50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی شبيه‌سازي كمي و كيفي جريان آب‌های زيرزمينی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شبيه‌سازي كمي و كيفي جريان آب‌های زيرزمينی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش شبيه سازي جريان آب زيرزميني به منظور مديريت پايدار بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش شبيه‌سازي كمي و كيفي جريان آب‌های زيرزمينی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مدل سازی اب های زیرزمینی با استفده از مدل های مختلف بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مدلسازی سفره آب زیرزمینی با استفاد از نرم افزار های مختلف بررسی شده است

مطالعه هیدرولیک رودخانه -آبخوان به علت مشکلات متعدد جریان و آلودگی نظیر آن به خصوص در آبخوانهاي مجاور درههاي آبرفتی مورد توجه قرار گرفته است. این آبخوانها به صورت هیدرولیکی با کانالها و رودخانههاي مجاورشان تبادل جریان دارند. در واقع تراز آب زیرزمینی در این هاآبخوان به تغییرات سطح رودخانه وابسته است. اگر تراز رودخانه در مدت زمان کوتاهی افزایش یابد، به علت تغییر گرادیان بین رودخانه و آبخوان یک جریان برگشتی ممکن است رخ دهد. مسافتی که تحت تاثیر موج سیلاب قرار میگیرد به عوامل مختلفی نظیر ،قابلیت انتقال تخلخل آبخوان، تغییرات تراز رودخانه در طول رخداد موج سیلاب و مدت زمانی که شرایط براي روي دادن جریان معکوس وجود دارد، وابسته است. تعریف هیدرولیک رودخانه –آبخوان نیازمند دانش خوبی از پارامترهایی نظیر تغذیه، ضریب هدایت هیدرولیکی، شرایط مرزي و… میباشد. زمانی که کیفیت آب رودخانه و آبخوان متفاوت است اگر انتشار موج رودخانه در آبخوان افزایش یابد گسترش آلودگی از رودخانه در آبخوان، یا بلعکس، مشکلی است که ممکن است اتفاق افتد].

قسمت هایی از فصل اول شبيه سازي جريان آب زيرزميني به منظور مديريت پايدار

منابع آبي موجود در سفره هاي آب زيرزميني به عنوان تنها منبع در دسترس و ارزان ترين منابع آبي، بخصوص در منـاطق خشـك مورد توجه قرار گرفته است كه توانسته به عنوان جايگزيني براي استفاده از رواناب هاي سطحي حاصل از بارش، در زمينه هاي مختلف شرب، كشاورزي و صنعت باشد. از اين رو روي آوردن به منابع آب زيرزميني بدون توجه به محدوديت اين منبع و پايانپـذير بـودن آن، صدمات جبران ناپذيري به بيشتر آبخوان ها وارد كرده است كه در آنها افت سطح آب زيرزمينـي و كـاهش كيفيـت آب مشـاهده شـده است. به منظور مديريت صحيح، ابزارها و روشهاي مختلفي جهت برآورد حجم آب زيرزميني ارائه شده از آن جمله مي توان به مـدلهاي رياضي، شبكه هاي عصبي مصنوعي، نروفازي، شبكههاي بيزين، سري زماني و … اشاره كرد. شبكه بيزين يـك روش جديـد بـر مبنـاي احتمالات به منظور پيش بيني و و تحليل عدم قطعيت كاربرد گسترده اي داشته است

فهرست کامل فصل اول شبيه سازي جريان آب زيرزميني به منظور مديريت پايدار

1-1 ) شبيه سازي جريان آب زيرزميني به منظور مديريت پايدار (منطقه مورد مطالعه : استان لرستان- آبخوان چغلوندي)

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 2
3.1.1 مراحل انجام تحقیق 2
4.1.1 معادله حرکت آب زیرزمینی 4
5.1.1 مدلسازی کمی آبخوان 4
6.1.1 نتایج بحث 7
7.1.1 آنالیز حساسیت 9
8.1.1 صحت سنجی مدل 11
9.1.1 پیش بینی 12
10.1.1 نتیجه گیری 14
11.1.1 منابع 14

1-2 ) تحليل عدم قطعيت پارامترهاي مؤثر بر پيش بيني سطح آب زيرزميني با رويكردشبكه هاي بيزين (مطالعه موردي: آبخوان بيرجند)

1.2.1 چکیده 16
2.2.1 مقدمه 17
3.2.1 مواد و روش ها 18
4.2.1 تؤری بیز و شبکه های بیزین 18
5.2.1 مدلسازی شبکه بیزین 20
6.2.1 صحت سنجی مدل 21
7.2.1 بحث و نتایج 21
8.2.1 پیش بینی هیدروگراف ابخوان 23
9.2.1 نتیجه گیری 24
10.2.1 مراجع 25

1-3 ) شبیه سازي اندرکنش بین جریان آب زیرزمینی و رودخانه جزر و مدي به روش جداسازي متغیرها

1.3.1 چکیده 26
2.3.1 مقدمه 26
3.3.1 مواد و روش ها 27
4.3.1 نتایج و بحث 30
5.3.1 نتیجه گیری 32
6.3.1 مراجع 32

1-4 ) ا رزيابي اثر تغيير آرايش منافذ لولههاي زهكش بر روي عمق معادل زهكشهاي زيرزميني

1.4.1 چکیده 34
2.4.1 مقدمه 34
3.4.1 مواد و روش ها 35
4.4.1 نتایج و بحث 38
5.4.1 نتیجه گیری 42
6.4.1 منابع 42

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم شبيه‌سازي كمي و كيفي جريان آب‌های زيرزمينی

به هر سيستمي كه بتواند عكس العمل ذخيره‌ی آب زيرزميني را در مقابل استرس¬‌هاي وارده (تخليه و تغذيه) نشان دهد مدل آب زيرزميني گفته مي¬شود. به¬ كار بردن مدل و كنترل نتايج حاصل از آن اصطلاحاً شبيه‌سازي گفته می¬شود (Prickett, 1975).
علاوه بر این، مدل وسيله‌ای جهت ارائه بيان تفهيمي يا ترسيمي از سيستم¬‌هاي فيزيكي با استفاده از معادلات رياضي مي‌باشد. به عبارت کلی¬ تر مدل وسیله‌ای جهت توجیه حقیقت است که با بیان ساده و تفسیر ساده طراحی می¬شود. به¬ همین ترتیب مدل¬‌های آب زیرزمینی نیز توجیهی از حقیقت می¬باشند و اگر به نحو مطلوبی تنظیم و ساخته شوند، می¬توانند جهت پیش¬ بینی¬‌های لازم به ‌منظور مدیریت بهره¬ برداری از منابع آب مورد استفاده قرار گیرند.
در واقع عبارت مدل‌سازی اشاره به تهیه مدل¬‌های مفهومی و اعمال نرم افزار شبیه¬ساز (کدکامپیوتری) برای نمایش یک سیستم آب زیرزمینی در مکانی خاص دارد که نتایج به دست آمده تحت عنوان یک مدل یا کاربرد مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد. صحت یک مدل وابسته به ‌میزان شناخت از سیستمی است که مدل در مورد آن اعمال می‌گردد

فهرست کامل فصل دوم شبيه‌سازي كمي و كيفي جريان آب‌های زيرزمينی

2-1) شبيه سازي كمي و كيفي جريان آب های زيرزمينی دشت ايج با استفاده از نرم افزارGMS

چکیده 49
1.1.2 فصل اول مقدمه 63
1.1.1.2 اهمیت موضوع 65
2.1.1.2 اهداف تحقیق 66
3.1.1.2 نوآوری پایان نامه 67
4.1.1.2 ساختار پایان نامه 67

2.1.2 فصل دوم مبانی نظری تحقیق و مدلهای شبیه سازی کمی و کیفی جریان آبهای زیرزمینی 68
1.2.1.2 تعریف مدل آب زیرزمینی 69
2.2.1.2 انواع مدل ها 70
3.2.1.2 نرم افزارهای مدلسازی جریان و پخش و انتقال آلودگی در آب های زیرزمینی 77
4.2.1.2 آلودگی آب های زیرزمینی 102

3.1.2 فصل سوم مروری بر تحقیقات انجام شده 110
1.3.1.2 مروری بر مطالعات گذشته 111

4.1.2 فصل چهارم روش تحقیق 122
1.4.1.2 محدوده مطالعاتی 123
2.4.1.2 زمین شناسی منطقه 131
3.4.1.2 مراحل ساخت و آماده سازی مدل منطقه مورد مطالعه 134
4.4.1.2 اجرا و واسنجی مدل 147
5.4.1.2 آنالیز حساسیت 152
6.4.1.2 مدل کیفی 152

5.1.2 فصل پنجم نتایج و بحث 157
1.5.1.2 نتایج واسنجی مدل در شرایط پایدار 158
2.5.1.2 نتایج واسنجی1 مدل در شرایط ناپایدار 163
3.5.1.2 آنالیز حساسیت 170
4.5.1.2 صحت سنجی 172
5.5.1.2 نتایج مدل سازی کیفی 175
6.5.1.2 نتایج تغییر غلظت در طول زمان برای دو سلول دلخواه 190

6.1.2 فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات 198
1.6.1.2 نتیجه گیری 199
2.6.1.2 پیشنهادات 200
3.6.1.2 منابع 201

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مدل سازی اب های زیرزمینی با استفده از مدل های مختلف

منابع آبهای زیرزمینی یکی از مهمترین منابع آب به شمار میروند که شناخت صحیح و بهره برداری اصولی از آنها میتواند در توسعه پایدار فعالیت ی های اجتماعی و اقتصادی یک منطقه، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، نقش ب سزایی داشته باشد. بدین منظور برای آگاهی از وضعیت منابع آب زیرزمینی و مدیریت بهینه آن، بررسی دقیقی از نوسانات سطح آب زیرزمینی و برآوردی دقیق از پارامترهای آن امری که است و ضروری لازم میتوان از آن در برنامه ریزی تأمین آب قابل اعتماد و نیز در مدیریت منابع آب استفاده نمود.
برای جلوگیری از ادامهی افت کمی آب خوان ها، مدلسازی جریان آب زیرزمینی در راستای پیش بینی رفتار سامانه آبهای زیرزمینی به عنوان ابزار قدرتمندی در مطالعات هیدروژئولوژی در بخشهای مختلف جهان مورد استفاده قرار میگیرد. عدم قطعیت از دیرباز به عنوان مانعی در محدود کردن کاربرد مدلسازی در نتایج مدلسازی آب زیرزمینی شناخته شده است. منابع بسیاری سبب ایجاد عدم قطعیت در مدلسازی آبهای زیرزمینی و انحراف داده های پیشبینی از داده های مشاهداتی است. از جمله این منابع میتوان به دادههای محدود هیدرولوژیکی منطقه مورد مطالعه، عدم دقت در داده های ورودی تغذیه و تخلیه به سیستم، عدم شناخت کافی از مقادیر پارامترهای مدل مانند ضرایب هیدرودینامیکی سفره آبهای زیرزمینی، عدم تعریف مناسب شرایط مرزی و اولیه در سیستم، معادلات ساده شده جریان و فرضیات در نظر گرفته شده جهت اعمال این معادلات در یک سیستم آب زیرزمینی اشاره کرد.

فهرست کامل فصل سوم مدل سازی اب های زیرزمینی با استفده از مدل های مختلف

3-1 ) شبیه سازي تراز آب زیرزمینی دشت آباده با استفاده از مدل هاي شبکه عصبی مصنوعی (MLP)

1.1.3 چکیده 209
2.1.3 مقدمه 210
3.1.3 موقعییت و ویژگی هاي جغرافیایی 210
4.1.3 داده های مورد استفاده در تحقیق 211
5.1.3 مدل سازي در شبکه هاي عصبی مصنوعی 212
6.1.3 نتایج 213
7.1.3 نتیجه گیری 221
8.1.3 منابع 222

3-2 ) مدلسازي جريان آب زيرزميني دشت سروستان با استفاده از مدل رياضي FLOW MO

1.2.3 چکیده 223
2.2.3 مقدمه 224
3.2.3 مراحل انجام تحقیق 225
4.2.3 نتایج و بحث 225
5.2.3 نتیجه گیری 230
6.2.3 منابع 231

3-3 ) تحلیل عدمقطعیت پارامتری در مدل جریان آب زیرزمینی

1.3.3 چکیده 232
2.3.3 مقدمه 232
3.3.3 مواد و روش ها 234
4.3.3 بحث و نتایج 237
5.3.3 نتیجه گیری 240
6.3.3 مراجع 241

3-4 ) شبیه سازی جریان رودخانه بااستفاده از مدل WETSPAحوزه ابحیز خیاوچای مشکین شهر

1.4.3 چکیده 242
2.4.3 مقدمه 242
3.4.3 مواد و روش ها 243
4.4.3 نتایج و بحث 245
5.4.3 نتایج مربوط به واسنجی مدل 246
6.4.3 انالیز حساسیت 247
7.4.3 نتایج مربوط به اعتبارسنجی مدل 248
8.4.3 نتیجه گیری 249
9.4.3 منابع 249

3-5 ) تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از مدل وزن شواهد)WOEمطالعه موردیدشت دهگلان)

1.5.3 چکیده 251
2.5.3 مقدمه 252
3.5.3 مدلسازی 252
4.5.3 پیشینه پژوهش 253
5.5.3 مواد و روش ها 254
6.5.3 نتیجه گیری 257
7.5.3 مراجع 259

3-6 ) مذلسازی کمی و کیفی آب زیرزهینی تا هذل MODFLOW و کد کامپیوتریMT3D

1.6.3 چکیده 261
2.6.3 مقدمه 261
3.6.3 مواد و روش ها 262
4.6.3 واسنجی مدل 265
5.6.3 نتایج و بحث 266
6.6.3 مرحله شبیه سازی کیفی 266
7.6.3 نتیجه گیری 270
8.6.3 مراجع 270

3-7 ) مدل سازی جریان آب های زیرزمینی دشت تویسرکان بااستفاده از مدل ریاضیGMS

1.7.3 چکیده 271
2.7.3 مقدمه 272
3.7.3 منطقه مورد مطالعه 274
4.7.3 نتایج 276
5.7.3 نتیجه گیری 277
6.7.3 مراجع 285

قسمت هایی از فصل چهارم مدلسازی سفره آب زیرزمینی با استفاد از نرم افزار های مختلف

در لایه های آبدارمحصور که به آنهالایه های تحت فشار یا آرتزین نیز گفته می شود سطح ایستابی به آن معنی که در لایه های آبدارغیر محصور مشاهده می شود وجود نداشته بلکه بجای آن سطح فشار یاسطح پیزومتری مطرح است.در این وضعیت آکیفر بیندولایه نسبتا غیر قابل نفوذ محصور شده و تغذیه آن از محلی صورت می گیرد که آکیفربا سطح زمین تماس پیدا می کند(شکل 1-3). اگر در این آکیفرها چاهی حفرشود پس از برخورد چاه باآکیفرآب در داخل آن بالا آمده (چاه نیمه آرتزین) و ممکن است گاهی اوقات از سطح زمین نیز فوران کند (چاه آرتزین). بالا آمدن آب در داخل چاه به این دلیل است کهآب موجود در آکیفر درهرنقطه از آن تحت فشاری است برابر با فاصله عمودی آن نقطه تا سطح ایستابی واقعی.

فهرست کامل فصل چهارم مدلسازی سفره آب زیرزمینی با استفاد از نرم افزار های مختلف

4-1 ) شبیه سازی با استفاده از نرم افزار PMWIN و راهکارهای مدیریتی مطالعه موردی دشت سیرجان

1.1.4 چکیده 287
2.1.4 مقدمه 287
3.1.4 مواد و روش ها 287
4.1.4 نتایج و بحث 289
5.1.4 نتیجه گیری 292
6.1.4 مراجع 293

4-2 ) ارزيابي نشت آب زيرزميني به شفت قائم تونل نوسود به کمک نرم افزار SEEP3D وPLAXIX

1.2.4 چکیده 294
2.2.4 مقدمه 295
3.2.4 موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي 295
4.2.4 سنگ چينه شناسي 296
5.2.4 سنگ بستر شفت 296
6.2.4 زمين ريخت شناسي 296
7.2.4 معرفي نرم افزار 297
8.2.4 روش انجام كار 297
9.2.4 تحليل و پارامترها 298
10.2.4 مقايسه نتايج روشهاي تحليلي 301
11.2.4 نرم افزار PLAXIX 301
12.2.4 مقايسه نتايج حاصل از روش هاي تحليلي و عددي 303
13.2.4 نتیجه گیری 303
14.2.4 منابع 303

4-3 ) تخمین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان آزاد دشت شیراز با کمک نرم افزار AQUIFER TEST

1.3.4 چکیده 305
2.3.4 مقدمه 306
3.3.4 هیدرولوژی آب های زیرزمینی تخلخل و آبدهی 307
4.3.4 آبخوان ها 308
5.3.4 ویژگی های هیدرودینامیکی سفره آب 310
6.3.4 محدوده مورد مطالعه 312
7.3.4 آب های زیرزمینی دشت شیراز 313
8.3.4 تخمین وبرآورد پارامترهای لایه های آبدار 314
9.3.4 آنالیز کلی گرافها (برای کلیه چاهها) با روش THEIS 317
10.3.4 نتیجه گیری 325
11.3.4 مراجع 326

4-4 ) مدلسازی سفره آب زیرزمینی دشت قره شور با استفاده از نرم افزار

1.4.4 چکیده 327
2.4.4 مقدمه 327
3.4.4 مواد و روش ها 328
4.4.4 موقعیت منطقه مورد مطالعه 328
5.4.4 مدل سازی 328
6.4.4 مدل مفهومی 329
7.4.4 مدل ریاضی 329
8.4.4 شبکه بندی 329
9.4.4 شرایط مرزی و اولیه مدل 330
10.4.4 عوامل تغذیه و تخلیه آبخوان دشت قرهشور 330
11.4.4 کالیبراسیون(واسنجی) مدل 330
12.4.4 نتیجه گیری 332
13.4.4 مراجع 333

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید