50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی ژئومکانیک سنگ

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ژئومکانیک سنگ است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تئوري و مطالعات ترکیدگی و حفاري انفجاري در سنگ بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسي تأثير پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ بر طراحي انفجار بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تعیین خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ هاي دیواره معدن بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسي تأثير پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ نمونه موردی بررسی شده است

امروزه رویکردهاي قابل اطمینانی براي عملیات انفجاري در سنگ توسط مهندسین معدن توسعه داده شدهاند. مواد منفجره در سوراخهاي انفجاري بهگونه مناسبی نسبت بهسطح آزاد بازشدگیها جاسازي شده و پس از انفجار، سنگ اطراف خود را قطعه قطعه مینمایند. این امر در نتیجه آزادشدن آنی انرژي پتانسیل ماده منفجره است که جابهجایی سنگ خردشده در محیط را سبب میشود. ماهیت شدید این فرآیند مهارت زیاد در بهکارگیري هر دوي تکنولوژي معدن و مواد شیمیایی در کنترل و استفاده از آن را میطلبد.
انفجار ماده منفجره سبب ایجاد بار دینامیکی در دیوارههاي گمانه و تولید موج تنشی میشود که انرژي را با حرکت در محیط اطراف منتقل میکند. میتوان فرض نمود که پدیده شکست بهنوعی وابسته بهمقدار تنشهاي آنی در مسیر عبور موج باشد. در یکی از مهمترین روابطی که براي توزیع تنش اطراف یک منبع انفجاري کروي ارائه شده است. ماده انفجاري در یک حفره کروي فعال شده و باعث تولید موج واگراي کروي از نوع فشاري میگردد

قسمت هایی از فصل اول تئوري و مطالعات ترکیدگی و حفاري انفجاري در سنگ

یک نمونه دستگاه آزمایش سهمحوري واقعی سنگ با خصوصیات موردنظر در شکل 4 نشان داده شده که در آن شرایط بارگذاري/باربرداري دینامیکی در سه امتداد تنش اصلی قابل انجام است. بار در امتداد تنش اصلی مینیمم در جهت افقی میتواند بهصورت ناگهانی از صفحه بارگذاري برداشته شده و در عینحال تقید مکانی نمونه در صفحه مقابل براي ایجاد شرایط مشابه تنش در توده سنگ در مرز آزاد حفاري در زیرزمین حفظ میشود. کف قاب بارگذاري ثابت بوده و یک پمپ هیدرولیکی در بالا براي اعمال بار قائم مورد استفاده قرار میگیرد. در عینحال، چهار پمپ هیدرولیکی دیگر نیز براي اعمال بارهاي مربوط به دو امتداد افقی بهکار میروند. باربرداري از یک صفحه بارگذاري بهصورت تغییر جهت حرکت پیستون اعمال بار و وجود میله و صفحه بارگذاري افتان انجام میشود (شکل 4). مسیرهاي تنشی که بهوسیله سیستم آزمایش قابل تولید است، شبیهسازي همان مسیرهاي تنشی است که توسط سنگ در مرز حفاري و پس از عملیات سوراخکاري و انفجار و پیشروي پیشانی تونل تجربه میشوند

فهرست کامل فصل اول تئوري و مطالعات ترکیدگی و حفاري انفجاري در سنگ

1-1 ) پیش بینی خرج ویژه درمعدن مس سونگون باراساس خواص فیزیکی _ژومکانیکی توده سنگ و شاخص انفجار پذیری

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 2
3.1.1 سیستم طبقه بندی ژومکانیکی توده ی سنگ برای پیش بینی خرج ویژه 2
4.1.1 استفاده ازسیستم شاخص انفجارپذیری(BI)برای پیش بینی خرج ویژه 3
5.1.1 پیش بینی خرج ویژه ی معدن سونگون 4
6.1.1 پیش بینی خرج ویژه ی معدن سونگون به روش شاخص قابلیت انفجاری (BI) 4
7.1.1 نتیجه گیری 6
8.1.1 مراجع 7

1-2 ) پيش بيني توزيع خردشدگي انفجاردر معدن مس سونگون با توجه به خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ ها

1.2.1 چکیده 8
2.2.1 مقدمه 8
3.2.1 مدل خردایش KUZ-RAM 9
4.2.1 مدل ROSIN -RAMMLER 9
5.2.1 روش تحقیق 11
6.2.1 نتیجه 11
مراجع 13

1-3 ) كاربرد سيستم هاي مهندسي سنگ در ارزيابي قابليت انفجار تودهسنگ

1.3.1 چکیده 14
2.3.1 مقدمه 14
3.3.1 شاخص قابلیت انفجار 15
4.3.1 ارزیابی قابلیت انفجار معدن مس سرچشمه 17
5.3.1 نتیجه گیری 18
6.3.1 مراجع 18

1-4 ) بهینه سازی ضخامت بارسنگ درعملیات حفاری وانفجار معادن روباز باتوجه به خواص فیزیکی و ژومکانیکی توده سنگ

1.4.1 چکیده 20
2.4.1 مقدمه 21
3.4.1 ضخامت بارسنگ 21
4.4.1 روش های محاسبه ضخامت بارسنگ 21
5.4.1 فرمول ها و روش های محاسبه ضخامت بارسنگ مرتبط باخواص توده سنگ 22
6.4.1 مقایسه نتایج بدست امده 23
7.4.1 نتیجه گیری 24
8.4.1 مراجع 24

1-5 ) بررسی تاثیر پارامترهای ژومکانیکی توده سنگ برطراحی انفجار معدن روباز

1.5.1 چکیده 25
2.5.1 مقدمه 26
3.5.1 هوازدگی 29
4.5.1 تخلخل 30
5.5.1 مدول های الاستیسیته استاتیکی و دینامیکی 30
6.5.1 شرایط تنش میدانی 31
7.5.1 چگالی 31
8.5.1 لایه بندی 31
9.5.1 درزه ها 32
10.5.1 گسل 33
11.5.1 تعیین اندیس قابلیت انفجار BIبراساس پارامترهای ژومکانیکی توده سنگ 33
12.5.1 سیستم طبقه بندی ژومکانیکی توده سنگ برای پیش بینی خرج ویژه درعملیات انفجار سطحی 36
13.5.1 نتیجه گیری 39

1-6 ) ارزیابی و مقایسه روش های ارایه شده برای ارزیابی قابلیت انفجار توده سنگ

1.6.1 چکیده 43
2.6.1 مقدمه 44
3.6.1 روش های ارزیابی قابلیت انفجار توده سنگ 45
4.6.1 جمع بندی 49
5.6.1 نتیجه گیری 49
6.6.1 مراجع 50

1-7 ) مقایسه بین روشهای پیش بینی میزان پرتاب سنگ ناشی از انفجار در معدن مس سونگون

1.7.1 چکیده 53
2.7.1 مقدمه 53
3.7.1 روش های انالیز 54
4.7.1 موقعیت جغرافیایی معدن مس سونگون 57
5.7.1 داده ها 57
6.7.1 نتیجه گیری 58
7.7.1 مراجع 57

1-8 ) ارایه مدل ریاضی جهت محاسبه بارسنگ بااستفاده از طبقه بندی پیشنهادی توده سنگ

1.8.1 چکیده 59
2.8.1 مقدمه 60
3.8.1 مراحل ایجاد طبقه بندی جدید توده سنگ 61
4.8.1 طراحی الگوی آتشباری بااستفاده از طبقه بندی پیشنهادی 62
5.8.1 نتیجه گیری 67
6.8.1 مراجع 67

1-9 ) طبقه بندي قابلیت انفجار تودهسنگ با استفاده از سيستم هاي مهندسي سنگ

1.9.1 چکیده 68
2.9.1 مقدمه 69
3.9.1 قابلیت انفجار 69
4.9.1 طبقه بندی روش های تعیین قابلیت انفجار باریکرد سیستم های مهندسی سنگ 73
5.9.1 نتیجه گیری 76
6.9.1 مراجع 76

1-10 ) تئوري و مطالعات ترکیدگی و حفاري انفجاري در سنگ

1.10.1 چکیده 77
2.10.1 مقدمه 77
3.10.1 مفهوم توریک ترکیدیگی سنگ 80
4.10.1 بارگذاری انفجاری درسنگ 85
5.10.1 نتیجه گیری 89
6.10.1 مراجع 89

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسي تأثير پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ بر طراحي انفجار

http://sarzamindanesh.ir/wp-admin/post.php?post=6541&action=edit#

در معادن روباز معمولاً هدف از حفاري در توده سنگ، احداث چال ها جهت خرج گذاري مواد منفجره مي باشد. قطر و عمق چال هاي حفاري تابع عوامل مختلفي نظير نوع دستگاه حفاري، ارتفاع پله و غيره مي باشند كه در ادامه مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
براي حفر چالها در معادن روباز از دستگاههاي حفاري با چكش بالا استفاده مي گردد. اين دستگاهها قادرند كه چالهاي با قطر 22 تا 254 ميليمتر را در توده سنگ هاي سست تا سخت حفر كنند. طرح شماتيك يك دستگاه حفاري مورد استفاده در معادن روباز در شكل (2- 1) نشان داده شده است.

فهرست کامل فصل دوم بررسي تأثير پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ بر طراحي انفجار

2-1) بررسي تأثير پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ بر طراحي انفجار در معدن مس ميدوك

چکیده 104
مقدمه 105
1.1.2 فصل اول 107
1.1.1.2 تاریخچه و سابقه استفاده از مس و معدن کاری آن 108
2.1.1.2 سوابق معدن کاری باستانی در معدن مس میدوک 109
3.1.1.2 آب و هوا و موقعیت جغرافیایی کانسار مس میدوک 109
4.1.1.2 زمین شناسی 110
5.1.1.2 ژئوتكتونيك كانسار مس ميدوك 117
6.1.1.2 وضعيت مكانيك سنگ كانسار 122
7.1.1.2 آب هاي زيرزميني در معدن مس ميدوك 124
8.1.1.2 عيار حد و ميزان ذخيره به تفكيك زون ها 125

2.1.2 فصل دوم 129
1.2.1.2 حفاري و آتشباري در معادن روباز 130
2.2.1.2 استفاده از حفاري و آتشباري درمعادن 132
3.2.1.2 تاریخچه حفاری 133
4.2.1.2 آتشباري در معادن روباز 135
5.2.1.2 ارائه الگوي حفاري و آتشباري 137
6.2.1.2 پارامترهاي طراحي الگوي حفاري و آتشباري معادن روباز 139

3.1.2 فصل سوم 162
1.3.1.2 پيشبيني خرج ويژه در عمليات انفجار معادن سطحي بر اساس خواص فيزيكي و ژئومكانيكي توده سنگ در معدن مس ميدوك 163
2.3.1.2 بهينه سازي ضخامت بار سنگ در عمليات حفاري و انفجار معادن روباز با توجه به خواص فيزيكي و ژئومكانيكي توده سنگ در معدن مس ميدوك 177
3.3.1.2 بررسي تأثير پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ بر طراحي انفجار معادن روباز 190
4.3.1.2 تعيين انديس قابليت انفجار (BI ) براساس پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ 194
5.3.1.2 سيستم طبقه بندي ژئومكانيكي توده سنگ براي پيشبيني خرج ويژه در عمليات انفجار سطحي 196
6.3.1.2 تعيين خرج ويژه براساس پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ 200
7.3.1.2 تعيين خرج ويژه براي توده سنگ معدن مس ميدوك 201
8.3.1.2 نتیجه گیری 203
9.3.1.2 منابع 207

1.2 ارائه یک رویکرد مبتنی بر ارزشیابی ریسک جهت بررسی عملیات انفجار در معادن 210
1.1.2 چکیده 210
2.1.2 مقدمه 211
3.1.2 داده ها و روش تحقیق 212
4.1.2 تحلیل داده ها 214
5.1.2 نتیجه گیری 218
6.1.2 مراجع 218

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تعیین خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ هاي دیواره معدن

تاکنون پژوهشهای مختلفی برای برآورد خرج ویژهی بهینه در معادن انجام شده است. هر کدام از پژوهشهای صورت گرفته با رویکردی مشخص پارامترهای معینی از توده سنگ و ماده منفجره را در مقدار خرج ویژه موث .اندر دانسته برآورد نسبت بار سنگ به قطر چال با استفاده از فرمولهای تجربی، برآورد خرج ویژه با استفاده از تئوری انتقال انرژی و برآورد خرج ویژه با استفاده از روشهای مبتنی بر ویژگیهای توده سنگ برجا همچون شاخص قابلیت انفجار لیلی و شاخص خردایش سنگ مومیوند از جمله روشهایی هستند که تاکنون برای برآورد خرج ویژه از آنها استفاده شده است.
برآورد خرج ویژه با استفاده از روشهای مبتنی بر ویژگی تودهی سنگ همچون روش شاخص قابلیت انفجار (BI) بعلت در نظر گرفتن پارامترهای بیشتر نسبت به روشهای دیگر، بهتر بیانگر ویژگی تودهی سنگ میباشد؛ و با توجه به اینکه ویژگیهای توده سنگ برجا و شرایط زمین شناسی به عنوان پارامترهایی غیر قابل کنترل بیشترین تاثیر را در نتایج آتشباری دارند، برآورد خرج ویژه براساس این پارامترها از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود. در این مقاله خرج ویژهی مصرفی در معدن مس سونگون با خرج ویژههای به دست آمده از دو سیستم امتیازدهی، شاخص قابلیت انفجار لیلی (BI) و شاخص خردایش سنگ مومیوند (RFI) مورد مقایسه قرار گرفته است

فهرست کامل فصل سوم نقش جانشین پروری در ارتقای نظام اداری

3-1 ) بهینه سازی خردشدگی دراثر انفجار درمعدن سنگ اهن سنگان

1.1.3 چکیده 228
2.1.3 مقدمه 228
3.1.3 مل های ریاضی ارایه شده برای پیش بینی خردشدگی حاصل از انفجار 229
4.1.3 پیش بینی توضیع خردشدگی سنگ ها درمعدن سنگ اهن سنگان بااستفاده از مدل های ریاضی 231
5.1.3 تعیین توضیع ابعاد سنگ خردشده حاصل از انفجار 231
6.1.3 اعتبارسنجی مدل های ریاضی 233
7.1.3 نتیجه گیری 234
8.1.3 مراجع 234

3-2 ) تعیین فاصله بهینه میان تونل های انحراف شدبهشت آباد توسط مدل سازی عددی

1.2.3 چکیده 236
2.2.3 مقدمه 237
3.2.3 زمین شناسی سیستم انحراف سد 237
4.2.3 طبقه بندی مهندسی توده سنگ 237
5.2.3 تعیین حداقل پایه لازم میان تونل های انحراف 238
6.2.3 بررسی پایداری شیروانی های مشرف به مخزن سد تحت تاثیر لرزش ناشی از انفجار 240
7.2.3 نتیجه گیری 241
8.2.3 مراجع 241

3-3 ) پیش خردشدگی حاصل از انفجار معدن سنگ آهک کارخانه سیمان خاش با استفادٌه از مدلَاهای کاز-رم و سودیفو

1.3.3 چکیده 242
2.3.3 مقدمه 242
3.3.3 روش تصویری انالیز 243
4.3.3 روش های پیش بینی خردایش 244
5.3.3 پیش بینی خردایش درمعدن سنگ اهک خرپیشت بااستفاده از مدل های کاز-رم 248
6.3.3 تحلیل و بررسی نتایج ابعاد خردایش 248
7.3.3 نتیجه گیری 249
8.3.3 مراجع 250

3-4 ) برآورد خرج ویژه در معدن مس سونگون با استفاده از روشهای مبتنی بر ویژگی های توده سنگ برجا

1.4.3 چکیده 251
2.4.3 مقدمه 251
3.4.3 خرج ویژه و روشهای مبتنی بر ویژگی های توده سنگ برجا 252
4.4.3 نتیجه گیری 255
5.4.3 مراجع 255

3-5 ) بهینهسازی ضخامت بارسنگ در عملیات حفاری و انفجار معدن طلایی آغدره

1.5.3 چکیده 257
2.5.3 مقدمه 258
3.5.3 روش های محاسبه ضخامت بارسنگ 258
4.5.3 محاسبه ضخامت بارسنگ برای عملیات انفجارمعدن طلایی آغدره 259
5.5.3 نرم افزار DELPAT 260
6.5.3 نتیجه گیری 263
7.6.3 منابع 263

قسمت هایی از فصل چهارم بررسي تأثير پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ نمونه موردی

روش لفی براي تعیین خصوصیات توده سنگ وجود دارند که می توانند به دو گروه کامل تقسیم شوند روش: هاي مـستقیم و روش هـاي غیـر مـستقیم روش. هاي مستقیم شامل تست هاي آزمایشگاهی و تست هاي برجـا هـستند هـاي روش. غیر مستقیم شامل روابط تجربی و نظري این روش .هستند ها، به دلیل محـدودیت هاي مستقیم، هاي روش توانند می براي تعیین مشخصات توده سنگ به کـار رونـد. از آنجایی که آزمایش هاي صحرایی زمـانبر و پرهزینـه هـستند و قابلیت اعنماد به این روش ها گاه سوال برانگیز می باشد، بنـابراین اسـتفاده از روش هاي تجربی مناسب، منطقی .رسد یتر به نظر م تعیین پارامترهاي ژئومکانیکی براي هاي معدن گل سنگ توده گهر به طور کامل و براي تمامی توده هـا در افـق سـنگ هاي مختلف، انجام نشده بود. از اینرو براي تعیین خصوصیات تـوده سـنگ، جمـع آوري اطلاعات و نمونه برداري از افق هاي مختلف انجام شده است هاي زمین پلان. شناسی در فواصل 30متري انتخاب و هر پلان با توجه به نـوع سـنگ بـه نـواحی مختلف تقسیم شده است. البتـه در برخـی از پـلان هـا بـا توجـه بـه تفـاوت زیـاد خصوصیات در یک نوع سنگ هم، نواحی مختلفی مشخص شده . اند براي هر ناحیه با توجه به اطلاعات جمع آوري شده امتیاز توده (سـنگ RMR) و شـاخص مقاومـت (شناسی زمین . GSIاند تعیین شده) سپس پارامترهاي مقاومتی و زاویه اصطکاك و سنگ چسبندگی توده بر اساس معیار هوك- بروان تعیین شدند. در این میان مدول پذیري توده تغییرشکل سنگ، بر اساس چند روش تجربی مختلف نیز محاسبه شده . است در نهایت براي تمامی پارامترهاي تعیین شده یک جمع بندي انجـام شـده، و میانگین تمامی پارامترهاي تعیین شده براي انواع سنگ اطلاعـات . انـد ها ارائه شده بدست آمده می توانند در زمینـه هـاي مختلـف طراحـی از جملـه پایـداري شـیب، حفاري، انفجار و همچنین آبکشی مورد استفاده قرار گیرند

فهرست کامل فصل چهارم بررسي تأثير پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ نمونه موردی

4-1 ) مصنوعی مطالعه موردی معدن سنگ آهن گلگهر

1.1.4 مقدمه 265
2.1.4 پیشینه تحقیق 266
3.1.4 معرفی منطقه مورد مطالعه 267
4.1.4 شبکه های عصبی مصنوعی 268
5.1.4 طراحی مدل پیش بینی عقب زدگی 269
6.1.4 آنالیز حساسیت 271
7.1.4 مراجع 272

4-2 ) تعیین خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ هاي دیواره معدن گل گهر

1.2.4 چکیده 275
2.2.4 مقدمه 276
3.2.4 موقعیت و زمین شناسی معدن گل گهر 276
4.2.4 جمع آوری اطلاعات 276
5.2.4 مراجع 279

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید