداشتن سطح 388
2.1.5.20 سبدهاي ميلگرد اتصال 388
2.1.5.21 جایگذاری DOWEL BAR با استفاده از ماشین های خودکار 389
2.1.5.22 محافظت در برابر بارندگي 390
2.1.5.23 نتیجه گیری 391
2.1.6 نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها 392
2.1.6.1 نتيجه گيري 393
2.1.6.2 پيشنهادات 396
2.1.6.3 منابع 397
2.1.6.4 ABSTRACT 400

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تاثير افزودني هاي ضد عريان شدگي بر حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي گرم کف قیری

يكي از عمدهترين مزاياي استفاده از مخلوطهاي آسفالتي گرم كاهش مصرف انرژي نسبت به مخلوط-هاي آسفالتي داغ است. اين امر با توجه به كاهش انرژي گرمايي و در نتيجه كاهش مصرف سوخت در فرآيند توليد و كاهش عمليات غلتك زني در حين پخش ، ميسر مي شود. مطالعات انجام شده نشان ميدهد كه با بكارگيري اين فن آوري ، امكان كاهش مصرف انرژي تا حد 30 % ميسر است ، ضمن اينكه تا حد زيادي از فرسايش كارخانه آسفالت جلوگيري به عمل آمده و راندمان توليد كارخانه نيز افزايش مييابد. البته بحث مصرف انرژي را نبايد با هزينه نهايي تمام شده يكسان دانست چرا كه هزينه نهايي وابسته به انتخاب روش ساخت، نوع افزودنيها و اعمال تغييرات لازم بر روي كارخانه آسفالت است

فهرست کامل فصل سوم تاثير افزودني هاي ضد عريان شدگي بر حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي گرم کف قیری

3-1 ) تاثير افزودني هاي ضد عريان شدگي بر حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي گرم(WMA)کف قیری

3.1.1 تعريف مسأله 421
3.1.1.1 تعريف كلي مساله 422
3.1.1.2 نياز به مطالعه در مورد مساله 423
3.1.1.3 اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن 423
3.1.1.4 فرضيات تحقيق 424
3.1.1.5 اهداف تحقيق 425
3.1.1.6 دامنه اثر مساله در جامعه علمي و اجتماع 425
3.1.1.7 محدوديت ها و چارچوب پروژه 426
3.1.2 كاوش در متون 427
3.1.2.1 طبقه بندي و مقدمه 428
3.1.2.2 بررسي مقالات 429
3.1.2.3 معرفي اجمالي انواع مخلوط هاي آسفالتي 429
3.1.2.4 مخلوط آسفالت داغ 429
3.1.2.5 مخلوط آسفالت گرم 429
3.1.2.6 مخلوط آسفالت نيمه گرم 430
3.1.2.7 مخلوط آسفالت سرد 430
3.1.2.8 جایگاه مخلوط های WMA درصنعت تولید آسفالت 431
3.1.2.9 تبديل قير به كف 432
3.1.2.10 افزودنيهاي شيميايي 432
3.1.2.11 قيرهاي امولسيوني 432
3.1.2.12 تاریخچه پیدایش مخلوط های WMA 432
3.1.2.13 مزاياي استفاده از آسفالت هاي گرم نسبت به آسفالت هاي داغ 434
3.1.2.14 كاهش مصرف انرژي 434
3.1.2.15 كاهش توليد آلايندهها 435
3.1.2.16 كاهش كندرواني 436
3.1.2.17 كاهش شدت اكسيد شدن قير 436
3.1.2.18 انواع آسفالت هاي گرم 437
3.1.2.19 آسفالتهاي گرم حاوي افزودنيهاي شيميايي 437
3.1.2.20 آسفالت گرم امولسيوني 438
3.1.2.21 آسفالتهاي گرم ساخته شده با روش تبديل قير به صورت كف 439
3.1.2.22 آسفالت گرم ساخته شده با استفاده از افزودني هاي كف زا 439
3.1.2.23 آسفالت با انرژي توليد كم 440
3.1.2.24 آسفالت گرم كف قيري 441
3.1.2.25 مخلوط هاي آسفالتي گرم كف قيري 441
3.1.2.26 ويژگي هاي قيرهاي مورد استفاده در مخلوط گرم كف قيري 442
3.1.2.27 قير شل 443
3.1.2.28 قير سفت 443
3.1.2.29 كف قير 444
3.1.2.30 توليد مخلوط هاي گرم كف قيري 447
3.1.2.31 مزايا و معايب مخلوط هاي گرم كف قيري 449
3.1.2.32 آزمايشات رفتاري مخلوط هاي گرم كف قيري 450
3.1.2.33 بررسي تزها و پروژه ها 450
3.1.2.34 كلياتي در مورد پديده عريان شدگي 450
3.1.2.35 اثرات نامطلوب آب در آسفالت 452
3.1.2.36 مكانيزم هاي پديده عريان شدگي 453
3.1.2.37 مكانيزم هاي اصلي درخرابي رطوبتي 455
3.1.2.38 افت پيوستگي 455
3.1.2.39 افت چسبندگي 456
3.1.2.40 آزمايشات ارزيابي ميزان عريان شدگي 457
3.1.2.41 آزمايشات كيفي و بصري تعيين ميزان عريان شدگي 457
3.1.2.42 آزمايش هاي مقاومتي جهت ارزيابي عريان شدگي مصالح سنگي 458
3.1.2.43 آزمایش استاندارد LOTTMAN 458
3.1.2.44 آزمایش استاندارد TUNNICLIFF AND ROOT 458
3.1.2.45 آزمایش استاندارد LOTTMAN اصلاح شده 458
3.1.2.46 آزمايشاستاندارد تراكم – غوطه وري 459
3.1.2.47 آزمايش مسير چرخ هامبورگ 459
3.1.2.48 قياس روش هاي مختلف آزمايشگاهي 460
3.1.2.49 حساسيت رطوبتي در مخلوط هاي گرم 462
3.1.2.50 بررسي كاربرد مواد افزودني ضدعريان شدگي 463
3.1.2.51 افزودني آهك هيدراته 465
3.1.2.52 نحوه تهیه 465
3.1.2.53 خصوصيات فيزيكي آهك هيدراته 466
3.1.2.54 خصوصيات شيميايي آهك هيدراته 466
3.1.2.55 مزاياي استفاده از آهك در آسفالت 467
3.1.2.56 مكانيزم واكنشي آهك – قير 467
3.1.2.57 بررسي كتاب ها 470
3.1.2.58 بررسي كنفرانس ها 470
3.1.2.59 مواد افزودني ضدعريان شدگي مايع 470
3.1.2.60 مواد پليمري و پودر لاستيك 473
3.1.2.61 سوالات مطرح شده و يافته ها تا زمان حاضر 473
3.1.3 روش تحقيق 475
3.1.3.1 روش بكار گرفته شده و دلايل آن 476
3.1.3.2 دستورالعمل جمع آوري اطلاعات و روش هاي بكار رفته 476
3.1.3.3 مصالح سنگی 476
3.1.3.4 انتخاب معدن و جنس سنگدانه هاي طبيعي 476
3.1.3.5 دانه بندي 478
3.1.3.6 آزمايش هاي تعيين مرغوبيت مصالح سنگي 479
3.1.3.7 وزن مخصوص مصالح سنگي 480
3.1.3.8 قیر 480
3.1.3.9 قيرهاي تركيبي 482
3.1.3.10 مواد افزودني ضد عريان شدگي 483
3.1.3.11 افزودنی جامد 483
3.1.3.12 افزودني مايع شيميايي 483
3.1.3.13 آب 484
3.1.3.14 طرح اختلاط آسفالت داغ 484
3.1.3.15 كف قير 486
3.1.3.16 تنظيم دبي قير خروجي و تعيين زمان تزريق كف قير 487
3.1.3.17 بررسي خصوصيات كف قير 488
3.1.4 جمع آوري اطلاعات 492
3.1.4.1 مقدمه 493
3.1.4.2 موضوعات مورد نظر 493
3.1.4.3 تهیه نمونه ها 493
3.1.4.4 مواد 493
3.1.4.5 قیر 493
3.1.4.6 مصالح سنگي 494
3.1.4.7 مواد افزودني ضد عريان شدگي 494
3.1.4.8 آب 494
3.1.4.9 نحوه اختلاط مصالح 495
3.1.4.10 روش اختلاط آسفالت داغ 495
3.1.4.11 روش اختلاط آسفالت گرم كف قيري با استفاده از كف قير70-60 496
3.1.4.12 روش اختلاط آسفالت گرم كف قيري با كف قير50-40 وقیر V.B. 497
3.1.4.13 آزمایشات 498
3.1.4.14 آزمايش مقاومت كششي غيرمستقيم 498
3.1.4.15 آزمايش مارشال 503
3.1.4.16 اطلاعات لازم 503
3.1.4.17 دما 503
3.1.4.18 تعيين گستره دمايي دماهاي اختلاط و تراكم آسفالت نوع دوم 504
3.1.4.19 تعيين گستره دمايي دماهاي اختلاط و تراكم آسفالت نوع سوم 505
3.1.4.20 تعيين درصدهاي بهينه مواد افزودني 506
3.1.4.21 ماده افزودني ضدعريان شدگي مايع 506
3.1.4.22 ماده افزودني ضدعريان شدگي جامد 506
3.1.4.23 نتایج آزمایش ITS طرح های تحقیق 509
3.1.4.24 نتايج آزمون كششي مخلوط هاي آسفالتي نوع اول 509
3.1.4.25 نتايج آزمون كششي مخلوط هاي آسفالتي نوع دوم 510
3.1.4.26 نتايج آزمون كششي مخلوط هاي آسفالتي نوع سوم 512
3.1.4.27 مشكلات در جمع آوري اطلاعات 514
3.1.5 تحليل اطلاعات و ارائه نتایج 515
3.1.5.1 تحلیل اطلاعات 516
3.1.5.2 مقدمه 516
3.1.5.3 تاثير دماي اختلاط و تراكم بر حساسيت رطوبتي مخلوطهاي كف قيري 516
3.1.5.4 مخلوط هاي نوع دوم 516
3.1.5.5 مخلوط هاي نوع سوم 521
3.1.5.6 تاثير نوع افزودني 527
3.1.5.7 مخلوط هاي نوع دوم 527
3.1.5.8 مخلوط هاي نوع سوم 528
3.1.5.9 مقايسه دو نوع مخلوط گرم كف قيري با يكديگر 529
3.1.5.10 مخلوط هاي بدون افزودني 529
3.1.5.11 مخلوط هاي حاوي پودر آهك شكفته 531
3.1.5.12 مخلوط هاي حاوي افزودني مايع 532
3.1.5.13 نتيجه گيري در مورد كل تحقيق 534
3.1.5.14 كاربردهاي عملي و تئوري 536
3.1.5.15 پيشنهادات تحقيقاتي براي آينده 537
3.1.5.16 منابع و مأخذ 539
3.1.5.17 ABSTRACT 548

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی علل تخریب و فرسایش لایه هاي روسازي آسفالتی

اخیراً گزارشی توسط مشاور محترم بهسازي بزرگراه پاسداران، در خصوص علل فرسایش و خرابی بزرگراه و روش بهسازي آن ارائه گردیده است.بر اساس جمع بندي انجام شده در گزارش مذکور، عوامل خرابی آن را می توان به صورت زیر بیان کرد:
1- طرح هندسی نامناسب مربوط به قوس ها بر بلندی ها، شیب هاي عرضی، شانه سازي هاي کناري و خصوصاً تغییرات زیاد در عرض جاده و عدم مرزبندي صحیح کناره هاي جاده با رفوژ میانی و شانه هاي کناري. موارد ذکر شده با احتساب وجود نشست ها و تغییر شکلهاي زیادي که در طول و عرض جاده ایجاد شده، فرم هندسی نامناسبی را ایجاد می کند که رانندگی در مسیر فوق را بخصوص هنگام شب و یا بارندگی دچار مشکل می کند.
2- عدم وجود ابنیه فنی جهت انتقال آب هاي سطحی رویه جاده، رفوژهاي میانی و کناري و همچنین آب هاي ورودي از ارتفاعات عون ابن علی در ضلع شمالی بزرگراه.
3- نشست شدید بدنه راه در طول و عرض مسیر که گاهاً عمق نشست ها در حدود نیم متر و بیشتر می باشد. نشست هاي ایجاد شده باعث نابودي روسازي جاده گردیده و با ترك هاي ایجاد شده در آسفالت و امکان نفوذ آب هاي سطحی ناشی از بارندگی تخریب پیش رونده اي را تحمیل نموده است به طوريه که علیرغم آسفالت ریزي هاي متعدد نیز مشکل برطرف نشده است که از نکته نظر فنی کاملاً قابل پیش بینی بوده است.
4- در فاصله زمانی مابین احداث بزرگراه تا زمان حاضر گسترش شهري در ضلع جنوبی بزرگراه ادامه داشته است و در نتیجه ابنیه فنی بزرگراه که خصوصاً براي خارج ساختن آب هاي سطحی طراحی گردیده بودند، کارکرد خود را از دست داده اند (انتقال آبهاي سطحی از ضلع شمالی به ضلع جنوبی) و این موضوع نیز مشکلاتی را در ارایه طرح جدید ایجاد می کند. نمونه هایی از این خرابی ها در شکل هاي (3) و (2) نشان داده شده است

فهرست کامل فصل چهارم بررسی علل تخریب و فرسایش لایه هاي روسازي آسفالتی

4-1 ) بررسی علل تخریب و فرسایش لایه هاي روسازي آسفالتی

4.1.1 چکیده 550
4.1.2 مقدمه 550
4.1.3 مطالعات پیشین درباره بهسازي بزرگراه پاسداران 551
4.1.4 آزمون هاي آزمایشگاهی، نتایج و بحث 553
4.1.5 نتیجه گیری 561
4.1.6 مراجع 561

4-2 ) بررسی علل خرابی زودرس رویه های آسفالتی در مناطق سردسیر

4.2.1 مقدمه 562
4.2.2 منطقه مورد مطالعه 562
4.2.3 جمع آوری اطلاعات وآمار مورد نیاز 563
4.2.4 ارزیابی روسازی به روش شاخص PCR 565
4.2.5 تعیین ضرایب وزنی واولویت بندی علل بروز خرابی 567
4.2.6 جمع بندی ونتیجه گیری 568
4.2.7 مراجع 569

4-3 ) روش های جلوگیری از نوسانات حرارتی مخلوط آسفالتی درزمان اجرا

4.3.1 چکیده 570
4.3.2 مقدمه 570
4.3.3 جداشدگی 572
4.3.4 تعریف 572
4.3.5 شناسایی 574
4.3.6 گرمانگارهای مادون قرمز 575
4.3.7 دستگاه های لیزری اندازه گیری بافت سطح 579
4.3.8 علل ایجاد جداشدگی 579
4.3.9 مشکلات ناشی از جداشدگی 581
4.3.10 راه های پیش گیری 582
4.3.11 خلاصه 584
4.3.12 پیشنهادات 585
4.3.13 منابع 586

4-4 ) ارزیابی علل و خرابی سطح آسفالت خیابان هاي شهر بندرعباس و ارائه راهکارهای مناسب

4.4.1 چکیده 588
4.4.2 مدقمه 588
4.4.3 تارخیچه تحقیق 588
4.4.4 عوامل موثر در انتخاب نوع آسفالت 589
4.4.5 انواع خرابی های آسفالت 589
4.4.6 بررسی انواع و علل پیدایش ترك ها 590
4.4.7 ترک های عرضی 590
4.4.8 ترک های بلوکی 590
4.4.9 ترک های طولی 591
4.4.10 ترک های پوست سوسماری 591
4.4.11 ترک های لبه 591
4.4.12 ترک های لغزشی 592
4.4.13 ارزیابی و پروتکل هاي جهانی خرابی سطحی آسفالت 592
4.4.14 طرح اروپایی Cost 325 593
4.4.15 پروتکل ترک خوردگی AASHTO 594
4.4.16 شاخص جهانی ترک 594
4.4.17 روش ارزیابی و تعیین وضعیت روسازي 594
4.4.18 شناخت عوامل فنی و شهري در ایجاد خرابی ها 594
4.4.19 عدم هماهنگی لازم بین سازمانها و مؤسسات شهر و مدیریت شهري 594
4.4.20 مشکلات فنی در ترکیب آسفالت و روسازي و زیر ساخت ها 594
4.4.21 عدم دقت در روسازي و رزی ساخت خیابانهاي بندرعباس 595
4.4.22 روش هاي جلوگیري و ترمیم خرابی هاي ایجاد شده 595
4.4.23 نتیجه گیری 596
4.4.24 مراجع 596

4-5 ) علل ومسائل خرابی آسفالت وارائه راهکارهای مناسب برای افزایش عمر آن تاحداقل پنج سال

4.5.1 چکیده 597
4.5.2 مقدمه 597
4.5.3 طرح مسئله،روش تحقیق وراهبرد آن 598
4.5.4 سازندهای بستر شهر تبریز 598
4.5.5 بتن آسفالتی 599
4.5.6 علل خرابی آسفالت 600
4.5.7 یخ بندان وذوب یخ متوالی 600
4.5.8 زمین لرزه 601
4.5.9 عدم مشارکت متخصصین علوم مرتبط و ناهماهنگی بین سازمان ها و موسسات شهر ومدیریت شهری 601
4.5.10 فرونشست وگودافتادگی آسفالت 601
4.5.11 ازهم پاشیدن ترکیب آسفالت 602
4.5.12 پدیده آب لغزی 602
4.5.13 مسائل فنی آسفالت 602
4.5.14 راهکارهای تقویت آسفالت 602
4.5.15 زیرسازی وراهکارهای بهبود آن 603
4.5.16 روسازی وراهکارهای بهبود آن 604
4.5.17 اصلاح الیاف آسفالتی وخواص قیر 605
4.5.18 فرایند آسفالت ریزی 606
4.5.19 نتیجه گیری 606
4.5.20 مراجع 607

4-6 ) علل ومسائل خرابی آسفالت وارائه راهکارهای مناسب برای افزایش عمر آن تاحداقل پنج سال

4.6.1 خلاصه 608
4.6.2 مقدمه 608
4.6.3 مروری بر مطالعات گذشته 608
4.6.4 حمل و نقل در استان خوزستان 609
4.6.5 محورهاي روكش شده و انتخاب شبكه 609
4.6.6 شرح مختصری بر روش PCI 610
4.6.7 مطالعات آزمایشگاهی 610
4.6.8 مغزه گیری از رویه آسفالتی 610
4.6.9 فیلر 611
4.6.10 مطالعه بار ترافیکی 611
4.6.11 بررسي كارخانههاي آسفالت 611
4.6.12 سيستم كنترل كارخانههاي آسفالت 611
4.6.13 سيستم توزين كارخانههاي آسفالت 611
4.6.14 سيستم گرمايش قير در كارخانههاي آسفالت 612
4.6.15 نيروي انساني فني در سيستم توليد و كنترل توليد كارخانه آسفالت 612
4.6.16 مسائل اجرایی 612
4.6.17 آماده سازی سطح اولیه 612
4.6.18 پخش آسفالت 613
4.6.19 نراکم درمحل 613
4.6.20 دماي آسفالت در هنگام بارگيري و دماي پخش 613
4.6.21 مديريت تعمير و نگهداري 613
4.6.22 روش تحليل سلسله مراتبي 614
4.6.23 نتیجه گیری 615
4.6.24 منابع ومراجع 615

4-7 ) بررسی علل بروز ترک های به وجود امده در رویه آسفالتی بیندر محور کوار-فیروزآباد

4.7.1 چکیده 616
4.7.2 مقدمه 617
4.7.3 بررسی انواع ترک های اسفالتی محور کوار-فیروزآباد 617
4.7.4 نوع وجنس مصالح بستر وروسازی 617
4.7.5 طراحی مسیر 625
4.7.6 کیفیت اجرا 630
4.7.7 شرایط جوی 630
4.7.8 شرایط زهکشی 630
4.7.9 بررسی های میدانی 630
4.7.10 نگهداری 631
4.7.11 نتیجه گیری 631
4.7.12 پیشنهادات 631
4.7.13 منابع وماخذ 631

4-8 ) ارزیابی علل تخریب آسفالت در معابر شهری

4.8.1 چکیده 633
4.8.2 مقدمه 634
4.8.3 موقیعت شهرستان رامهرمز 635
4.8.4 انواع های روسازی های آسفالتی 635
4.8.5 انواع ترک 635
4.8.6 ترک خستگی 635
4.8.7 ترک بلوکی 637
4.8.8 ترک های طولی 639
4.8.9 ترک های عرضی 640
4.8.10 ترک های عرضی با سه سطح شدت اتفاق می افتد 641
4.8.11 ترک خوردگی لبه 641
4.8.12 ترک های انعکاسی 642
4.8.13 ترک های لغزشی 643
4.8.14 وصله 644
4.8.15 چاله ها در آسفالت 645
4.8.16 موج در آسفالت 645
4.8.17 گودی مسیر چرخ ها در آسفالت 646
4.8.18 نشست موضعی درآسفالت 647
4.8.19 تورم در آسفالت 647
4.8.20 روزدن قیر در آسفالت 648
4.8.21 عیوب متفرقه 649
4.8.22 پایین افتادگی شانه راه 649
4.8.23 تراور آب به سطح روسازی 649
4.8.24 دریچه غیرهم سطح 650
4.8.25 نتیجه گیری 652
4.8.26 منابع 653

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید