50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی وشبيه سازی کنترل فازی توان در سيستمهای مخابراتی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی وشبيه سازی کنترل فازی توان در سيستمهای مخابراتی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی وشبيه سازی کنترل فازی توان در سيستمهای مخابراتی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحي مفهومي شبكة مديريت مخابرات براي مطالعه وبررسي شبكةمديريت مخابرات بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی سیستم خبره فازی مبتنی بر رفع عیب سیستم مخابراتی بررسی شده است

تداخل عامل محدودكننده عملكرد سيـستم هـاي سـلولي اسـت. منـابع تـداخل عبارتنـد از: سـاير واحدهاي سيار در همان سلول ، ارتباطي كه در سلول همسايه در جريان است، ايستگاه هاي پايه اي كه در همين باند فركانسي كار مي كنند و يا هر سيستم غيرسلولي كه در داخل باند فركانـسي انـرژي تزريـق مي كند.
تداخل روي كانال هاي صوتي نويز ايجاد مي كند و باعث كاهش كيفيت صدا شده و نيـز در كانـالهاي كنترلي باعث گم شدن يا مسدود شدن مكالمه ها به علت ايجاد خطا در علامت دهي ديجيتـال مـيشود.
كيفيت خوب مكالمه ، ظرفيت بالاي شبكه و مصرف كم توان از اهداف اساسي در طراحـي سيـستمهاي مخابرات راديويي سلولي است كه يكي از روشهاي رسيدن به اين اهداف مسئله كنترل توان مي باشد.
كنترل توان مشكلات پديده نزديك-دور و فيدينگ و تداخل هم كانال رابه ميـزان زيـادي محـدود مي كند. براي افزايش ظرفيت شبكه علاوه بر كنتـرل تـوان روشـهاي Sectoring , Cell spiliting و Cell Tiering نيز وجود دارد. دو دسته از الگوريتم هايي كه به منظور كنترل تـوان پيـشنهاد شـده انـدعبارتند از:
1-الگوريتم هاي مبتني بر شدت سيگنال دريافتي
2-الگوريتم مبتني بر كيفيت سيگنال دريافتي
كنترل توان درهردومسيــر UL (از مشترك موبايل (MS) به ايستگاه پايه) و DL (از ايستگاه پايه به مشترك موبايل) انجام مي گيرد.
تكنيك هاي پياده سازي الگوريتم هاي كنترل توان عبارتنداز:
1-كنترل توان حلقه باز
2-كنترل توان حلقه بسته
3-كنترل توان حلقه بيروني

قسمت هایی از فصل اول بررسی وشبيه سازی کنترل فازی توان در سيستمهای مخابراتی

يك نوع كنترل ديگر براي حل كنترل رگولاتوري ، كنترل كننده تناسبي-انتگرالي پيشنهاد شده وبراي افزايش پايداري و كاهش خطاهاي حالت ماندگار بكار مي رود.
به عبارت ديگر آن باعث مي شود افزايش در دقت خطاي ماندگار بدون افزايش ناپايداري تحت هـرشرايطي داشته باشيم . عمدتاً اگر چه كنترل تناسبي-انتگرالي باعث بي ثباتي يك سيستم مي شود از آنجا كه انتگرال گير يك سيستم ناپايدار است.
كنترل توان گام ثابت پيشنهاد شده ، در واقع يك كنترل انتگرالي با يك عنصر تصميم محـدوديتبالا كه اغلب باعث ناپايداري سيستم مي شود. بنابراين يك ترم تناسبي بايد به كنتــــــرل انتگرالـــي ويا كنترل گام ثابت اضافه شود به عبارت ديگرنا پايداري سيستم حـذف مـي گـردد امـا آن بـا ايـن حـالمحدوديتهاي خاص خود را دارد. به عنوان مثال زمان صعود سيستم تناسبي- انتگرالـي بـا افـزايش گـينكنترل كننده كاهش داده مي شودكه اين فراجهش بالا را نتيجه مي دهد. براي روبرو شدن با اين مـسئله، يك كنترل فازي تناسبي- انتگرالي براي غلبه به اين مسائل پيشنهاد مي شود.
قرارداد طراحي سيستم كنترل كننده فازي تناسبي –انتگرالي به اين عنوان است كـه بايـد قـوانينپايه فازي بر پايه يك خطا و تغييرات خطا و ديناميك هـاي سيـستم نوشـته شـود بنـابراين سـيگنال ورودي و يك سيگنال كنترلي خروجي واحد دارد. اين كنترل كننده باعث زمان صعود سريع و فـراجهش مينيمم البته با يك رفتار نوساني اطراف نقطه مطلوب دارد.
كنترل كننده فازي تناسبي- انت گرالي حساسيت كمتري به تغييرات پارامتري بزرگ در پردازش هـادارد و در اجراي يك كنترل تناسبي- انتگرالي براي تغييرات پارامتري كوچك كاملاَ مشابه است.
شكل(3-1) معماري سيستم كنترل توان با كنترل كننده فازي تناسبي- انتگرالي نشان مي دهد.

فهرست کامل فصل اول بررسی وشبيه سازی کنترل فازی توان در سيستمهای مخابراتی

1-1 ) مطالعه و شبيه سازي آنترل فازی توان در سيستم های مخابرات سلولی سيار

چکیده 13
مقدمه 14
1.1.1 فصل اول كنترل توان در سيستم هاي مخابراتي سلولي سيار 17
1.1.1.1 تداخل 18
2.1.1.1 كنترل توان و نقش آن در ظرفيت سيستم هاي CDMA 22
3.1.1.1 كنترل توان در سيستم هاي GSM 35

2.1.1 فصل دوم کنترل فازی 46
1.2.1.1 مقدمه 47
2.2.1.1 منطق فازی 48
3.2.1.1 طراحي كنترل كننده هاي فازي 61

3.1.1 فصل سوم كنترل فازي توان درسيستم هاي مخابرات سلولي سيار 77
1.3.1.1 مقدمه 78
2.3.1.1 كنترل فازي توان در سيستم هاي CDMA 79
3.3.1.1 كنترل توان تطبيقي فازي براي سيستم هاي CDMA 83
4.3.1.1 مدل كردن سيستم CDMA 87

4.1.1 فصل چهارم شبيه سازي كنترل فازي توان درسيستم هاي سلولي سيار 90
1.4.1.1 شبیه سازی 91
2.4.1.1 نتیجه گیری 107
3.4.1.1 پیشنهادات 108
4.4.1.1 منابع 109

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحي مفهومي شبكة مديريت مخابرات براي مطالعه وبررسي شبكةمديريت مخابرات

تجهيزات ،شبكه هاوخدمات مخابراتي كه مي توانند تحت مديريت TMN قرارگيرند ،عبارتند از :
-شبكه مخابرات( شامل شبكه تلفني،ISDN ،موبايل وشبكه هاي هوشمند و …)
-سيستم هاي انتقال آنالوگ و ديجيتال شامل كابل، فيبرنوري ،ماهواره وراديو
-سيستم هاي سوپر وايزري (OS ها)
-ترمينالهاي انتقال مانند مالتي پلكس ها و…..
-مراكز تلفني ديجيتال وآنالوگ
-نرم افزارهاي مورد استفاده درشبكه TMN
-تجهيزات جانبي مثل سيستم تغذيه نيرو ، تاسيسات ساختمان ، سيستم هاي حفاظتي و…

فهرست کامل فصل دوم طراحي مفهومي شبكة مديريت مخابرات براي مطالعه وبررسي شبكةمديريت مخابرات

2-1) مطالعه وبررسي شبكةمديريت مخابرات (TMN)وطراحي مفهومي شبكة مديريت مخابرات براي شبكةمخابراتي كشور

چکیده 130
مقدمه 131
1.1.2 فصل اول مديريت شبكه مخابراتي 134
1.1.1.2 ضرورت مديريت شبكه مخابراتي 135
2.1.1.2 مفاهيم اوليه در مديريت شبكه 135
3.1.1.2 انواع پروتكل هاي مديريت شبكه 139
2.1.2 فصل دوم TMN (شبكه مديريت مخابرات) 145
1.2.1.2 شبكة مديريت مخابرات (TMN ) 146
2.2.1.2 ارتباط TMN با شبكه مخابراتي 147
3.2.1.2 ساختار TMN 147
4.2.1.2 ساختار TMN 164
5.2.1.2 انواع لايه هاي مديريت 164
6.2.1.2 نواحي كاركردي مديريتي در TMN 169
7.2.1.2 قابليت توابع TMN 169

3.1.2 فصل سوم طراحي شبكه 172
1.3.1.2 طراحي مفهومي شبكة مديريت مخابرات (TMN ) 173
2.3.1.2 شی گرا 173
3.3.1.2 طراحی سیستم 174
4.3.1.2 نمودارهاي USECAS 178
5.3.1.2 موجودیت 190
6.3.1.2 نمودارهاي DEPLOYMENT 207

4.1.2 فصل چهارم شبيه سازي سيستم مخابراتي 209
1.4.1.2 زبان نشانه گذاري XML 210
2.4.1.2 زبان نشانه گذاري XML براي استفاده درTMN 210
3.4.1.2 سيستم شبيه سازشبكه مخابراتي 215

5.1.2 فصل پنجم نتيجه گيري وپيشنهادات 222
1.5.1.2 نتیجه گیری 223
2.5.1.2 پیشنهادات 224
3.5.1.2 منابع 225

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی سیستم خبره فازی مبتنی بر رفع عیب سیستم مخابراتی

براي پيادهسازي اين روش، ابتدا RTT تخمين زده ميشود و سپس اين مقدار به كنترلگر منطق فازي تطبيقي اعمال ميشود. كنترلگر منطق فازي طراحي شده در اين بخش با يك ساختار شبكه عصبي تركيب شده است. مقدار زمان رفت و برگشت اندازهگيري شده ي بسته (RTT) به مثابهي تخميني از تأخير، در كنترلگر فازي پيشنهادي اعمال ميشود و ميزان زاويه چرخش از طريق همين مقدار RTT و به كمك شبكه عصبي استخراج ميگردد. همانگونه كه قبلاً اشاره شد در اين مقاله از كنترلگر منطق فازي براي تنظيم ضرايب كنترلگر تناسبي- انتگرالي يا تناسبي- انتگرالي- مشتقگير استفاده نشده است، بلكه به طور مستقيم از خود كنترلگر منطق فازي جهت كنترل فرآيند استفاده شده است. كنترلگر غيرخطي منطق فازي اين توانائي را دارد كه فرآيندهاي غيرخطي و پيچيده را كنترل كند و در برابر تغييرات جزئي دستگاه در حين فرآيند كنترل، عملكرد بهتري نسبت به ساير كنترلگرها داشته باشد. در طول يك فرآيند كنترلي كه در آن تأخير وجود ندارد، با گذشت زمان، سيگنال خطا و مشتق خطا در يك مسير دايرهاي شكل روي قوانين فازي حركت ميكند. تأخيرهاي زماني باعث ميشود كه سيگنال خطا و مشتق خطا در جاي صحيح خود اعمال نشود، بنابراين در اين مقاله يك روش كنترلي ارائه ميشود كه يك كنترلگر منطق فازي را با يك شبكه عصبي تركيب ميكند. شكل (7) ساختار كنترلگر پيشنهادي را نشان ميدهد. در اين شكل، مقدار RTT توسط شبكه عصبي به يك زاويه نگاشت ميشود

فهرست کامل فصل سوم طراحی سیستم خبره فازی مبتنی بر رفع عیب سیستم مخابراتی

3-1 ) کنترل ازدحام در شبکه های حسگر بی سیم بااستفاده از منطق فازی

1.1.3 چکیده 228
2.1.3 مقدمه 229
3.1.3 روش های کنترل ازدحام در شبکه های حسگر بیسیم 229
4.1.3 روش پیشنهادی برای کنترل ازدحام در شبکه-های حسگر بیسیم 231
5.1.3 شبیه سازی روش پیشنهادی 234
6.1.3 نتیجه گیری 236
7.1.3 منابع 236

3-2 ) طراحی کنترل کننده فازی برای کنترل وضعیت ماهواره

1.2.3 چکیده 237
2.2.3 مقدمه 237
3.2.3 مدل سازی 238
4.2.3 طراحی کنترلر فازی 240
5.2.3 شبیه سازی 242
6.2.3 نتیجه گیری 244
7.2.3 منابع 247

3-3 ) بررسی توانایی( GFA ) GENERAL FUZZY AUTOMATA در ارزش گذاری هوشمندانه عملکرد کانالهای انتقال داده درکنترل ترافیک محلی شبکه

1.3.3 چکیده 248
2.3.3 مقدمه 248
3.3.3 معرفی (GFA) GENERAL FUZZY AUTOMATA 250
4.3.3 یک مکالمه از سرویس نمونه در شبکه ATM 251
5.3.3 معرفی یک GFA نمونه و بررسی توانایی آن در ارزش دهی به یک مکالمه 251
6.3.3 نتیجه گیری 255
7.3.3 منابع 255

3-4 ) روشي جديد براي کنترل ازدحام با استفاده از الگوريتم فازي در شبکه هاي حسگرچندرسانه اي بي سيم

1.4.3 چکیده 256
2.4.3 مقدمه 257
3.4.3 نتایج شبیه سازی 259
4.4.3 نتیجه گیری 263
5.4.3 منابع 264

3-5 ) توسعه روش برخط مبتني بر منطق فازي براي مواجهه ي همزمان با تأخري زماني و از دست رفتن بسته در سامانه هاي كنترل از طرقي شبكه

1.5.3 چکیده 265
2.5.3 مقدمه 265
3.5.3 سامانه کنترل ازطریق شبکه 266
4.5.3 از دست رفتن بسته در شبكه 267
5.5.3 مدل زنجري ماركف براي دنباله از دست رفتن بسته 268
6.5.3 كنترلگر منطق فازي با استفاده از جدول قوانني چرخان 270
7.5.3 طراحي كنترلگر منطق فازي برخط تطبيقي با جدول قوانين چرخان 271
8.5.3 شبيه سازي و نتايج عددي 273
9.5.3 نتیجه گیری 280
10.5.3 منابع 280

3-6 ) ارائه الگوی سنجش و ارزیابی ریسک پروژه های پژوهشی- راهبردی حوزه : ICTمطالعه موردی پروژه های مرکز تحقیقات مخابرات ایران

1.6.3 چکیده 283
2.6.3 مقدمه 284
3.6.3 پیشینه تحقیق 285
4.6.3 مدل مفهومی تحقیق 288
5.6.3 روش تحقیق 289
6.6.3 جزیه و تحلیل داده ها 290
7.6.3 یافته ها 294
8.6.3 نتیجه گیری 306
9.6.3 منابع 308

3-7 ) طراحی سیستم خبره فازی مبتنی بر رفع عیب سیستم مخابراتی NEC TRP 2300A-

1.7.3 چکیده 310
2.7.3 مقدمه 311
3.7.3 سیستم NEC TRP-2300A 311
4.7.3 سیستم خبره و اجزاء آن 311
5.7.3 سیستم خبره فازی پیشنهادی به منظور شناسایی و رفع عیب سیستم NEC RTP -2300A 312
6.7.3 پایگاه دانایی 312
7.7.3 سیستم كنترلی AGC 313
8.7.3 سیستم خنک كننده 314
9.7.3 ارتباط با كاربر 316
10.7.3 نتیجه گیری 318
11.7.3 منابع 318

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید