50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تحلیل رفتاری مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی در شبکه قدرت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل رفتاری مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی در شبکه قدرت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش هارمونيك در سيستم هاي قدرت بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحلیل رفتاری مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش جایابی بهینه دستگاه های اندازه گیری جهت شناسایی مکان و میزان منابع هارمونیکی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش ارائه روشی برای کاهش اغتشاشات هارمونیکی جریان موتور القائی سه فاز بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش تاثیر سیستم های فتوولتائیک بر هارمونیک شبکه توزیع بررسی شده است

چون رفتار درايوهای القايي بر پايه روشهای كنترل برداري شبيه درايوهاي dcمیباشد لذا در مقايسه با روش كنترل اسكالر داراي پاسخ ديناميكي سريعتر و از طرفـي تحـت شـرايط يكسـان داراي ضـربانهاي گشتاور كمتري مي باشد. به طور كلي امتداديابي درايوهاي القايي بر پايه دو روش مستقيم و غير مستقيم انجـام مـيگيرد. در روش مستقيم دامنه و موقعيت بردار فضايي شاردور مغناطيسي مورد نظر در امتداديابي (روتور ، استاتور و منتجه ) يا به طور مستقيم توسط نمونه بردارهاي اثر هال اندازه گيري ميگردد ويا آنكه توسط يك مشاهده گر شار تخمين زده ميشود. در مقابل، در روش غير مستقيم ديگر نيازي به تخمين بـردار شـاردور مغناطيسـي امتداديابـي نـبوده بلكه در هر لحظه سرعت زاويه اي سنكروني دستگاه مختصات مرجع امتداديابي از جمع سرعت روتور با سرعت لغزشي آن به دست مي آيد

قسمت هایی از فصل اول هارمونيك در سيستم هاي قدرت

موتور القایی قفس سنجابی اسب محرک صنعت محسوب میشود. ایـن موتــور بــهطــور گســترده در گرمکنهــا، کولرهــا، یخچالهــا، پمپهــا، آسیابها، نوارهای نقاله و نظایر آن مورداستفاده قرار میگیرد و سادگی، ســاختار مســتحکم، نگــهداری و تعمیــرات آســان و صــرفه اقتصــادی را همزمان در اختیار مصرفکننده قرار میدهد. بـه همـین دلیـل بـیش از ۹۰درصد موتورهایی که در صنایع دنیا استفاده میشوند، موتور القـایی هستند و تکنیکهای پایش وضعیت بـا هـدف تشـخیص معایـب در مراحل ابتدایی و ممانعت از ایجاد آسیب جدی بهصورت تصادفی در این نوع موتورها موردتوجه ویژه صنعت قرار دارد. انتشارات پژوهشـی در خصوص تشخیص عیوب موتور القایی حاکی از آن است کـه عمـده ایـن تحقیقات به تشخیص عیوب الکتریکی متمرکز بودهاند، که شامل عیوب سیمپیچی استاتور و شکسـتگی میلـههای روتـور میشـود. درحـالیکـه گـزارش IEEE حـاکی از آن اسـت کـه در ماشـینهای دوار بــالای ۲۰۰ اسب بخار، که در آنها به دلیـل هزینـه و مشـکلات تعمیـرات اساسـی و ضرر و زیان بالای ناشی از توقف تولید، بحـث پـایش وضـعیت از اهمیـت مضـاعفی برخـوردار اسـت، ۱۸۵ مـورد از ۳۸۰ ماشـین معیـوب (۴۸/۶ درصـد) دچـار عیـب مکـانیکی بودهانـد و از ایـن میـان ۱۶۶ مـورد (۴۳ درصد) بهطور خاص عیب یاتاقان داشـته اند عیـب یاتاقـان پـس از پیدایش اگر بهموقع شناسـایی و رفـع نشـود، بهتـدریج گسـترش یافتـه و باعث ازکارافتادن ماشین میگردد. این اتفاق معمولا به دلیل توقف خـط تولید، ضایعات تولید و هزینههای سـنگین تعمیـرات اساسـی، خسـارت مالی قابل توجهی در پی دارد

فهرست کامل فصل اول هارمونيك در سيستم هاي قدرت

1-1 ) شناسایی مکان منابع هارمونیکزا درشبکه قدرت ازدید یک یا چند نقطه بااستفاده ازشبکه های عصبی

چکیده 13
مقدمه 14
1.1.1 فصل اول کلیات 16
1.1.1.1 هدف 17
2.1.1.1 بیان موضوع مساله 18
3.1.1.1 پیشینه تحقیق 22
4.1.1.1 خلاصه روش پیشنهادی 28

2.1.1 فصل دوم منابع هارمونیکزا واختلالات هارمونیکی 30
1.2.1.1 مقدمه 31
2.2.1.1 اختلالات هارمونیکی 31
3.2.1.1 منابع هارمونیکیزا 33
4.2.1.1 بررسی اثرات هارمونیک ها 45
5.2.1.1 شاخص های برآورد میزان بارهای هارمونیکی 46
6.2.1.1 آنالیز هارمونیکزا 49
7.2.1.1 نتیجه گیری 51

3.1.1 فصل سوم شبکه های عصبی 53
1.3.1.1 مقدمه 54
2.3.1.1 تعریف شبکه های عصبی مصنوعی 54
3.3.1.1 نرون ساده خطی 55
4.3.1.1 یادگیری شبکه 56
5.3.1.1 شبکه های پس از انتشار 57
6.3.1.1 انواع الگوریتم های آموزش شبکه پس انتشار 61
7.3.1.1 شبکه تابع اساسی شعاعی 64
8.3.1.1 نتیجه گیری 65

4.1.1 فصل چهارم بررسی همه جانبه مکان یابی اندازه گیری 66
1.4.1.1 مقدمه 67
2.4.1.1 بررسی سیستم قدرت مورد بررسی 67
3.4.1.1 معرفی بارهای هارمونیکی به کاررفته 69
4.4.1.1 مکان یابی اندازه ها ونحوه نمونه برداری 73
5.4.1.1 نتیجه گیری 83

5.1.1 فصل پنجم شناسایی منابع هارمونیکزا بااستفاده ازشبکه های عصبی 84
1.5.1.1 مقدمه 85
2.5.1.1 انتخاب پارامتر ورودی شبکه های عصبی 85
3.5.1.1 انتخاب نمونه های اموزشی شبکه های عصبی 90
4.5.1.1 آموزش شبکه عصبی بااستفاده از نمونه های اندازه گیری 93
5.5.1.1 شبکه سازی شبکه های عصبی جهت شناسایی منابع هارمونیکزا 95
6.5.1.1 نتیجه گیری 106

6.1.1 فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات 107
1.6.1.1 نتیجه گیری 108
2.6.1.1 پیشنهادات 110
3.6.1.1 منابع 111

1.1 بررسی و مقایسه روش های محاسبه ضریب کاهش ظرفیت عبورجریان دربارهای هارمونیکی 115
1.1.1 مقدمه 115
2.1.1 روش محاسبه جریان مجاز درحالت پایدار 115
3.1.1 محاسبه ظرفیت عبور جریان هارمونیکی 116
4.1.1 روش ظریب K 117
5.1.1 روش ظریب S 118
6.1.1 روشH.D.F 118
7.1.1 حل مساله نمونه 119
8.1.1 نتیجه گیری 120

1-2 ) مقایسه عملکرد تکنیکهای کلید زنی SPWM و SVPWM در اینورتر سه فاز از لحاظ هارمونیکی

1.2.1 چکیده 124
2.2.1 مقدمه 125
3.2.1 مدلاسیون پهنای پالس بردار فضایی 125
4.2.1 مفهوم بردار فضایی 126
5.2.1 حالتهای کلیدزنی 128
6.2.1 پیاده سازی نرم افزار SVPWM 129
7.2.1 شبیه سازی ونتایج تجربی 133
8.2.1 نتیجه گیری 138
9.2.1 مراجع 138

1-3 ) کنترل برداری مقاوم يک درايو القايی با امتداديابي بردار شاردور مغناطيسی استاتور به روش مستقيم و تخمين همزمان سرعت روتور و مقاومت استاتور

1.3.1 چکیده 140
2.3.1 مقدمه 140
3.3.1 ئوری کنترل برداری درايو القايی با امتداديابی مستقيم بردار شاردور مغناطيسی استاتور 141
4.3.1 طراحی کنترل کننده سرعت 142
5.3.1 کنترل کننده مود لغزشی با تغيير ساختار کلی 143
6.3.1 کنترل كننده مود لغزشي ـ فازي ـ تطبيقي 143
7.3.1 تخمينگر سرعت روتور 145
8.3.1 تخمينگر مقاومت استاتور 145
9.3.1 شبيه سازي کامپيوتری سيستم كنترل درايو 146
10.3.1 نتایج 148
11.3.1 مراجع 148

1-4 ) تحليل و بهبود رفتار سيستم تعليق الكتروديناميكي با آهنرباي دائم

1.4.1 چکیده 149
2.4.1 مقدمه 149
3.4.1 ساختار فیزیک سیستم 150
4.4.1 مدل ریاضی سیستم 150
5.4.1 محاسبه نیروی تعلیق 152
6.4.1 تحلیل رفتار سیستم 152
7.4.1 روش کاهش نوسانات نیرو 153
8.4.1 نتایج و پیشنهادات 154
9.4.1 مراجع 155

1-6 ) تشخیص عیب گردش روغن در یاتاقان لغزشی موتور القایی با استفاده از هارمونیکهای توان لحظهای

1.6.1 چکیده 163
2.6.1 مقدمه 164
3.6.1 تابع فاصله هوایی در شرایط گردش روغن 165
4.6.1 هارمونیکهای توان لحظهای در اثر عیب گردش روغن 166
5.6.1 حساسیت هارمونیکهای توان لحظهای به نوع و شدت عیب، سطح بار موتور و عدم تعادلی ولتاژهای تغذیه استاتور 171
6.6.1 انتخاب بهترین شاخص عیب گردش روغن 172
7.6.1 نتیجه گیری 173
8.6.1 مراجع 173

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحلیل رفتاری مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی

سازگاري الكترومغناطيسي يك موتور القايي از دو ديدگاه مطرح است. يكي اثر اختلال زاي ميدان مغناطيسي ناشي از آن در محيط پيرامون و ديگري سوء عملكرد آن كه در اثر وجود منابع اختلالات الكترومغناطيسي ناشي از تجهيزات الكتريكي همچون »هارمونيك ها« ايجاد مي شود.
در عمل وجود تجهيزات و عناصر با مشخصه غيرخطي و بخصوص ادوات الكترونيك قدرت در بخشهاي مختلف توليد، انتقال و مصرف موجب پيدايش اعوجاجات هارمونيكي در شكل موجهاي سينوسي جريان و ولتاژ در شبكه قدرت مي شود و اين اعوجاجات متاسفانه اثر نامطلوبي روي موتورهاي الكتريكي كه در صنايع بطور وسيعي مورد استفاده است، دارد.
نياز به دقت بيشتر و بيشتر در طراحي و تحليل ماشينهاي الكتريكي، استفاده از مدلهاي عددي جهت تعيين ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي را ترويج داده است. به دليل ساختار هندسي پيچيده ماشين و مشخصه هاي غيرخطي مواد بكار رفته در آن در بسياري از موارد تنها روش حل عددي امكانپذير است.

فهرست کامل فصل دوم تحلیل رفتاری مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی

2-1) تحليل رفتار مغناطيسي ماشين القايي تحت ولتاژ هارمونيكي

چکیده 187
مقدمه 188
1.1.2 فصل اول کلیات 189
2.1.2 فصل دوم پیشینه تحقیق 191
1.2.1.2 آشنايي با سازگاري الكترومغناطيسي 192
2.2.1.2 ت اريخچه جنبه نخست سازگاري الكترومغناطيسي 197
3.2.1.2 تاريخچه دومين جنبه سازگاري الكترومغناطيسي 199

3.1.2 فصل سوم مدلسازی ریاضی 204
1.3.1.2 بررسي سازگاري الكترومغناطيسي يك موتور القايي از ديدگاه ايجاد تداخل 205
2.3.1.2 بررسي سازگاري الكترومغناطيسي يك موتور القايي از ديدگاه قابليت ادامه به كار 212

4.1.2 فصل چهارم شبیه سازی 264
1.4.1.2 شبيه سازيهاي ديدگاه نخست سازگاري الكترومغناطيسي 265
2.4.1.2 شبيه سازيهاي دومين ديدگاه سازگاري الكترومغناطيسي 271

5.1.2 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 276
1.5.1.2 پیوستن ها 278
2.5.1.2 منابع 284

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم جایابی بهینه دستگاه های اندازه گیری جهت شناسایی مکان و میزان منابع هارمونیکی

شبكة قدرت ايده آل، شبكهاي است كه در آن انرژي الكتريكي بـه صـورت ولتـاژ و جريـان سينوسـي در فركانس ثابت و در سطوح ولتاژ مشخص از سوي نيروگاهها به مراكز مصرف منتقـل مـي شـود. امـا در عمـل ، وجود عناصر و تجهيزات با مشخصه غيرخطي و به خصوص اداوت الكترونيك قـدرت در بخـش هـاي مختلـف توليد ، انتقال و مصرف انرژي الكتريكي ، موجب پيدايش اعوجاجات هارمونيكي در شكل موج سينوسي جريان و ولتاژ در شبكه قدرت مي شود. اعوجاجات هارمونيكي به صورت جريان هـاي هـارمونيكي توسـط بارهـاي غيرخطي به بقيه شبكه تزريق شده و با توجه به امپدانس شبكه ، به صورت اعوجاجات ولتاژ هارمونيكي به تجهيزات مختلف اعمال مي شوند. اختلالات هارمونيكي داراي اثرات متفاوتي بر روي تجهيـزات و سيسـتم هاي الكتريكي مي باشند. به طور مثال هارمونيك ها مي توانند باعث عملكرد نامناسب رله هـا ، كليـدها ، فيوزها ، سيستم هاي فرمان از راه دور و غيره در شبكه قدرت گردند. بنابراين تجهيزات مـورد اسـتفاده در شبكه هاي قدرت آلوده به هارمونيك به طور دائم در معرض اين اعوجاجات مي باشند. در نتيجه شناسـايي و اندازه گيري منابع هارمونيكي به عنوان مهمترين توليد كنندههاي هارمونيكي و با توجه به افزايش بارهاي حساس به هارمونيك ها به يك مسئلة مهم در سيستم هاي قدرت الكتريكي تبديل شده است.

فهرست کامل فصل سوم جایابی بهینه دستگاه های اندازه گیری جهت شناسایی مکان و میزان منابع هارمونیکی

3-1 ) جايابي بهينة دستگاههاي اندازه گيري جهت شناسايي مكان و ميزان منابع هارمونيكي

چکیده 300
مقدمه 301
1.1.3 فصل اول پیشگفتار 302
1.1.1.3 مقدمه 303
2.1.1.3 اهداف پایان نامه 304
3.1.1.3 ساختار پایان نامه 304

2.1.3 فصل دوم مفاهيم مرتبط با منابع هارمونيكي 305
1.2.1.3 مقدمه 306
2.2.1.3 هارمونيكها در شبكة قدرت و آثار آنها 307
3.2.1.3 هارمونيكها و شبكه قدرت در ايران 308
4.2.1.3 منابع توليد هارمونيكها 309
5.2.1.3 تخمين حالت هارمونيكي 317

3.1.3 فصل سوم ارزيابي روشهاي استفاده شده در مقالات 319
1.3.1.3 مقدمه 320
2.3.1.3 روش های کلاسیک 320
3.3.1.3 روش های هوشمند 325
4.3.1.3 روش هاي مرسوم موجود در مقالات براي تعيين مكان اندازه گيرها 327

4.1.3 فصل چهارم مدل سازي سيستم مورد مطالعه با و بدون حضور منابع هارمونيكي 332
1.4.1.3 مقدمه 333
2.4.1.3 سيستم تست شبكة 14 باسةEE IE 333
3.4.1.3 مدل سازي منابع هارمونيكي سيستم نمونه 334
4.4.1.3 انجام شبیه سازی برای اعمال پخش بار 338
5.4.1.3 قرار دادن منابع هارمونيكي در مكان هاي مختلف و بررسي رفتاري آنها 345

5.1.3 فصل پنجم پياده سازي الگوريتم جايابي و بهينه سازي آن 351
1.5.1.3 مقدمه 352
2.5.1.3 تخمين حالت هارمونيكي 352
3.5.1.3 ا لگوريتم جايابي اندازه گيرهاي هارمونيكي 354
4.5.1.3 نتايج حاصل از اجراي الگوريتم بر روي سيستم نمونه 357
5.5.1.3 تكنيك جايابي بهينة دستگاههاي اندازه گيري 366

6.1.3 فصل ششم نتیجه گیری 378
1.6.1.3 نتیجه گیری 379
2.6.1.3 منابع 390

قسمت هایی از فصل چهارم ارائه روشی برای کاهش اغتشاشات هارمونیکی جریان موتور القائی سه فاز

ايده اصلي اينورترهاي چندسطحي از سال 1975 معرفي شده است. يك اينورتر چندسطحي نه تنها قابليت رسيدن به توانهاي در سطح بالا را فراهم ميكند بلكه قابليت استفاده از انرژيهاي تجديد پذير را نيز فراهم ميكند. انرژيهاي تجديد پذير مانند فوتوولتائيك، بادي و پيل سوختي هستند كه به راحتي ميتواند به مبدل چندسطحي براي كاربردهاي توان بالا متصل شوند. از لحاظ ساختاري اينورترهاي چندسطحي سيستمي هستند كه با يك سري آرايه از سوئيچ هاي قدرت و منابع dcتركيب شده اند كه بصورت صحيحي متصل و كنترل شده باشند كه بتوانند يك شكل موج ولتاژ پله اي چندگانه با قابليت تغيير و كنترل فركانس،فاز و اندازه را توليد كنند. شكل 1نمونه اي از ولتاژ پله اي خروجي مبدل دو ، سه و نه سطحي را نشان مي دهد. اين مبدلها در كاربردهاي توان بالا و ولتاژ متوسط مانند محركه هاي فن،كمپرسور،پمپ كارخانه هاي نورد فولاد و كاغذسازي، خودروهاي الكتريكي- هيبريدي ، انرژيهاي تجديدپذير مانند فوتوولتائيك و باد، منابع تغذيه بي وقفه (UPS) و كنترل توان راكتيو مورد استفاده قرار مي گيرند

فهرست کامل فصل چهارم ارائه روشی برای کاهش اغتشاشات هارمونیکی جریان موتور القائی سه فاز

4-1 ) استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك براي كاهش هارمونيك مرتبه پايين مدار اينورتر منبع ولتاژ تغذيه كننده موتورهاي القايي

1.1.4 چکیده 396
2.1.4 مقدمه 396
3.1.4 معادلات كلي مورد تحت مطالعه 397
4.1.4 حذف هارمونيك ها با استفاده از الگوريتم ژنتيك 398
5.1.4 نتايج بدست آمده از شبيه سازي 399
6.1.4 نتیجه 400
7.1.4 مراجع 400

4-2 ) اثر اختلالات فرکانسی بر موتور های القایی سه فاز و تک فاز

1.2.4 چکیده 402
2.2.4 مقدمه 402
3.2.4 انواع اختلالات موتورهای القایی 402
4.2.4 اثر اختلالات را بر روی عملکرد الکتریکی ماشین های 403
5.2.4 عملکرد سیستم 403
6.2.4 مدل سازی 405
7.2.4 نتیجه گیری 408
8.2.4 مراجع 409

4-3 ) مطالعه کمی هارمونیکها و عدم تعادل ولتاژ بر گشتاور الکترومغناطیسی، تلفات و بازده یک موتور القایی سه فاز

1.3.4 چکیده 410
2.3.4 مقدمه 410
3.3.4 گشتاور الکترومغناطیسی و تلفات موتور القایی تحت ولتاژ متعادل و سینوسی 411
4.3.4 گشتاور الکترومغناطیسی موتور القایی تحت ولتاژ متعادل و هارمونیکی 412
5.3.4 مقایسه سهم هریک از هارمونیکهای مرتبه 2، 3، 5، 7، 9 و 11 ولتاژ متعادل، در افزایش تلفات مس و هسته موتور القایی 413
6.3.4 گشتاور الکترومغناطیسی موتور القایی تحت ولتاژ نامتعادل و هارمونیکی 414
7.3.4 مقایسه تلفات، توان ورودی و بازده موتور القایی تحت ولتاژ نامتعادل و هارمونیکی، متعادل و هارمونیکی، و متعادل و سینوسی 415
8.3.4 نتیجه گیری 417
9.3.4 مراجع 417

4-4 ) مقايسه روش SVPWM و روش موجمربعي در کاهش هارمونيکهاي موتور القايي با استفاده ازکنترل ديجيتال

1.4.4 چکیده 418
2.4.4 مقدمه 418
3.4.4 پالس های ساعت برد 419
4.4.4 مبدل آنالوگ به ديجيتال 419
5.4.4 سیستم کنترلی 420
6.4.4 پيادهسازي با کنترلر FPGA 421
7.4.4 نتايج آزمايشگاهي 422
8.4.4 نتیجه گیری 423
9.4.4 مراجع 424

4-5 ) بررسی تاثیزات انواع سیم پیچی و الگوهای مختلف بزباسدهی،حذف هارمونیک ها و گشتاوردر ماشین القایی

1.5.4 چکیده 426
2.5.4 مقدمه 426
3.5.4 اثز انواع سیم پیچی بز روی باسدهی در موتور القایی 427
4.5.4 الگوهای سیم پیچی بهینه 431
5.5.4 نتیجه گیری 435
6.5.4 مراجع 435

4-6 ) حذف هارمونيك هاي فركانس پايين در اينورتر چندسطحي CHB با روش مدولاسيون SHE در موتورهاي القايي

1.6.4 چکیده 436
2.6.4 مقدمه 437
3.6.4 شبيه سازي 439
4.6.4 نتیجه گیری 445
5.6.4 مراجع 446

4-7 ) محاسبه فرکانس هارمونیک هاي جریان در موتورهاي القایی با خارج مرکزیت استاتیکی به روش اجزاء محدود

1.7.4 چکیده 447
2.7.4 مقدمه 448
3.7.4 نظریه انالیز هارمونیک 449
4.7.4 خارج از مرکزي استاتیکی 451
5.7.4 موتور درحالت سالم 452
6.7.4 حالت خارج از مرکزیت استاتیکی 453
7.7.4 نتیجه گیری 454
8.7.4 مراجع 456

4-8 ) استراتژي جديد حذف هارمونيكهاي مرتبه پايين در اينورترهاي چندسطحي جهت كاهش ريپل گشتاور موتورهاي القايي

1.8.4 چکیده 458
2.8.4 مقدمه 458
3.8.4 اينورترهاي چندسطحي 459
4.8.4 مدولاسيون پهناي پالس هارمونيك انتخـابي حـذف شده (SHEPWM 460
5.8.4 روش پیشنهادی 461
6.8.4 الگوریتم ژنتیک 461
7.8.4 محاسبه تابع هدف 462
8.8.4 نتايهيج شب سازي 462
9.8.4 جمع بندی 466
10.8.4 مراجع 466

4-9 ) ارائه روشی برای کاهش اغتشاشات هارمونیکی جریان موتور القائی سه فاز با استفاده از بکارگیری اینورترهای چند سطحی منبع ولتاژ

1.9.4 چکیده 467
2.9.4 مقدمه 467
3.9.4 طزاحی و شبيه ساسی اینورتزهای منبع ولتاژ چنذ سطحی 468
4.9.4 ارائه روشی بزای حذف هارمونيک های انتخابی جزیانی با استفاده اس تعيين سوایای سوئيچينگ 471
5.9.4 نتیجه گیری 478
6.9.4 مراجع 478

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تاثیر سیستم های فتوولتائیک بر هارمونیک شبکه توزیع

به طور کلی می توان اثر اختلالات را بر روی عملکرد تجهیزات الکتریکی به دو بخش تقسیم زیر کرد:
1- long term effect ) اثرات بلند مدت:
این اثرات معمولا” به مرور زمان باعث صدمه دیدن عایق موتور ها می شود. اختلالات کیفیت توان یک نمونه بارز آن است به طوری که 3.3 درصد آنبلانسی ولتاژ باعث افزایش 23درجه ای دمای سیم سیم پیچ استاتور می شود.این افزایش دما دریک دوره زمانی بلند مدت موجب آسیب عایق های موتور و در نتیجه شکست الکتریکی می شود.
2- short term effect ) اثرات کوتاه مدت:
این اثرات به دلیل ایجاد تغییرات زیاد در ساختار سیستم و حرارت تولیدی ناشی از آن در کوتاه مدت سبب شکست عایقی وکاهش طول عمر موتور می شوند. بعضی از این اثرات به طور آنی باعث از بین رفتن تجهیز می شوند.در این اختلالات جریان فالت تا چندین برابر جریان نامی بود.

فهرست کامل فصل پنجم تاثیر سیستم های فتوولتائیک بر هارمونیک شبکه توزیع

5-1 ) تاثیرسیستم های فتوولتایک بر هارمونیک شبکه توضیع THE IMPACT OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS ON HARMONIC DISTRIBUTION NETWORK

1.1.5 چکیده 480
2.1.5 مقدمه 480
3.1.5 مروری بر تحقیقات انجام شذه 481
4.1.5 هارمونیک در حضور سیستمهای فتوولتائیک 486
5.1.5 مدلسازی سیستم فتوولتائیک 486
6.1.5 مدلسازی خط و بار در شبکه نمونه 487
7.1.5 استخراج اعوجاج هارمونیکی کلTHD 487
8.1.5 معرفی شبکه ی مورد مطالعه 488
9.1.5 تعیین ضریب نفور بهینهی سیستمهای فتوولتائیک در هر شین 493
10.1.5 نتایج شبیه سازی 494
11.1.5 نتیجه گیری 498
12.1.5 پیشنهادات 498
13.1.5 منابع 499

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید