50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی استفاده از شبکه های عصبی برای تخصیص تلفات در شبکه های قدرت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه استفاده از شبکه های عصبی برای تخصیص تلفات در شبکه های قدرت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش استفاده از شبکه های عصبی برای تخصیص تلفات در شبکه های قدرت بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش پيشنهاد قيمت انرژي برق در بازار رقابتي با در نظر گرفتن تلفات سيستم و ظرفيت خطوط انتقال با استفاده از زوش نش بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش جایابی سکسیونرها بمنظور کاهش تلفات و مدلسازي بار فیدرها در شبکه های توزیع با فرض بار متغیر در حضور منابع تولید پراکنده بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تخصیص تلفات به دیگر روش ها بررسی شده است

در سيستم هاي قدرت همواره در صدي از توان انتقالي از شبكه تلف مي گردد كه عوامل متعـددي در ايجاد آن موثر مي باشند. در سيستم هاي قدرت سنتي با ساختار يكپارچه، تمامي تلاش ها در جهت حداقل نمودن تلفات شبكه بود و از ديد هزينه ها، كل هزينه تلفات نهايي با ساير هزينه هاي توليد و انتقال جمع شده و هزينه كل بهره برداري از شبكه را تشكيل مي داد .اما در سيستم هاي قدرت تجديد سـاختا ر شده، هر يك از اجزاي سيستم، داراي شخصيت حقوقي مجزا است و لذا از ديد درآمد و هزينه ها مـستق ل مي باشد . بنابراين تعيين سهم آنها در هر مورد از هزينه هاي جمعي شبكه از جمله تلفات، اجتناب ناپذير است .به بيان ديگر در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده، فارغ از بحث بهينه بـودن تلفـات، همـواره سوال جدي ديگري به اين صورت مطرح است كه هر يك از شركت هاي تشكيل دهنده بازار برق، بايد چه سهمي از كل هزينه تلفات را پرداخت نمايد؟
لذا بحث تخصيص تلفات از نظر شفافيت روند بازگشت هزينه تلفات انرژي به آژانس هاي خريدار و فروشنده حائز اهميت است. البته در بازارهاي مبتني بر قرارداد، تخصيص تلفات يك پيش شـرط الزامـي براي برنامه ريزي مناسب توليد مي باشد.در بعضي از كـشورها بهـره بـردار مـستقل سيـستم بـا انتخـاب تعدادي از ژنراتورها مسئوليت جبران تلفات را برعهده مي گيرد و سپس با استفاده از روش هاي تخصيص هزينه تلفات، بهاي آن را از كاربران سيستم انتقال دريافت مي نمايد. همچنين ارائه اين سـرويس جـانبي در برخي از بازارها بوسيله شركت كننده ثالثي در بازار فراهم مي گردد، اما آنچه كه مهم مي باشد، تعيين درصد سهم تلفاتي است كه از سوي بازار بر عهده يك كاربر معين قرار داده مي شـود كـه كـاربر بايـد در قبال جبران سهم تلفاتش از سوي بازار، هزينه آن را پرداخت نمايد.

قسمت هایی از فصل اول استفاده از شبکه های عصبی برای تخصیص تلفات در شبکه های قدرت

این بنابر مطالعات انجام شده قسمت عمده هزینه سیستم قدرت صرف تلفات آن میشود، بنابراین میبایست راه حل هایی جهت کاهش تلفات سیستم قدرت ارائه گردد. صرفه جویی حاصل از کاهش تلفات سبب آزاد شدن مقداری از ظرفیت سیستم میشود که میتواند برای تغذیه بارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه نیاز به توسعه سیستم قدرت که بسیار پر هزینه است را به تعویه اندازد. نویسندگان شیوه هایی از جمله کاهش تلفات، تخمین تلفات در سیستم قدرت و برنامه ریزی بر روی نتایج بدست آمده مانند نصب خازن، تغییر سطح مقطع هادی ها، تغییر سطم ولتاژ، مدیریت بار ترانسفورماتور، مدیریت بار و تجدید آرایش شبکه و … ارائه داده اند. بسیاری از روش ها مستلزم نصب و راه اندازی تجهیزات جدید در سیستم قدرت هستند. نویسندگان با تخمین تلفات در سیستم قدرت در شاخه های مربوطه خطوط انتقال، نشان داده اند که میتوان با تغییر تعدادی حالتهای خطوط انتقال و یا سطح مقطع هادیه ها و ظرفیت ترانسها، مسیر پخش توان را در سیستم قدرت تغییر داد. این عمل باعث کاهش تلفات سیستم خواهد شد. بنابراین روش های متنوعی جهت تخمین تلفات با استفاده از پارامترهای شبکه وجود دارد که تعدادی از این روش ها مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی و تحلیل ریاضی با استفاده از معادله تلفات است

فهرست کامل فصل اول استفاده از شبکه های عصبی برای تخصیص تلفات در شبکه های قدرت

1-1 ) استفاده از شبکه عصبی برای تخصیص تلفات درشبکه های قدرت

1.1.1 کلیات 16
1.1.1.1 مقدمه 17
1.1.1.2 اهداف پایان نامه 18
1.1.1.3 ساختار پایان نامه 19
1.1.2 تجدید وساختار درصنعت برق و مروری بر روشهای تخصیص تلفات 21
1.1.2.1 مقدمه 22
1.1.2.2 سیستم های قدرت تجدید ساختار شده 22
1.1.2.3 انواع مدلهای بازار برق 23
1.1.2.4 اجزای اساسی بازار برق 24
1.1.2.5 انواع بازار برق بلحاظ کالا 27
1.1.2.6 انواع بازار برق به لحاظ زمانی 28
1.1.2.7 بهره برداری ازسیستم های قدرت تجدید ساختار شده 29
1.1.2.8 نیاز به یک روش بهره برداری جدید 31
1.1.2.9 جداسازی بحث امنیت ازتولید اقتصادی 31
1.1.2.10 جداسازی برنامه ریزی تولید وتولید زمانی واقعی 32
1.1.2.11 تخصیص تلفات درسیستم های قدرت تجدید ساختار شده 35
1.1.2.12 مروری بر روشهای تخصیص تلفات 37
1.1.2.13 روش پروراتا 37
1.1.2.14 روش ردیابی توان1 38
1.1.2.15 روش تحلیل حساسیت یا ITL 45
1.1.2.16 روش Z BUS 48
1.1.2.17 روش تخصیص Y-BUS تغییر یافته 50
1.1.2.18 تخصیص تلفات با استفاده از پخش بار مبتنی بر داد وستد 54
1.1.2.19 تخصیص تلفات برپایه تئوری مدار وتصویر متعامد 55
1.1.2.20 روش تخصیص تلفات برمبنای معادل سازی تبادلات دوسویه 56
1.1.2.21 سایرروشهای تخصیص تلفات 58
1.1.2.22 نتیجه گیری 59
1.1.2.23 توقع رایج از روشهای تخصیص تلفات 60
1.1.3 روش پیشنهادی 64
1.1.3.1 مقدمه 65
1.1.3.2 انگیزه های بیولوژیکی 65
1.1.3.3 تشابهات 68
1.1.3.4 انتظارات 68
1.1.3.5 ساختار شبکه عصبی در MATLAB 70
1.1.3.6 روش مورد نظر جهت تخصیص تلفات انتقال 75
1.1.3.7 روش Z-BUS 75
1.1.4 مطالعات عددی 79
1.1.4.1 مقدمه 80
1.1.4.2 شبکه تست 5 باسه 80
1.1.4.3 شبکه تست 30 باسه IEEE 89
1.1.4.4 نتایج درشبکه عصبی 111
1.1.4.5 نتایج داده های شبکه تست 5 باسه 111
1.1.4.6 نتایج داده ها شبکه تست 30 باسه IEEE 115
1.1.4.7 مقایسه تخصیص تلفات درشبکه 5 باسه و 30 باسه تست IEEE 118
1.1.4.8 تخصیص تلفات برای شبکه واقعی 119
1.1.4.9 میزان تلفات ناشی از تبادل توان بین نواحی درشرکت برق منطقه ای سمنان 125
1.1.5 نتیجه گیری وپیشنهادات 128
1.1.5.1 نتیجه گیری 129
1.1.5.2 پیشنهادات 130
1.1.5.3 منابع وماخذ 131
1.1.5.4 ABSTRACT 18

1-2 ) تخمین تلفات در سیستمهای قدرت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

1.2.1 چکیده 140
1.2.2 مقدمه 140
1.2.3 تحلیل تلفات سیستم قدرت 141
1.2.4 تحلیل حساسیت تلفات شین 141
1.2.5 آماده سازی داده ها برای پخش بار سه فاز 141
1.2.6 طراحی شبکه عصبی مصنوعی 141
1.2.7 الگوریتم Levenberg-Marqurdt 142
1.2.8 شبیه سازی وتحلیل نتایج عددی 143
1.2.9 نتیجه گیری 145
1.2.10 منابع 145

1-3 ) تخصیص تلفات انتقال درسیستم قدرت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

1.3.1 چکیده 146
1.3.2 مقدمه 146
1.3.3 شناخت روش 147
1.3.4 شبکه عصبی مصنوعی 147
1.3.5 نتایج 148
1.3.6 نتیجه گیری 150
1.3.7 مراجع 150

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم پيشنهاد قيمت انرژي برق در بازار رقابتي با در نظر گرفتن تلفات سيستم و ظرفيت خطوط انتقال

صنعت عرضه برق براي حدود يكصد سال در اختيار شركت هاي برق انحصاري يكپارچه بـا سـاختار عمـوديبوده است . با رشد فزاينده تقاضاي برق و عدم توانايي دولتها در تامين منابع لازم بـراي سـرمايه گـذاري درصنعت برق و همچنين با افزايش قيمت سوختهاي فسيلي ، تمايـل بـه مباحـث اقتصـادي در سيسـتم هـايقدرت شتاب بيشتري يافته است . با توجه به استفاده روز افـزون از انـرژي الكتريكـي در فعاليتهـاي مختلـفاقتصادي و اجتماعي ، شرايطي ايجاد شده كه تصور زندگي و دستيابي به رفاه بدون انـرژي الكتريكـي امكـانناپذير است . از اينرو عرضه مداوم و با كيفيت انـرژي الكت ريكـي ، نقـش بسـيار مهمـي در حصـول حركـت وپيشرفت در وجوه مختلف اقتصادي و اجتماعي دارد . از طرفي حفظ تداوم و افزايش قابليت اطمينـان عرضـهبرق مستلزم سرمايه گذاري براي ظرفيت سازي و همچنين ارتقاي كيفيت بهره برداري مي باشـد. لـذا بـرايدستيابي به اين مهم بايد به سوي تجديد ساختار و ايجاد رقابت در صنعت گام برداشت . آنچـه مسـلم اسـتخصوصي سازي با هدف كاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد كشـورها سـبب افـزايش بهـره وري از منـابعاوليه ، سرمايه و نيروي انساني و در نتيجه كاهش قيمتها و بهبود كيفيت محصولات مي گردد

فهرست کامل فصل دوم پيشنهاد قيمت انرژي برق در بازار رقابتي با در نظر گرفتن تلفات سيستم و ظرفيت خطوط انتقال

2-1) پيشنهاد قيمت انرژي برق در بازار رقابتي با در نظر گرفتن تلفات سيستم و ظرفيت خطوط انتقال با استفاده از نقطه تعادل نش

2.1.1 کلیات 167
2.1.1.1 تاریخچه تجدید ساختار 168
2.1.1.2دلایل تجدید ساختار 169
2.1.1.3 ساختار بازار برق 170
2.1.1.4 اپراتور سیستم 171
2.1.1.5 عرضه کنندگان انتقال 172
2.1.1.6 شرکت های توزیع 172
2.1.1.7 تنظیم کننده 172
2.1.1.8 تولید کنندگان 172
2.1.1.9 مصرف کنندگان نهایی 172
2.1.1.10 عرضه کنندگان 173
2.1.1.11 اپراتور بازار 173
2.1.1.12 تنظیم کننده G/S 173
2.1.1.13 سرویس های فرعی 174
2.1.1.14 مفاهیم بازار برق 175
2.1.1.15 مدل های بازار رقباتی برق 176
2.1.1.16 انواع قراردادهای بازار برق 179
2.1.1.17 قرارداد های بازار لحظه ای 180
2.1.1.18 قراردادهای آتی 180
2.1.1.19 قراردادهای متقابل یا دوجانبه 182
2.1.1.20 قراردادهای اختیار معامله 182
2.1.1.21 قراردادهای مابه التفاوت 183
2.1.1.22 بازارهای آزاد انرژی الکتریکی 183
2.1.1.23 بازارهای تبادلات دوطرفه 183
2.1.1.24 بازار تسهیلات اشتراکی 184
2.1.1.25 بازار تبادل توان 184
2.1.2 مروری بر نظریه بازیها 185
2.1.2.1 تاریخچه 186
2.1.2.2 نظریه بازی ها تعاریف وکاربردها 186
2.1.2.3 انواع بازی ها 190
2.1.2.4 متقارن و نامتقارن 190
2.1.2.5 مجموع صفر ومجموع غیرصفر 191
2.1.2.6 تصادفی وغیرتصادفی 191
2.1.2.7 همزمان ونوبتی 191
2.1.2.8 با آگاهی کامل و بدون آگاهی کامل 192
2.1.2.9 پایان ناپذیر 192
2.1.2.10 گسسته و پیوسته 192
2.1.2.11 تک بازیکنه وچند بازیکنه 193
2.1.2.12 دونوع از بازی های مشهور 193
2.1.2.13 بازی ترسوها 193
2.1.2.14 دوراهی زندانیان 194
2.1.2.15 تعادل نش 195
2.1.2.16 تاریخچه 195
2.1.2.17 کلیات 196
2.1.2.18 تعاریف 196
2.1.2.19 کاربردها 197
2.1.2.20 چندمثال از تعادل نش 198
2.1.2.21 بازی ترسوها 198
2.1.2.22 سیستم ترافیک 198
2.1.2.23 بازی مشارکتی 200
2.1.3 خصوصیات قیمت برق وعوامل موثربرآن 201
2.1.3.1 هزینه های تولید 204
2.1.3.2 مراکز هزینه 204
2.1.3.3 هزینه سرمایه 204
2.1.3.4 هزینه سوخت 207
2.1.3.5 هزینه بهره برداری 208
2.1.3.6 هزینه نگهداری وتعمیرات 209
2.1.3.7 هزینه نوسازی وبهینه سازی 209
2.1.3.8 قدرت درخواستی 210
2.1.3.9 انرژی مصرفی 211
2.1.3.10 هزینه های انتقال 211
2.1.3.11 مولفه های تعیین کننده هزینه انتقال توان 212
2.1.3.12 انواع قراردادهای انتقال توان 213
2.1.3.13 قراردادهای محکم FIRM 213
2.1.3.14 قراردادهای غیرمحکم NON-FIRM 213
2.1.3.15 قراردادهای طولانی مدتی 213
2.1.3.16 قراردادهای کوتاه مدت 214
2.1.3.17 روشهای مختلف قیمت گذاری انتقال 214
2.1.3.18 روش تمبر پستی 214
2.1.3.19 روش مسیر قرارداد 215
2.1.3.20 روش مگاوات-مایل 216
2.1.3.21 تلفات خطوط انتقال 216
2.1.3.22 انواع تلفات 217
2.1.3.23 ارزش تلفات 218
2.1.3.24 ظرفیت خطوط انتقال 220
2.1.3.25 ظرفیت حرارتی هادی ها 220
2.1.3.26 شرایط طراحی اولیه 220
2.1.3.27 ولتاژ خط 221
2.1.3.28 افت ولتاژ 221
2.1.3.29 حدپایداری 221
2.1.3.30 پارامترهای اقتصادی 221
2.1.3.31 تراکم خطوط انتقال توان 222
2.1.4 روش پیشنهادی 225
2.1.4.1 پیشنهاد قیمت 226
2.1.4.2 با درنظرگرفتن تلفات سیستم انتقال 232
2.1.4.3 فرمول بندی ریاضی 234
2.1.4.4 با درنظرگرفتن ظرفیت خطوط انتقال 240
2.1.4.5 با استفاده از نقطه تعادل نش 245
2.1.4.6 مطالعات موردی 254
2.1.4.7 حل شبکه 6 شینه با استفاده از روش پیشنهادی 254
2.1.4.8 حل شبکه6 شینه با استفاده از روش پیشنهادی 260
2.1.4.9 حل شبکه 14 شینه با استفاده از روش پیشنهادی 268
2.1.4.10 مقایسه نتایج حاصل از حل شبکه 9 شینه با سه روش مختلف 275
2.1.5 نتیجه گیری و پیشنهاد 278
2.1.5.1 نتیجه گیری 279
2.1.5.2 پیشنهادات 280
2.1.5.3 مراجع 281
2.1.5.4 ABSTRACT 285

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم جایابی سکسیونرها بمنظور کاهش تلفات و مدلسازي بار فیدرها در شبکه های توزیع با فرض بار متغیر در حضور منابع تولید پراکنده

با توجه به اینکه ساختار شعاعی به ادوات حفاظتی کمتري نیازمند است بهره برداري از آن راحت و ارزان است و نیز بالا بودن مقادیر جریان، پایین بودن سطح ولتاژ و طولانی شدن طول خط باعث افزایش تلفات و افت ولتاژ می شود. از یک سو تغذیه بودن نیز باعث کاهش قابلیت اطمینان شبکه هاي شعاعی می گردد.
جهت تقلیل معایب شبکه هاي شعاعی به خصوص در زمینه کاهش تلفات روش هاي گوناگونی وجود دارد که بازآرایی، خازن گذاري و استفاده از منابع تولید پراکنده از مهمترین آنها هستند. بازآرایی سهم بسزایی در کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان شبکه دارد. در ادامه نقش بازآرایی در کاهش تلفات به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

فهرست کامل فصل سوم جایابی سکسیونرها بمنظور کاهش تلفات و مدلسازي بار فیدرها در شبکه های توزیع با فرض بار متغیر در حضور منابع تولید پراکنده

3-1 ) جایابی سکسیونرها بمنظور کاهش تلفات و مدلسازي بار فیدرها در شبکههاي توزیع با فرض بار متغییر در حضور منابع تولید پراکنده

3.1.1 مقدمهاي بر شبکههاي توزیع 299
3.1.1.1 مقدمه 300
3.1.1.2 معرفی سیستم توزیع 300
3.1.1.3 ساختار سیستم توزیع 300
3.1.1.4 حضور تولید پراکنده در شبکه توزیع 301
3.1.1.5 آرایش بهینه شبکههاي توزیع 302
3.1.2 مساله تلفات و جایابی ادوات کلیدزنی در شبکه های توزیع 305
3.1.2.1 مقدمه 306
3.1.2.2 ارزیابی روشهاي کاهشتلفات 306
3.1.2.3 علل بالا بودن تلفات در شبکههاي توزیع 306
3.1.2.4 روشهاي کاهش تلفات در شبکههاي توزیع 307
3.1.2.5 بازآرایی 308
3.1.2.6 معرفی سکسیونر به عنوان یکی از ابزار مهم در بازآرایی 308
3.1.2.7 انواع سکسیونر 309
3.1.2.8 لزوم جایابی بهینه سکسیونرها 309
3.1.2.9 بررسی روشها و مدلهاي ارائه شده در جایابی ادوات کلیدزنی 309
3.1.2.10 نتیجهگیري 313
3.1.3 مفاهیم بازآرایی شبکه توزیع 314
3.1.3.1 مقدمه 315
3.1.3.2 شبکه توزیع 315
3.1.3.3 بازآرایی شبکههاي توزیع 317
3.1.3.4 قیود حاکم بر بازآرایی شبکه توزیع 317
3.1.3.5 اهداف مختلف بازآرایی شبکه توزیع 318
3.1.3.6 بازآرایی با هدف کاهش تلفات 319
3.1.3.7 بازآرایی با هدف کاهش هزینههاي توان اکتیو و راکتیو 319
3.1.3.8 بازآرایی با هدف بالانس بار 320
3.1.3.9 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بازآرایی 321
3.1.3.10 روش الگوریتم ژنتیک ساده 322
3.1.3.11 روش الگوریتم ژنتیک اصلاح شده 323
3.1.3.12 مشکلات و معایب روشهاي اعمال شده 324
3.1.3.13 بازآرایی در حضور تولید پراکنده 325
3.1.3.14 نتیجهگیري 325
3.1.4 الگوریتم پیشنهادي 327
3.1.4.1 مقدمه 328
3.1.4.2 طرح و تعریف مساله 328
3.1.4.3 تابع هدف 329
3.1.4.4 روش بهینهسازي 331
3.1.4.5 ساختار کروموزم 335
3.1.4.6 عملگر تقاطع 335
3.1.4.7 عملگر جهش 336
3.1.4.8 تابع برازندگی 337
3.1.4.9 انتخاب 338
3.1.4.10 تکنیکها و روشهاي پیشنهادي اعمال شده 338
3.1.4.11 ارائه روش پخش بار مناسب جهت شبکه توزیع در حضور تولید پراکنده 339
3.1.4.12 تکنیک محدود کردن کلیدهاي باز 339
3.1.4.13 تکنیک اصلاح جهش و تقاطع 340
3.1.4.14 تکنیک اصلاح بهینهسازي با تولید شبکههاي شعاعی 341
3.1.4.15 تکنیک اصلاح توپولوژي بر اساس حذف حلقه 343
3.1.4.16 تکنیک اصلاح توپولوژي بر اساس دوبارهسازي گراف 344
3.1.4.17 روشهاي پیشنهادي مختلف براي بازآرایی 344
3.1.4.18 روش ژنتیک بهبود یافته 345
3.1.4.19 روش ترکیبی گراف-ژنتیک1 345
3.1.4.20 روش ترکیبی گراف-ژنتیک2 346
3.1.4.21 اعمال الگوریتم ارائه شده به شبکه واقعی 347
3.1.4.22 مدل سازي بار فیدرها 349
3.1.4.23 مدلسازي تولید پراکنده 350
3.1.4.24 نتیجهگیري 351
3.1.5 مطالعات عددی 352
3.1.5.1 مقدمه 353
3.1.5.2 اجراي الگوریتم برنامه روي شبکه 16 باس 353
3.1.5.3 تشکیل کروموزم 356
3.1.5.4 جایابی سکسیونر با هدف کاهش تلفات 356
3.1.5.5 شبکه 33 باس باران 358
3.1.5.6 آزمایش 1: مکانیابی سکسیونر براي حالت پایه در شبکه باران 362
3.1.5.7 آزمایش 2: مکانیابی سکسیونر با در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده 364
3.1.5.8 تاثیر تولید پراکنده بر تلفات 364
3.1.5.9 آزمایش 3: مکانیابی سکسیونر با در نظر گرفتن قیود محدودیت در بودجه 366
3.1.5.10 مدل کردن بار 367
3.1.5.11 شبکه بدون حضور تولید پراکنده 368
3.1.5.12 شبکه با حضور تولید پراکنده 370
3.1.5.13 نتیجهگیري 372
3.1.6 نتیجهگیري و پیشنهادات 373
3.1.6.1 نتیجه گیری 374
3.1.6.2 پیشنهادات 375
3.1.6.3 منابع و مراجع 376
3.1.6.4 ABSTRACT 381

قسمت هایی از فصل چهارم تخصیص تلفات به دیگر روش ها

در سيستم هاي قـدرت همـواره درصـدي از تـوان انتقـالي از شبكه تلف مي گردد كه عوامل متعددي در ايجاد آن موثر مـي باشند. در سيستم هاي قدرت سنتي با ساختار يكپارچه، تمامي تلاش ها در جهت حداقل نمودن تلفات شبكه بـود و از ديـد هزينه ها، كل هزينه تلفات نهايي با ساير هزينه هـاي توليـد و انتقال جمع شده و هزينه كل بهره برداري از شبكه را تشـكيل مي داد. اما در سيستم هاي قدرت تجديد سـاختار شـده، هـر يك از اجزاي سيستم، داراي شخصيت حقوقي مجـزا اسـت و لذا از ديد درآمد و هزينه ها مستقل ميباشـد. بنـابراين تعيـين سهم آنها در هر مورد از هزينه هـاي جمعـي شـبكه از جملـه تلفات، اجتناب ناپذير است. بـه بيـان ديگـر در سيسـتم هـاي قدرت تجديد ساختار شده، فارغ از بحث بهينه بودن تلفـات،همواره سوال جدي ديگري به اين صورت مطرح است كه هر يك از شركت هاي تشكيل دهنده بازار برق، بايد چـه سـهمي از كل هزينه تلفات را پرداخت نمايد؟

فهرست کامل فصل چهارم تخصیص تلفات به دیگر روش ها

4-1 ) تخصیص تولیدات پراکنده خازن و برای حداقلسازی تلفات توان حقیقی

4.1.1 چکیده 383
4.1.2 مقدمه 383
4.1.3 فرمول بندی مسئله 384
4.1.4 قیود 385
4.1.5 روش حل 385
4.1.6 نتایج شبیه سازی 386
4.1.7 شبکه 12باس 386
4.1.8 شبکه 33 باس 388
4.1.9 نتیجه گیری 390
4.1.10 مراجع 390

4-2 ) تخصیص تلفات به روش تئوری بازیهای اشتراکی

4.2.1 چکیده 391
4.2.2 مقدمه 392
4.2.3 استفاده از تئوری بازی اشتراکی 393
4.2.4 روش یافتن تلفات 393
4.2.5 مورد مطالعاتی 394
4.2.6 مورد مطالعاتی 4 باسه 394
4.2.7 تخصیص تلفات به روش Shapley Value 394
4.2.8 مورد مطالعاتی 14 باسه IEEE 395
4.2.9 نتیجه 397
4.2.10 مراجع 397

4-3 ) تخصیص تلفات انتقال درمحیط ترکیبی قراردادهای دوجانبه-حوضچه توان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

4.3.1 چکیده 399
4.3.2 مقدمه 399
4.3.3 مدلسازی داده های مورد نیاز در آموزش شبکه عصبی مصنوعی 401
4.3.4 انتخاب شبکه عصبی مناسب برای تخمین تلفات انتقال 402
4.3.5 انتخاب روش آموزش 403
4.3.6 نتایج شبیه سازی 403
4.3.7 آموزش شبکه پیشخور 404
4.3.8 انتخاب ساختار بهینه با توجه به نتایج آموزش شبکه 404
4.3.9 آزمون شبکه های منتخب وارزیابی عملکرد آنها 405
4.3.10 نتیجه گیری 405
4.3.11 مراجع 406
4.3.12 زیرنویس ها 407

4-4 ) مقایسه و بررسی روش های تخصیص تلفات شبکه انتقال در سیستم های قدرت

4.4.1 چکیده 408
4.4.2 مقدمه 408
4.4.3 بررسی ومعرفی روشهای تخصیص تلفات شبکه انتقال 409
4.4.4 روش پرو راتا 409
4.4.5 روش ردیابی توان 410
4.4.6 روش تحلیل حساسیت 410
4.4.7 روش Z-bus 411
4.4.8 مطالعه عددی 412
4.4.9 نتیجه گیری 413
4.4.10 مراجع 413

4-5 ) تخصيص تلفات انتقال با استفاده از معادلات توان متقابل خطوط

4.5.1 چکیده 414
4.5.2 مقدمه 414
4.5.3 روش پیشنهادی 416
4.5.4 مطالعه عددی 418
4.5.5 نتیجه گیری 420
4.5.6 مراجع 420

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید