50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسي رفتار لرزه اي ساختمانهاي فولادي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسي رفتار لرزه اي ساختمانهاي فولادي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی مقاوم سازی سیستم قاب خمشی فولادی دارای دیوار برشی فولادی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسي رفتار لرزه اي ساختمانهاي فولادي مجهز به تجهيزات مستهلك كننده انرژي بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بهسازي لرزه اي ستون هاي مرکب فولادي با بست موازي بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی رفتار لرزه ای اتصالات گیردار تیر به ستون با جان کاهش یافته بررسی شده است

زلزلههای متوالی میتوانند باعث ایجاد خسارت قابل توجه در اعضای اصلی مقاوم سازهای و غیرسازهای گردند، زیرا هرگونه عمل بهسازی و ترمیم بین دو زلزله به دلیل نبود زمان کافی، امکانپذیر نمیباشد. قابل ذکر میباشد که سازهها میتوانند تحت اثرات حاصل از پسلرزههای متوالی با افزایش جابهجایی ماندگار، تا حد فروریزش نهایی نیز پیش رفته و دچار ناپایداری دینامیکی کلی گردند. نمود این پدیده به صورت افزایش خسارت تجمعی تحت اثر زلزلههای متوالی است و در بررسیهای محلی ساختمانهای خسارتدیده نیز بروشنی ملاحظه گردیده است. جابجایی ماندگار نیز مانند پارامتر حداکثر دریفت طبقه یا بام، یک نیاز لرزهای بسیار با اهمیت میباشد.
بر پایه بررسی آسیب بسیاری هایقطعیت گذشته، عدم هایزلزله طول مهندسی در هایساختمان وارد بر های در خصوص گردیده مشاهده نزدیک حوزه نیرومند هایجنبش پیچیده ماهیت است. پارامترهای مهم شناسایی حرکت زمین از جمله محتوای فرکانسی، مدت دوام و حداکثر دامنه و همچنین خصوصیات دینامیکی سیستم سازهای، در ایجاد خسارتهای ساختمانهای مهندسی نقش قابل توجهی را ایفا میکنند. چگونگی و اندازه خسارات محتمل سازههای موجود در حوزه نزدیک گسل، می تواند وابسته به مکانیزم گسلش و نحوه گسترش گسیختگی گسل نسبت به سایت میباشد. زمانی که گسل در یک سرعت نزدیک به سرعت موج برشی در جهت سایت گسیخته میشود، بیشتر انرژی لرزهای با نمود پالسهایی نیرومند با پریود طولانی در تاریخچه زمانی سرعت نمایان میگردد. یکی از مهمترین مشخصههایی که در تاریخچه زمانی سرعت رکوردهای حوزه نزدیک نیرومند قابل مشاهده است، حضور پالسهای پرانرژی و پیوسته سرعت بوده که نیاز لرزهای بسیار شدیدی به ساختمان تحمیل مینماید[

قسمت هایی از فصل اول بررسی مقاوم سازی سیستم قاب خمشی فولادی دارای دیوار برشی فولادی

در اتصالات خورجینی تیرهای اصلی قاب ها به صورت یکسره از کنار ستون ها عبور کرده و روی نبشی های نشیمن قرار می گیرد. در مرحله بعد نبشی های بالاسری روی تیرها قرار گرفته و از یک وجه به تیر و از وجه دیگر به ستون جوش می شوند. اتصال حاصل دارای سختی بوده که برای تعیین آن باید محاسبات را در مرحله اول بر اساس ظرفیت جوش و در مرحله دوم بر اساس دوران ایجاد شده در اتصال محاسبه و کمترین مقدار به عنوان سختی اتصال در نظر گرفته شود. عمل انتقال بار از تیر به ستون توسط نبشی های زیرسری که از یک سو به وجه های کناری ستون متصل هستند و از سوی دیگر در زیر تیر قرار دارند، صورت می گیرد. تفاوت عمده این اتصال با انواع دیگر در عدم اتصال تیر به ستون به صورت هم محور است که باعث پیچیدگی در نحوه انتقال لنگر در این نوع اتصال می شود. عملکرد ضعیف این اتصال تحت بارهای دینامیکی و گسیختگی ناگهانی آن از مهمترین ضعف های این نوع اتصال می باشد.عواملی که می توانند در تغییر رفتار این اتصال موثر باشند، طول نبشی،ضخامت جوش، شماره مقطع تیر، شماره نبشی، نحوه جوشکاری و تغییراتی که در اجرای این اتصال داده می شود، می باشد. با توجه به نوع فرض طراحی تیرهای خورجینی به صورت یکسره مشخص می گردد که ممان حاصل از بارهای قائم به وسیله خود تیر تحمل شده و ستون متحمل ممانی به غیر از اثرات خارج از مرکزیت نمی گردد. در این فرض ستون ها تکیه گاه های ساده ای برای تیر محسوب می شوند. طبیعی است که چنین اتصالی درمقابل چرخش از خود، مقاومت نشان می دهد و همین مقاومت و مقدار مقاومت دیوارهای پرشده در میان قاب ها بعضا” باعث جلوگیری از خرابی در مقابل بارهای افقی می گردد. در اتصالات خورجینی بال بالا و پایین را باید در فواصل مناسبی به هم متصل کرد طوری که کاملا با هم وارد باربری شوند. به طور کلی یک اتصال تیر و ستون در مقابل بار جانبی علاوه بر ممان های طراحی بار قائم باید ممان های حاصل از تیر ها و ممان های مربوط به ستون ها را نیز تحمل کند. یک اتصال گیر دار باید بتواند چنین تعادلی را برقرار کند. در شکل شماره 1نحوه اتصال خورجینی نشان داده شده است

فهرست کامل فصل اول بررسی مقاوم سازی سیستم قاب خمشی فولادی دارای دیوار برشی فولادی

1-1 ) بررسی مقاوم سازی سیستم قاب خمشی فولادی دارای دیوار برشی فولادی با مهاربند واگرا

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 روش تحقیق 4
1.1.4 تحلیل وطراحی 4
1.1.5 مبانی طراحی اولیه 5
1.1.6 صحت سنجی مدل سازی 7
1.1.7 قاب مورد مطالعه 9
1.1.8 شرح مدل سازی 9
1.1.9 نتیجه گیری 14
1.1.10 مراجع 15

1-2 ) مقاومسازی ساختمانهای فولادی و بتنی توسط دیوار برشی فولادی با پشتوانه تحلیل رفتار لرزه ای غیرخطی

1.2.1 چکیده 16
1.2.2 مقدمه 17
1.2.3 مدل سازی 18
1.2.4 نتایج بررسی ها درسازه های مورد پردازش 19
1.2.5 مدلهای بدون دیوار برشی فولادی 19
1.2.6 مدل های با دیوار برشی فولادی وبدون سخت کننده 20
1.2.7 مدل های با دیوار برشی فولادی وبا سخت کننده 22
1.2.8 نتیجه گیری نهایی 25
1.2.9 مراجع 26

1-3 ) بررسی رفتار لرزه ای سازه های بلند دوبلکسی دارای سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی-هسته کوپله بتن آرمه

1.3.1 خلاصه 28
1.3.2 مقدمه 28
1.3.3 مشخصات سازه ای،سازه های معمولی وسازه های دوبلکسی 29
1.3.4 بررسی عملکرد و مقایسه ی سازه ها 31
1.3.5 نتیجه گیری 40
1.3.6 مراجع 41

1-4 ) ارزيابي تاثير جداگر لرزه اي در سازه هاي فولادي قاب خمشي متفاوت

1.4.1 خلاصه 42
1.4.2 مقدمه 42
1.4.3 نظریه های بهسازی با سیستم های جداگر لرزه ای 43
1.4.4 روش تحقیق ومدلسازی 44
1.4.5 مدل سازی جداسازهای الاستومتری 45
1.4.6 نتیجه گیری 47
1.4.7 مراجع 49

1-5 ) تاثیرمیراگر نیمه فعال جرمی خودتنظیم با سختی متغیر بر عملکرد لرزه ای ساختمانهای فولادی بلند مرتبه

1.5.1 خلاصه 51
1.5.2 مقدمه 52
1.5.3 پیشینه تحقیق 52
1.5.4 میراگرهای سختی متغیّر نیمه فعال 53
1.5.5 میراگرجرمی تنظیم شده نیمه فعال 54
1.5.6 محل قرارگیری میراگر درساختمان 55
1.5.7 مبانی نظری 55
1.5.8 میراگر RVS-TMD 55
1.5.9 عملکرد دستگاه تنظیم مجدد RVSD 57
1.5.10 مدل سازی وتجزیه وتحلیل 57
1.5.11 محاسبه شاخص J 60
1.5.12 نتیجه گیری 61
1.5.13 مراجع 62

1-6 ) بررسی رفتار اتصالات خورجینی دراعمال نیروی زلزله وعملکرد لرزه ای آن

1.6.1 چکیده 64
1.6.2 مقدمه 65
1.6.3 مروری بر مبانی زلزله ولرزه شناسی 65
1.6.4 بررسی اتصال خورجینی ورفتار آن تحت اثر زلزله 66
1.6.5 نمونه های آزمایشی وساختمان های مورد مطالعه 67
1.6.6 نتایج آزمایش وعملکرد مشاهده شده 69
1.6.7 بررسی اتصال با نمونه های آزمایش شده 69
1.6.8 تجزیه و تحلیل كیفیتی ساختمانهاي سه ، شش و نه طبقه مورد تحقیق 70
1.6.9 تجزیه وتحلیل ثابت غیرخطی 71
1.6.10 تجزیه وتحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی 72
1.6.11 نتایج 73
1.6.1 مراجع 73

1-7 ) ارزیابی پارامترهای پاسخ لرزه ای اسکلت های قاب خمشی محیطی دسته شده تحت تاثیر زلزله های متوالی

1.7.1 چکیده 74
1.7.2 مقدمه 75
1.7.3 مطالعات پیشین در زمینه زلزله های متوالی 76
1.7.4 لرزه شناسی زلزله حوزه نزدیک 77
1.7.5 رکورد های مورد استفاده دراین پژوهش 80
1.7.6 توصیف مدل مطالعاتی 82
1.7.7 ارزیابی نتایج حاصل از پژوهش 83
1.7.8 نتیجه گیری 88
1.7.9 مراجع 89

1-8 ) اثر فاصله تیرچه ها دررفتار لرزه ای سقف های مرکب عرشه فولادی

1.8.1 خلاصه 91
1.8.2 مقدمه 91
1.8.3 طراحی نمونه ها 93
1.8.4 صحت سنجی 94
1.8.5 مدل سازی نمونه ها 95
1.8.6 ارزیابی نمونه ها 97
1.8.7 ظرفیت باربری نمونه ها 98
1.8.8 رفتار نمونه ها حین بارگذاری 100
1.8.9 بررسی نتایج نمونه Comp Beam-IPE500-SD80 100
1.8.10 رفتار نمونه درناحیه OA 101
1.8.11 رفتار نمونه درناحیه AB 102
1.8.12 رفتار نمونه درناحیه BC 103
1.8.13 رفتار نمونه درناحیه CD 104
1.8.14 پارامترهای لرزه ای سقف 105
1.8.15 ضریب شکل پذیری 105
1.8.16 جذب انرژی 106
1.8.17 ضریب اضافه مقاومت 107
1.8.18 نتیجه گیری 107
1.8.19 مراجع 108

1-9 ) بررسی تغییر مکان جانبی درساختمان فولادی سه طبقه دارای قاب خمشی با بادبند شورون با استفاده از نرم افزار SAP

1.9.1 خلاصه 110
1.9.2 مقدمه 110
1.9.3 پیشینه تحقیق 111
1.9.4 روش تحقیق 111
1.9.5 نتایج وبحث 114
1.9.6 حداکثر دریفت طبقات ومقایسه آن با آیین نامه 2800 114
1.9.7 مقایسه حداکثر شتاب طبقات 115
1.9.8 مقایسه حداکثر تغییرمکان جانبی طبقات 117
1.9.9 مقایسه برش پایه 118
1.9.10 نتیجه گیری 118
1.9.11 مراجع 119

1-10 ) بهسازی لرزه ای ساختمان قاب خمشی فولادی پنج طبقه با بادبند ضربدری

1.10.1 خلاصه 120
1.10.2 مقدمه 120
1.10.3 پیشینه تحقیق 121
1.10.4 روش تحقیق 121
1.10.5 نتایج وبحث 125
1.10.6 حداکثر دریفت طبقات ومقایسه آن با آیین نامه2800 125
1.10.7 مقایسه حداکثر شتاب طبقات 126
1.10.8 مقایسه حداکثر تغییرمکان جانبی طبقات 127
1.10.9 مقایسه برش پایه 127
1.10.10 مقایسه سطوح عملکرد اعضا 127
1.10.11 نتیجه گیری 130
1.10.12 مراجع 130

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسي رفتار لرزه اي ساختمانهاي فولادي مجهز به تجهيزات مستهلك كننده انرژي

يكي از مؤثرترين مكانيزم هاي موجود براي اتلاف انرژي ورودي به سازه به هنگام زمينلرزه تغيير فرمهاي غيرالاستيك مادة فلزات است. در سازه هاي فولادي متداول، طرح ضد لرزه اي بر شكل پذيري بعداز تسليم اعضاء سازه جهت فراهم آوردن اتلاف انرژي مورد نياز اتكاء مي نمايد. ايدة بكارگيري جداگانه ميراگرهاي هيسترتيك فلزي در داخل سازه به منظور جذب بخش عمده اي از انرژي لرزه اي با كارهاي آزمايشگاهي و مفهومي (1972) Kelly et al و (1975)Skinner et al شروع شد. تعدادي از تجهيزات منظور شده توسط اين محققين شامل ميراگرهاي تير_پيچشي ، ميراگرهاي تير_خمشي و ميراگرهاي Uشكل نواري مطابق شكل (1- 2) مي باشد.
سطح زير منحني نيرو-جابجايي اين نوع ميراگر معرف مقدار انرژي مستهلك شده در واحدحجم مصالح است. بنابراين اين سيستم از روش ميرايي هيسترسيز و استهلاك پسماند براي افزايش ميرايي استفاده مي كند. در ميراگرهاي فلزي جاري شونده بيشتر از خاصيت تغييرشكلفولاد نرم ، سرب و يا آلياژهاي با حافظه براي جذب انرژي استفاده مي شود. رفتار اينگونهميراگرها تابعي از حد جاري شدن فلز بكار رفته در آنها مي باشد. تا هنگامي كه نيروي وارده به ميراگر كمتر از اين حد باشد ، ميراگر عملكردي نداشته اما با رسيدن و گذشتن از اين حد، ميراگر شروع به كار كرده و انرژي ورودي را مستهلك مي كند. فلزات شكننده مانند چدن بدليل اينكه اتلاف انرژي خيلي كوچكي قبل از شكست ايجاد مي نمايند براي استفاده در ميراگرهاي فلزي كاربردي ندارند.

فهرست کامل فصل دوم بررسي رفتار لرزه اي ساختمانهاي فولادي مجهز به تجهيزات مستهلك كننده انرژي

2-1) بررسي رفتار لرزه اي ساختمانهاي فولادي مجهز به تجهيزات مستهلک کننده انرژی

2.1.1 سیستم های اتلاف انرژی غیر فعال در سازه 148
2.1.1.1 مقدمه 149
2.1.1.2 تأثير ميرايي بر رفتار ديناميكي سازه ها 149
2.1.1.3 وسايل اتلاف انرژي وابسته به تغيير مكان 150
2.1.1.4 کلیات 150
2.1.1.5 میراگرهای فلزی 151
2.1.1.6 میراگرهای اصطکاکی 160
2.1.1.7 وسایل اتلاف انرژی وابسته به سرعت 168
2.1.1.8 کلیات 168
2.1.1.9 میراگرهای ویسکوالاستیک 168
2.1.1.10 میراگرهای لزج(ویسکوز)مایع 172
2.1.2 مدلسازی وتحلیل قاب های فولادی معمولی و مجهز به وسایل جاذب انرژی 181
2.1.2.1 مدلسازي و طراحي اوليه قابهاي فولادي معمولي 182
2.1.2.2 مقاطع قاب 5طبقه 182
2.1.2.3 مقاطع قاب 10 طبقه 184
2.1.2.4 مقاطع قاب 15 طبقه 186
2.1.2.5 مدلسازی وآنالیز قاب های فولادی با استفاده از نرم افزار ANSYS 188
2.1.2.6 مشخصات المان های استفاده شده درنرم افزار ANSYS 189
2.1.2.7 مشخصات زلزله های طرح 193
2.1.3 مقايسه پاسخهاي به دست آمده در قابهاي 5 طبقه معمولی ومجهز به وسایل جاذب انرژی 200
2.1.3.1 مقايسه برش پايه در سه نوع قاب 5طبقه معمولي ، مجهز به ميراگر ويسكوز و مجهز به میراگر ضد کمانش 201
2.1.3.2 مقايسه برش پايه تحت زلزله ناغان 201
2.1.3.3 مقايسه برش پايه تحت زلزله بم 201
2.1.3.4 مقايسه برش پايه تحت زلزله طبس 202
2.1.3.5 مقايسه برش پايه تحت زلزله السنترو 203
2.1.3.6 مقايسه بيشينه جابجايي نسبي طبقات در سه نـوع قـاب 5طبقـه معمـولي ، مجهـز بـه میراگر ویسکوز ومجهز به میراگر ضد کمانش 203
2.1.3.7 مقایسه جابجایی تحت زلزله ناغان 203
2.1.3.8 مقایسه جابجایی تحت زلزله بم 204
2.1.3.9 مقایسه جابجایی تحت زلزله طبس 205
2.1.3.10 مقایسه جابجایی تحت زلزله السنترو 206
2.1.3.11 مقايسه طيف پاسخ شتاب در سه نوع قاب 5طبقه معمولي ، مجهز به ميراگر ويسكوز و مجهز به میراگر ضد کمانش 206
2.1.3.12 بررسی ومقایسه طیف میانگین شتاب درطبقه چهارم 206
2.1.3.13 طيف ميانگين شتاب در طبقه چهارم براي قاب معمولي 207
2.1.3.14 طيف ميانگين شتاب در طبقه چهارم براي قاب مجهز به ميراگرويسكوز 208
2.1.3.15 طيف ميانگين شتاب در طبقه چهارم براي قاب مجهز به ميراگر ضد كمانش 209
2.1.3.16 مقايسه طيف ميانگين شتاب قابهاي فولادي در طبقه چهارم 210
2.1.3.17 بررسي و مقايسه طيف ميانگين شتاب در طبقه پنجم 210
2.1.3.18 طیف میانگین شتاب در طبقه پنجم برای قاب معمولی 210
2.1.3.19 طيف ميانگين شتاب در طبقه پنجم براي قاب مجهز به ميراگر ويسكوز 211
2.1.3.20 طيف ميانگين شتاب در طبقه پنجم براي قاب مجهز به ميراگر ضد كمانش 212
2.1.3.21 مقايسه طيف ميانگين شتاب قابهاي فولادي در طبقه پنجم 213
2.1.4 مقايسه پاسخهاي به دست آمده در قابهاي 10 طبقه معمولی ومجهز به وسایل جاذب انرژی 214
2.1.4.1 مقايسه برش پايه در سه نوع قاب 10طبقه معمولي ، مجهز به ميراگر ويسكوز و مجهـز به میراگر ضد کمانش 215
2.1.4.2 مقايسه برش پايه تحت زلزله ناغان 215
2.1.4.3 مقايسه برش پايه تحت زلزله بم 215
2.1.4.4 مقايسه برش پايه تحت زلزله طبس 216
2.1.4.5 مقايسه برش پايه تحت زلزله السنترو 217
2.1.4.6 مقايسه بيشينه جابجايي نسبي طبقات در سه نوع قـاب 10طبقـه معمـولي ، مجهـز بـه میراگر ویسکوز ومجهز به میراگر ضد کمانش 217
2.1.4.7 مقايسه جابجايي تحت زلزله ناغان 217
2.1.4.8 مقايسه جابجايي تحت زلزله بم 218
2.1.4.9 مقايسه جابجايي تحت زلزله طبس 219
2.1.4.10 مقايسه جابجايي تحت زلزله السنترو 219
2.1.4.11 مقايسه طيف پاسخ شتاب در سه نوع قاب 10طبقه معمولي ، مجهز به ميراگر ويسـكوز و مجهز به میراگر ضد کمانش 220
2.1.4.12 بررسي و مقايسه طيف ميانگين شتاب در طبقه نهم 220
2.1.4.13 طيف ميانگين شتاب در طبقه نهم براي قاب معمولي 220
2.1.4.14 طيف ميانگين شتاب در طبقه نهم براي قاب مجهز به ميراگر ويسكوز 222
2.1.4.15 طيف ميانگين شتاب در طبقه نهم براي قاب مجهز به ميراگر ضد كمانش 223
2.1.4.16 مقايسه طيف ميانگين شتاب قابهاي فولادي در طبقه نهم 224
2.1.4.17 بررسي و مقايسه طيف ميانگين شتاب در طبقه دهم 224
2.1.4.18 طیف میانگین شتاب درطبقه دهم برای قاب معمولی 224
2.1.4.19 طيف ميانگين شتاب در طبقه دهم براي قاب مجهز به ميراگر ويسكوز 226
2.1.4.20 طيف ميانگين شتاب در طبقه دهم براي قاب مجهز به ميراگر ضد كمانش 227
2.1.4.21 مقايسه طيف ميانگين شتاب قابهاي فولادي در طبقه دهم 228
2.1.5 مقايسه پاسخهاي به دست آمده در قابهاي 15 طبقه معمولی ومجهز به وسایل جاذب انرژی 229
2.1.5.1 مقايسه برش پايه در سه نوع قاب 15طبقه معمولي ، مجهز به ميراگر ويسكوز و مجهـز به میراگر ضد کمانش 230
2.1.5.2 مقايسه برش پايه تحت زلزله ناغان 230
2.1.5.3 مقايسه برش پايه تحت زلزله بم 230
2.1.5.4 مقايسه برش پايه تحت زلزله طبس 231
2.1.5.5 مقايسه برش پايه تحت زلزله السنترو 232
2.1.5.6 مقايسه بيشينه جابجايي نسبي طبقات در سه نوع قـاب 15طبقـه معمـولي ، مجهـز بـه میراگر ویسکوز ومجهز به میراگر ضد کمانش 232
2.1.5.7 مقایسه جابجایی تحت زلزله ناغان 232
2.1.5.8 مقایسه جابجایی تحت زلزله بم 233
2.1.5.9 مقایسه جابجایی تحت زلزله طبس 234
2.1.5.10 مقايسه جابجايي تحت زلزله السنترو 234
2.1.5.11 مقايسه طيف پاسخ شتاب در سه نوع قاب 15طبقه معمولي ، مجهز به ميراگر ويسـكوز ومجهز به میراگر ضد کمانش 235
2.1.5.12 بررسي و مقايسه طيف ميانگين شتاب در طبقه چهاردهم 235
2.1.5.13 طيف ميانگين شتاب در طبقه چهاردهم براي قاب معمولي 235
2.1.5.14 طيف ميانگين شتاب در طبقه چهاردهم براي قاب مجهز به ميراگر ويسكوز 237
2.1.5.15 طيف ميانگين شتاب در طبقه چهاردهم براي قاب مجهز به ميراگر ضد كمانش 238
2.1.5.16 مقايسه طيف ميانگين شتاب قابهاي فولادي در طبقه چهاردهم 239
2.1.5.17 بررسي و مقايسه طيف ميانگين شتاب در طبقه پانزدهم 240
2.1.5.18 طيف ميانگين شتاب در طبقه پانزدهم براي قاب معمولي 240
2.1.5.19 طيف ميانگين شتاب در طبقه پانزدهم براي قاب مجهز به ميراگر ويسكوز 241
2.1.5.20 طيف ميانگين شتاب در طبقه پانزدهم براي قاب مجهز به ميراگر ضد كمانش 242
2.1.5.21 مقايسه طيف ميانگين شتاب قابهاي فولادي در طبقه پانزدهم 243
2.1.6 نتیجه گیری 244
2.1.6.1 بررسي و مقايسه درصد كاهش جابجايي نسبي با استفاده از ميراگرهاي ويسكوز و ضد کمانش 245
2.1.6.2 بررسي و مقايسه تغييرات بيشينه برش پايه با استفاده از ميراگرهاي ويسـكوز و ضـد کمانش 245
2.1.6.3 بررسي و مقايسه طيف پاسخ شتاب در قابهاي معمولي و مجهز به ميراگرهاي ويسـكوز وضد کمانش 247
2.1.6.4 بررسي احتمال وقوع مكانيسم 251
2.1.6.5 بررسي مقادير برش پايه در قابهاي مجهز به ميراگرهاي ويسكوز و ضدكمانش 256
2.1.6.6 نتیجه گیری 259
2.1.6.7 منابع وماخذ 260
2.1.6.8 ABSTRACT 264

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بهسازي لرزه اي ستون هاي مرکب فولادي با بست موازي

در برخي از ساختمان هاي فولادي خرابي ستون هاي مركب به صورت كمـانش كلـي بـوده كـه درشكل 1-1 يك نمونه از آن نشان داده شده است. همانطور كه در شكل ديده مي شود، كمانش حول محور ضعيف رخ داده است. همانطور كه قبلاً ذكر شده است بر اساس آئين نامه، ايـن نـوع كمـانشخوشايند نيست. نكته ديگري كه از شكل پيداست اين است كه كمانش در طبقه بـالايي سـاختمانرخ داده، جايي كه در آن بار ثقلي وارد بر ستون كم است. پس دليل ديگري براي كمانش اين ستون وجود دارد و آن هم افزايش بار محوري ستون به خاطر تأثير مولفه قائم بزرگ زلزله است.
در شكل 1-2,1-3 نيز نمونه هاي ديگري از كمانش كلي ستون هاي مركب مشـاهده مـي شـود. در طبقات نرم نيز معمولاً ستون ها دچار تغيير شكلهاي بزرگي گرديدند كـه نمونـه اي از آن در شـكل1-4 آمده است.
.

فهرست کامل فصل سوم بهسازي لرزه اي ستون هاي مرکب فولادي با بست موازي

3-1 ) بهسازي لرزه اي ستون هاي مركب فولادي با بست موازي

3.1.1 مروري بر تحقيقات انجام شده 282
3.1.1.1 مقدمه 283
3.1.1.2 عملكرد ستون هاي مركب با بست موازي 283
3.1.1.3 رفتار كلي ستون هاي مركب با بست موازي 284
3.1.1.4 عملكرد ستون هاي مركب با بست موازي در زلزله هاي گذشته 285
3.1.1.5 کمانش کلی ستون های مرکب 285
3.1.1.6 كمانش موضعي ستون هاي مركب 287
3.1.1.7 كمانش جانبي – پيچشي ستون هاي مركب 288
3.1.1.8 گسيختگي بست ها در ستون هاي مركب 289
3.1.1.9 گسيختگي ورق بست ها 289
3.1.1.10 گسيختگي در جوش بست ها 291
3.1.1.11 تغيير شكل برشي پلاستيك بست ها 292
3.1.1.12 گسيختگي در محل وصله در ستون 293
3.1.1.13 مطالعات تحليلي و آزمايشگاهي انجام شده بر روي ستون هاي مركب بـا بسـت موازی 294
3.1.1.14 رفتار كمانشي ستون هاي مركب 294
3.1.1.15 اثر سختی برشی محدود 294
3.1.1.16 اثرکمانش ترکیبی 303
3.1.1.17 اثر نقص هندسی 310
3.1.1.18 مقایسه بارهای بحرانی کمانش الاستیک آزمایشگاهی وتئوریک 315
3.1.1.19 رفتار لرزه اي ستون هاي مركب 318
3.1.1.20 مقدار بار محوی 319
3.1.1.21 فاصله دوپروفیل طولی 321
3.1.1.22 نوع سیستم سازه ای 323
3.1.1.23 ابعاد بست ها 324
3.1.1.24 فاصله بست ها 324
3.1.1.25 آرايش بست ها در پانل انتهايي و استفاده يا عدم استفاده از ورق انتهايي 325
3.1.1.26 عملكرد ستونهاي فولادي پر شده با بتن 332
3.1.1.27 مزاياي ستونهاي پر شده با بتن 333
3.1.1.28 معايب ستونهاي پر شده با بتن 334
3.1.1.29 مطالعات تحليلي و آزمايشگاهي انجام شده بر روي ستونهاي فولادي پر شده بـا بتن 334
3.1.1.30 رفتار لرزه ای ستونهای فولادی پرشده با بتن 335
3.1.1.31 نسبت لاغری مقطع فولادی 335
3.1.1.32 نسبت شکل مقطع فولادی 337
3.1.1.33 مقاومت فشاری بتن 339
3.1.1.34 اندازه بار محوری 340
3.1.1.35 طول بتن ریزی 341
3.1.1.36 شکل مقطع عرضی 343
3.1.1.37 استفاده يا عدم استفاده از سخت كنندههاي طولي 344
3.1.2 مدلسازي و انجام تحليل هاي عددي 348
3.1.2.1 مقدمه 349
3.1.2.2 معرفي كلي نرم افزار مورد استفاده 349
3.1.2.3 المان های مورد استفاده و مش بندی 349
3.1.2.4 مصالح مورد استفاده 350
3.1.2.5 مدل های ستون ها 351
3.1.2.6 بارگذاری 353
3.1.2.7 روش تحلیل 354
3.1.3 نتایج تحلیلی های عددی 355
3.1.3.1 مقدمه 356
3.1.3.2 تحلیل صحت سنجی 356
3.1.3.3 منحني هاي چرخه اي تحليلي ستونهاي مركب 359
3.1.3.4 حالات خرابي ستونهاي مركب در مدلهاي تحليلي 367
3.1.3.5 بررسي تاثير عوامل مختلف بر شكل پذيري، جذب انرژي و مقاومـت سـتون هـاي مرکب 370
3.1.3.6 اثرفاصله اعضای طولی 371
3.1.3.7 اثر فاصله بست های افقی 374
3.1.3.8 اثرابعاد پروفیل 377
3.1.3.9 اثر مقاومت فشاری بتن 379
3.1.3.10 اثر مقدار نیروی محوری 380
3.1.3.11 اثر توزيع كردن بار محوري بين فولاد و بتن 383
3.1.4 جمع بندي ، نتيجه گيري وپيشنهادات 386
3.1.4.1 حالات خرابي ستون هاي مركب بهسازي شده 387
3.1.4.2 شكل پذيري مدلهاي بهسازي شده و عوامل موثر بر آن 387
3.1.4.3 شكل پذيري مدلهاي بهسازي شده و عوامل موثر بر آن: 388
3.1.4.4 مقاومت نهایی مدلهای بهسازی شده و عوامل موثر برآن 389
3.1.4.5 پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر 390
3.1.4.6 فهرست منابع 391
3.1.4.7 Abstract 395

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی رفتار لرزه ای اتصالات گیردار تیر به ستون با جان کاهش یافته

در زلزله ی سال 1994 نورتریج آمریکا، اتصالات خمشی موجود در قابهای خمشی فولادی متحمل شکست ترد در محل اتصال تیر به ستون شدند. حداکثر لنگر در تیرهای قاب خمشی تحت اثر بارهای لرزه ای و ثقلی ، در دو انتهای تیر، در بر اتصال به ستون اتفاق می افتد. در محل اتصال تیر به ستون به دلیل وجود تنش های پسماند حرارتی جوشکاری، تمرکز تنش و وجود تنش های چند محوره، شکست اتصال در این ناحیه ترد و ناگهانی خواهد بود. علاوه بر این احتمال تشکیل مفصل پلاستیک در ستون نیز محتمل خواهد بود که موجب ناپایداری سازه می گردد. راهحل های مختلفی برای بهبود رفتار چرخه ای اتصالات تیر به ستون ارائه گردیده است . برخی از تحقیقات روشهایی را جهت تقویت اتصال تیر به ستون و کاهش تمرکز تنش در آن و برخی دیگر نیز راهکارهایی را جهت انتقال محل تسلیم تیرها از ناحیه اتصال تیر به ستون ، به داخل تیر را پیشنهاد کردهاند. در روش دوم به فاصله ی مشخصی از ستون ، در تیر منطقه ی ویژهی شکل پذیر ایجاد می گردد. منطقه ی ویژه به گونه ای طراحی می گردد که ظرفیت تحمل بار در آن کاهش یافته و در نتیجه محل تشکیل مفصل پلاستیک به طور از قبل تعیین شده در این منطقه ی ویژه تشکیل می شود

فهرست کامل فصل چهارم بررسی رفتار لرزه ای اتصالات گیردار تیر به ستون با جان کاهش یافته

4-1 ) بررسی رفتار لرزه ای اتصالات گیردار تیر به ستون باجان کاهش یافته

4.1.1 چکیده 398
طی زلزله های نورثریچ آمریکا 1994 و کوبه ژاپن 1994 اتصالات جان پیچی بال جوشی (BWWF) در قاب های مقاوم خمشی فولادی بهمقدار زیادی آسیب دیدند. پس از وقوع این زلزله ها اتصالات خمشی متنوعی برای اجرای ساختمانهای جدید فولادی و ترمیم قابهای خمشیفولادی موجود پیشنهاد شد. که اتصال با مقطع کاهش یافته نوعی دیگر از این پیشنهادات می باشد. به منظور پیشگیری از شکست تردد در محل اتصال گیردار تیر به ستون مطالعات گسترده ای صورت پذیرفته است تحقیقات انجام شده را می توان در دو گروه کلی تقسیم بندی نمود: دسته ی اول شامل روش هایی جهت تقویت اتصال تیر به ستون و کاهش تمرکز تنش در آن بوده و در دسته ی دوم راهکارهایی جهت انتقال محل تسلیم تیرها از ناحیه اتصال تیر به ستون، به داخل تیر پیشنهاد می شود. درروش دوم به فاصله ی معینی در داخل تیر مقطع آن کاهش می یابد. کاهش در مقطع می تواند به دو صورت کاهش در بال تیر RBS و یا کاهش در جان آن RWS باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی آن است که شکل پذیری و جذب انرژی نمونه مورد مطالعه RWS بهتر از نمونه مورد مطالعه RBS می باشد.
4.1.2 مقدمه 399
4.1.3 برخی مطالعات صورت گرفته برروی اتصالات RBS 400
4.1.4 برخی مطالعات انجام گرفته برروی اتصالات RWS 401
4.1.5 نحوه ی مدل سازی 402
4.1.6 بررسی صحت مدلسازی 403
4.1.7 مدل سازی 404
4.1.8 نتیجه گیری 408
4.1.9 مراجع 409

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید