50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی شرایط سیستم تخلیه سیلاب سد

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 635 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی شرایط سیستم تخلیه سیلاب سد است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسي عملكرد هيدروليكي پرتاب كنندهي جامي بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی سیستمهای انتقال آب بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی شرایت سیستم تخلیه سیلاب سد کارون دو و انتخاب گزینه بهینه بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی سیستمهای انتقال آب نمونه موردی بررسی شده است

با پیشرفت تکنولوژي، ساخت سازههاي عظیم آبی در راستاي توسعه منابع آب پیشرفت قابل توجهی نموده است یدر ا ن راستا با رونـد رو بـه رشـد احـداث سدهاي بلند و بالا رفتن استاندارد ایمنی این سدها، علاقه عمومی مهندسین هیدرولیک به طراحی یک سیستم استهلاك انرژي اقتصادي و مطمئن در پایانـهي سازهي تخلیه سیلاب سدهاي بلند، افزایش یافته است . هزینهي گزاف و مدت زمان طولانی احداث سازه هاي هیدرولیکی و نیز توجـه بـه ایـن واقعیـت کـه انجام آزمایش، هنوز هم بعنوان دقیقترین روش در بررسی مسائل و مشکلات پیشروي این گونه سازهها مطرح می باشد، محققان و طراحان را بـر آن داشـته تا با ساخت مدل فیزیکی از سازهي طراحی شده و انجام آزمایشات از جنبه هاي پنهان پدیده، توسط شبیه یانسازي جر هاي واقعی پرده بردارند. از این طریـق، صرفه جویی هاي لازم صورت گرفته و نواقص و اشکلات طرح اصلاح میگردد.
مدل هیدرولیکی سرریزها از متداول ترین نوع مدل هاي هیدرولیکی می باشد. انتخاب نوع سرریز تابع شرایط توپوگرافی، مقدار سیلاب طراحی و نـوع سـد می باشد. سرریزهاي آزاد یا شیب دار (Chute spillway) از رایج ترین نوع سرریزهاي ساخته شده جهت خروج سیلاب هاي اضافه بر ظرفیـت سـدهاي خاکی بوده و بسته به تراز تاج و سطح آب دریاچهي پشت سد، از نوع دریچه دار و یا بدون دریچه، طراحی میگردند. جریان آب از داخل دریاچه و پس از عبور از روي یک سرریز با لبه آبریز نسبتاً کوتاه وارد تنداب )شوت( می شود. این تنداب با شیب تقریباً منطبق بر شیب کنارهها به سیستم استهلاك انـرژي و در پایان به رودخانه در پایین دست منتهی می گردد. معمولاً مدل سرریزها را، باتوجه به آنکه نیروي ثقل نیروي غالب است، بر اساس عدد فرود شـبیه سـازي میکنند. بنابراین رعایت تشابه هندسی بین مدل و پروتوتیپ ضرورت دارد

قسمت هایی از فصل اول بررسي عملكرد هيدروليكي پرتاب كنندهي جامي

امروزه سرریز تونلی در جاهایی که امکان جانمایی سرریز آزاد به دلیل وجود حفـاري هـاي زیـاد یـا برخـی مسائل فنی طرح میسر نباشد، استفاده می شو . د سد رودبـار لرسـتان بـا ارتفـاع 158متـر یکـی از بلنـد تـرین سدهاي خاکی در حال ساخت کشور می باشد. در مطالعات این سد، سرریز هاي مختلفی از جمله سرریز اوجـی آزاد و دریچه دار، سرریز جانبی و سرریز تونلی مورد نظر بوده است که در نهایت با در نظر گرفتن جمیع شرایط زمین شناختی، سازه اي و مسائل اجرایی و فنی اقتصادي، سرریز تونلی با پرتابه جامی شکل، بـه عنـوان گزینـه مناسب جهت سیستم تخلیه سیلاب انتخاب گ . ردیده است با عنایت بـه پیچیـدگی سـازه سـرریز تـونلی بـدلیل شرایط خاص توپوگرافی محدوده طرح، و صعوبت ساخت مدل فیزیکی سـرریز، جهـت اجتنـاب از دوبـارهکـاري ساخت مدل، طراحی سرریز با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و شبیه سازي جریان توسط نـرم افزار FLOW 3D نیز مورد مدل سازي عددي قرار گرفت تا در ساخت مدل فیزیکـی سـرریز حـداقل تغییـرات ممکن واقع گردد . . در بررسی هاي اولیه با مدل عددي مشاهده گردید کـه جریـان در تبـدیل ورودي بـه تونـل مناسب نمی باشد و به صورت گرده ماهی در مسیر شوت تشکیل می شود که در دبی هاي مخلتف، موجب غیـر یکنواختی جریان و پاشش آب به سقف تونل می شود که این امر در مدل فیزیکی نیـز مشـاهده گردیـد جهـت . رفع این مشکل با بررسی راهکارهاي مختلف در مدل فیزیکی و عددي اقدام به رفـع مشـکل گردیـد و در انتهـا بهترین روش با ایجاد یک دیواره جداکننده در آکس ورودي سرریز (هم امتداد با محور) طولی انتخاب شـد کـه باعث گردید خطوط جریان منظم و یکنواخت گردد

فهرست کامل فصل اول بررسي عملكرد هيدروليكي پرتاب كنندهي جامي

1-1 ) مطالعه عددی ضریب آبگذری سرریز لبه تیز مرکب (مثلثی- مستطیلی)

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 هندسه مدل 3
1.1.4 مراحل مدلسازی جریان بر روی مرکب تیز لبه یسرریزها “مثلثی – مستطیلی” 4
1.1.5 شبکه بندی و هن مرکب تیز لبه یزهاـسرریدسه “مثلثی – مستطیلی ( ” (Meshing & Geometry 5
1.1.6 کالیبراسیون وصحت سنجی مدل عددی شبیهسازی جریان درمرکب تیزلبه ی سرریزها”مثلثی مستطیلی” 5
1.1.7 تعیین ضریب آبگذری سر ریز مرکب تیز لبه “مثلثی -مستطیلی” با استفاده از مدل عددی Flow3D 9
1.1.8 نتیجه گیری 10
1.1.9 منابع و مراجع 11

1-2 ) توسعه آزمایشگاهی مطالعه دلتا در مخازن سدها با عبور هیدروگراف های متوالی

1.2.1 خلاصه 12
1.2.2 مقدمه 12
1.2.3 مدل آزمایشگاهی و روش انجام آزمایشات 15
1.2.4 نتایج و بحث 17
1.2.5 نتیجه گیری 20
1.2.6 مراجع 21

1-3 ) اصلاح طرح هیدرولیکی سرریز تونلی سد رودبار لرستان با استفاده از دیواره جداکننده جریان براساس( نتایج مدلسازي فیزیکی و عددي)

1.3.1 چکیده 23
1.3.2 مقدمه 23
1.3.3 پایه اطلاعات آوري جمع 24
1.3.4 سرریز فیزیکی مدل 25
1.3.5 عددي مدل 26
1.3.6 مقایسه نتایج مدلهاي فیزیکی و عددي 27
1.3.7 نتیجه گیري 32

1-4 ) بررسي عملكرد هيدروليكي پرتاب كننده ي جامي در پاياب سرريز سد بالارود به كمك مدل فيزيكي

1.4.1 چکیده 33
1.4.2 مقدمه 34
1.4.3 جمع آوری اطلاعات پايه 36
1.4.4 تجهيزات اندازهگيري فشارهاي استاتيك 37
1.4.5 تعيين آستانه جارو يا پرتاب كردن (Sweep Out) 39
1.4.6 تعيين مشخصات هندسي جت پرتابي 40
1.4.7 نتـیجه گـیري 41
1.4.8 منابع 41

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی سیستمهای انتقال آب

شكل شماره (٤-١٠) روش نصب دو عـدد شـير فشارشـكن غـيرهماندازه را بـه طـور مـوازي نشـان ميدهد. از اين روش در شرايطي كه تفاوت زيادي در حداقل و حداكثر مصرف وجــود داشـته باشـد استفاده ميشود. در اين حالت فشار خروجي شير بزرگتر مقداري كمتر از فشار خروجي شير كوچكتر
تنظيم ميشود. به هنگــام شـروع كـاهش مصـرف. در شـبكه كـه افزايـش فشـار را در بـردارد، ابتـدا شيرفشارشكن بزرگتر به طور اتوماتيك جريان را قطع ميكند و شير كوچكتر مصرف شــبكه را تـامين ميكند. با ادامه كاهش مصرف شيرفشارشكن كوچكتر نيز به طور اتوماتيك جريان را قطع ميكنــد تـا فشار استاتيك بالادست شير به شبكه منتقل نشود. با شروع مصرف ابتدا شير فشار شكن كوچكــتر بـه طور اتوماتيك باز ميشود تا مصرفهاي اندك را تامين كند و با افزايش ميزان مصرف در صورتــي كـه شير فشار شكن كوچك قادر به تامين مصرف موردنياز نباشد شير فشار شكن بزرگ وارد عمل شده و مصرف موردنياز را تامين ميكند

فهرست کامل فصل دوم بررسی سیستمهای انتقال آب

2-1) بررسی سیستمهای انتقال آب

2.1 بررسی سیستمهای انتقال آب 42
چکیده 63
مقدمه 64

2.1.1 فصل اول : سيماي كلي طرح 67
2.1.1.1 موقعيت و محدوده طرح 67
2.1.1.2 راه های دسترسی 67
2.1.1.3 توپوگرافي منطقه 69
2.1.1.4 نتايج مطالعات پايه 69
2.1.1.5 مشخصات اقليمي 69
2.1.1.6 منابع آب 70
2.1.1.7 منابع خاك 71
2.1.1.8 سيماي طرح بهبود و توسعه آبياري 72
2.1.1.9 طرح بهبود آبياري 72
2.1.1.10 طرح توسعه آبياري و زهكشي 73
2.1.1.11 منابع آب و توزيع آن در شرايط طرح 74
2.1.1.12 تخصيص منابع آب و خاك 75
2.1.1.13 76

2.1.2 فصل دوم:بررسيهاي فني واقتصادي انواع لوله ها وشيرآلات مورداستفاده درطرح هاي انتقال آب 80
2.1.2.1 كليات 80
2.1.2.2 عوامل موثر انتخاب جنس لوله 80
2.1.2.3 لولههاي مورد استفاده در طرحهاي انتقال آب 81
2.1.2.4 لولههاي چدني معمولي و داكتيل 82
2.1.2.5 لولههاي فولادي 82
2.1.2.6 لولههلي بتني 83
2.1.2.7 لولههاي بتني پيش تنيده 84
2.1.2.8 لوله آزبست سيماني 85
2.1.2.9 لوله هاي فايبر گلاس 86
2.1.2.10 لوله های پلی اتیلن 86
2.1.2.11 بررسي اقتضادي لوله هاي مورد استفاده در طرحهاي خطوط انتقال آب 87
2.1.2.12 شير آلات مورد استفاده در خطوط انتقال آب 88
2.1.2.13 شيرهاي قطع و وصل جريان 88
2.1.2.14 شيرهاي تخليه هوا 89
2.1.2.15 شيرهاي تخليه آب 89
2.1.2.16 شيرهاي يكطرفه 89
2.1.2.17 شيرهاي كنترل خودكار 90

2.1.3 فصل سوم : ضوابط و مباني مورد استفاده در طرح خطوط انتقال آب 92
2.1.3.1 دوره طرح 92
2.1.3.2 دبي جريان 92
2.1.3.3 معيارهاي فني سرعت جريان 92
2.1.3.4 معيارهاي فني فشار 93
2.1.3.6 روش محاسبات هيدروليكي 94
2.1.3.7 انتهاي اصطكاكي داخل لوله 95
2.1.3.8 افتهاي جزيي 96
2.1.3.9 قدرت پمپها 97
2.1.3.10 ضربه قوچي آب 97
2.1.3.11 بازو بست كردن شير 98
2.1.3.12 شيرهاي يكطرفه 98
2.1.3.13 از كار افتادن ناگهاني پمپها 98
2.1.3.14 پر كردن خطوط خالي 99
2.1.3.15 هوا گيري خطوط لوله 99
2.1.3.16 روش بر آورد فشارهاي ناشي از ضربه قوچي آب 100
2.1.3.17 محاسبه سرمايه گذاري ثابت 101

2.1.4 فصل چهارم : مباني طراحي خط لوله انتقال آب قلعه چاي 102
2.1.4.1 مقدمه 102
2.1.4.2 مباني انتخاب مسير 103
2.1.4.3 مشخصات خط انتقال قلعه چاي 105
2.1.4.4 مباني هيدروليكي خط لوله انتقال 106
2.1.4.5 فشار تاسيسات خط انتقال 106
2.1.4.6 سرعت جريان آب 108
2.1.4.7 افت انرژي حاصل از اصطكاك 108
2.1.4.8 اتلافهاي موضعي 116
2.1.4.9 فشار باقيمانده در خط 117
2.1.4.10 دبي طراحي 117
2.1.4.11 نتايج تحليل هيدروليكي خط انتقال آب قلعه چاي 118
2.1.4.12 بررسي جريانات ناپايدار در خط لوله انتقال آب 120
2.1.4.13 لزوم بررسي جريانات ناپايدار 120
2.1.4.14 توصيف ساده چكش آبي 121
2.1.4.15 مديريت بهره برداري از تاسيسات انتقال قلعه چاي 128
2.1.4.16 سيستم كنترل 129
2.1.4.17 بررسي كنترل جريان ناپايدار ) چكش آبي ( در خط انتقال قلعه چاي 129
2.1.4.18 مباني انتخاب شير آلات و تجهيزات مورد نياز خط آب قالعه چاي 139
2.1.4.19 شيرهاي قطع و وصل 140
2.1.4.20 شيرهاي كشويي 140
2.1.4.21 شيرهاي پروانهاي 142
2.1.4.22 شيرهاي تخليه و شستشو 143
2.1.4.23 شيرهاي هوا 144
2.1.4.24 شيرهاي كنترل اتوماتيك 146
2.1.4.25 شيرهاي فشاري شكن 147
2.1.4.26 شيرهاي ثابت نگهدارنده فشار 154
2.1.4.27 شيرهاي اكنترل دبي 155
2.1.4.28 شيرهاي اطمينان 156
2.1.4.29 شيرهاي كنترل سطح آب در مخازن 156
2.1.4.30 شيرهاي يكطرفه 157
2.1.4.31 دريچههاي بازرسي 157
2.1.4.32 اتصالات قابل انبساط 157
2.1.4.33 مباني حفاظت لوله در مقابل خوردگي 159
2.1.4.34 تعيين كيفيت خورندگي يا رسوبگذاري آب 158
2.1.4.35 تعيين كيفيت آب رودخانه قلم چاي از نظر شرايط خورندگي يا رسوبگذاري 160
2.1.4.36 حفاظت لوله مدفون در خاك 160
2.1.4.37 پوشش 161
2.1.4.38 انواع پوشش 164
2.1.4.39 حفاظت كاتدي 166
2.1.4.30 حفاظت كاتدي به روش جريان اعمالي 167
2.1.4.31 حفاظت به روش آندفنا شونده 169
2.1.4.32 تاثير جريان حفاظت كاتدي بر تاسيسات مجاور 169
2.1.4.33 تاثير خطوط فشار قوي 169
2.1.4.34 نقاط اندازهگيري 170
2.1.4.35 محافظت جدار داخلي لوله 172
2.1.4.36 پوشش سيماني 172
2.1.4.37 پوشش قيري 173
2.1.4.38 پوشش اپوكسي 173
2.1.4.39 انتخاب نوع پوشش خارجي 173
2.1.4.40 انتخاب نوع پوشش داخلي 174

2.1.5 فصل پنجم : مباني طراحي سازهاي خطوط لوله 176
2.1.5.1 اصول مباني طراحي 176
2.1.5.2 طبقه بندي بارهاي وارد بر لوله مدفون 176
2.1.5.3 فرضيات مربوط به تركيب همزمان بارهاي اوليه 177
2.1.5.4 عوامل موثر بر مولفههاي مختلف بارها 177
2.1.5.5 بار ناشي از وزن آب داخل لوله 177
2.1.5.6 وزن آب داخل لوله 178
2.1.5.7 وزن لوله 179
2.1.5.8 فشارهاي سيال خارجي 179
2.1.5.9 فشارهاي سيال داخلي 180
2.1.5.10 فشار قائم ناشي از وزن خاك 181
2.1.5.11 استقرار لوله در ترانشه باريك 181
2.1.5.12 استقرار مجرا در خاكريز 183
2.1.5.13 استقرار مجرا در تراشه عريض 195
2.1.5.14 خلاصه مقادير ضرائب بار 195
2.1.5.15 حداقل عمق لازم براي مقابله با شناوري خط لوله خالي 196
2.1.5.16 مقاومت لولهها 198
2.1.5.17 ظرفيت باربري لولههاي صلب تحت بار خارجي 198
2.1.5.18 ظرفيت باربري لولههاي صلب تحت فشار خارجي 203
2.1.5.19 ظرفيت باربري مجاري زير زميني انعطاف پذير 203
2.1.5.20 اصولي كلي طراحي ضخامت ديواره لولههاي فولادي 205
2.1.5.21 ضخامت ديواره مورد نياز در برابر بارها و فشار خارجي 209
2.1.5.22 ضخامت ديواره مورد نياز در اثرفشار داخلي در لولههاي صاف 215
2.1.5.23 انتخاب ضخامت ديواره لولههاي فلزي در پروژه قلعه چاي 216
2.1.5.24 طراحي سيستمهاي فايبر گلاس 220
2.1.5.25 شرايط طراحي 221
2.1.5.26 خواص لوله 221
2.1.5.27 رده فشار داخلي 221
2.1.5.28 ردههاي سفتي 222
2.1.5.29 طراحي خطوط لوله روي زمين 223
2.1.5.30 فشار خارجي يا خلاء 223
2.1.5.31 بار حرارتي انتهائي در خطوط لوله مهار شده 224
2.1.5.32 طراحي خطوط لوله زير زميني 224
2.1.5.33 شرايط طراحي و پارامترهاي نصب 225
2.1.2.34 نيازهاي طراحي 225
2.1.5.35 بررسي نمودن انحنا 227
2.1.5.36 بررسي بارهاي تركيبي 230
2.1.5.37 بررسي كمانش 231
2.1.5.38 شناوري 233
2.1.5.39 مهار نيروهاي نا متعادل 233
2.1.5.40 بلوكهاي مهاري در خمهاي افقي 234
2.1.5.41 بلوكهاي مهاري در خمهاي قائم 235
2.1.5.42 مهار لوله در شيب 239
2.1.5.43 انتخاب مصالح و روش اجرا 241
2.1.5.44 استقرار در ترانشه 241
2.1.5.45 ترانشه باريك 241
2.1.5.46 ترانشه با زير ترانشه باريك 241
2.1.5.47 ترانشه عريض 242
2.1.5.48 ترانشه Vبا زير ترانشه عريض 242
2.1.5.49 استقرار در خاكريز 243
2.1.5.50 بستر سازي 244
2.1.5.51 خاكريزي 247
2.1.5.52 خاكريزي كنار لوله 247
2.1.5.53 خاكريزي 247
2.1.5.54 خاكريزي اصلي ترانشهها 247
2.1.5.55 اجراي جاده 249
2.1.5.56 اجرا در استقرار در خاكريز 249
2.1.5.57 وضعيت برجستگي مثبت 249
2.1.5.58 وضعيت ترانشه ناقص 250
2.1.5.59 وضعيت برجستگي منفي 251
2.1.5.60 عمليات اجرائي خط لوله 251
2.1.5.61 توصيه هاي اجرايي 252

2.1.6 فصل ششم : بررسيهاي فني و انتخاب لوله طرح 255
2.1.6.1 بررسي مشخصههاي فني و اجرايي لولهها 255
2.1.6.2 بررسي وضعيت فشار در طول خط انتقال 255
2.1.6.3 جمع بندي بررسيهاي فني 267

2.1.7 فصل هفتم : بررسيهاي اقتصادي و انتخاب نهايي لوله 269
2.1.7.1 برآورد مقايسه هزينههاي اختصاصي خط لوله با انواع لولههاي مختلف 269
2.1.7.2 برآوردحجم سرمايه موردنياز براي خريد تانصب خــط لولـه انتقـال دريـك دوره بـهرهبرداري50 ساله 273
2.1.7.3 نتيجه بر آورد براي گزينه هاي مختلف 247
2.1.7.4 جمع بندي بررسيهاي اقتصادي 275
2.1.7.5 جمع بندي نهايي انتخاب لوله براي خط انتقال 276
2.1.7.6 نتيجهگيري 288
2.1.7.7 پيشنهادات 289

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی شرایط سیستم تخلیه سیلاب سد کارون دو و انتخاب گزینه بهینه

در سدهاي ذخيره اي و تنظيمي به منظور حفاظت از سد در برابر روگذري جريان يك سازه ايمني تعبيه مي شود .سرريز سازه ايمني در برابر روگذري جريان است و از اجزاي اصلي تضمين كننده ايمني سازه خصوصاً در برابر روگذري سد به شمار مي رود . اما وظيفه سرريز در سدهاي انحرافي عبور جريان هاي مازاد بر ظرفيت است .در سدهاي خاكي و سنگريزه اي كه امكان شكست سد در نتيجه گذر آب از روي تاج بسيار زياد است ، داشتن سرريز با ظرفيت نسبتاً بالا بسيار اهميت دارد . در حاليكه در سدهاي بتني عبور آب از روي تاج نسبتاً مقدور مي باشد . قابل ذكر است كه بيشتر اوقات هزينه احداث يك سرريز با ظرفيت بالا فقط كمي بيشتر از سرريزي با ظرفيت كمتر است .يك سرريز مناسب علاوه بر تأمين ظرفيت كافي ، از نظر هيدروليكي وسازه اي نيز بايستي مورد بررسي قرار گيرد تا نحوه عملكرد ،آن صحيح باشد . به طوريكه هنگام تخليه آب در پايين دست از وقوع مشكلاتي اعم از فرسايش يا شسته شدن در پنجه سد جلوگيري شود .
پوشش سرريزها بايد در مقابل فرسايش مقاوم باشد تا بتواند فرسايش حاصل از سرعت هاي زياد سقوط آب از تراز مخزن تا تراز پاياب را تحمل كند . جهت استهلاك انرژي در انتهاي سرريزها سازه هاي استهلاك انرژي تعبيه مي شود ، كه در فصل هاي آتي مورد بحث قرار خواهند گرفت

فهرست کامل فصل سوم بررسی شرایط سیستم تخلیه سیلاب سد کارون دو و انتخاب گزینه بهینه

3-1 ) بررسي شرايط سيستم تخليه سيلاب سد كارون دو و انتخاب گزينه بهينه

3.1.1 فصل اول كليات 310
3.1.1.1 سيستم هاي تخليه سيلاب 311
3.1.1.2 چكيده 312
3.1.1.3 مقدمه 313
3.1.1.4 سرريزها 314
3.1.1.5 مقدمه 315
3.1.1.6 اهميت سازه سرريز 315
3.1.1.7 انواع سرريز ها 316
3.1.1.8 انتخاب نوع و ظرفيت سرريز 317
3.1.1.9 تشريح سرريز اصلي 320
3.1.1.10 سرريز اضطراري 321
3.1.1.11 تركيب سرريز هاي اصلي و كمكي 322
3.1.1.12 طراحي سرريزها 325
3.1.1.13 مولفه هاي سرريز 329
3.1.1.14 دبي طراحي سرريز 337
3.1.1.15 تعيين ارتفاع تاج 338
3.1.1.16 محاسبه حجم آب 342
3.1.1.17 محاسبه دبي 344
3.1.1.18 انتخاب سيل ورودي طرح 345
3.1.1.19 پخش سيل 349
3.1.1.20 طراحي تاج سرريز 351
3.1.1.21 تاج استاندارد 351
3.1.1.22 پروفيل سطح آزاد 356
3.1.1.23 شكل تاج اوجي بدون كنترل 358
3.1.1.24 خصوصيات دبي 362
3.1.1.25 ضريب تخليه براي اوجي بدون كنترل 364
3.1.1.26 اثر كاهش يا افزايش ارتفاع روي تاج از ارتفاع طرح 365
3.1.1.27 اثر شيب وجه بالا دست سرريز 366
3.1.1.28 اثر دخالت كف بند و استغراق پايين دست 367
3.1.1.29 اوجي بدون كنترل براي ارتفاعهاي كمتر از ماكزيمم 370
3.1.1.30 مشخصات فشار در كف سرريز 371
3.1.1.31 توزيع سرعت 374
3.1.1.32 كاويتاسيون 378
3.1.1.33 پايه هاي روي سرريز 380
3.1.1.34 اثر تكيه گاه ها و پايه ها 384
3.1.1.35 سرريزهاي آبريز 384
3.1.1.36 كليات 384
3.1.1.37 شكل لبه ساختمان و پروفيل سريز 386
3.1.1.38 شكل پروفيل سطح بالاي سفره جريان 389
3.1.1.39 تعيين شدت از سرريزهاي لبه آبريز 395
3.1.1.40 تعيين فشار در روي سرريزهاي لبه آبريز 406
3.1.1.41 سرعت جريان در پاشنه سرريز لبه آبريز 407
3.1.1.42 سرريز هاي ريزشي آزاد) سرريز هاي با سقوط مستقيم 411
3.1.1.43 سرريز آزاد)اوجي( 413
3.1.1.44 سرريزهاي آبريز 416
3.1.1.45 سرريزهاي ريزشي مجهز به بارشكن 417
3.1.1.46 كليات 417
3.1.1.47 روش طراحي 418
3.1.1.48 سرريز هاي تونلي و مجرايي 422
3.1.1.49 سرريزهاي بادهانه سقوط )نيلوفري( 424
3.1.1.50 سرريزهاي سيفوني 426
3.1.1.51 سرريزهاي آبرو 431
3.1.1.52 سرريز جانبي 434
3.1.1.53 كليات 434
3.1.1.54 طراحي سرريزهاي جانبي 437
3.1.1.55 سرريز روزنه اي 443
3.1.1.56 سرريزهاي دريچه دار 444
3.1.1.57 كليات 444
3.1.1.58 طراحي سرريزهاي دريچه دار 446
3.1.1.59 تاجهاي اجي شكل با كنترل دريچه اي 452
3.1.1.60 دبي جريان در سرريز دريچه دار با تاج اوجي شكل 455
3.1.1.61 سرريز شوت 456
3.1.1.62 سيستم استهلاك انرژي 458
3.1.1.63 مقدمــه 458
3.1.1.64 تشريح حوضچه هاي آرامش 459
3.1.1.65 منحرف كننده هاي جامي 459
3.1.1.66 حوضچه هاي آرامش مستطيلي و ذوزنقه اي 461
3.1.1.67 كليات 461
3.1.1.68 عمق حوضچه در رابطه با ارتفاع هيدروليكي 461
3.1.1.69 بررسي هاي پاياب 464
3.1.1.70 ارتفاع آزاد در حوضچه هاي آرامش 468
3.1.1.71 مستهلك كننده هاي جامي مستغرق 469
3.1.1.72 حوضچه آرامش با بارشكن 475
3.1.1.73 حوضچه هاي استغراق 477
3.1.1.74 حوضچه هاي آرامش با پرش هيدروليكي 478
3.1.1.75 مقدمه 478
3.1.1.76 انواع حوضچه هاي آرامش 478
3.1.1.77 محاسبه انرژي مخرب در پايانه سرريز 481
3.1.1.78 پرش هيدروليكي به عنوان مستهلك كننده انرژي 483
3.1.1.79 افت در پرش هيدروليكي 490
3.1.1.80 طول پرش هيدروليكي 491
3.1.1.81 تنظيم و كنترل پرش هيدروليكي در حوضچه هاي آرامش 493
3.1.1.82 محاسبه حداقل عمق لازم آب در حوضچه آرامش 499
3.1.1.83 حوضچه استاندارد SAF 504
3.1.1.84 كليات 504
3.1.1.85 عمق آزاد در حوضچه هاي آرامش 506
3.1.1.86 نكاتي پيرامون طراحي حوضچه هاي آرامش استاندارد 506
3.1.1.87 حوضچه هاي پرتابي 508
3.1.1.88 توصيف سازه 508
3.1.1.89 پرتاب كننده جريان 510
3.1.1.90 پخش شدن جت جريان 513
3.1.1.91 آبشستگي 515

3.1.2 فصل دوم حوضه آبريز كارون 518
3.1.2.1 موقعيت و شرايط كلي حوضه آبريز رودخانه كارون 518
3.1.2.2 استان خوزستان 518
3.1.2.3 سدهاي در دست مطالعه ، ساخت و بهره برداري در حوضه كارون 520
3.1.2.4 سد مخزني دز 523
3.1.2.5 سد شهيد عباسپور )كارون 525
3.1.2.6 سد مارون 527
3.1.2.7 سد مخزني كرخه 529
3.1.2.8 سد مسجد سليمان 531
3.1.2.9 موقعيت و راه دسترسي به ساختگاه سد كارون 536

3.1.3 فصل سوم طراحي سيستم تخليه سيلاب سد مخزني كارون دو 538
3.1.3.1 كليات 538
3.1.3.2 مقدمـــه 538
3.1.3.3 مشخصات سد كــارون دو 539
3.1.3.4 اطلاعات پايه 540
3.1.3.5 مشخصات هندسي مخزن 540
3.1.3.6 منابع آب 542
3.1.3.7 آبدهي 542
3.1.3.8 سيلاب 542
3.1.3.9 بــاد 543
3.1.3.10 زمين شناسي مهندسي 550
3.1.3.11 كليات 550
3.1.3.12 زمين شناسي سيستم تخليه سيلاب 550
3.1.3.13 ضوابط و معيارهاي طراحي سيستم تخليه سيلاب 551
3.1.3.14 بررسي اثر سد كارون 3بر دبي اوج سيلاب طراحي سيستم انحراف سدكارون 553
3.1.3.15 سيستم تخليه سيلاب 560
3.1.3.16 كليات 560
3.1.3.17 مشخصات كلي 560
3.1.3.18 محاسبه ارتفاع آزاد 560
3.1.3.19 طرح گزينه هاي محتمل جهت سيستم تخليه سيلاب 561
3.1.3.20 بهره گيري از سرريز تونلي 561
3.1.3.21 بهره گيري از سرريز دريچه دار با شوت آزاد 565
3.1.3.22 مقايسه گزينه ها از لحاظ فنــي 566
3.1.3.23 مقايسه گزينه ها از لحاظ اقتـصــادي 576

3.1.4 فصل چهارم نتيجه گيري و پيشنهاد 595
3.1.4.1 بهگزيني سيستم تخليه سيلاب 595
3.1.4.2 معرفي گزينه بهينه 595
3.1.4.3 جانمايي سرريز 595
3.1.4.4 اجزاء مختلف سيستم تخليه سيلاب سد كارون 596
3.1.4.5 كانال تقرب 596
3.1.4.6 اوجـــي 596
3.1.4.7 كانال تندآب 597
3.1.4.8 حوضچه آرامش 597
3.1.4.9 سيستم هواده 598
3.1.4.10 مشخصات هيدروليكي 598
3.1.4.11 منحني دبي- اشل 598
3.1.4.12 نتايج پخش سيلاب در مخزن 599
3.1.4.13 پروفيل سطح آب 600
3.1.4.14 مقدمـــه 600
3.1.4.15 اهداف مطالعه 600
3.1.4.16 مراحل كار 601
3.1.4.17 دادههاي پايه 601
3.1.4.18 محاسبه پروفيل سطح آب 604
3.1.4.19 كاليبراسيون مدل 604
3.1.4.20 محاسبات پروفيل سطح آب 605

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی سیستمهای انتقال آب نمونه موردی

به عقيده كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ (ICOLD 1987) سازه سرريز و دبـي طراحـي اثـر زيادي بر پايداري سد دارد. در حال حاضر ساخت مدلهاي مقياسي(فيزيكـي) سـرر يزها درمـواردي نيـاز است كه (ICOLD , 1987 ) :
* دره محل سد باريك و سرعت ورودي به سـرريز زيـاد اسـت بـه طـوري كـه جريـان ورودي نامتقارني ايجاد مي شود.
* شكل هندسي سرريز و پايه هاي آن استاندارد نيست.
* احتمال اثر گذاري سازه هاي موجود دراطراف سرريز وجود داشته باشد.
براي تمام حالت هايي كه طراحي سرريز بر اساس روشهاي استاندارد انجام مي شـود معمـولاً بـه مطالعه فيزيكي آن با توصيه هاي موجود متفاوت است. مقطع طولي( در مسير جريان) سرريز را مي توان به صورت تاج لبه پهـن تـاج دايـره اي يـا تـاج استاندارد ساخت. براي عمق هاي بيشتر از حدود 3 متر از سرريز با تاج استاندارد بايد استفاده شود اگرچه اين كار ممكن است هزينه طرح را در مقايسه با شكلهاي ديگر تاج افزايش دهـد امـا مزايـايي را از نظـر ظرفيت آبگذري و مقاومت دربرابر كاويتاسيون در بر دارد.

فهرست کامل فصل چهارم بررسی سیستمهای انتقال آب نمونه موردی

4-1 ) بررسی الگوی جریان در مخزن سد ستارخان اهر

4.1.1 خلاصه 608
4.1.2 مقدمه 608
4.1.3 معادلات حاکم 609
4.1.4 شبیه سازی عددی 609
4.1.5 مش بندی 609
4.1.6 حل معادلات جریان 610
4.1.7 صحت سنجی مدل عددی 610
4.1.8 نتایج 610
4.1.9 نتیجه گیری 615
4.1.10 مراجع 615

4-2 ) بررسی و ارزیابی کانال های انتقال آب و پایداری سازی های پخش سیلاب طاسران

4.2.1 چکیده 616
4.2.2 مقدمه 618
4.2.3 مواد و روش ها 619
4.2.4 بحث و نتیجه گیری 627

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید